دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم در معماری ERP

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: فناوری اطلاعات

عنوان:

ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم در معماری ERP  مورد کاوی در شرکت‌های خودرو ساز

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی، دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور:

دکتر همایون مؤتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 فرضیات مسئله ……………………………………………………………………………………………. 4

1-3 هدف از اجرا :……………………………………………………………………………………………. 4

1-4 توجیه ضرورت انجام پروژه…………………………………………………………………………. 5

1-5 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-6 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائی……………………………………………………………….. 7

1-7 روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 10

2-2    ERP ………………………………………………………………………………………………..

2-2-1مفهوم……………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2 تعاریف ……………………………………………………………………………………. 15

2-3 سرویس گرایی……………………………………………………………………………….. 20

2-3-1 محاسبات سرویس گرا ……………………………………………………………….. 22

2-3-2 معماری سرویس گرا …………………………………………………………….. 25

2-3-3 تعریف ………………………………………………………………………………….. 26

2-3-4 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………………………………………… 29

2-3-5 اجزا اصلی یک معماری سرویس گرا…………………………………………….. 31

2-3-6 علت استفاده از معماری سرویس گرا………………………………………… 32

2-4 مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا …………………………… 33

2-5 سازمان سرویس گرا ………………………………………………………………… 34

2-6 فرایند کسب و کار سازمان ………………………………………………………… 38

2-7 سیستم پشتیبان تصمیم …………………………………………………………. 42

2-7 -1 تصمیم گیری…………………………………………………………………….. 42

2-7-2 دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:…………… 45

2-7-3 فرایند تصمیم گیری…………………………………………………………… 46

2-7-4تعریف……………………………………………………………………………….. 48

2-7-5 مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم………………………………………. 50

2-7-6 انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری…………………………………….. 51

2-7-7 روش‌های پشتیبان تصمیم گیری………………………………………….. 52

2-7-8سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن……………………………….. 53

2-7-9 سیستم مدیریت پایگاه داده……………………………………………….. 55

2-8 رویکرد های دیگر ………………………………………………………………… 55

2-9 مهندسی مجدد ………………………………………………………………… 58

2-9-1تعریف مهندسی مجدد……………………………………………………… 59

2-9-2 مرور ادبیات مهندسی مجدد……………………………………………… 60

2-9-3 عوامل شکست پروژه‌هاى مهندسی مجدد…………………………….. 61

2-9-4عوامل موفقیت پروژه‌هاى مهندسى مجدد…………………………… 61

2-10 جمع بندی …………………………………………………………………… 63

فصل سوم:یافته های تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………….. 65

3-2 مدل سازی سازمان………………………………………………………. 66

3-3 پیاده سازی BPR …………………………………………………………

3-3-1 لزوم و نیاز…………………………………………………………………. 67

3-3-2 گام‌های BPR ………………………………………………………….

3-3-3 انواع متدولوژی های مهندسی مجدد……………………………… 72

3-3-4 روش‌های مناسب خاص شرکت‌های تولیدی ایرانی کدامند؟……… 73

3-3-4 اجرای BPR……………………………………………………………

3-4 تحلیل سازمان …………………………………………………………….. 79

3-4-1 تحلیل با استفاده از نمودار ایشی کاوا………………………………. 79

3-4-2 تحلیل با استفاده از نمودار پارتو…………………………………….. 82

3-4-3 تحلیل کمی سازمان ………………………………………………….. 84

3-4-3-1 نرخ توقف خط تولید …………………………………………. 84

3-5 مدل تصمیم گیری در سیستم پشتیبان تصمیم ………………….. 87

3-5-1 روش تصمیم گیری……………………………………………………. 87

3-5-2 برپائی پایگاه (مخزن) خریدها:………………………………….. 91

3-5 -3 بازیابی………………………………………………………………….. 94

3-5-4 تصمیم گیری ………………………………………………………. 96

3-6 تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم­گیری….. 96

3-7 ساختار ERP در زنجیره تأمین ……………………………….. 98

3-8 معماری داخلی ERP بخش‌های سازمانی…………………………… 100

3-9 معماری DSS عمومی…………………………………………………. 104

3-10 بستر ارتباطی……………………………………………………………….. 106

3-11 نحوه اجرا……………………………………………………………. 107

فصل چهارم: ارزیابی

4-1 مقدمه………………………………………………………………….. 110

4-2 مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking)……

4-2-1 بیان پارامتر های مقایسه……………………………………….. 110

4-2-2 مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها………………………………. 112

4-3 تحلیل با استفاده از پرسشنامه ……………………………………. 114

4-3-1 مشخصات پاسخ دهندگان…………………………………….. 114

4-3-2 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه …………………………… 118

4-3-3 پرسشنامه:………………………………………………………. 122

4-3 شبیه سازی …………………………………………………………… 130

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 خلاصه………………………………………………………………… 148

5-2 مزایای اجرای این پروژه……………………………………….. 148

5-3 معایب…………………………………………………………………. 150

5-4 نتیجه گیری …………………………………………………………. 150

5-5 پیشنهادات با توجه به مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی…….. 151

5-6 کار های آینده…………………………………………………………. 152

منابع ……………………………………………………………………………… 154

پیوست ها…………………………………………………………………………… 162

ضمیمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه ……………………………………… 158

چکیده لاتین……………………………………………………………….. 185

چکیده:

یکی از مسائل پر چالش و روز دنیا برای سازمان‌های امروزی , همکاری و تجمیع سازمان‌های گسترده است. سازمان‌هایی که به دنبال بهبود شرایط و وضعیت خود در بازار رقابتی هستند، همواره به دنبال راه کارهایی بهینه برای ایجاد یک همکاری متناسب بین بخش‌های سازمانی خود می‌باشند . تا بتوانند به بهترین نحو ممکن منابع سازمان را مدیریت نمایند . دست یابی به این مهم , نیاز به یک رویکرد فکری و عملی مناسب خواه داشت که همواره با شرایط و بازار های کنونی منطبق بوده و نیاز های سازمان‌های امروزی را بر طرف نماید. چارچوب ارائه شده در این پروژه یک رویکرد فکری و عملی را برای سازمان‌های گسترده و رقابتی امروزی فراهم می‌کند. این چارچوب به دنبال بهبود مدیریت منابع سازمان و ایجاد حاکمیت معماری سرویس گرا در آن است. چارچوب پیشنهادی در این پروژه برای بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان‌ها، سیستم پشتیبان تصمیم را در ضمیمه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پیشنهاد می‌کند. این چارچوب جهت بهبود عملکرد، از بدو ورود به سازمان و استراتژی‌ها، اهداف و فرایندها شروع کرده و با تحلیل وضعیت سازمان و اعمال باز مهندسی سعی در بهبود شاخص‌های مطرح در سازمان، ایجاد مدیریت بهینه در منابع سازمان و اعمال حاکمیت معماری سرویس گرا دارد. در این پروژه از شرکت‌های فعال در صنعت خودرو سازی ایران جهت بررسی این چارچوب استفاده شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

فشارهای هزینه و رقابت بین سازمان‌های امروزی باعث شده که سازمان‌ها به سمت ایجاد یک بستر یا چارچوب مناسب و در عین حال ساده و سازگار بروند تا بتوانند در بازار رقابتی با توان بالا حرکت کنند. در این بستر توسعه به جای کاغذ بازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های پایه‌ای، از راه حل‌های یکپارچه و جامع که عملیات‌های مدل سازی، شبیه سازی، پایش، طراحی و بهبود را انجام دهد، استفاده می‌کنند. که لازمه‌ی عملیاتی شدن این راه حل، استفاده از بستر سرویس گرایی و برنامه‌های کاربردی مدیریت منابع سازمان به صورت یکپارچه است.

ماهیت مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا می‌توانند مکمل همدیگر باشند. در هر سازمان در ابتدا شاکله سازمان از طریق فرایندهای کسب و کار بدست می‌آیند. این فرایندها برای ارتباطات بینابینی خود به تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی نیازمندند که شکل بارز و بهینه آن در معماری سرویس گرا مطرح و بیان می‌شود. لذا این دو در کنار هم و با همکاری هم می‌توانند به بهبود سازمان کمک کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *