دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکتر علی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول ……………………… 1

1-1- مقدمه……………………..   2

1-2- تعریف مساله …………………….. 2

1-3- اهمیت موضوع …………………….. 3

1-4- سوالات تحقیق  …………………….. 4

1-5- هدف تحقیق ……………………..   5

1-6- روش تحقیق ……………………..   6

1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات …………………….. 6

1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………….. 6

1-7- مراحل تحقیق  …………………….. 7

1-8- چارچوب کلی پایان نامه……………………..   8

1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق  …………………….. 9

فصل دوم …………………….. 11

مقدمه …………………….. 12

2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی»………. 12

2-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی …………………….. 12

2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی  ……………………..   13

2-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکی   …………………….. 17

2-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی ……………  19

2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی…………………….. 21

2-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ای………….21

2-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه) ………22

2-2-1-3- ارزیابی APEC E-Commerce Readiness  ……………………..

2-2-1-4- اندازه‌گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین‌المللیMcConnell ………

2-2-1-5- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaic  ……………………..

2-2-1-6- ارزیابی بین‌المللی WITSA از تجارت الکترونیک …………………….. 29

2-2-1-7- تبدیل‌های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson  …………………….

2-2-1-8- CIDCM    ……………………..

2-2-1-9- WB   ……………………..

2-2-2- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها…………………….. 39

2-2-2-1- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM ……………………..

2-2-2-2- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده…………………….. 41

2-2-2-3- مدل KPMG   ……………………..

2-2-2-4- مدل P3I3  ……………………..

2-2-3- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران………….. 50

2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی…………………….. 52

2-4- نتیجه گیری ……………………..   53

2-4-1- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی ………… 54

2-4-2- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمای………. 62

2-5- خلاء مطالعاتی…………………….. 64

فصل سوم …………………….. 66

3-1- مقدمه …………………….. 67

3-2- مرحله اول – روش تئوری‌سازی داده ‌بنیاد …………………….. 69

3-2-1- علت انتخاب روش …………………….. 69

3-2-2- رویش نظریه :…………………….. 69

3-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی …………………….. 70

3-2-4- روشهای نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی)…….. 70

3-2-4-1- نمونه برداری تئوریک …………………….. 71

3-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی: …………………….. 71

3-2-5- انتخاب اسناد و مدارک …………………….. 71

3-2-6- فرآیند تحلیل داده ها…………………….. 73

3-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری…………………….. 73

3-2-6-2- کد گذاری باز …………………….. 74

3-2-6-3- کد گذاری محوری …………………….. 74

3-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ……… 75

3-3-1- مقدمه …………………….. 75

3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی ……………………..   76

3-3-3- الگوریتم AHP   ……………………..

3-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ……. 79

3-4-1- جامعه آماری …………………….. 79

3-4-2- حجم نمونه و روش اندازه گیری  ……………………..   79

3-4-3- گرد آوری داده ها: …………………….. 80

3-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات…………………….. 80

3-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………….. 82

3-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو)……………………..   85

3-4-4- انتخاب روش آماری…………………….. 86

فصل چهارم …………………….. 87

4-1- مقدمه …………………….. 88

4-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش …………………….. 88

4-2-1- انتخاب مستندات   …………………….. 89

4-2-2- تحلیل داده ها…………………….. 90

4-2-3- فن یادداشت برداری…………………….. 92

4-2-4- کد گذاری باز …………………….. 93

4-2-5- گسترش مفاهیم  …………………….. 99

4-2-6- کد گذاری محوری   …………………….. 103

4-2-7- تحلیل داده ها – طبقه ها …………………….. 108

4-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت ……  109

4-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف…………………….. 112

4-3- یافته های مرحله دوم پژوهش…………………….. 115

4-3-1- تحلیل پرسشنامه ها…………………….. 115

4-3-1-1- رتبه بندی معیارها …………………….. 116

4-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف »……….. 116

4-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت »……..117

4-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات » …….. 119

4-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت » …………………….. 120

4-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » ……….. 121

4-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی »  …………. 122

4-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی» ……… 123

4-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » …… 124

4-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » …… 125

4-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » ……. 126

4-4- یافته های مرحله سوم پژوهش  …………………….. 127

4-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی) …………………….. 128

4-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان ……………………..   128

4-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت …………. 129

4-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف…………………….. 132

فصل پنجم  …………………….. 137

5-1- مقدمه …………………….. 138

5-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق  …………………….. 138

5-3- پیشنهادات برای سازمان (نوآوری)…………………….. 140

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………….. 140

مراجع …………………….. 141

پیوست‌ها …………………….. 147

پیوست (الف)……………………..   148

پیوست (ب)  …………………….. 154

چکیده:

برای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند و بیشتر کلی بوده. اما تاکنون مدلی بومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان خدماتی طراحی نشده است.

در این تحقیق با استفاده از روش رویش نظریه ها، با استفاده از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. سپس با استفاده از نظرسنجی 10 نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور کلی بیان می‌شود.

2-1- تعریف مسأله

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شکاف دیجیتالی (‌فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *