دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات : پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکتـرونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات (M.Sc)

 موضوع:

پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده از شبکه‌های عصبی

 استاد راهنما:

دکتر تورج ولی نسب

 استادان مشاور:

دکتر فرهاد کی‌مرام و دکتر محمدعلی افشارکاظمی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول- کلیات
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2-  طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3-  اکولوژی خلیج‌فارس……………………………………………………………………………………………….. 5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
1-5-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5-1- محدوده مکانی نمونه‌برداری آبزیان…………………………………………………………………. 7
    1-5-2-  منطقه مورد بررسی و ایستگاههای نمونه‌برداری فیزیکی وشیمیایی آب ……………….. 7
1-6-  محدوده زمانی نمونه‌برداری آبزیان و آبشناسی…………………………………………………………. 10
1-7- سؤالات و فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-1-  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10
1-7-2-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………… 10
1-8-  تعاریف واژه‌ها……………………………………………………………………………………………………… 10
فصل دوم- پیشینه تحقیق، چارچوب‌ها و مبانی و مستندات
2-1- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- معرفی ده گونه ماهیان کفزی ……………………………………………………………………………………. 13
2-2-1- حسون معمولی  Saurida tumbil ………………………………………………………………. 13
     2-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus………………………………………………………………… 14
2-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger ………………………………………………………….. 15
     2-2-4- سپر ماهیان (Rays)……………………………………………………………………………………….. 16
2-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan………………………………………………………… 16
2-2-6- شوریدهOtolithes ruber……………………………………………………………………………. 17
2-2-7- کوسه ماهیان Sharks……………………………………………………………………………………. 18
2-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus…………………………………………………………. 18
     2-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicus ……………………………………………… 19
     2-2-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus  …………………………………………………. 20
2-3-  شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………………….. 21
     2-3-1- تاریخچه هوش مصنوعی………………………………………………………………………………… 21
     2-3-2- پرسپترون چند لایه‌ای……………………………………………………………………………………. 22
فصل سوم: مواد و روش‌ها و روش اجرای تحقیق
3-1- ابزار و روشها………………………………………………………………………………………………………….. 25
     3-1-1- ابـزار و تجهیـزات…………………………………………………………………………………………. 25
3-1-1-1- تجهیزات موجود در شناور …………………………………………………………………….. 25
3-2- روش کار……………………………………………………………………………………………………………….. 27
    3ـ2ـ1ـ منطقه مورد بررسی و تعیین ایستگاه‌های نمونه‌برداری……………………………………………. 27
3-3- روش نمونه‌برداری………………………………………………………………………………………………. 29
     3-3-1ـ روش محاسبـه میـزان CPUA و تـوده زنـده…………………………………………………… 33
     3-3-2- روش اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب………………………………………….. 34
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………. 35
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-  عمق ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب………………………………………………………………………. 39
4-2- توزیع عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب …………………………………………….. 39
     4-2-1- دمای آب……………………………………………………………………………………………………… 40
     4-2-2- هدایت الکتریکی……………………………………………………………………………………………. 41
     4-2-3- شوری………………………………………………………………………………………………………….. 43
     4-2-4- چگالی…………………………………………………………………………………………………………. 45
     4-2-5- اکسیژن محلول………………………………………………………………………………………………. 46
     4-2-6- pH……………………………………………………………………………………………………………… 48
     4-2-7- کلروفیلa……………………………………………………………………………………………………… 49
     4-2-8- کدورت………………………………………………………………………………………………………… 50
4-3-  میزان CPUA و توده زنده کل آبزیان ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان………………. 54
     4-3-1- میزان CPUA سال 1387………………………………………………………………………………… 54
     4-3-2- میزان توده زنده سال 1387……………………………………………………………………………… 56
     4-3-3- میزان CPUA سال 1388………………………………………………………………………………… 59
     4-3-4- میزان توده زنده سال 1388……………………………………………………………………………… 61
4-4- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سالهای 1387 و 1388…………………. 63
     4-4-1- حسون معمولیSaurida tumbil …………………………………………………………………. 63
          4-4-1-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………… 64
     4-4-2- حلوا سفید Pampus argenteus ………………………………………………………………. 66
          4-4-2-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………… 68
     4-4-3- حلوا سیاه Parastromateus niger…………………………………………………………… 69
         4-4-3-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 71
     4-4-4- سپر ماهیانRays  …………………………………………………………………………………………. 72
         4-4-4-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 74
     4-4-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan  ………………………………………………………. 75
         4-4-5-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 77
     4-4-6- شوریده  Otolithes ruber………………………………………………………………………….. 78
        
4-4-6-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
80
     4-4-7- کوسه ماهیان  Sharks ………………………………………………………………………………….. 81
         4-4-7-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 83
     4-4-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus ………………………………………………………… 84
         4-4-8-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 86
     4-4-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas……………………………………………….. 87
         4-4-9-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….. 89
     4-4-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus………………………………………………….. 90
         4-4-10-1- تحلیل شبکه عصبی…………………………………………………………………………….. 92
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ……………………………………………………………………………. 95
     5-1-1- دمای آب …………………………………………………………………………………………………….. 95
     5-1-2- هدایت الکتریکی ………………………………………………………………………………………….. 97
     5-1-3- شوری …………………………………………………………………………………………………………. 98
     5-1-4- چگالی…………………………………………………………………………………………………………. 100
     5-1-5- اکسیژن ……………………………………………………………………………………………………….. 102
     5-1-6- pH……………………………………………………………………………………………………………… 103
     5-1-7- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………. 104
     5-1-8- کدورت ………………………………………………………………………………………………………. 106
5-2- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سال‌های 1387 و 1388…………………. 107
     5-2-1-  حسون معمولیSaurida tumbil ………………………………………………………………… 107
    5-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus …………………………………………………………………. 108
    5-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger……………………………………………………………… 109
    5-2-4- سپر ماهیانRays  …………………………………………………………………………………………… 111
    5-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan  ………………………………………………………… 112
    5-2-6- شوریده  Otolithes ruber……………………………………………………………………………. 112
    5-2-7- کوسه ماهیان  Sharks ……………………………………………………………………………………. 113
    5-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus ………………………………………………………….. 114
    5-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas…………………………………………………. 116
    5-2-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus…………………………………………………… 117
پیشنهادها:………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
منابع:………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
پیوست‌ها:…………………………………………………………………………………………………………………………. 123

چکیده

به منظور بررسی و پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی، داده‌های صید 10 گونه شامل:  1- حسون معمولی(Saurida tumbil) 2- حلوا سفید (Pampus argenteus)  3- حلوا سیاه (Parastromateus niger) 4- سپر ماهیان[1] (Rays) 5- سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) 6- شوریده (Otolithes ruber)  7- کوسه ماهیان1 (Sharks) 8- گربه ماهی بزرگ (Arius thalassinus) 9- گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) و 10- یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus)  مربوط به سال‌های 1387 و 1388 در حوزه آبهای استان هرمزگان مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفتند.

با استفاده از نرم‌افزار صفحه گسترده، تجزیه و تحلیل اولیه صورت گرفت و با نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی  (GIS) نقشه‌های پراکنش مکانی گونه‌های مذکور، براساس میزان صید بر واحد سطح (CPUA) Catch Per Unit of Area تهیه ‌گردید. پس از آن به منظور پیش‌بینی الگوی پراکنش،  نقشه‌های پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب منطقه شامل: دما، کدورت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول، pH، کلروفیلa، هدایت الکتریکی، عمق، فاصله از ساحل، زمان صید و طول و عرض جغرافیایی تهیه گردید که نقشه‌های فوق‌الذکر پس از تبدیل به داده، به عنوان متغیرهای مستقل و CPUA گونه‌های مورد نظر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. نقشه‌ها پس از تبدیل به عنوان ورودی نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) Artificial Neural Networks مورد استفاده قرار گرفت که درصدی از اطلاعات به منظور آموزش، درصدی به منظور اعتبارسنجی و درصدی دیگر به منظور آزمایش عملکرد شبکه عصبی مصنوعی  مورد استفاده قرار گرفتند و بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی با  درصد کارایی بالا، به عنوان الگویی برای پیش‌بینی انتخاب شد.  با بکارگیری مدل بر روی اطلاعات محدود آبشناسی و صید در منطقه، می‌توان پیش‌بینی الگوی پراکنش ماهی مورد نظر را انجام داد و با استفاده از الگوی پراکنش، می‌توان ناوگان صیادی را راهنمایی و دقیقاً مناطق صید را برحسب مختصات جغرافیایی تعیین نمود.

فصل اول- کلیات

  • مقدمه

آبزیان از ارزش غذایـی بالایی برخوردارند و امروزه نقش مهمی در تامین جیره غذایی جوامع بشری ایفاء می‌کنند. بهره‌برداری بهینه می‌تواند در حفظ این ذخایر خدادادی کمک نماید. از سویی صید بی‌رویه، عوامل مخرب زیست محیطی، تخریب زیستگاهها، آسیب پذیـری جوامع آبزیان، قابلیت محدود بازسازی ذخایر و از سوی دیگر نیاز جوامع انسانـی، باعث به خطر افتادن جمعیت آنها می‌شود.

لذا، به منظور بهره‌برداری صحیح و توسعه پایدار لازم است همواره روند تغییرات جمعیت آبزیان را زیر نظر داشت. یکی از راه‌های موجود برای رسیدن به این هدف، انجام تحقیقاتی منظم است تا بتوان هرگونه تغییرات احتمالی در جمعیت‌های مختلف آبزیان را تعیین نمود.

بررسی‌های انجام شده در خلیج‌فارس نشان داد که شرایط محیطی در این منطقه همواره تحت تاثیر تغییرات شدید سالانه قرار دارد. وجود نوسانات شدید شرایط محیطی از جمله تغییرات درجه حرارت و شوری آب در طول سال در خلیج‌فارس موجب آشفتگی محیط زیست دریایی شده و در خصوصیات بیولوژیک و رفتاری آبزیان تاثیر می گذارد. بنابراین، غلظت زیاد نمک و حرارت زیاد آب دراین منطقه همراه با تغییرات شدید آب و هوایی از جمله عوامل موثر در اکوسیستم این منطقه به‌شمار می‌آید. تعویض و جابجایی آب از طریق تنگه هرمز از سایر عوامل موثر در تغییرات شرایط محیطی این منطقه می‌باشد که در نتیجه آن آبها با شوری کمتر و اکسیژن و مواد غذایی بیشتر وارد خلیج‌فارس می‌شوند (نیکویان و همکاران، 1384).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *