دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس ­گرا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان/موضوع:

ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس­گرا

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

دکتر حامد فضل ­الله ­تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق………………. 1

1-1- مقدمه………………. 2

1-2- توجیه ضرورت انجام طرح……………….. 5

1-3- سؤال تحقیق (هدف از اجرا)……………… 5

1-4- مدل تحقیق………………. 6

1-5-مفروضات……………….. 7

1-5-کلمات کلیدی فارسی……………….. 7

1-6-ساختار پایان‌نامه………………. 8

فصل دوم ادبیات موضوع………………. 9

2-1-مقدمه………………. 10

2-2-خلاصه مطالعات صورت گرفته در زمینه حوزه‌های مختلف آمادگی سازمان…….. 11

2-2-1-مدل حنفی زاده، خدابخشی……………….. 11

2-2-2-مدل الاوماری……………… 12

2-2-3-مدل CSPP……………….

2-2-4-مدل APEC………………..

2-2-5-مدل WITSA………………..

2-2-6-مدل CIDCM………………..

2-2-7-مدل TOHOSTCA………………..

2-2-8-مدل OITIM………………..

2-2-9- مدل ویلد و فرن باخ……………….. 15

2-2-10- مدل میرزایی و مدنی……………….. 15

2-2-11-مدل ارزیابی آمادگی ERP……………….

2-2-12-مدل ارزیابی آمادگی CRM………………..

2-2-13-مدل ارزیابی آمادگی BIS……………….

2-2-14-مدل ارزیابی آمادگی B toB EC………………..

2-3-طبقه‌بندی مدل‌های بیان‌شده……………… 18

2-4-معرفی سرویس‌گرایی در سازمان………………. 19

2-4-1-سازمان و معماری سازمانی……………….. 19

2-4-2-معماری سرویس‌گرا……………… 20

2-4-3-خواص معماری سرویس‌گرا……………… 22

2-4-4- نکات مهم سرویس‌گرایی……………….. 24

2-4-5-مزایای معماری سرویس‌گرا……………… 24

2-4-6-لایه‌های معماری سرویس‌گرا……………… 26

2-4-7-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی……………….. 29

2-4-8-برخی چالش‌های مطرح در حوزه سرویس‌گرایی…………. 31

2-4-9-گام‌های متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس‌گرا……… 32

2-5-آشنایی مقدماتی با مبحث فازی……………….. 34

2-5-1- مبحث فازی و استدلال تقریبی……………….. 34

2-5-2-نظریه فازی……………….. 35

2-5-3-منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری……………….. 36

2-5-4-روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره……………… 37

2-5-4-1-متد AHP……………….

2-5-4-2-متد ANP………………

2-5-5- بررسی چند مدل ارزیابی با استفاده از تئوری فازی…………. 40

2-6-جمع‌بندی……………….. 44

فصل سوم روش تحقیق………………. 45

3-1-مقدمه………………. 46

3-2-آشنایی با عوامل بحرانی معماری سرویس‌گرا……………… 48

3-2-1- مفهوم معماری سرویس‌گرا ………………48

3-2-2-عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرایی……………….. 49

3-2-3-چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان………………. 49

3-2-4-بررسی مطالعات قبلی انجام‌ شده در تعیین شاخص‌های آمادگی سازمان برای پذیرش رویکرد سرویس‌گرا….52

3-3-طراحی اولیه مدل مفهومی آمادگی سرویس‌گرا…….. 71

3-4-معرفی متدولوژی طراحی……………….. 79

3-4-1-مفاهیم منطق فازی……………….. 79

3-4-2- تابع عضویت……………….. 80

3-4-3-قوانین……………….. 81

3-4-4-عملگرهای منطق فازی (T-norms)……………….

3-4-5-سیستم استنتاج فازی……………….. 83

3-4-6-انواع سیستم فازی……………….. 84

3-4-7-مراحل پیاده‌سازی سیستم استنتاج فازی ممدانی……………….. 85

3-4-7-1-فازی‌سازی……………….. 85

3-4-7-2-تعریف قواعد فازی……………….. 87

3-4-7-3-اجتماع خروجی‌های قوانین (ترکیب)……………… 90

3-4-7-4-دی فازی (قطعی ساز)……………… 90

3-5-جمع‌بندی……………….. 92

فصل چهارم تشریح مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل………………. 94

4-1-مقدمه………………. 95

4-2-مدل پیشنهادی فازی………………. 95

4-2-1-محاسبه وزن شاخص‌ها به روش فازی……………….. 96

4-2-2-مرحله اول: فازی‌سازی……………….. 102

4-2-3-مرحله دوم: پایگاه قواعد فازی……………….. 104

4-2-4-مرحله سوم: فازی زدائی……………….. 105

4-2-4-مرحله چهارم: تست مدل………………. 105

4-3-مطالعهٔ موردی……………….. 106

4-3-1-معرفی سازمان………………. 106

4-3-2-بررسی نتایج به دست آمده از وضعیت آمادگی سازمان………. 107

4 -4-تشریح زیرابعاد مدل پیشنهادی به همراه راه‌کارهای پیشنهادی در جهت بهبود زیرشاخص‌های سازمان مورد مطالعه……. 109

4-4-1-زیربعد آمادگی فرهنگ سازمانی……………….. 109

4-4-2- زیربعد آمادگی مدیریت سازمانی……………….. 111

4-4-3- زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی……………….. 111

4-4-4- زیربعد آمادگی استراتژی سرویس‌گرایی……………….. 112

4-4-5- زیربعد آمادگی حاکمیت IT……………….

4-4-6- زیربعد آمادگی حاکمیت سرویس‌گرایی……………….. 114

4-4-7- زیربعد آمادگی زیرساخت‌های فناوری سرویس‌گرایی……….. 115

4-4-8- زیربعد آمادگی تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها ………………116

4-5-خلاصه فصل……………….. 117

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………….. 119

5-1- خلاصه تحقیق………………. 120

5-2-مزایای مدل پیشنهادی……………….. 121

5-3-اقدامات آتی……………….. 121

منابع………………. 122

چکیده:

رشد روز افزون تغییرات در سازمان ها از یک سو و نیاز شدید به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها از سوی دیگر، ایجاب می کند که تا حد ممکن، اعمال تغییرات در سازمان و تغییر متناسب با آنها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساختهای سخت افزاری ، نرم افزاری و اطلاعاتی سازمان، با هم هماهنگ باشند.یکی از مهمترین رویکردهایی که این هدف را دنبال می­کند، رویکرد معماری سرویس­گرا است.مهمترین دستاورد از ایجاد معماری سرویس گرا، نیاز به افزایش انعطاف­پذیری و سرعت و چابکی فناوری اطلاعات در قبال نیاز به تغییر در سازمان و به تبع آن تغییر در ساختار ITسازمان است. با توجه به حوزه وسیع اثر طرحهای معماری سازمانی، شایسته است قبل از اجرائی شدن و انجام هزینه های کلان مربوطه، سازمان از قابلیت های خود برای پذیرش این رویکرد جدید مطلع شود. درک صحیح از میزان آمادگی سازمانی، برای جهت گیری درست تلاش ها و تدوین استراتژی های متناسب بسیار حائز اهمیت میباشد.

هدف عمده این تحقیق، ارائه مدلی به منظور معرفی عواملی است که از طریق آن می‌توان میزان آمادگی یک سازمان را برای پیاده‌سازی معماری سرویس­گرا ارزیابی نمود. برای طراحی این مدل ارزیابی، از منطق فازی ممدانی استفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظری مرتبط، مؤلفه‌ها و شاخص‌های میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا استخراج و سپس مورد تحلیل قرار گرفته است، در ادامه، مدل پیشنهادی مطرح می شود و وضعیت آمادگی یک سازمان، مورد مطالعه قرار می گیرد.با استفاده از این مدل ارزیابی، سازمانها می توانند به نقاط قوت خود پی برده و همچنین حیطه­های نیازمند بهبود را شناسائی و با توجه به راهکار های پیشنهادی، میزان آمادگی خود را افزایش دهند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هر مجموعه، سازمان و ارگان برای حفظ موجودیت و پیشبرد اهداف خود در فضای رقابتی امروز، نیازمند انطباق با شرایط موجود و بنابراین ناگزیر از ایجاد تغییرات مداوم در خود است. این تغییرات باعث می‌شود تا سازمان یا مجموعه به طور مداوم پیچیده‌تر شود. در این جا است که نقش فن آوری اطلاعات پررنگ‌تر می‌شود زیرا بدون استفاده از آن هزینه و زمان بسیار زیادی مورد نیاز خواهد بود که صرف آن غیرممکن می‌نماید و در صورت ممکن بودن نیز، مشکلات بسیاری در راستای انجام کارها و دستیابی به اهداف سازمان ایجاد می‌کند. رشد روزافزون تغییرات در سازمان‌ها از یک سو و نیاز شدید به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن‌ها از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که تا حد ممکن این دو (اعمال تغییرات در سازمان و تغییر متناسب با آن‌ها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی سازمان) با هم هماهنگ باشند. این امر به معنای آن است که بتوانیم در انتقال تغییرات از فرایندها، داده‌ها و سایر موارد سازمان به برنامه‌ها و سایر مقولات مربوط به IT انعطاف ایجاد کنیم. یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که این هدف را دنبال می‌کند، رویکرد معماری سرویس‌گرا [1]است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *