دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- 5- الگوي اريش فروم[1]

5- الگوي اريش فروم[1]

فروم شخصيت انسان رابيشترمحصول فرهنگ مي داند.درنتيجه ،به اعتقاد وي ،سلامت روان بسته به اين است كه جامعه تاچه اندازه نيازهاي اساسي افرادجامعه رابرمي آورد.نه اينكه فردتااندازه خودش راباجامعه سازگارمي كند.درنتيجه ،سلامت روان بيش ازآن كه امري فردي باشد،مسئله اي اجتماعي است.عامل اصلي اين است كه جامعه تا چه پايه نيازهاي انساني رابر  مي آورد.

اگرجامعه سالم به اعضاي خودامكان اين رابدهدكه به يكديگر عشق بورزند،بارور وخلاق باشند،وقوۀ تعقل وعينيت خودرابارور ونيرومندسازند،ازنظر رواني سالم هستندوباديگران به ارتباط مي پردازند.فروم شخصيت سالم راداراي جهت گيري بارور مي داند.واين مفهوم به شخصيت بالغ آلپورت و انسان خواستارتحقق خودمزلو شباهت دارد(خوشدل،1369).

6- الگوي آبراهام مزلو[2]

مزلو معتقدبود كه همه انسانها با نيازهاي شبه غريزي به دنيامي آيند.اين نيازهاي مشترك ،انگيزه رشد وكمال وتحقق خود قرارمي گيردوانسان را تبديل به شدن به آنچه در توان اوست ؛فرا مي خواند.انسانهاي سالم به اعتقاد مزلوازنيازهاي سطوح پايين ترشان يعني:نيازهاي جسماني،ايمني،تعلق ،محبت واحترام را برآورده ساخته اند،آنهاالگو هاي بلوغ پختگي وسلامتند.باحداكثراستفاده ازهمان قابليتها وتوانائيهايشان ،خويشتن رافعليت وتحقق بخشند.    مي دانند چيستندوكيستندوبه كجا مي روند.ازموضوعات واشخاص دنياي پيرامونشان شناخت عيني دارند،آنهاطبيعت خود رابخوبي مي پذيرندو درصدد تحريف وياوارونه جلوه دادن خويش نيستندومي توانند صادقانه آنهارانشان دهند.به مسائل بيرون ازخود توجه دارند،آنهانيازشديدي به خلوت گزيني وتنهايي دارندباانكه ازتماس باديگران پرهيز               مي كنند،ظاهراًبه ديگران نيازي ندارند.خودكفاهستند واستقلال شديدشان ،آنهارادربرابر بحرانهاومحروميت ها مقاوم وآسب ناپذيرمي سازد.تجربه هاي خالص رابدون توجه به اينكه تكرارشده باشنديانه ،بااحساس لذت،احترام وشگفتي مي ستايند،نوع دوست وخواستار برقراري رابطه متقابل باديگران هستند.براي افراد داراي سلامت روان هدفها ومقاصد مهمتراز وسايل دستيابي به آنهاست.دربرابر همه مردم،صرف نظرازطبقه اجتماعي ،سطح تحصيلات ،وابستگي سيالي يا ديني ونژاد ورنگ آنها،بردبار وشكيبايند،اينها اصيل ،مبتكر وبدعت گرند،حس طنزمهربانانه ومقاومت درمقابل فرهنگ پذيري (نه به طورسنتي)دارند(خوشدل،1369).

7-الگوي فريتس پرلز[3]

به اعتقادپرلز براي داشتن سلام+-ت روان بايدبدون تنظيم يادخالت بيروني توانايي بيان آزادانه ارزوهاي خود راداشته باشيم.باتاكيدپرلز برزمان حال به عنوانتنهاواقعيت موجود،شخصيت سالم درزمان حال وبراي حال زندگي مي كند،وباينكه مي تواندبراي آينده برنامه ريزي كند،دچار اضطراب ناشي ازآنكه فرداچه خواهدشدنمي گردد،افرادسالم هيچ يك از استعدادهاي بالقوه خود رابي استفاده نمي گذارندوبه دورنمي افكنند،بلكه همه آنها رابه كارمي گيرند،اشخاص سالم كاملاًخودشاننآگاهندوكارآيي فراوان دارند.نقاط ضعف وقدرتشان رامي شناسندومي پذيرند،آرمانها وهدفهايي رابرنمي گزينند كه مي دانند نمي توانند بدانها دست يابند،اينان مسئوليت زندگي خويش رامي پذيرندومسئوليت هيچ كس ديگري رانمي پذيرند.پرلز           مي گويدانسانهاي اين مكاني واين زماني به تعقيب خوشبختي نمي پردازند،چراكه خوشبختي نادراست،ونمي توان بدان دست يافت(خوشدل،1369).

– تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان

– پژوهش خانم مهرابي درسال (1383)باعنوان بررسي ميزان سلامت روان وتنيدگي درمعتادان ،قاچاقچيان موادمخدروافرادعادي انجلم داده است وهدف ازاين پژوهش حاضربررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني درسه گروه 1- معتادان 2- قاچاقچيان 3- افرادي عادي است دراين تحقيق درهركدام ازگروهها 100 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند.نتايج اين پژوهش نشان داد كه معتادان نسبت به دوگروه ديگر ازكمترين سلامت رواني برخوردارند.به علاوه نتايج نشان داد كه گروه معتادان بيشترين تنيدگي راتحمل مي كنند.دركل نتايج اين پژوهش ،نشان دهنده آن است كه معتادان دربدترين شرايط رواني به سرمي برند.ونيازمندبيشترين كمك وحمايت مي باشند.

– درپژوهشي كه خانم صادقي وآقاي مظاهري درسال(1384)باعنوان بررسي اثر روزه داري بر سلامت رواني دانشجويان انجام داده اند،162 نفردانشجوبه عنوان نمونه انتخاب شدندويك تادوهفته ازماه مبارك رمضان رابه عنوان پيش آزمون ويك تادو هفته پس ازاتمام ماه رمضان رابه عنوان پس آزمون موردآزمون قراردادندنتايج نشان دادكه روزه ماه مبارك درتمامي خرده مؤلفه ونمره كل سلامت روان مؤثر بوده است. بدين صورت كه اين تفاوت معناداردرزيرمقياس هاي «نشانه هاي بدني»(اضطراب وبيخوابي) ،(نارساكنش وري اجتماعي)افسردگي ونهايتاًنمره كلي«پرسش نامه سلامت روان»براي گروههايي كه درماه مبارك رمضان تمام روزه هاي خودراگرفته اندويابه طور تنفسي تعدادمحدودي از روزها روزه گرفته اندحاكي ازبهبود وضعيت سلامت عمومي دربعدازماه رمضان وبراي گروهايي كه به دليل عذرشرعي ياپزشكي روزه نگرفته اندويااصلاًروزه نگرفته اندحاكي كاهش سطح سلامت روان پس ازماه رمضان مي باشد.

– درپژوهشي كه خانم يوسفي وآقاي يوسفي درسال(1376)باعنوان بررسي سلامت رواني دانش آموزان دبيرستان وعوامل مرتبط باآن انجام داده اندنتايج بدست آمده ازاين پژوهش نشان داده است 2/37%آزمودني ها مشكوك به عدم سلامت(0001p<)بوده اند.همچنين نتايج اين پژوهش نشان دادكه 8/3%از آزمودني ها درفكر اقدام به خودكشي بوده اندو5/15% ازآنان ابراز داشته اند كه ايكاش مرده بودند.باتوجه به نتايج اين پژوهش بين شغل پدروميزان سلامت رواني دانش آموزان رابطه معني داري(05/0p<)وجود داشته است.وهمچنين دراين پژوهش مشخص شده است بين جنسيت وسلامت رواني رابطه وجود داشته است.وسلامت رواني رابطه معني داري (05/0p<) وجود دارد.

– پژوهش خانم محي الدين درسال(1382) باعنوان بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي(درونگرايي- برونگرايي وهيجان طلبي)دروابستگي به نيكوتين انجام داده است كه نتايج آزمون حاكي ازان است كه ارتباط معني داري بين وابستگي به نيكوتين ومقياس ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي وارتباط معني داربودن بين وابستگي به نيكوتين وهيجان طلبي است نتايج حاصل ازضريب همبستگي پيرسون نشانگر فقدان ارتباط معني داربين مدت زمان وابستگي به نيكوتين ومقياس ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي وهيجان طلبي است بااينحال ضريب همبستگي پيرسون بين ارتباط بين تعداد سيگارهاي مصرفي درطي روز توسط افرادسيگاري وويژگيهاي شخصيتي برونگرايي ونيزهيجان طلبي معني داربود.

– درپژوهشي كه آقاي هاشم زاده ،خانم اورنگي ،آقاي بهره داردرسال(1378)باعنوان بررسي ميزان استرس شغلي ورابطه آن باسلامت روان دركاركنان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيرازانجام داده اند.به اين نتيجه  دست يافته اندكه ميزان استرس شغلي باسلامت روان بين كاركنان اداري ودرماني رابطه دارد(5%p<).همچنين بين گروه پرسنل اداري و درماني درسلامت روان تفاوت معني داري مشاهده شد وكادردرماني ازسلامت روان كمتري برخورداربودند(1%p<)ضمناً نتايج پژوهش نشان دادكه كاركنان مردازسلامت رواني بيشتري نسبت به كاركنان زن بهرمندمي باشند.نتيجه ديگراينكه ميزان استرس شغلي دركاركنان قراردادي ازساير كاركنان كه دروضعيت هاي استخدامي ديگري قرارداشتندبيشتربود.

[1] -Erich fromm

[2] -Abraham H. Maslow

[3] -F.perls

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *