دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :رويکردهاي مختلف روانشناسي و سلامت عمومی

رويکردهاي مختلف روانشناسي و سلامت عمومی

الف) رويکرد روان تحليل‌گري

روان تحليل‌گري، نخستين پيشنهاد دهنده يک الگوي نظري براي درک اختلالات عاطفي بوده است که براي نخستين بار از کارهاي عملي آبراهام[1]، فرويد[2] و رادو[3]، سرچشمه گرفته است(رمضان‌زاده، 1383).

اين مکتب معتقد است که سلامت عمومی، کنش متقابل بين سه ساخت مختلف شخصيت: نهاد، من و من برتر است. به نظر برخي روانکاوان، سلامت عمومی زماني تضمين مي‌شود که من با واقعيت سازگار شود و هم‌چنين تکانش‌هاي غريزي نهاد به کنترل درآيد، حتي برخي از روانکاوان از قابليت سازگاري فراتر مي‌روند و مي‌گويند فرد بايد بتواند بين ساخت شخصيت تعادل برقرار کند. بنابراين اگر بين نهاد و من برتر تعارض به وجود آيد بيماري رواني ظاهر خواهد شد. در حالت عدم تعادل، فرد احساس تنش مي‌کند و براي حفظ خود، ابزارهايي را به وجود مي‌آورد که مکانيزم‌هاي دفاعي[4] ناميده مي‌شوند و اين مکانيزم‌ها از ميزان سخت‌گيري واقعيت و اضطراب‌انگيزي آن مي‌کاهند تا شخص بتواند با آن سازگار شود. وقتي مکانيزم‌هاي دفاعي کفايت نکنند شخص آسيب مي‌بيند و در مقابل يک تعارض بزرگ قرار مي‌گيرد (شاملو، 1382).

ب) رويکرد رفتارگرايي

مکتب رفتارگرايي معتقد است که بهداشت و سلامت عمومی به محرک‌ها و محيط وابسته است. اين مکتب برخلاف مکتب روانکاوي، بر فرايندهاي ناهشيار تأکيد ندارد و سلامت عمومی و بيماري رواني را در مقابل هم قرار نمي‌دهد. اين الگو سعي مي‌کند رفتار را با عبارات عملياتي تعريف کند و براي اينکه از رفتار ديدي عيني بدهد، بر مشاهده رفتار و تعامل بين آن و محيط تأکيد دارد. بنابراين مکتب رفتارگرايي در سلامت عمومی بر سازگاري فرد با محيط خود تأکيد دارد و معتقد است سلامت عمومی نيز رفتاري است که آموخته مي‌شود (گنجي، 1384).

ج) رويکرد انسان‌نگري

آبراهام مزلو[5] را مي‌توان يکي از مؤسسين و پرنفوذترين روانشناسان انسان‌گرا در زمان معاصر دانست. مازلو معتقد است که نيازهاي انسان متناسب با نيرومندي به 5 طبقه تقسيم مي‌شوند. به اعتقاد او سلامت عمومی عبارت است از حالت کسي که از نظر نيازهاي بنيادي آنقدر ارضا شده است که مي‌تواند براي خودشکوفايي[6] انگيزه داشته باشد. مفهومي که مازلو از سلامت عمومی دارد بر رشد فرد در جهت خود شکوفايي تأکيد دارد که اين تمايل جنبه همگاني دارد. بنابراين هر عاملي که اين نيرو را به حرکت درآورد فرد را در جهت سلامت عمومی و خلق نيازهاي بالاتر هدايت خواهد کرد (گنجي، 1384).

برعکس، کسي که تمام تلاش‌هايش به ارضاي نيازهاي زيستي محدود شود، رشد نخواهد يافت و به سلامت عمومی کامل دست نخواهد يافت (شاملو، 1382)

برخلاف مازلو که بر رشد مطلوب ارگانيسم تأکيد دارد، کارل راجرز[7] يکي ديگر از انسان‌گرايان، مفهوم ديگري از سلامت عمومی ارائه مي‌دهد. راجرز معتقد است که بيمار رواني بر اثر پذيرفته نشدن برخي رفتارها به وجود مي‌آيد. در واقع همه رفتارها پذيرفته نمي‌شوند و مورد تأييد ديگران قرار نمي‌گيرند. اين عدم پذيرش بين تصويري که شخص از خود دارد و تصويري که واقعيت براي او فراهم مي‌کند، انحراف ايجاد مي‌کند. اينجاست که شخص بين خود پنداره خويش و خودپنداره واقع‌بينانه تعادل ايجاد کرده و به اين وسيله سازگاري و بقاي خويش را فراهم مي‌کند (گنجي، 1384).

بخش دوم : خانواده و محیط خانواده

خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی

خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی به شما می رود. نظریه پردازان در زمینه این نهاد بنیادی چارچوب های نظری گوناگونی ارائه نموده اند. از جمله این چارچوب های نظری تئوری سیستمی[8]، تئوری تبادلی[9]، تئوری تعارض[10]، تئوری ساختاری-کارکردگرایی[11] و تئوری نمادین[12] هستند. پایه ها و اصول هر یک از این چارچوب های نظری با یکدیگر متفاوت می باشند.

در دیدگاه سیستمی، خانواده مجموعه ای از عناصر به شمار می رود که در این مجموعه هر یک از عناصر دارای نقش های تعریف شده و در عین حال پویا می باشند(اولسون، 1999) که در راستای دستیابی به هدفهای مشخص در کنش و واکنش درون سیستمی و برون سیستمی هستند.

در دیدگاه تبادلی که نوعی دیدگاه اقتصادی در زمینه خانواده به شمار می رود، محور اصلی ، تبادل امکانات برای ارتقای خود دیگر اعضای خانواده است. در دیدگاه تعارض،  تمرکز بر عوامل موثر بر بروز مشکلات زناشویی و خانوادگی می باشد(اینگولدسبای، اسمیث، میلر، 2004؛ اسپری، 1969). در دیدگاه ساختاری-کارکردگرایی، ساختارهای گوناگون خانواده از نظر ترکیب اعضا مورد بررسی قرار می گیرند. اما در دیدگاه نمادین که ریشه در باورهای روان تحلیلگران در باره خانواده دارد، کنش ها و هدفهای خانواده در چارچوب نمادهای جهان شمول تعریف می شود(کلاین و وایت، 1996).

بر پایه دیدگاه تعارض، یکی از عوامل موثر در بروز مشکلات زناشویی و خانوادگی، ناتوانی اعضای خانواده و بویژه والدین در فرآیندهای خانوادگی می باشد باشد(اینگولدسبای، اسمیث، میلر، 2004). مراد از فرآیندهای خانوادگی کارکردهایی هستند که خانواده را در سازگاری با شرایط گوناگون یاری می رسانند. به بیان دیگر فرآیندهای خانوادگی به کنش هایی گفته می شود که سازماندهی خانواده را در پی دارند(سامانی، 2005).

مشکلات خانوادگی(بلس، 1996)، رضایتمندی از خانواده(کلارک و اسوالد، 1996) و شیوه همسرگزینی(باس و بارنز، 1986) از مواردي هستند كه از كيفيت كاركردهاي خانواده تأثير مي پذيرند؛ از اين رو پژوهشگران مي كوشند تا با تقويت اين كاركرد ها و فرآيندها در خانواده ، سلامت خانواده را افزايش دهند. با توجه به اهميت ت أثير ف رآيندهاي خانوادگي بر كيفيت عملكرد خانواده، شناسايي مهم ترين فرآيندهاي خانوادگي براي پژوهشگران در زمينه روانشناسي خانواده و جامعه شناسي داراي اهميت خواهد بود.

در مجموع خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی افزون بر عملکردهای جهانشمول دارای عملکردها و کنش های ویژه و وابسته به فرهنگ نیز می باشد. خانواده به عنوان یک پدیده زمینه ای در فرهنگ های گوناگون، دارای کنش های گوناگونی است(پکرتی و توماس، 2003؛ به نقل از سامانی، 1387).

[1] – Abraham

[2] – Freud

[3] – Rado

[4] – Defens Mechanisms

[5] – Maslow, A

[6] – Self-actualization

[7] – Rogers,C

[8] – Systemic Theory

[9] – Exchange Theory

[10] – Conflict Theory

[11] – Structural/Functionalism Theory

[12] – Symbolic Theory

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *