دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :محاسبات آماری رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر

محاسبات آماری

محاسبات آماری شامل یک جدول است که این جدول دارای ستونهای , Y , X 2X , 2Y , XY است.

این جدول دارای 36 متغیر است که این متغیرها را از اولین متغیر (دل درد) تا آخرین متغیر (بدبینی به دیگران) به ترتیب نوشته که این 36 متغیر شامل : دل درد، عصابیت، بی قراری، اضطراب، سردرد،افزایش میل جنسی، افزایش اشتها، تپش قلب، احساس خستگی، گیجی، میل به گوشه نشینی، فراموشی، گریه کردن، بی خوابی، افزایش وزن،کاهش میل جنسی، درد سینه و پستان، نفخ شکم، چربی پوست، آکنه، گرگرفتگی، دمدمی شدن، درد مفاصل، تهوع، تکرر ادرار، عدم تمرکز، تحریک پذیری، رضایت کاری، غیبت در کار، درد کمر، تنش، میل به خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.

برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات 5 روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات 36 متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.

امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون 2X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون 2Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.

برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.

d = X – Y

به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون 2d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.

جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

 

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد 36 متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

 

چون تنها 20 نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :

d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها

فرمول انحراف استاندارد تفاوتها

درجه آزادی

35 = 1 – 36  1 – N

35 = N

99/0 95/0 N
704/2 021/2 35 = 1 – 36

 

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

2 d d = X-Y XY 2 Y 2 X Y X متغیرها
784 28 533 169 1681 13 41 دل درد
961 31 2210 1156 4225 34 65 عصبانیت
400 20 576 256 1296 16 36 بی قراری
1089 33 850 289 2500 17 50 اضطراب
144 12 805 529 1225 23 35 سردرد
169 13 1598 1156 2209 34 47 افزایش میل جنسی
196 14 680 400 1156 20 34 افزایش اشتها
121 11- 962 1369 676 37 26 طپش قلب
645 25 900 400 2025 20 45 احساس خستگی
64 8 609 441 841 21 29 گیجی
841 29 492 144 1681 12 41 میل به گوشه نشینی
25 5 36 16 81 4 9 فراموشی
144 12 364 196 676 14 26 گریه کردن
196 14 240 100 576 10 24 بی خوابی
1 1- 306 324 289 18 17 افزایش وزن
0 0 100 100 100 10 10 کاهش میل جنسی
2116 46 1235 361 4225 19 65 درد سینه و پستان
784 28 828 324 2116 18 46 نفخ شکم
625 25 625 256 1681 16 41 چربی پوست
64 8 48 16 144 4 12 آکنه
25 5 36 16 81 4 9 گرگرفتگی
81 9 0 0 81 0 9 دمدمی شدن
81 9 22 4 121 2 11  درد مفاصل
81 9 1 1 100 1 10 تهوع
16 4 12 4 36 2 6 تکرر ادرار
1 1 380 361 400 19 20 عدم تمرکز
729 27 731 289 1849 17 43 تحریک پذیری
169 13 338 169 676 13 26 رضایت کاری
36 6 40 16 100 4 10 غیبت در کار
81 9 112 49 256 7 16 درد کمر
121 11 1152 64 361 8 19 تنش
49 7 0 0 49 0 7 میل به خودکشی
1156 34 1736 784 3844 28 62 بی حوصلگی
196 14 2067 1521 2809 39 53 افسردگی
81 9 400 256 625 16 25 احساس خشم
256 16 377 169 841 13 29 بدبینی به دیگران
1054 = 533 = 41632 =
11705 = 204010 = 522 =
12508 = 36 = N  

 

ستون X = دوره قاعدگی است.

ستون Y = 5 روز قبل از دوره قاعدگی است.

ستون 2X = مجذور امتیازات ستون X است.

ستون 2Y = مجذور امتیازات ستون Y است.

ستون XY = ضرب امتیازات دو ستون X , Y با هم است.

ستون X – Y = d = برای این که دو متغیر موجود است از این فرمول استفاده شدۀ امتیازات ستون X در امتیازات ستون Y کم ستون شده است.

ستون 2d = مجذور امتیازات در ستون d = X – Y است.

جمع هر کدام از امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است. جمع امتیازات ستون X و تقسیم آن بر تعداد متغیرها X (میانگین) و جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن تعداد متغیرها Y (میانگین) را تشکیل داده است.

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است. سندرم پیش از قاعدگی خود دوره عادت ماهانه است. محور عمودی در این نمودار تعداد امتیازها و محور افقی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.

این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی متغیرها را در سطح تقریباً بالایی دارا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

افسردگی

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی 5 روز

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است که در واقع متغیر دوم یعنی پرخاشگری است.  این نمودار دارای محور افقی و عمودی است و محور افقی این نمودار تعداد امتیازها و محور عمودی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.  این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی پرخاشگری را دارا هستند و هم چنین نشان دهنده آن است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بردن به تفاوت میانگینهای سندرم پیش از قاعدگی و میانگین نمرات پرخاشگری از آزمون استیودنت استفاده شده است.

 

تفسیرنتایج

چون t محاسبه شده (36 / 7 = t) از مقدار معیار جدول در سطح 99% بزرگتر است همبستگی کاملاً معنی دار است یعنی لااقل باسطح 99% اطمینان می توان قضاوت کرد که بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری در بین دختران دانشجوی رشته زبان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سندرم پیشاز قاعدگی پرخاشگری افزایش می یابد.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تایید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیودنت استفاده شدهو این فرض پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی دار موجود است.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تأیید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش از قاعدگی پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیونت استفاده شد، و این فرض پذیرفته شدهاست که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگي با پرخاشگري در دانشجويان دختر 70برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *