دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات : ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوبC4ISRدرمعماری سازمانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوبC4ISRدرمعماری سازمانی

اساتید راهنما :

دکتر همایون موتمنی

دکتر بابک شیرازی

تابستان 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده

درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان ها  محسوب می شود هدف معماری سازمانی این است که فناوری اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده و به یکی از منابع سازمان در کنار سایر منابع تبدیل نماید، بطوری که در خدمت مامو ریت های سازمان باشد . در حال حاضرسازمان های مختلف به ویژه سازمان های پرتلاطم برای اجرای فرآیند معماری سازمانی وبه خصوص برنامه ریزی معماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند برنامه ریزی و اجرای معماری سازمانی بسیار لخت، کند و فرسایشی بوده ودر نتیجه یا به درس تی اجرا نشده و یا به شکست منجر می شود . این مشکل ناشی از وجود تغییرات زیاد و گسترده و پیچیدگی در کسب و کار سازمان‌هاست. برای حل این مشکل راه حل های مختلفی ارائه شده است . هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید های حل مساله است. چابکی به توانایی برای ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محیط متلاطم کسب و کار گفته می شود . چابکی به مفهوم تندی، سرعت، سبکی و زیرکی بوده و به خلاقیت، ابتکار و نوآوری نیاز دارد .متدولوژی ها و روش های چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند. معماری سازمانی چابک دارای روش ها و راه حل های مختلفی برای برنامه ریزی و مدلسازی است. در این تحقیق سعی بر این است تا چارچوب C4ISR را با کمک متدولوژی چابک و تجارب عملی چابک ، چابک سازی نماییم .با بکارگیری تجارب عملی چابک مدل های چارچوب کم حجم تر و سریع تر تدوین گردیده و امکان پاسخگویی به تغییرات گسترده کسب و کار سازمانی فراهم می آید.مممممممممممم[1-14]

کلید واژه- چابکی، معماری سازمانی چابک، روش های چابک، مدلسازی چابک، چارچوب چابک، فرآیند چابک ، چارچوب C4ISR

 

 

 

فهرست مطالب

1-  فصل اول: کلیات تحقیق    1

1-1- مقدمه    2

1-2- تعریف مساله. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 4

1-4- تحقیقات مرتبط… 4

1-5- ساختار پایان نامه. 5

2-  فصل دوم:ادبیات تحقیق    6

2-1- تعریف معماری سازمانی.. 7

2-2- انواع معماری سازمانی.. 8

2-3- فرآیند معماری سازمانی.. 8

2-4- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روش‌های دیگر. 9

2-5- کاربرد معماری سازمانی.. 10

2-6- جایگاه معماری سازمانی.. 11

2-7- آشنائی با چارچوب‌های معماری سازمانی.. 12

2-7-1- چارچوب معماریِ زکمن.. 15

2-7-2- چارچوب معماریِ سازمانی فدرال.. 16

2-7-3-  چارچوب سازمان خزانه داری.. 19

2-7-4- چارچوب معماری C4ISR.. 20

2-8- چالش‌های روش‌های کلاسیک معماری سازمانی.. 27

2-9-  چابکی در معماری سازمانی.. 31

2-10- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک…. 33

2-11-  اهداف معماری سازمانی چابک…. 34

2-12- به‌کارگیری تجارب عملی چابک در معماری سازمانی.. 35

3-  فصل سوم :روش پیشنهادی    39

3-1- مقدمه    40

3-2- متدلوژی‌های چابک…. 40

3-2-1- متدولوژیDSDM… 42

3-3- چابک‌سازی چارچوب معماری C4ISR.. 44

3-3-1- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود). 46

3-3-2-  برنامه ریزی تکرار (تعیین وضعیت مطلوب). 50

3-3-3- برنامه ریزی روزانه (طرح گذار). 54

3-4- بررسی و ارزیابی راه حل چابک پیشنهادی.. 58

4-  فصل چهارم: مطالعه موردی… 60

4-1- مقدمه    61

4-2- محصولات معماری C4isr. 63

4-2-1- محصول معماری AV -1. 63

4-3- رویکرد بررسی،دیدگاه‌ها و محصولات معماری ارائه شده. 64

4-4- محصول معماری OV-1. 65

4-5- محصول معماری OV-5. 66

4-6- محصول معماری OV-6c. 67

4-7- محصول معماری  OV-2. 67

4-8- محصول معماری OV-6b. 69

4-9- محصول معماری OV-7. 71

4-10-  نتیجه گیری.. 72

5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 74

5-1- خلاصه تحقیق.. 75

5-2- محدودیت های تحقیق.. 75

5-3- نتایج تحقیق.. 75

5-4- پیشنهادات و کارهای آتی.. 76

مراجع.. 78

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1-  ماتریس چارچوب سازمان  خزانه داری.. 20

جدول ‏2‑2-  محصولات معماری در چارچوب C4ISR 26

جدول ‏2‑3- تفاوت‌های معماری سازمانی چابک با معماری سازمانی کلاسیک… 34

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏2‑1- جایگاه معماری سازمانی و ارتباط آن با سایر حوزه‌های سازمان. 11

شکل ‏2‑2- وجه‌ها و دیدگاه‌های مختلف چارچوب معماری زکمن.. 16

شکل ‏2‑3- مؤلفه‌های چارچوب معماری سازمانی فدرال. 17

شکل ‏2‑4- دیدگاه‌های چارچوب معماری c4isr 21

شکل ‏2‑5- تعاملات دیدگاه‌های مختلف چارچوبC4ISR     24

شکل ‏2‑6- پشته مدیریت چابک نیازمندی‌های کاربران. 36

شکل ‏3‑1: فرآیند متدلوژی DSDM 43

شکل ‏3‑2-چرخه حیات DSDM… 45

شکل ‏3‑3- دیدگاه‌های چارچوب C4ISR.. 46

شکل ‏3‑4- برنامه ریزی ترخیص… 47

شکل ‏3‑5- یک داستان کاربری ساده و اولیه. 48

شکل ‏3‑6- برنامه ریزی تکرار 51

شکل ‏3‑7-نمونه‌ای از کارت CRC.. 52

شکل ‏3‑8-مدل چابک چارچوب C4ISR.. 56

شکل ‏4‑1-  محصول معماری OV-1 از دید سطح بالا. 65

شکل ‏4‑2- محصول معماری OV-1 از دید سناریوی AV- 1. 65

شکل ‏4‑3- فلوچارت حمله به هدف در قالب محصول معماری OV- 5. 66

شکل ‏4‑4-نمودار توالی فازها در محصول معماری OV-6c. 68

شکل ‏4‑5- نمودار کلاس نودهای شرکت کننده در عملیات ارزیابی و اجرای حمله مطابق با محصول معماری      OV- 2     69

شکل ‏4‑6- نمودار ماشین حالت مطابق با محصول معماری OV-6b. 71

شکل ‏4‑7- مدل منطقی داده مطابق با محصول معماری OV-7. 72

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین دلایل کندی و فرسایشی بودن فرآیند معماری سازمانی تغییرات مداوم در حوزه فناوری و یا ماموریت های یک سازمان است. یکی از پارادایم های مطرح شده در حوزه معماری سازمانی پارادایم چابکی است. چابکی به معنی تطبیق پذیر بودن در مقابل تغییرات مداوم کسب و کار است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریتهای خود، نیازمند سیستمهائی یکپارچه و تعامل پذیر هستند. به منظور رسیدن به سیستمهای مطلوب ابتدا لازم است تا آنها را بصورتی علمی توصیف نمائیم. بهترین راه حل برای ایجاد توصیف های یکدست،‌ یکپارچه، و تعامل پذیر، استفاده از یک چارچوب معماری مناسب است. در صورتیکه هر سازمان، اقدام به توصیف سیستمهای خود نماید، به توصیفهائی ناسازگار و فاقد یکپاچگی و تعامل پذیری خواهیم رسید. با وجود اینکه در اکثر متون به چارچوب زکمن به عنوان اولین چارچوب معماری سامانه های اطلاعاتی اشاره می‌شود، ولی باید گفت که تلاشی که در وزارت دفاع آمریکا در جهت معماری سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل مطرح شده در آن بود. C4ISR که در ابتدا برای معماری سامانه های ارتباطی و اطلاعاتی در صحنه عملیات نظامی‌ تدوین شده بود، رفته رفته جای خود را به عنوان یک راه حل ممتاز برای پرداختن به معماری در حوزه های دیگر نیز باز کرد. چارچوب C4ISR بر خلاف زکمن که شامل شش دیدگاه می‌شد از سه دیدگاه تشکیل شده که با هم تفاوت عمده دارند، این سه دیدگاه عبارتند از :

دیدگاه عملیاتی(Operational View) : این دیدگاه توصیف کننده وظایف و عملکردهای گره های عملیاتی و گردش اطلاعات بین این گره ها در جهت انجام عملیات ‌است. با استفاده از نمادهای گرافیکی می‌توان گره ها و عناصر عملیاتی، چگونگی انجام و پشتیبانی عملیات، نحوه گردش و تبادل اطلاعات بین گره ها را مشخص نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *