دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

موضوع:

ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

 استاد راهنما اول: دکتر بابک شیرازی

استاد راهنما دوم: دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور: دکتر حسین مومنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 : مقدمه و کلیات تحقیق………………. 1

1-1 مقدمه………………. 2

1-2 هدف از اجرای طرح………………. 6

1-3 توجیه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع………………. 7

1-4 مدل تحقیق……………….. 9

1-5 فرضیات مسئله………………. 10

1-6 چارچوب تحقیق……………….. 10

فصل 2 : ادبیات و پیشینه تحقیق……………….. 12

2-1 مقدمه………………. 13

2-2 مفاهیم پایه………………. 13

2-2-1 رهیافت‌های یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی………… 13

2-2-2 کاربرد معماری سرویس گرا……………… 14

2-2-3 تعریف معماری سرویس گرا……………… 15

2-2-4 مزایای استفاده از معماری سرویس گرا……………… 17

2-2-4-1 استفاده مجدد………………. 17

2-2-4-2 کاهش هزینه در یکپارچه سازی……………….. 19

2-2-4-3 چابکی کسب و کار……………… 19

2-2-5 وب سرویس………………… 20

2-2-5-1 انتخاب و کشف وب سرویس………………… 21

2-2-6 ترکیب وب سرویس‌ها……………… 23

2-2-6-1 سرویس مرکب……………….. 24

2-2-6-2   BPEL……………….

2-2-6-3 چرخه حیات سرویس مرکب……………….. 25

2-2-6-4 ساختارهای ترکیب وب سرویس………………… 29

2-2-6-5 محدودیت‌ها در ترکیب وب سرویس‌ها……………… 32

2-2-7 معیارهای کیفیت سرویس………………… 33

2-2-7-1 انواع معیارهای کیفیت سرویس………………… 35

2-3 کارهای مرتبط……………….. 36

2-3-1 چارچوب Boumhamdi و Jarir………………

2-3-2 چارچوب DynamiCoS………………

2-3-3 دیدگاه Chan و Lyu………………

2-3-4 دیدگاه Yang و Chun-Hung………………

2-3-5 چارچوب METEOR………………

2-3-6 چارچوب SODIUM ………………

2-3-7   دیدگاه Yau و Yin………………

2-3-9 چارچوب WSSR_Q ………………

2-3-10 رویکرد WSMX………………

2-3-11 دیدگاه Chaari و Badr و Biennier………………

2-3-12 دیدگاه MOGA ………………

۲-۳-۱۳ جمع بندی از کارهای مرتبط……………….. 46

فصل 3 : روش تحقیق……………….. 49

3-1 مقدمه………………. 50

3-2 معماری ارائه داده شده……………… 50

3-2-1 درخواست سرویس………………… 52

3-2-2 انتخاب سرویس‌های کاندید………………. 52

3-2-3 رویکرد ترکیب وب سرویس‌ها ………………55

3-3 فرمول بندی و بی مقیاس سازی معیار‌های کیفیت سرویس…………. 56

3-4 محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب……………….. 58

3-5 رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای……………….. 67

3-5-1 نمایش جواب مسئله………………. 67

3-5-2 رویکرد ژنتیک………………… 68

3-5-2-1 ساختار کلی الگوریتم ژنتیک………………… 69

3-5-2-2 مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک………………… 71

3-5-2-2-1 ایجاد جمعیت اولیه………………. 71

3-5-2-2-2 عملگر‌های ژنتیک………………… 71

3-5-2-2-3 انتخاب……………….. 73

3-5-2-2-4 تابع برازش………………… 74

3-5-3 رویکرد رقابت استعماری……………….. 74

3-5-3-1 شکل دهی امپراطوری‌های اولیه………………. 75

3-5-3-2 حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست……………….. 77

3-5-3-3 جابه جایی موقعیت مستعمره و امپریالیست……… 79

3-5-3-4 قدرت کل یک امپراطوری……………….. 80

3-5-3-5 رقابت استعماری……………….. 80

3-5-4 رویکرد جریان آب……………….. 82

3-5-4-1 عملگرهای جریان آب……………….. 84

3-5-4-1-1 ایجاد جمعیت اولیه………………. 85

3-5-4-1-2 انشعاب و حرکت جریان آب……………….. 85

3-5-4-1-3 ادغام جریان‌ها ………………88

3-5-4-1-4 تبخیر و بارش………………… 89

3-5-4-1-5 جستجوی همسایگی……………….. 89

فصل 4 : محاسبات و یافته‌های تحقیق……………….. 91

4-1 مقدمه………………. 92

4-2 تنظیم پارامتر رویکرد های فرا مکاشفه‌ای……………….. 92

4-3 ارزیابی و کارایی رویکردها……………… 96

4-4 مشاهده نتایج……………….. 98

4-4-1: تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های انتزاعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده… 98

4-4-2 تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های واقعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده….. 101

4-4-3 مقایسه کارایی رویکرد های فرا مکاشفه‌ای و روش دقیق…………102

4-4-4 مقیاس پذیری……………….. 105

4-4-5 کارایی……………….. 106

فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات……………….. 107

5-1 مقدمه………………. 108

5-2 مزایای رویکرد ارائه شده……………… 109

5-3 عملکرد رویکرد های ارائه شده……………… 110

5-4 تحقیقات آتی……………….. 112

منابع و مآخذ………………. 113

چکیده:

با رشد و گسترش معماری سرویس گرا و افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها، تقاضا برای استفاده از آن‌ها رشد چشمگیری داشته است. برای پاسخگویی به اکثر فرایندهای تجاری و کسب و کارهای نسبتا پیچیده ممکن است یک سرویس منفرد وجود نداشته باشد، بنابراین بایستی چند سرویس را با یکدیگر ترکیب نموده تا سرویس مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن است پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب تمایز بین سرویس‌های مشابه می‌شود، معیارهای کیفیت سرویس است. در این تحقیق مسئله ترکیب وب سرویس‌ها با توجه به معیارهای کیفیت سرویس مورد بررسی قرار گرفته و معماری برای ترکیب خودکار وب سرویس‌ها ارائه شده است که در آن در ابتدا کاربران نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را توسط یک واسط کاربری وارد سیستم می‌کنند در ادامه رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای ترکیب وب سرویس‌ها توسعه داده شده است تا در یک زمان معقول بهینه‌ترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. برای ترکیب وب سرویس‌ها از سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای استفاده کردیم; (1) رویکرد جریان آب که دارای اندازه پویای عامل‌های حل است تا ضعف‌های رویکرد‌های جمعیت گرا و نقطه گرا را پوشش دهد، (2) رویکرد رقابت استعماری و (3) رویکرد ژنتیک. هر یک از رویکرد های ارائه شده توسط زبان برنامه نویسی c# پیاده سازی شده و نتایج حاصله از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه سازمان‌ها به دلیل افزایش جریان اطلاعات در محیط‌های داخل و خارج سازمان و مدیریت این جریان اطلاعات به ناچار باید از مزایای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی استفاده نمایند. این گونه سیستم‌ها باید با سایر سیستم‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف سازمان در تعامل و ارتباط باشند. برای دست‌یابی به یکپارچگی در سطح وسیع، سیستم‌های اطلاعاتی باید قابلیت‌هایی نظیر : انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و سازگاری سیستم‌های قدیمی با سیستم جدید را دارا باشند. معماری سرویس گرا (SOA) الگوی جدیدی را در پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه می‌دهد و این امکان را به توسعه‌دهندگان سیستم‌ها می‌دهد تا بیشتر تمرکزشان به تحقق ویژگی‌هایی باشد که سازمان‌ به آن‌ها نیاز دارد و این امر توسط پروتکل‌های ارتباطی استاندارد، واسط‌های کاربر، جریان‌های کاری و خدمات مدیریت زیرساخت‌ها صورت می‌پذیرد [2].

در واقع تکامل و رشد معماری سرویس گرا به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های خود را در قالب سرویس ارائه دهند، در این نوع از سازمان‌ها فرآیند‌های کاری از مرز‌های سازمانی فراتر رفته و بین تولید‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان و تمامی شرکا ارتباط برقرار می‌کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *