دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان

براي فرضيه:رابطه سلامت رواني وبرونگرايي

146954=xy         759105 =   ∑ y2   32922=∑x2      7716= y      1525=∑x     80=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير:باتوجه به rxy بدست آمده ازضريب همبستگي پيرسون بين نمرات سلامت رواني وبرونگرايي همبستگي منفي وضعيفي وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (8-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي

همبستگي بدست آمده t بدست آمده t  جدول
01/0- 08/0- 2

 

باتوجه به جدول شماره (8-4)نشان مي دهدكه بين ويژگي شخصيتي برون گرايي وسلامت روان 01/0- همبستگي وجود داردكه به معني رابطه معكوس بين دومتغيراست.آزمونt براي معنادار بودن ضريب همبستگي محاسبه شده نشان مي دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادي78 كمتراست بنابراين فرضيه تحقيق ردمي شود.وبا95% اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه رابطه بين سلامت روان و برونگرايي معنادارنيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157926=xy         1143090 =   ∑ y2   32922=∑x2      8341= y      1525=∑x     80=n

 

براي فرضيه:بين سلامت رواني ودلپذيربودن رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير:باتوجه بهrxy بدست آمده ازضريب همبستگي پيرسون بين نمرات سلامت روان ودلپذيربودن همبستگي منفي وخيلي ضعفيي وجود دارد.

 

جدول (9-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي

همبستگي بدست آمده t بدست آمده t  جدول
03/0- 26/0- 2

 

باتوجه به جدول شماره (9-4)نشان مي دهدكه بين ويژگي شخصيتي دلپذيربودن وسلامت روان 03/0- همبستگي وجود داردكه به معني رابطه معكوس بين دومتغيراست.آزمونt براي معنادار بودن ضريب همبستگي محاسبه شده نشان مي دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادي78 كمتراست بنابراين فرضيه تحقيق ردمي شود.وبا95% اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه رابطه  بين سلامت روان و دلپذيربودن معنادارنيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

xy سلامت روان پسرانy سلامت روان دخترانx دانش آموزn
130 10 13 1
812 29 28 2
630 30 21 3
286 22 13 4
266 14 19 5
462 21 22 6
540 36 15 7
504 18 28 8
238 14 17 9
210 15 14 10
882 42 21 11
450 25 18 12
182 14 13 13
480 15 32 14
165 11 15 15
665 35 19 16
372 31 12 17
220 11 20 18
400 16 25 19
336 21 16 20
396 22 18 21
418 19 22 22
527 17 31 23
468 13 36 24
276 23 12 25

جدول 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبيرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول 10-4

xy سلامت روان پسرانy سلامت روان دخترانx دانش آموزn
170 10 17 26
270 15 18 27
378 18 21 28
325 25 13 29
120 12 10 30
105 21 5 31
312 24 13 32
210 14 15 33
357 17 21 34
228 19 12 35
380 20 19 36
352 16 22 37
391 23 17 38
99 11 9 39
483 21 23 40
14495= ∑ xy 790= ∑ y 735= ∑ x ∑ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي فرضيه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوتي وجود دارد.

14495= ∑ xy  17798=y2      15124=x2     790=yپسران     735=xدختران     40=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير:پس ازمقايسه t جدول درسطح معنادار بودن 05/0 وبادرجات آزادي 38(38=2-40=df)چون نسبت t  محاسبه شده(06/0-)كوچكترازt  جدول(021/2)است ،بنابراين مي توان استنباط كردكه بين سلامت رواني پسران ودختران تفاوتي وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول (11-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي

 

همبستگي بدست آمده t بدست آمده t  جدول
01/0- 06/0- 021/2

 

باتوجه به جدول شماره (11-4)نشان مي دهدكه بين ويژگي سلامت روان دختران وپسران01/0- همبستگي وجود داردكه به معني رابطه معكوس بين دومتغيراست.آزمونt براي معنادار بودن ضريب همبستگي محاسبه شده نشان مي دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادي38 كوچكتراست بنابراين فرضيه تحقيق ردمي شود.وبا95% اطمينان         مي توان نتيجه گرفت كه بين سلامت روان دختران وپسران تفاوتي وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

بحث ونتيجه گيري

 

 

 

 

 

بحث ونتيجه گيري

درپژوهش حاضربه بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي وسلامت رواني دختران وپسران پرداخته شد.نمونه موردپژوهش دانش آموزان مقطع سوم متوسطه بودندكه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.پس ازجمع آوري داده ها فرضيه هاي تحقيق بااستفاده از روش هاي آماري مناسب تحليل ونتايج زيربدست آمد.

فرضيه اول تحقيق باعنوان تعيين رابطه روان نژندي با سلامت رواني بودكه بااستفاده ازضريب همبستگي پيرسون موردآزمون قرارگرفت نتيجه نشان دادكه بين روان نژندي وسلامت رواني همبستگي وجود دارد.آزمونT براي معنادار بودن همبستگي بدست آمده انجام شدنتيجه نشان دادكه همبستگي بدست آمده معنادار نيست به عبارت ديگر بين روان نژندگرايي وسلامت رواني رابطه معناداري وجود ندارد.

فرضيه دوم تحقيق باعنوان تعيين رابطه برونگرايي باسلامت رواني بودكه بااستفاده ازضريب همبستگي پيرسون موردآزمون قرارگرفت.نتيجه نشان دادكه بين برونگرايي وسلامت رواني همبستگي وجود دارد،آزمون T براي معنادار بودن همبستگي بدست آمده انجام شدنتيجه نشان دادكه همبستگي بدست آمده معنادارنيست به عبارت ديگر بين برونگرايي وسلامت رواني رابطه معنا داري وجود ندارد.

فرضيه سوم تحقيق باعنوان تعيين رابطه دلپذيربودن باسلامت رواني بودكه بااستفاده ازضريب همبستگي پيرسون موردآزمون قرارگرفت نتيجه نشان دادكه بين دلپذيربودن وسلامت رواني همبستگي وجود داردآزمون T براي معناداربودن همبستگي بدست آمده انجام شدنتيجه نشان دادكه همبستگي بدست آمده معنادارنيست به عبارت ديگر بين دلپذيربودن وسلامت رواني رابطه معناداري وجود ندارد.

فرضيه چهارم تحقيق باعنوان تعيين تفاوت بين سلامت رواني دختران باپسران بودكه بااستفاده ازضريب همبستگي پيرسون موردآزمون قرارگرفت نتيجه نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وسلامت رواني پسران همبستگي وجود داردآزمون T براي معناداربودن همبستگي بدست آمده انجام شدنتيجه نشان دادكه همبستگي بدست آمده معنادارنيست به عبارت ديگر سلامت رواني دختران با سلامت رواني پسران تفاوتي وجود ندارد.

با توجه به نتايج بدست آمده مي توان استنباط كرد كه بين ويژگيهاي شخصيتي وسلامت رواني رابطه وجود ندارد يعني ويژگيهاي شخصيتي برسلامت رواني افرادتاثيرگذارنيست وهمچنين نتايج نشان داده است كه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوتي وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

محدوديتهاي تحقيق

درانجام پژوهش بدون شك محدوديتها ومشكلاتي وجود داردكه اين پژوهش هم مانند آنها داراي مشكلات ومحدوديتهايي بود كه به تعدادي ازانهااشاره مي شود.

  • دردسترس نبودن تعدادزيادآزمودنيها.
  • محدودبودن آزمودنيها به يك مقطع تحصيلي.
  • به علت اينكه اين پژوهش داراي 2 پرسشنامه بوداحساس مي شدكه آزمودنيها درپاسخ گويي به سئوالات بي حوصله مي باشند.
  • براي تهيه وانجام پژوهش زمان كافي اختصاص داده نشده تاپژوهشگر به راحتي وآسودگي آنرااجراكند.

پيشنهادات پژوهش

  • درپژوهش حاضر تعدادنمونه 80نفردرنظرگرفته شدتوصيه مي شودكه براي انجام پژوهش هاي بعدي ازتعدادنمونه هاي بيشتري استفاده شود.
  • اين پژوهش درمورددانش آموزان مقطع سوم دبيرستان انجام شدپيشنهادمي شود كه پژوهش هاي بعدي درمورد دانشجويان استفاده شود.
  • اين پژوهش درموردسلامت روان و ويژگيهاي شخصيتي دختران وپسران مجردانجام شدپيشنهادمي شودكه پژوهش هاي بعدي درموردزنان ومرداني كه دراوايل زندگي مشترك خودبسرمي برنداستفاده شود.

منابع و مأخذ

1-آزاد  حسين.(1375).آسيب شناسي رواني.تهران.انتشارات بعثت.

2- اتكينسون ،ريچارد اس،اتكينسون،ريتال،هيلگارد ارنست ن،(1382).زمينه روانشناسي.(ترجمه محمدتقي براهني….وديگران)؛تهران:رشد.

3-بنادرخشان،همايون.(61)كليدسلامت رواني.نشريه :موفقيت

4-حسيني،ابوالقاسم.(1371).اصول بهداشت رواني.مشهد:انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.

5-دلاور،علي.(1381).احتمالات وآماركاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي .تهران:رشد.

6-ستوده،هدايت الله.(1381).آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)(ويرايش 2).تهران :آواي نور.

7-سيف ،علي اكبر.(1382).روش تهيه پژوهشنامه در روانشناسي وعلوم تربيتي .تهران :نشردوران.

8-شعائري نژاد،علي اكبر.(1374).روان شناسي رشد(ويرايش؟).تهران .اطلاعات

9- شولتس،دو آن.(1369).روانشناسي كمال- الگوهاي شخصيت(ترجمه گيتي خوشدل).تهران:نشرنو.

10-شاملو،سعيد.(1383).بهداشت رواني(ويرايش 2).تهران:رشد.

11-صادقي ،منصوره السادات ،مظاهري،محمدعلي.(1384).اثر روزه داري برسلامت روان.مجله روانشناسي ،ش 6،ص 292 .

12-كريمي،يوسف.(1379).روانشناسي شخصيت .تهران:موسسه نشرويرايش.

13-گروه مطالعات روانشناختي (1376).به نقل ازگلدبرگ(1972)وهيلر(1979).

14- گروسي،محمد.(؟).ارزيابي شخصيت .انتشارات ،

15-ميلاني فر،بهروز.(1373).بهداشت رواني .انتشارات رشد.

16-مهرابي،نادر.(1383).بررسي ميزان سلامت رواني وتنيدگي درمعتادان،قاچاقچيان موادمخدروافرادعادي،مجله روانشناسي،ش 2،ص173.

17-محي الدين ،ملك.(1382).بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي(درونگرايي ،برونگرايي،هيجان طلبي)دروابستگي به نيكوتين .پايان نامه كارشناسي.

18-هاشم زاده،ايرج،اورنگي،مريم،وبهره دار،محمدجعفر.(1378).بررسي ميزان استرس شغلي ورابطه آن باسلامت روان دركاركنان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز،چهارمين گنگره سراسري استرس بيمارستان حافظ شيراز.

19-يوسفي،فائق،ويوسفي ،محمدحسين.(1378).بررسي سلامت رواني دانش آموزان دبيرستان شهرسنندج وعوامل مرتبط باآن .دانشگاه علوم پزشكي كردستان.

 

 

پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)                                   پيوست الف

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *