دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ويژگيهاي شخصيتي -چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟

چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟

ماباآموختن ويژگي هاي سلامت رواني ،بهترمي توانيم به آن دست يابيم.سلامت رواني دربسياري ازمواردمانندسلامت جسمي است.براي مثال:

1-بسياري ازمردم گاهي اوقات احساس افسردگي مي كنندهمان طوركه بسياري ازانها دچار سرماخوردگي مي شوند.

2- شمانمي توانيدازهمه ناراحتي هاي روحي جلوگيري كنيد،همان طوركه ازبروز همه بيماري هانيزنمي توانيدجلوگيري كنيدو

3-سلامت رواني وجسمي هردوبراي خوشبختي انسان ضروري هستند.

رسيدن به سلامت رواني به هيچ وجه تصادفي نيست ،اين امرباصرف زمان وزحمت محقق        مي شود.

اعتمادبه نفس ،كليدسلامتي روان

      اين كه افرادچه نظري نسبت به خودشان دارندشديداًبه نحوتفكر،احساس وعمل فردمربوط مي شود.وقتي اعتمادنفس بالاباشد احتمالاً:

1-اززندگي رضايت دارند .2- هدف هاي زندگي رامشخص مي كنندوبه آنهامي رسند.

3- براي حل مشكلات به خودشان اتكامي كنند. 4- روابط سالم وقوي برقرارمي كنند.

5- پستي وبلندي هاي زندگي رامي پذيرند.

وقتي اعتمادبه نفس پائين باشداحتمالاً:

  • احساس مي كنندخارج ازكنترل شده است.
  • استرس برايشان طاقت فرساست.
  • درانتظارشكست هستندونهايتاًشكست مي خورند.
  • ازمشكلات زندگي فرارمي كنند(بنادرخشان،1361).

نظريه هاي سلامت روان

1-الگوي گوردون آلپورت[1]

آلپورت معتقداست ،نيروهاي ناآگاه ياتجربه هاي كودكي رهنمون شخصيت سالم نيستند،بلكه جنبه اصلي شخصيت آدمي،مقاصدسنجيده وآگاه ،يعني اميدهاوآرزوهاي اوست.اين هدفهاانگيزه شخصيت سالم قرارمي گيرندوبهترين راهنمابراي فهم رفتاركنوني انسانند.آلپورت مي گويدداشتن هدفهاي دراز مدت،شخصيت سالم را ازشخصيت بيمارمتمايزمي سازد.بنابراين مي توان باكوشش براي دست يافتن به مقاصد ورسيدن به هدفها،جنبه هاي شخصيت رايكپارچه ساخت وجامعيت بخشيد.

انسانهاي سالم نيازمندروحي به تنوع،احساس ودرگيري تازه دارند،كارهاي روزمره وعادي راكنارمي گذارندوبه جستجوي تجربه هاي تازه برمي آيند،تن به ماجرامي سپارند،خطرمي كنندوچيزهاي تازه كشف مي كنند.هرچندممكن است درمسيرتلاش خودباسختي ،تلخي و درد ورنج همراه شودولي اين به معناي عدم سلامت روان نمي باشد.چيزي كه مهم است ،انگيزش (ازنوع سازنده آن)براي كساني كه ازسلامت روان برخوردارند،حياتي است،افرادسالم به آينده مي انديشند ودرآينده زندگي مي كنندواين گونه افرادفعالانه درپي هدفها واميدها و روياهاي خويشند(خوشدل،1369).

 

 

2- الگوي كارل راجرز[2]

راجرز ،معتقد است كه انسان سالم گرايش به تحقيق خود[3] (خود راازقوه به فعل درآوردن)دارد،آزادي عمل وانتخاب بيشتري رااحساس وتجربه مي كند.انسان سالم مي تواند بدون محدوديت وممنوعيت فكروعمل خودراآزادانه انتخاب كند.به علاوه ،انسان باكنش كامل ازاحساس تسلط خويش برزندگي لذت مي بردومعتقداست آينده به خود اوبستگي داردوباحادثه وموقعيت ورويدادهاي گذشته هدايت نمي شود.انسان سالم باداشتن احساس آزادي وقدرت ،درزندگي راههاي انتخاب بيشمار مي بيندواحساس مي كندمي تواندهرآنچه نخواهد انجام دهد.

انسانهاي داراي سلامت رواني ازديدگاه راجرز بسيارخلاقندوانسانهاي خلاق وخودانگيخته بامحدوديتهاي اجتماعي وفرهنگي،همرنگي باسازش فعل پذيرندنشان نمي دهند،چراكه اينهاحالت توافقي ندارندو وابسته ستايش ديگران ازرفتارخودنيستند.در دگرگوني هاي جدي اوضاع واحوال محيط سازگاري بيشتري ازخودنشان مي دهند.ومحدوديت هاي اجتماعي وفرهنگي و…..اورامنفعل نمي سازد.

3-الگوي كارل گوستا و يونگ[4]

ازنظريونگ هرچندتصويرروشن ازشخصيت سالم نمي توان ارائه كردولي افرادداراي سلامت رواني دراين ديدگاه كساني هستند كه به ناهشيار (جاه طلبيها- اميدها- هدفها و…)مجال بيان داده اندودرنتيجه ازآن وجه طبيعت خودكه قبلاًسركوب شده آگاهند،وهرآنچه راكه دوره اكتشاف خودبرآنهافاش مي سازدمي پذيرد،قدرتها- ضعفها وجنبه مقدس وشيطاني طبيعت خويش راپذيرامي شوندهمه جنبه هاي شخصيت اينان يكپارچگي وهماهنگي مي يابندهمان شخصيتي كه يونگ آن راشخصيت مشترك خوانده است.چون ديگر هيچ جنبه شخصيت (يك گرايش ،كنش)به تنهايي حاكم نيست.(خوشدل،1369).

4- الگوي ويكتورفرانكل[5]

      فرانكل معتقداست افرادسالم كساني هستند كه درانتخاب عملشان آزادند،شخصاًمسئول هدايت زندگي وگرايشي هستندكه براي سرنوشت شان برمي گزينند،معلول نيروهاي بيرون ازخودنيستند،درزندگي معنايي مناسب براي خود يافته اند،زندگيشان تسلط آگاهانه دارند،         مي توانند ارزشهاي آفريننده وتجربي ياگرايشي رانمايان سازند.ازتوجه به خودفرارفته اند،به آينده مي نگرند وبه هدفها و وظايف اتي متوجه مي كنند،تعهدوغرقه شدن دركارنيزازويژگيهاي آنهاست(خوشدل،1369).

[1] -Gordon Allport

[2] -Carl rogers

[3] -self – actualization

[4] -G.G.jung

[5] -V.Frank

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *