دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :نتیجه گیری و پرسشنامه

نتيجه گيري و پيشنهادها


مقدمه

در اين فصل ابتدا خلاصه­اي از تحقيق ارائه شده است و بدنبال آن يافته­هاي تحقيق مورد بحث و تفسير قرار گرفته است. نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از تحقيقات پيشين مورد مقايسه قرار
مي گيرد. بدنبال آن پيشنهادها و راهکارهايي با توجه به نتايج بدست آمده ارائه مي­گردد. در پايان نيز محدوديت­هاي تحقيق اشاره شده است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضيه اصلي پژوهش نشان داد که همبستگي نمره کل مقياس محيط خانواده با نمره کل سلامت عمومي منفي مي باشد (24/0-= r).  با این حال آزمون معناداري این ضريب همبستگي با استفاده از آزمون t نشان داد که مقدار t در سطح اطمينان 95 درصد معنادار نيست. با اين حال فرضيه اصلي تحقيق مبني بر رابطه معنادار بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار در سطح اطمينان 95 درصد رد ­شد؛ و به عبارتي رابطه معناداري بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار مشاهده نشد.

فرضیه اول: بين به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = -0.354 می باشد که سطح معناداری  آن 0.005 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه  دوم: بين بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = 0.199 می باشد که سطح معناداری  آن 0.126 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان رد ميشود يعني بين به هم بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود ندارد.

فرضیه سوم: بين درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = 0.51 می باشد که سطح معناداری  آن 10.00می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بين استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = 0.1226 می باشد که سطح معناداری  آن 0.351 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان رد ميشود يعني بين استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود ندارد.

فرضیه پنجم : بين جهت‌يابي پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = -0.125 می باشد که سطح معناداری  آن  0.341 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان رد ميشود يعني بين به هم پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود ندارد.

 

فرضیه ششم: بين جهت‌يابي فکري  فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين جهت‌يابي فکري  فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار -0.3047 R =  می باشد که سطح معناداری  آن0.018  می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم جهت‌يابي فکري  فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه هفتم: بين جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = -0.39 می باشد که سطح معناداری  آن 0.002 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه هشتم:  بين تأکيدات اخلاقي  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين تأکيدات اخلاقي  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = 0.0063 می باشد که سطح معناداری  آن   0.962  می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان رد ميشود يعني بين به هم تأکيدات اخلاقي  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود ندارد.

 

 

فرضیه نهم:  بين سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = -0.36 می باشد که سطح معناداری  آن   0.004می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضیه دهم: بين کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

با توجه به جدول شماره 4-6  مشاهده مي شود، در آزمون همبستگی پیرسون بين کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار  مقدار R = 0.25 می باشد که سطح معناداری  آن 0.045 می باشد بنابر این فرض پژوهش با 95% اطمينان تاييد ميشود يعني بين به هم کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

نتایج فرضیات

با توجه به اینکه مقیاس محیط خانواده دارای ده مؤلفه می باشد محقق با محاسبه میزان همبستگی هر یک از این مؤلفه ها با نمره کل سلامت عمومی به طور دقیق تر این رابطه را مورد کنکاش قرار داده است. بدین ترتیب محقق به بررسی فرضیه های فرعی دهگانه پژوهش (هر فرضیه برای هر یک از مؤلفه ها) پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که همبستگي بين خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، بيان، جهت يابي پيشرفت، جهت‌يابي فکري- فرهنگي، جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي و سازمان با نمره کل سلامت عمومي منفي مي باشد. يعني با افزایش نمره زنان باردار در خرده مقیاس های مذکور،  وضعیت سلامت عمومی آنها بهتر شده است و برعکس. در عین حال بين خرده مقياس هاي درگيري، استقلال، تأکيدات اخلاقي- مذهبي و کنترل با سلامت عمومي زنان باردار همبستگی مثبتي وجود دارد. یعنی با افزایش نمره زنان باردار در این خرده مقیاس ها از میزان سلامت عمومی آنها کاسته می شود.

همبستگي بين هر کدام از مؤلفه‌هاي محيط خانواده با سلامت عمومي زنان باردار در کل حاکي از آن است که همبستگي کمي بين هر يک از اين مؤلفه ها با سلامت عمومي زنان باردار وجود دارد به گونه اي که بالاترين ضريب تبيين برابر 26/0 (بين خرده مقياس درگيري و نمره کل سلامت عمومي) است. جهت آزمون معنادار بودن اين ضرايب همبستگي نيز از  آزمون t استفاده گرديد. نتايج اين آزمون حاکي از آن است که ضرايب همبستگي بين خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، جهت‌يابي فکري- فرهنگي، جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي، سازمان و کنترل با سلامت عمومي در سطح اطمينان 95 در صد معنادار و بقيه ضرايب همبستگي معنادار نمي باشند و فرض آماري صفر پذيرفته مي شود. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که فرضيه هاي فرعي مربوطه (فرضيه هاي فرعي اول، سوم، ششم، هفتم، نهم و دهم تحقيق) در سطح اطمينان 95 درصد مورد تأييد قرار مي گيرند.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور یافتن میزان مشارکت مؤلفه های محیط خانواده در سلامت عمومی زنان باردار حاکی از این است که ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه هاي محيط خانواده و سلامت عمومی برابر 70/0 بود که با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد (01/0= ) معني دار است. ضريب تبيين نيز  برابر 4899/0 است. بدين ترتيب مشخص مي شود که 99/48 درصد سلامت عمومی متأثر از اين ده مؤلفه مي باشد و ساير درصد تغييرات سلامت عمومی ناشي از خطا و متغيرهايي است که محقق اندازه نگرفته است.

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به شيوه Enter جهت بررسی اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند نشان داد که  از بين مؤلفه هاي محيط خانواده تنها مؤلفه کنترل در سطح اطمينان 99 درصد در معادله رگرسيون معنادار است و بقيه مؤلفه ها در معادله رگرسيون معنادار نبودند. در عین حال نتایج تحلیل رگرسیون به شيوه Stepwise Forward نشان داد که  ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه هاي معنادار در معادله رگرسيون (يعني درگيري، کنترل، بيان و جهت يابي فکري- فرهنگي) و سلامت عمومی برابر 65/0 است که با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد (01/0= ) معني دار است. ضريب تبيين نيز  برابر 4203/0 است و بنابراین 03/42 درصد سلامت عمومی متأثر از اين چهار مؤلفه مذکور مي باشد.

از جمله یافته های جنبی پژوهش حاضر، آزمون اين فرضيه بوده که «بين خرده مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي با خرده مقياس هاي محيط خانواده رابطه وجود دارد». نتایج نشان می دهد که  همبستگي خرده مقياس علائم جسماني سلامت عمومی با خرده مقياس هاي درگيري، جهت يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. همچنين همبستگي خرده مقياس اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی با خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، سازمان و کنترل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. به همين ترتيب همبستگي خرده مقياس کارکرد اجتماعي سلامت عمومی با خرده مقياس هاي درگيري، جهت يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي و کنترل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. و در نهايت همبستگي خرده مقياس افسردگي سلامت عمومی با خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، جهت يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي و سازمان از خرده مقياس هاي محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. همچنين از بين خرده مقياس هاي سلامت عمومی تنها خرده مقياس افسردگي با نمره کل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است.

در عین حال نتایج تحلیل رگرسیون به شيوه Stepwise Forward برای هر یک از خرده مقیاس های سلامت عمومی (هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی در نقش یک متغیر ملاک) نشان داد که ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه هاي معنادار محيط خانواده در معادله رگرسيون و هر کدام از مؤلفه هاي سلامت عمومی با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است.

و26 درصد علائم جسماني (ناشی از مؤلفه های درگيري، جهت يابي فعاليت هاي تفريحي و کنترل)، 36 درصد اضطراب و اختلال خواب (ناشی از مؤلفه های به هم پيوستگي، بيان، درگيري و کنترل) ، 19 درصد کارکرد اجتماعي (ناشی از مؤلفه های جهت يابي فکري- فرهنگي و کنترل) و 45 درصد افسردگي (ناشی از مؤلفه های به هم پيوستگي، درگيري و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي) متأثر از مؤلفه هاي معنادار محيط خانواده در معادله رگرسيون مي باشد.

محدوديت هاي تحقيق

انجام هر نوع تحقيق و به ويژه تحقيقات همبستگی به دليل وجود متغيرهاي خارجي و داخلي تأثيرگذار محدوديتي را براي محقق ايجاد مي کند که غيرقابل کنترل مي باشند. لذا اثرات اين متغيرهاي خارجي مي­تواند در نتيجه گيري تأثير قابل ملاحظه­اي داشته باشد. در اين تحقيق محدوديت ها مي توانند به شرح زير خلاصه شوند:

– محدوديت به واسطه اثر متغيرهاي مداخله گر: در بررسي محیط خانواده و سلامت عمومی عوامل متعددي تاثير گذار هستند که در اين تحقيق مورد بررسي قرار نگرفته اند و البته بيش از هر چيز بواسطه ماهيت طرح تحقيق بايد کنترل مي شدند. در هر حال متغيرهاي متعدد ديگري نيز ممکن است موثر باشند که امکان کنترل تمامي اين متغيرها از سوي محقق ميسر نيست و به همين جهت تحقيق با محدوديت حاصل از شرايط اجراي تحقيق همراه است. لذا تفسير نتايج با در نظر گرفتن وضعيت موجود و اثر متغيرهاي ناخواسته بايد صورت گيرد.

– محدوديت بواسطه نحوه پاسخگويي آزمودني ها(کرلينجر، 1986): نحوه پاسخگويي زنان باردار منطقه 4 تهران (پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها) به دلايل مختلف از جمله عدم تمايل به پاسخگويي و نظاير آن همراه با تورش بوده و همين امر با عدم دقت و صحت در گردآوري اطلاعات همراه باشد. اين وضعيت به طور کامل خارج از کنترل محقق بوده و در تفسير نتايج بايد به اين وضعيت نيز توجه نمود.

در تحقيق حاضر نيز مانند ساير تحقيقات مشکل کمبود زمان، بالا بودن هزينه و کمبود منابع و امکانات تحقيقاتي وجود داشته است.

پيشنهادات تحقيق

1- نتايج تحقيق حاضر نشان داد که هر چند که رابطه معناداری بین برخی از خرده مقیاس های محیط خانواده با سلامت عمومی مشاهده گردید اما رابطه معناداری بین نمره کل محیط خانواده و نمره کل سلامت عمومی وجود ندارد. دلايل و چرايي اين موضوع ممکن است به ماهيت نمونه تحقیق و يا ساير شرايط مرتبط باشد. پيشنهاد مي گردد که اين وضعيت در تحقيقات آتي مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به شناسايي دلايل احتمالي و مؤلفه هاي اثرگذار ديگري که مي توانند موجبات چنين امري را فراهم کنند، اقدام شود.

2- پيشنهاد مي­شود مشابه اين تحقيق در ساير زنان باردار و به ویژه در سایر شهرهاي ايران صورت گيرد تا اولاً به بررسی رابطه بین محیط خانواده و سلامت عمومی در دیگر جامعه­ها پرداخته باشیم و ثانیاً امکان مقایسه این رابطه در بین جوامع مذکور فراهم گردد و بدین طریق نتايج حاصله در صورت معنادار بودن، از تعميم پذيري بالاتري برخودار شوند. در عين حال پيشنهاد مي گردد، برای اطمینان از نتایج حاصله متغیرهای مؤثر دیگر بر سلامت عمومی به عنوان متغیر کنترل یا تعدیل کننده در تحقیق وارد شوند تا بدین طریق بتوان اطلاعات دقيقتري درخصوص رابطه مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار بدست آورد.

3- در پژوهش حاضر صرفاً به بررسی رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار پرداخته شده است. پیشنهاد می شود با مطالعه پیشینه و سوابق تحقیقات قبلی و نتایج حاصل از این پژوهش، در تحقیقات بعدی به صورت مداخله ای و در قالب طرح های آزمایشی به بررسی تأثیر مؤلفه­های محیط خانواده بر سلامت عمومی زنان باردار پرداخته شود.

4- پيشنهاد مي گردد، نتايج اين تحقيق در اختيار مشاوران و روانشناسان قرار گیرد تا بدین ترتیب با آگاهی از وضعيت موجود و تاثير عوامل ياد شده بر سلامت عمومی زنان باردار، زمينه هاي ارتقاء سطح اين دو متغير را فراهم آورند و در صورت لزوم نسبت به برطرف کردن مشکلات خانوادگی و بويژه مشکلات آنها در حوزه سلامت عمومی زنان باردار اقدام نمايند.

5- با توجه به اینکه از بین مؤلفه­های محیط خانواده برخی نسبت به بقیه از ضریب تبیین­کنندگی بالاتری برخوردارند، پیشنهاد می­شود متخصصان مربوط به محیط خانواده، به ویژه عوامل اجرایی با در نظر گرفتن تحلیل هزینه و فایده، در راستای سلامت عمومی جامعه و به ویژه زنان باردار، نسبت به بهبود این مؤلفه ها در اجتماع بپردازند و با روشهای گوناگون نسبت به تقویت این مؤلفه ها در خانواده اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسي

1- احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات(1371). روان شناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک، تهران: انتشارات بنیاد.

2- افروز، غلامعلی(1371). مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

3- بازرگاني، روحيه (1382). بررسي و مقايسه مشکلات جنسي در زنان بارور و نابارور. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تهران.

4- باقری، مسعود (1372). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با انگیزه پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران.

5- بنی جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن(1370). سلامت عمومی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نشر نی.

6- بهرامي، هادي، (1377). آزمونهاي رواني مباني نظري و فنون كاربردي. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

7- بهراميان، رضا(1374). بررسي تأثير نگرش‌هاي تربيتي والدين بر رشد اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول راهنمايي شهر نجف‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

8- بوالهری، جعفر(1374). برنامه های سلامت عمومی در هنر، مجله دارو و درمان، سال دهم، شماره 110، اسفند 1371، صص 18-12.

9- تهمتن، کلثوم(1373). رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و انگیزش پیشرفت دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.

10- توفيقي، گلبرگ (1386). بررسي مقايسه­اي سلامت عمومی و ويژگي هاي شخصيتي در زوج هاي بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروري نويد. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

11- جوكار، بهرام(1379). چگونگي ادراك نوجوانان از همبستگي و اقتدار در خانواده واقعي و آرمان. چهارمين سمينار سراسري سلامت عمومی و اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات مهرماه- بهداشتي درماني استان زنجان.

12- حسيني، سيد ابوالقاسم (1370). اصول سلامت عمومی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد.

13- حسینی، سید ابوالقاسم (1370). اصول سلامت عمومی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

14- حسینی، سید ابوالقاسم(1378). مفاهیم و اهداف سلامت عمومی، فصلنامه اصول سلامت عمومی، شماره اول، سال اول، بهار.

15- خدارحیمی، سیامک(1374). مفهوم سلامت روان شناختی، مشهد: انتشارات جاویدان خرد.

16- دانش نيا، الهام (1386). بررسي اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومی دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

17- دلاور، علي(1386). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.

18- رضایی، محمد(1375). بررسي رابطه بين شيوه‌هاي فرزندپروري مادران(اقتدار منطقي، آزادگذاري و استبدادي) با بلوغ اجتماعي دانش‌آموزان پايه‌هاي اول، دوم و سوم مدارس راهنمايي اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال تحصيلي 74-75، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

19- رمضان زاده، فاطمه؛ عابدي نيا، نسترن. (1383). اضطراب و افسردگي در ناباروري. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکي.

20- زارعان مصطفي و همکاران(1386). رابطه هوش هيجاني و سبك هاي حل مساله با سلامت عمومي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)، ، 13، 2 (پياپي 49)، صص 166-172.

21- سارافينو، ادوارد پي. (2002). روانشناسي سلامت. ترجمه الهه ميرزايي و همکاران (1384). تهران: انتشارات رشد.

22- سازمان بهداشت جهاني(1372). مقدمه اي بر ادغام بهداشت روان در مراقبت هاي بهداشتي اوليه، ترجمه داود شاه محمدي و همکاران، تهران: انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد.

23- ساماني، سيامك (1381). بررسي مدل علّي انسجام خانواده، استقلال عاطفي و سازگاري رواني. پايان نامه دكتراي تخصصي روانشناسي تربيتي، دانشگاه شيراز.

24- سامانی، سیامک(1378). تهیه و طراحی مقیاس فرآیندهای خانوادگی برای خانواده های ایران، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال چهاردهم، شماره 2، صص 162-168.

25- سرمد، زهره و همکاران(1383). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، چاپ دهم، تهران: نشر آگه.

26- سيف، علي اکبر(1382). اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي، ويرايش سوم، تهران: نشر دوران.

27- شاملو، سعيد. (1382). سلامت عمومی. تهران: انتشارات رشد.

28- عقوبي، نورالله؛ نصر اصفهاني، مهدي؛ شاه محمدي، داوود (1374). بررسي همه گير شناسي اختلالهاي رواني در مناطق شهري و روستايي شهرستان صومعه سرا (گيلان-1374). فصلنامه انديشه و رفتار، سال اول، شماره 4، 63-55.

29- علوي، طاهره (1382). هنجاريابي و بررسي خصوصيات روان سنجي پرسشنامه سلامت عمومي بر روي دانشجويان مراکز تربيت معلم شهر تهران. پايان امه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

30- کورتيس، آنتوني جي. (2000). روان شناسي سلامت. ترجمه فرامرز سهرابي (1382). تهران: انتشارات طلوع دانش.

31- گنجي، حمزه (1384). سلامت عمومی. تهران: نشر ارسباران.

32- گنجي، حمزه(1376). سلامت عمومی، تهران: انتشارات ارسباران.

33- مارنات،‌ گري گراث. (1373). راهنماي سنجش رواني، ترجمه: حسن پاشا شريفي و محمدرضا نيكخو. تهران: انتشارات رشد. (تاريخ انتشار به زبان اصلي 1990).

34- مير حکاک، طاهره (1382). رابطه بين سلامت عمومي، مشکلات دانشجويان، ميزان استرس و عملکرد تحصيلي در دانشجويان. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

35- میلانی فر، بهروز(1370). سلامت عمومی، تهران: انتشارات قومس.

36- هندرن، رابرت؛ ارلی، جان و بیرل، روانا(1377). برنامه های بهداشت روان مدارس، ترجمه ربابه نوری قاسم آبادی و کارینه طهماسیان، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

37- هواسی، ناهید(1380). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری در خانواده هایی که دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی که دارای نوجوانان عادی هستند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء.

38- هومن، عباس. هنجاريابي و استاندارد سازي پرسشنامه سلامت عمومي. تهران: دانشگاه تربيت معلم. طرح پژوهشي، 1377.


منابع لاتين

1-Aiken, Lewis-R, (1985). Psychological Testing and Assessment. Massachusett, Allyn Beconinc.

2- Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of The Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, Vol. 75, p. 43-88.

3-Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monographs, Vol. 4, (No. 1, Part 2).

4-Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. Journal of Early Adolescene, Vol. 11(1), p. 56-95.

5-Belsky, J.(1981). The Child in The Family. Reading, MA: Addison-Wesley.

6-Bookatqu, S. M.(1998). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development, 69, 1244-1257.

7-Chan, D. W. & Chan, T. S. C. (1983). Reliability, validity and the structure of the General Health Questionnaire in an Chinese context. Psychological Medicine, 13, 363-72.

8-Cox, D. J., et. al.(1989). Individuation in Family Relations, Human Development, Vol. 29, p. 82-100.

9-Fish, C.B., & Ritenie, B.L.(1994). Getting Mad at Mom and Dad: Children’s Changing Views of Family Conflict. International Journal of Behavioral Development, Vol. 13(1), p. 31-48.

10-Flanagan, C.A.(1990). Changes in parents’ work status and adolescents’ adjustment at school. Child Development, 64, 246-257.

11-Fletcher, A. C. and S. R. Jefferson (1999). A Good Mother Got to Fight For Her Kids: Maternal Management Strategies in a High-Risk, Journal of Children & Poverty, Vol. 9(1), p. 21-39.

12-Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

13-Ghorbani, N.Y & et al. (2002). Self-report emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity at higher-order processing in Iran and U.S.A. International journal of psychology, 37(5), 297-308.

14-Glesgo, N.L., et. al.(1997). Parents’ Work Overload and Problem Behavior in Young Adolescents. Journal of Research on Adolescence, Vol. 5(2), p. 201-223.

15-Goldberg, D. P., & Hillier, V. (1979). A scaled version of General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 131- 145.

16-Hardy, D. F. et. al.(1993). Examining the Relation of Parenting to Children’s Coping With Everyday Stress, Child Development, Vol. 64, p. 1841-1853.

17-Harold, N., et. al.(1998). Parenting style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin, Vol. 113(3), p. 487-496.

18-Jackson, C., & Henrikson, L.(1998). Reconstructions of Family Relationships: Parent-child Alliances, Personal Distress, and Self-esteem. Developmental Psychology, Vol. 32(4), p. 732-743.

19-Kerlinger, F. N. & Lee, H. B.(2000), Foundations of behavioral research (4th ed.). Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

20-Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family theories: An introduction. London: SAGE.

21-Moos, R. H. & Moos, B. A. (1976). A typology of family social environments. Family Process, 15, 357-371.

22-Olson, D. H. (1999). Empirical approaches to family systems. Journal of Family Therapy, Special Edition.

23-Samani, S. (2004). Developing a Family Cohesion Scale for Iranian adolescent. Paper presented in 28th International Congress of Psychology. Aug 8-13, Beijing, China.

24-Samani, S. (2005). Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, 20-24 June, Cape Town, South Africa.

 

 

 

ضمائم

 

پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه سلامت عمومی

لطفاً سوالات زير را بدقت مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با وضعيت كنوني شما (از يك ماه پيش تا كنون) مطابقت دارد مشخص كنيد .

سوالات اصلاً در حد معمول بیش از
حد معمول
خيلي بيشتر از حد معمول
1) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه كاملا” خوب و سالم هستيد ؟        
2) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروي تقويتي نياز داريد ؟        
3) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد ؟        
4) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بيمار هستيد ؟        
5) آيا از يكماه گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد ؟        
6) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه سرتان را محكم با چيزي مثل دستمال بسته ايد يا اينكه فشاري به سرتان وارد مي شود ؟        
7) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بعضي وقتها بدنتان داغ و يا سرد مي شود ؟        
8) آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد ؟        
9) آيا از يكماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بيدار مي شويد ؟        
10) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه دائماً تحت فشار هستيد ؟        
11) آيا از يكماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شده ايد؟        
12) آيا از يكماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد ؟        
13) آيا از يكماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد كه انجام هر كاري از توانايي شما خارج است ؟        
14) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد ؟        
15) آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتان را مشغول و سرگرم نگه داريد ؟        
16) آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بيشتري را صرف انجام كارها نماييد ؟        
17) آيا از يكماه گذشته تا به امروز بطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را بخوبي انجام مي دهيد ؟        
18) آيا از يكماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهايتان احساس رضايت مي كنيد ؟        
19) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه نقش مفيدي در انجام كارها بعهده داريد ؟        
20) آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيري درباره مسائل را داشته ايد ؟        
21) آيا از يكماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليتهاي روزمره زندگي لذت ببريد ؟        
22) آيا از يكماه گذشته تا به امروز فكر كرده ايد كه شخص بي ارزشي هستيد ؟        
23) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي كاملا” نااميد كننده است ؟        
24) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي ارزش زنده بودن را ندارد ؟        
25) آيا از يكماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فكر كرده ايد كه ممكن است دست به خودكشي بزنيد ؟        
26) آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه چون اعصابتان خراب است نمي توانيد كاري انجام دهيد؟        
27) آيا از يكماه گذشته تا به امروزبه اين نتيجه رسيده ايد كه ايكاش مرده بوديد و كلا” از شر زندگي خلاص مي شديد ؟        
28) آيا از يكماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد ؟        

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *