دانلود پایان نامه (رایگان): شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

استخراج نتایج، انجام روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها طی مراحل مختلفی صورت گرفت این مراحل به شرح زیر است:

جدول 1-4 مشخص شده است.جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی

متغیر گروه معتاد گروه عادی
سن

28-18

37-29

48-38

وضعیت تأهل

مجرد

متاهل

وضعیت تحصیل

راهنمایی

دبیرستان

دیپلم

دانشجو

فارغ التحصیل

 

54

53

13

 

62

58

 

25

45

39

5

6

 

54

56

10

 

64

56

 

21

47

42

7

3

 


جدول 2-4 ضرایب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله (لازاروس و فولکمن 1985)

مقیاس آلفا
مقابله رویاروی گر 70/0
دوری جویی 61/0
خویشتن داری 70/0
جستجوی حمایت اجتماعی 76/0
مسئولیت پذیری 66/0
گریز – اجتناب 72/0
حل مدبرانه مساله 68/0
بازبرآورد مثبت 79/0

 

جدول 3-4 میانگین همبستگی مقیاسهای مقابله ای

مقیاس 1 2 3 4 5 6 7 8
1-مقابله رویاروی گر   01/0 36/0 27/0 26/0 27/0 28/0 26/0
2-دوری جویی     36/0 04/0 27/0 32/0 09/0 13/0
3-خویشتن داری       24/0 30/0 36/0 37/0 39/0
4-جستجوی حمایت اجتماعی         09/0 23/0 23/0 30/0
5-مسئولیت پذیری           39/0 13/0 23/0
6-گریز اجتناب             10/0 39/0
7-حل مدبرانه مساله               39/0
8-ارزیابی مجرد مثبت                

 


4-4 که بر اساس تحلیل عوامل بدست آمده ملاحظه می شود که پرسشنامه راههای مقابله از روایی بالا و قابل قبولی برخوردار است وسیله مناسبی برای پژوهشهای روانشناختی می باشد.

 

شماره ماده پرسشنامه M S.d عوامل
کشیدگی اشباع
1 89/1 98/0 41/0- 45/0
6 34/0 69/0 01/2 30/0
7 77/0 08/1 04/1 62/0
8 30/1 17/1 21/0 73/0
9 52/0 81/0 53/1 73/0
10 87/0 05/1 83/0 40/0
11 59/0 00/1 53/1 55/0
12 26/0 59/0 53/2 25/0
13 43/0 78/0 87/1 54/0
14 81/0 91/0 92/0 55/0
15 82/0 95/0 83/0 34/0
16 15/0 52/0 98/3 36/0
17 64/0 95/0 32/1 61/0
18 84/0 89/0 84/0 56/0
20 51/0 87/0 58/1 43/0
21 38/0 71/0 03/2 45/0
22 48/0 97/0 84/1 79/0
23 57/0 85/0 43/1 39/0
25 20/0 54/0 18/3 61/0
26 38/1 09/1 05/0 58/0
28 13/0 97/0 42/0 68/0
29 53/0 90/0 58/1 67/0
30 81/0 11/1 94/0 38/0
31 08/1 17/1 52/0 68/0
33 29/0 65/0 54/2 49/0
34 24/0 65/0 97/2 32/0
35 82/0 95/0 83/0 34/0
36 21/0 57/0 13/3 64/0
38 53/0 87/0 55/1 64/0
39 66/0 89/0 12/1 44/0
40 20/0 53/0 13/3 46/0
41 64/0 74/0 12/1 50/0
42 61/0 94/0 34/1 58/0
43 51/0 86/0 65/1 46/0
44 53/0 77/0 39/1 55/0
45 11/1 97/0 43/0 57/0
46 82/0 03/1 89/0 70/0
47 26/0 57/0 57/2 40/0
48 21/1 10/1 37/0 40/0
49 21/1 08/1 33/0 71/0
50 13/0 43/0 10/4 42/0
51 62/0 91/0 37/1 49/0
52 92/0 94/0 56/0 38/0
54 11/1 97/0 41/0 37/0
56 33/0 67/0 23/2 55/0
58 04/1 08/1 65/0 66/0
59 54/0 89/0 59/1 54/0
60 54/0 97/0 66/1 56/0
62 29/1 06/1 21/0 37/0
63 37/0 71/0 2/1 28/0


راههای مقابله در مطالعه حاضر

جدول 5-4

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
1-رویاروی گر 58/0 21/0
2-دروی جویی 75/0 22/0
3-خویشتن داری 72/0 23/0
جستجوی حمایت اجتماعی 72/0 33/0
مسئولیت پذیری 67/0 22/0
گریز اجتناب 71/0 35/0
حل مدبرانه مساله 70/0 39/0
ارزیابی مجرد مثبت 66/0 24/0


مقیاس شیوه حل مساله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفت ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی آیتم ها در پژوهش محمدی در جدول 6-4 بطور کامل تشریح شده است.

جدول 6-4: ضرایب آلفای که نباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسها ی شیوه حل مساله (محمدی 1377)

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 69/0 36/0
کنترل حل مساله 66/0 33/0
شیوه خلاقیت 63/0 29/0
اعتماد در حل مساله 72/0 39/0
شیوه اجتناب 53/0 21/0
شیوه تقرب 37/0 20/0


جدول 7-4 : ضرایب آلفای کرنباخ میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر

لآ

 

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 65/0 28/0
کنترل حل مساله 61/0 24/0
شیوه خلاقیت 61/0 27/0
اعتماد در حل مساله 71/0 26/0
شیوه اجتناب 70/0 22/0
شیوه تقرب 50/0 24/0


تحلیل تی t تست نمرات آزمودنی ها

همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می شود آزمونTدو گروه معتاد و غیر معتاد در مقیاس سبکهای حل مساله تفاوت معناداری با هم دارند T مشاهده شده (05/7-) در عامل بی یاوری بیانگر آن است که بدین میانگین گروه معتادین (12/2) و میانگین گروه غیر معتاد (11/1) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادین بی یاوری و ناامیدی بیشتری احساس می کنند در عامل کنترل حل مساله T مشاهده شده (61/0) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد مخدر (14/2) و میانگین افراد عادی (20/2) تفاوت معنی داری وجود ندارد مقایسه میانگین نمرات معتادین (98/1) و میانگین نمرات افراد غیرمعتاد (08/3) در عامل خلاقیت با T  مشاهده شده (14/7) نشان می دهد که این دو گروه در سطح (000/0>p) تفاوت معنی داری با هم دارند به عبارت دیگر افراد معتاد در مواجهه با مشکلات و دشواریهای زندگی راه حلهای مختلفی درنظر گرفته و از روشهای متعدد برای حل مسائل خود استفاده می کنند در عامل اعتماد در حل مساله t مشاهده شده (32/9) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد (99/1) و میانگین نمرات افراد سالم (20/3) در سطح (0000/0>p) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادان برای رویارویی با مسائل و مشکلات خود اعتماد کمتری به توانمندی ها و قابلیت ها ی خود دارند T مشاهده شده (58/2-) در عکامل اجتناب نشان می دهد میانگین نمرات افراد معتاد (29/2) با میانگین نمرات افراد عادی (92/1) در سطح (01/0>p)

تفاوت معناداری دارد تفاوت مشاهده شده بیانگر آن است که معتادین در مقابله با چالشها و مسائل زندگی خود بیشتر به صورت اجتناب و فرار از موقعیت های دشوار عمل می کنند t مشاهده شده (35/6) در عامل تقرب بیانگر آن است که میانگین نمرات افراد معتاد (40/2) با میانگین افراد غیر معتاد(28/3) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارد یعنی افراد معتاد تمایل ندارند با دشوارها و مشکلات رو به رو شوند و بیشتر تمایل دارند از موقعیتهای دشوار فرار کنند.

جدول 8-4: مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد.

سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
بی یاوری 12/2 18/1 11/1 04/1 05/7- 000/0 238
کنترل حل مساله 14/2 88/0 20/2 89/0 51/0 61/0 238
خلاقیت 98/1 40/1 08/3 95/0 14/7 000/0 238
اعتماد در حل مساله 99/1 04/1 20/3 97/0 32/9 000/0 238
اجتناب 29/2 05/1 92/1 17/1 58/2- 01/0 238
تقرب 40/2 28/1 28/3 83/0 35/6 000/0 238

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در جدول 9-4 مشاهده می شود آزمون T دو گروه معتاد و غیر معتاد در پرسشنامه راههای مقابله تفاوت معنی داری با هم دارند درم قیاس رویاروگر T مشاهده شده (80/2-) نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان (66/9) و میانگین گروه غیر معتاد (78/7) در سطح (005/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که افراد معتاد در مقابله با مسائل زندگی نسبت به افراد غیر معتاد خصومت خطرپذیری و تلاشهای پرخاشگرانه بیشتری نشان می دهند T مشاهده شده (13/3-) مقیاس دوری جویی نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان -60/8) و میانگین نمرات گروه غیر معتاد (46/7) در سطح (002/0>P) تفاوت معنی داری وجود دار که بیانگر بی توجهی افراد معتاد نسبت به مشکلات خویش است . t مشاهده شده (78/16) درمقیاس خویشتن داری بیان می کند که بین میانگین نمرات افراد وابسته به ماد مخدر (72/6) و میانگین افراد غیر معتاد (94/12) در سطح (000/0>P) به طور معنی داری تفاوت وجود دارد و افراد معتاد نسبت به جمعیت سالم از خویشتن داری کمی برخوردارند در عامل جستجوی حمایت اجتماعی T مشاهده شده (99/10) بیانگر آن است که بین میانگین نمرات افراد غیر معتاد (38/10) و میانگین نمرات افراد معتاد (71/5) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد کمتر به دنبال حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند و سعی می کنند براساس انگاره های خود با مشکلات خود رو در رو می شوند.

T مشاهده شده (64/11) در مقیاس مسئولیت پذیری نشان می دهد که بین میانگین نمرات افراد معتاد (68/3) و میانگین نمرات افراد سالم (02/6) در سطح(000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که معتادان در مسائل به وجود آمده نقش خود را نپذیرفته و سعی می کنند خود را برای از تقصیر نشان دهند T مشاهده شده (23/8-) در مقیاس گریز اجتناب نشاند می دهد ککه بین میانگین نمرات افراد وابسته به مواد (55/14) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد (00/9) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی افراد معتاد در مواجهه با مشکلات تفکرات آرزومندانه از خود نشان داده و سعی می کنند که از مشکلات و دشواریها دوری کنند در مقیاس حلمسئله مدبرانه T  مشاهد هشده (10/13) حاکی از آن است که بین میانگین مرات افراد وابسته به مواد (83/5) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد 79/10) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد معتاد به هنگام رویارویی با مشکلات و مسائل برنامه ریزی مدونی نداشته و به صورت واکنشی و خام عمل می کنند.T مشاهده شده (28/14) در مقیاس باز آورد مثبت نشاند می دهد که میانگین نمرات معتادان (42/8) با میانگین نمرات افراد غیر معتاد (92/13) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارند یعنی افراد معتاد در ارزیابی خود و اعمال خویش بیشتر منفی گرا بده و خود را سرزنش می کنند و کمتر به نکات مثبت و توانمندیهای خویش توجه دارند اطلاعات مربوط به تفاوت افراد معتاد با غیر معتادین در مقیاس راههای مقابله در جدول 9-4 به تفضیل تشریح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 9-4 مقایسه نمرات T میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد

سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
رویا روی گر 66/9 95/1 78/7 83/2 80/2- 005/0 238
دوری جویی 60/8 95/2 46/7 72/2 13/3- 002/0 238
خویشتن داری 72/6 59/2 94/12 13/3 78/16 000/0 238
جستجوی حمایت اجتماعی 71/5 51/2 38/10 93/3 99/10 000/0 238
مسئولیت پذیری 68/3 61/1 02/6 49/1 64/11 000/0 238
گریز اجتناب 55/14 75/4 00/9 66/5 23/8- 000/0 238
حل مساله مدبرانه 83/5 83/1 79/10 72/3 10/13 000/0 238
باز برآورد مثبت 42/8 64/2 92/13 29/3 28/14 000/0 238

 

همبستگی بین متغیرها

همانگونه که جدول 3-4 مشاهده می شود مقیاس باز برآورد مثبت با عامل بی یاوری همبستگی منفی (25/0-=r) دارد که در سطح (000/0>P)معنی دار است عامل خلاقیت با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی (44/0-=r)دارد که در سطح(000/0>P)معنی دار می باشد مقایس باز برآورد مثبت با عامل اعتماد در حل مساله داری همبستگی (42/0-=r)می باشد که در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه اجتناب با مقیاس باز برآورد مثبت داری یک همبستگی منفی (2/0-=r)می باشد و در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه تقرب با مقیاس باز برآورد مثبت در سطح (000/0>P)دارای همبستگی(43/0-=r) معنی داری است عامل کنترل حل مساله با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی معنی داری نشان می دهد (03/0.>p،7/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری با عامل بی یاوری دارد (000/0.>p،33/-0=r) عامل کنترل حل مساله با مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی معنی داری ندارد (61/0>ح،03/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری دارند (000/0.>p،31/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله با عامل شیوه تقرب در سطح (000/0>P) همبستگی معنا داری (43/0=r) دارد.

مقیاس گریز – اجتناب با عامل بی یاوری در سطح (000/0>P) همبستگی معنی داری (43/0=r) دارد عامل کنترل حل مساله با مقیاس گریز اجتناب همبستگی معنی داری ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 10-4 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها

مقیاس بی یاوری کنترل حل مساله شیوه خلاقیت اعتماد در حل مساله شیوه اجتناب شیوه تقرب
مقابله رویاروی گر 07/0 03/0 008/0 04/0 04/0 04/0-
27/0= 62/0= 91/0= 54/0= 54/0= 51/0=
دوری جویی 23/0 23/0 13/0- 15/0- 22/0 18/0-
000/0= 000/0= 04/0= 017/0= 001/0= 006/0=
خویشتن داری 35/0- 05/0 38/0 44/0 31/0- 39/0
000/0= 49/0= 000/0= 000/0= 000/0= 006/0=
جستجوی حمایت اجتماعی 30/0- 03/0 41/0 51/0 24/0- 41/0
000/0= 60/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
مسئولیت پذیری 22/0- 12/0 28/0 29/0 12/0 31/0
001/0= 07/0= 000/0= 000/0= 07/0= 000/0=
گریز – اجتناب 43/0 09/0 42/0- 50/0 42/0 32/0
000/0= 15/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
حل مدبرانه مساله 33/0 30/0 31/0 55/0 31/0- 43/0
000/0= 61/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
ارزیابی مجدد مثبت 25/0- 03/0- 44/0 42/0 29/0 43/0
000/0= 70/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=

 

 

 

 

 

روش آماری

به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای هر دو گروه در کلیه مقایسهای آزمون و تعیین معنی داری آنها از آزمونT استفاده گردید و داده های به دست آمده به وسیله روش آماری مناسب تحت آزمون قرار گرفتند. همانطوری که گفته شد برای مقایسه دو گروه از روش آزمون معنی دار بودن اختلاف دو میانگین در نمونه های مستقل از روش آزمونT که مناسبترین و دقیقترین روش آماری برای تحقیقات از نوع حاضر است استفاده شد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا