تز و پایان نامه مقالات

دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- 5- الگوی اریش فروم[1]

دانلود پایان نامه

5- الگوی اریش فروم[1]

فروم شخصیت انسان رابیشترمحصول فرهنگ می داند.درنتیجه ،به اعتقاد وی ،سلامت روان بسته به این است که جامعه تاچه اندازه نیازهای اساسی افرادجامعه رابرمی آورد.نه اینکه فردتااندازه خودش راباجامعه سازگارمی کند.درنتیجه ،سلامت روان بیش ازآن که امری فردی باشد،مسئله ای اجتماعی است.عامل اصلی این است که جامعه تا چه پایه نیازهای انسانی رابر  می آورد.

اگرجامعه سالم به اعضای خودامکان این رابدهدکه به یکدیگر عشق بورزند،بارور وخلاق باشند،وقوۀ تعقل وعینیت خودرابارور ونیرومندسازند،ازنظر روانی سالم هستندوبادیگران به ارتباط می پردازند.فروم شخصیت سالم رادارای جهت گیری بارور می داند.واین مفهوم به شخصیت بالغ آلپورت و انسان خواستارتحقق خودمزلو شباهت دارد(خوشدل،1369).

6- الگوی آبراهام مزلو[2]

مزلو معتقدبود که همه انسانها با نیازهای شبه غریزی به دنیامی آیند.این نیازهای مشترک ،انگیزه رشد وکمال وتحقق خود قرارمی گیردوانسان را تبدیل به شدن به آنچه در توان اوست ؛فرا می خواند.انسانهای سالم به اعتقاد مزلوازنیازهای سطوح پایین ترشان یعنی:نیازهای جسمانی،ایمنی،تعلق ،محبت واحترام را برآورده ساخته اند،آنهاالگو های بلوغ پختگی وسلامتند.باحداکثراستفاده ازهمان قابلیتها وتوانائیهایشان ،خویشتن رافعلیت وتحقق بخشند.    می دانند چیستندوکیستندوبه کجا می روند.ازموضوعات واشخاص دنیای پیرامونشان شناخت عینی دارند،آنهاطبیعت خود رابخوبی می پذیرندو درصدد تحریف ویاوارونه جلوه دادن خویش نیستندومی توانند صادقانه آنهارانشان دهند.به مسائل بیرون ازخود توجه دارند،آنهانیازشدیدی به خلوت گزینی وتنهایی دارندباانکه ازتماس بادیگران پرهیز               می کنند،ظاهراًبه دیگران نیازی ندارند.خودکفاهستند واستقلال شدیدشان ،آنهارادربرابر بحرانهاومحرومیت ها مقاوم وآسب ناپذیرمی سازد.تجربه های خالص رابدون توجه به اینکه تکرارشده باشندیانه ،بااحساس لذت،احترام وشگفتی می ستایند،نوع دوست وخواستار برقراری رابطه متقابل بادیگران هستند.برای افراد دارای سلامت روان هدفها ومقاصد مهمتراز وسایل دستیابی به آنهاست.دربرابر همه مردم،صرف نظرازطبقه اجتماعی ،سطح تحصیلات ،وابستگی سیالی یا دینی ونژاد ورنگ آنها،بردبار وشکیبایند،اینها اصیل ،مبتکر وبدعت گرند،حس طنزمهربانانه ومقاومت درمقابل فرهنگ پذیری (نه به طورسنتی)دارند(خوشدل،1369).

7-الگوی فریتس پرلز[3]

به اعتقادپرلز برای داشتن سلام+-ت روان بایدبدون تنظیم یادخالت بیرونی توانایی بیان آزادانه ارزوهای خود راداشته باشیم.باتاکیدپرلز برزمان حال به عنوانتنهاواقعیت موجود،شخصیت سالم درزمان حال وبرای حال زندگی می کند،وباینکه می تواندبرای آینده برنامه ریزی کند،دچار اضطراب ناشی ازآنکه فرداچه خواهدشدنمی گردد،افرادسالم هیچ یک از استعدادهای بالقوه خود رابی استفاده نمی گذارندوبه دورنمی افکنند،بلکه همه آنها رابه کارمی گیرند،اشخاص سالم کاملاًخودشاننآگاهندوکارآیی فراوان دارند.نقاط ضعف وقدرتشان رامی شناسندومی پذیرند،آرمانها وهدفهایی رابرنمی گزینند که می دانند نمی توانند بدانها دست یابند،اینان مسئولیت زندگی خویش رامی پذیرندومسئولیت هیچ کس دیگری رانمی پذیرند.پرلز           می گویدانسانهای این مکانی واین زمانی به تعقیب خوشبختی نمی پردازند،چراکه خوشبختی نادراست،ونمی توان بدان دست یافت(خوشدل،1369).

– تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان

– پژوهش خانم مهرابی درسال (1383)باعنوان بررسی میزان سلامت روان وتنیدگی درمعتادان ،قاچاقچیان موادمخدروافرادعادی انجلم داده است وهدف ازاین پژوهش حاضربررسی مقایسه ای میزان سلامت روانی درسه گروه 1- معتادان 2- قاچاقچیان 3- افرادی عادی است دراین تحقیق درهرکدام ازگروهها 100 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج این پژوهش نشان داد که معتادان نسبت به دوگروه دیگر ازکمترین سلامت روانی برخوردارند.به علاوه نتایج نشان داد که گروه معتادان بیشترین تنیدگی راتحمل می کنند.درکل نتایج این پژوهش ،نشان دهنده آن است که معتادان دربدترین شرایط روانی به سرمی برند.ونیازمندبیشترین کمک وحمایت می باشند.

– درپژوهشی که خانم صادقی وآقای مظاهری درسال(1384)باعنوان بررسی اثر روزه داری بر سلامت روانی دانشجویان انجام داده اند،162 نفردانشجوبه عنوان نمونه انتخاب شدندویک تادوهفته ازماه مبارک رمضان رابه عنوان پیش آزمون ویک تادو هفته پس ازاتمام ماه رمضان رابه عنوان پس آزمون موردآزمون قراردادندنتایج نشان دادکه روزه ماه مبارک درتمامی خرده مؤلفه ونمره کل سلامت روان مؤثر بوده است. بدین صورت که این تفاوت معناداردرزیرمقیاس های «نشانه های بدنی»(اضطراب وبیخوابی) ،(نارساکنش وری اجتماعی)افسردگی ونهایتاًنمره کلی«پرسش نامه سلامت روان»برای گروههایی که درماه مبارک رمضان تمام روزه های خودراگرفته اندویابه طور تنفسی تعدادمحدودی از روزها روزه گرفته اندحاکی ازبهبود وضعیت سلامت عمومی دربعدازماه رمضان وبرای گروهایی که به دلیل عذرشرعی یاپزشکی روزه نگرفته اندویااصلاًروزه نگرفته اندحاکی کاهش سطح سلامت روان پس ازماه رمضان می باشد.

– درپژوهشی که خانم یوسفی وآقای یوسفی درسال(1376)باعنوان بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان وعوامل مرتبط باآن انجام داده اندنتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان داده است 2/37%آزمودنی ها مشکوک به عدم سلامت(0001p<)بوده اند.همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه 8/3%از آزمودنی ها درفکر اقدام به خودکشی بوده اندو5/15% ازآنان ابراز داشته اند که ایکاش مرده بودند.باتوجه به نتایج این پژوهش بین شغل پدرومیزان سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی داری(05/0p<)وجود داشته است.وهمچنین دراین پژوهش مشخص شده است بین جنسیت وسلامت روانی رابطه وجود داشته است.وسلامت روانی رابطه معنی داری (05/0p<) وجود دارد.

– پژوهش خانم محی الدین درسال(1382) باعنوان بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی(درونگرایی- برونگرایی وهیجان طلبی)دروابستگی به نیکوتین انجام داده است که نتایج آزمون حاکی ازان است که ارتباط معنی داری بین وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وارتباط معنی داربودن بین وابستگی به نیکوتین وهیجان طلبی است نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون نشانگر فقدان ارتباط معنی داربین مدت زمان وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وهیجان طلبی است بااینحال ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباط بین تعداد سیگارهای مصرفی درطی روز توسط افرادسیگاری وویژگیهای شخصیتی برونگرایی ونیزهیجان طلبی معنی داربود.

– درپژوهشی که آقای هاشم زاده ،خانم اورنگی ،آقای بهره داردرسال(1378)باعنوان بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیرازانجام داده اند.به این نتیجه  دست یافته اندکه میزان استرس شغلی باسلامت روان بین کارکنان اداری ودرمانی رابطه دارد(5%p<).همچنین بین گروه پرسنل اداری و درمانی درسلامت روان تفاوت معنی داری مشاهده شد وکادردرمانی ازسلامت روان کمتری برخورداربودند(1%p<)ضمناً نتایج پژوهش نشان دادکه کارکنان مردازسلامت روانی بیشتری نسبت به کارکنان زن بهرمندمی باشند.نتیجه دیگراینکه میزان استرس شغلی درکارکنان قراردادی ازسایر کارکنان که دروضعیت های استخدامی دیگری قرارداشتندبیشتربود.

[1] -Erich fromm

[2] -Abraham H. Maslow

[3] -F.perls

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92