دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب آزمون سنجش خلاقیت (دکتر جمال عابدی) :

آزمون سنجش خلاقیت (دکتر جمال عابدی) :

پرسشنامه ای را که در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است که هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می باشد.

لطفاً هر یک از سئوالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (×) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مدنظر می باشد.

آزمونگر پس از ادای جملات بالا برای دست یابی به نتیجه آزمون باید به ازای هر پاسخ به پاسخ (الف) صفر امتیاز، پاسخ (ب) یک امتیاز و پاسخ (ج) دو امتیاز بدهد.

 

جدول نرم آزمون تورنس

امتیاز میزان خلاقیت
از 120 الی 100 بسیار زیاد
از 100 الی 85 زیاد
از 85 الی 75 متوسط
از 75 الی 50 کم
از 75 الی پایین بسیار کم

 

1 ) وقتی که با مسألۀ خیلی دشواری روبرو می شوید، معمولاً چه می کنید؟

الف ) گریه می کنم، چون فکر نمی کنم بتوانم مسأله را حل کنم.

ب ) گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم؟

ج ) سعی می کنم راه مناسبی برای حل مسأله بیابم.

2 ) اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن را گم کرده اید، چه می کنید؟

الف ) کار را متوقف می کنم.

ب ) سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می کنم.

ج ) قطعۀ گم شده را پیدا می کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن یک قطعۀ دیگر می سازم.

3 ) وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند دربارۀ چه چیزی بحث می کنند؟

الف ) هرگز علاقمند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می کنند.

ب ) گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می کنند.

ج ) همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می کنند.

4 ) آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟

الف ) خیر، از حل مسائل دشوار لذت نمی بریم.

ب ) به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می برم.

ج ) اغلب از حل مسائل دشوار لذّت می بریم.

5 ) اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله ای را با همکاری حل کنند، چه می کنید؟

الف ) خودم کاری نمی کنم و می گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.

ب ) گاهی در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.

ج ) به طور فعال در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.

6 ) وقتی که با مسألۀ تازه ای روبرو می شوید معمولاً چه می کنید؟

الف ) از کسی می خواهم آن را برایم حل کند.

ب ) سعی می کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.

ج ) سعی می کنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

7 ) اگر درگیر حل مسألۀ مشکل ریاضی باشید، چه می کنید؟

الف ) از معلم یا شخصی می خواهم به من کمک کند.

ب ) یک کتاب ریاضی مربوط به مسأله را می خوانم.

ج ) از منابعی که در دسترس دارم استفاده می کنم.

8 ) وقتی درگروهی برای حل مسأله ای کار می کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می کنند؟

الف ) به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

ب ) گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

9 ) وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می شوید، معمولاً آن را چگونه رفع می کنید؟

الف ) اغلب از کسی کمک می گیرم.

ب ) قبل از اینکه از کسی کمک گیرم مدت موتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج ) مدتی طولانی تلاش میکنم تا خودم آن را حل کنم.

10 ) آیا به نظر دیگران شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟

الف ) خیر، این طور فکر نمی کنم.

ب ) گاهی این طور فکر می کنم.

ج ) اغلب این طور فکر می کنند.

11 ) آیا معمولاً دوست دارید به کارهای دست نزنید؟

الف ) معمولاً به کارهای تازه دست نمی زنم.

ب ) گاهی به کارهای تازه دست می زنم.

ج ) اغلب به کارهای تازه دست می زنم.

12 ) وقتی با مسألۀ پیچیده ای روبرو می شوید، چه می کنید؟

الف ) سعی می کنم خود را دذرگیر حل ان نکنم.

ب ) ممکن است زمان کوتاهی برای حل ان تلاش کنم.

ج ) زمانی بسیار طولانی برای حل آن تلاش می کنم.

13 ) آیا از تجارب تازه لذت می برید؟

الف ) از تجارب تازه لذت نمی برم.

ب ) گاهی از تجارب تازه لذت می برم.

ج ) از تجارب تازه لذت نمی برم.

14 ) وقتی در موقعیتی قرار می گیرید که از عهدۀ آن برنمی آیید.

الف ) اغلب به دیگران متوسل می شوم.

ب ) گاهی به دیگران متوسل می شوم.

ج ) معمولاً ترجیح می دهم به خودم متکی باشم.

15 ) به آنچه مستقلاً انجام می دهید، چقدر اطمینان دارید؟

الف ) به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی ندارم.

ب ) به آتنچه خودم مستقلاً انجام می دهم تا حدودی اطمینان دارم.

ج ) به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی دارم.

16 ) آیا از انجام آزکمایش های علمی لذّت می برید؟

الف ) از انجام آزمایش لذت نمی برم.

ب ) از انجام آزمایش تاد حدودی لذت می برم.

ج ) از انجام آزمایش حیلی لذت می برم.

17 ) آیا هرگز به رویا فرو می روید؟

الف ) خیر، من به روبا فرو نمی روم.

ب ) گاهی، اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می روم.

ج ) اغلب اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می روم.

18 ) در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟

الف ) معمولاً اشکال دارم.

ب ) گاهی اشکال دارم.

ج ) به ندرت اشکال دارم.

19 ) بیان شما تا چه اندازه خوب است ؟

الف ) مطالبم را به خوبی بیان نمی کنم.

ب ) گاهی مطالبم را به خوبی بیان می کنم.

ج ) اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.

20 ) نوشتن شما تا چه اندازه خوب است ؟

الف ) در نوشتن نظراتم اشکال دارم.

ب ) شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.

ج ) کاملاً می توانم نظراتم را بنویسم.

21 ) اگر عده ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخوهاد بیش از پنج دقیه دربارۀ موضوعی صحبت کنید تا چه اندزه از عهده این کار بر خواهید آمد؟

الف ) از عهده اش بر نخواهیم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته ام.

ب ) نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.

ج ) به خوبی از عهده آن برخواهم امد.

22 ) برای توصیف پیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می کنید؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است.

ب ) گاهی این کار برایم آسان است.

ج ) اغلب این کار برایم آسان است.

23 ) آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه های بسیار باشد ؟

الف ) علاقه مند نخواهم بود.

ب ) شایبد علاقمند باشم.

ج ) همیشه علاقمند خواهم بود.

24 ) برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می کنید؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است.

ب ) گاهی این کار برایم آسان است.

ج ) اغلب این کار برایم آسان است.

 

 

25 ) اگر به ناچار در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با حروف «ج» شروع می شوند بیان نمایید، تا چه اندازه از عهده این کار برمی آیید؟

الف ) چندان از عهده این کار بر نمی آیم.

ب ) تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.

ج ) در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.

26 ) اگر از شما خواسته شود در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه ای از عهده این کار بر می آیید؟

الف ) چندان از عهده این کار بر نمی آیم.

ب ) تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.

ج ) در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.

27 ) چند جمله می توانیم بنویسید که همه آنها با کلمه «همه» شروع شود؟

الف ) می توانم فقط چند تا بنویسم.

ب ) می توانم تعدادی بنویسم.

ج ) می توانم تعداد زیادی بنویسیم.

28 ) آیا می توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟

الف ) این کار برایم خیلی دشوار است.

ب ) شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.

ج ) می توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.

29 ) نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقدر برایتان آسان است؟

الف ) این کار برایم دشوار است.

ب ) می توتنم چند داستان بنویسم.

ج ) می توانم داستان های بسیار بنویسم.

30 ) کدامیک از موارد زیر برایتان آسان ترین است؟

الف ) حفظ یک شعر ده بیتی.

ب ) تفسیر یک شعر ده بیتی.

ج ) سرودن یک شعر ده بیتی.

31 ) اگر از شما خواسته شود تا مقاله ای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح می دهید درباره کدامیک از موارد زیر بنویسید؟

الف ) آنچه را که پیش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است خلاصه می کنم.

ب ) بر آنچه که پیش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می افزایم.

ج ) پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام می کنم.

32 ) از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می برید؟

الف ) از مطالعه کتاب های معروف لذت می برم.

ب ) از مطالعه کتاب های معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می برم.

ج ) از نوشتن کتاب های خودم لذت می برم.

 

33 ) در طراحی اسباب بازی های جدید برای کودکان موفق می شوید؟

الف ) چندان موفق نخواهم بود.

ب ) شاید بتوانم چند طرح ارائه کنم.

ج ) می توتنم طرح های بسیاری ارائه کنم.

34 ) اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید ؟

الف ) شکست خواهم خورد.

ب ) مشکل خواهم داشت.

ج ) موفق خواهم شد.

35 ) نوشتن مترادف های بسیار برای کلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟

الف ) اینکار برایم خیلی دشوار است.

ب ) این کار تا اندازه ای برایم دشوار است.

ج ) این کار برایم آسان است.

36 ) فرض کنیم همه راه های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده ایم، تهیه فهرستی طولانی از راه های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف ) این کار برایم خیلی دشوار است.

ب ) این کار تا اندازه ای برایم دشوار است.

ج ) این کار برایم آسان است.

 

 

37 ) اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟

الف ) به طور کامل از روی یادداشتهایم می خوانم.

ب ) بیشتر از روی یادداشتهایم می خوانم.

ج ) گاهی به یادداشتهایم نگاه می کنم.

38 ) اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید چه کار می کنید؟

الف ) سعی می کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنم.

ب ) می توانم فکر کنم و چیزهایی بگویم.

ج ) می توانم مدتی طولانی درباره آن صحبت کنم.

39 ) آیا هرگز به شغلی علاقه مندید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟

الف ) علاقه مند نیستم.

ب ) شاید علاقه مند باشم.

ج ) علاقه مند هستم.

40 ) وقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه های ساده تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف ) معمولاً این کار برایم دشوار است.

ب ) گاهی این کار برایم آسان است.

ج ) اغلب این کار برایم آسان است.

 

41 ) چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می بید؟

الف ) معمولاً از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

ب ) گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

ج ) اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

42 ) با افرادی که به سختی متقاعد می شوند چگونه برخورد می کنید؟

الف ) دریافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.

ب ) سعی می کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیابم.

ج ) برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می یابم.

43 ) وقتی می خواهید کار پیچیده ای را انجام دهید، معمولاً کدام روش را بر می گزینید؟

الف ) روشی واحد می یابم.

ب ) شاید بتوانم چند روش بیابم.

ج ) می توانم روش های متنوعی بیابم.

44 ) چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف ) کاری که تقریباً همه مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.

ب ) کاری را که بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.

ج ) کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد.

45 ) آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار است؟

الف ) توضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.

ب ) می توانم توضیحات کلی ارائه دهم.

ج ) می توانم توضیحات بسیاری ارائه دهم.

46 ) اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید. تهیه فهرستی طولانی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف ) خیلی دشوار است.

ب ) تا حدی دشوار است.

ج ) چندان هم دشوار نیست.

47 ) اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه ای از عهده این کار بر می آیید؟

الف ) ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه شورای شهر قبلاً درنظر گرفته است برایم دشوار است.

ب ) می توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه قبلاً شورای شهر درنظر گرفته است ارائه دهم.

ج ) می توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلاً شورای شهر درنظر گرفته است ارائه دهم.

48 ) آیا می توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد، به طوری که به فراگیری اعداد علاقمند شوند؟

الف ) خیر، نمی توانم این کار را انجام دهم.

ب ) شاید بتوانم چند راه معدود ارائه دهم.

ج ) بله می توانم راه های گوناگون بسیاری ارائه دهم.

49 ) کمک فکری به مدرسه ای با امکانات محدود، برای دستیابی به راههایی جهت تامین امکانات ورزشی و سرگرمی ها چقدر برای شما آسان است؟

الف ) خیلی دشوار است.

ب ) می توانم راه های جدیدی ارائه دهم.

ج ) می توانم راه های بسیاری ارائه دهم.

50 ) وقتی حادثه غیرعادلانه ای برای شما رخ می دهد، آیا سعی می کنید به عوامل مختلفی که احتمالاً در آن دخالت داشته اند پی ببرید؟

الف ) سعی نمی کنم.

ب ) گاهی سعی می کنم.

ج ) معمولاً سعی می کنم.

51 ) وقتی حادثه عجیبی رخ می دهد، معمولاً چه می کنید؟

الف ) به آن توجه نمی کنم.

ب ) به جستجوی برخی از علل اصلی آن می پردازم.

ج ) به جستجوی همه علل ممکن می پردازم.

52 ) وقتی به چیزی علاقه مند می شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می کنید؟

الف ) زیاد به جزئیات توجه نمی کنم.

ب ) به جزئیات کلی آن توجه می کنم.

ج ) به همه جزئیات آن توجه می کنم.

 

 

53 ) وقتی که به یک آواز گوش می کنید، چقدر به محتوای آن توجه می کنید؟

الف ) هرگز توجه نمی کنم.

ب ) گاهی توجه می کنم.

ج ) خیلی توجه می کنم.

54 ) وقتی به یک اثر هنری نگاه می کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه می کنید؟

الف ) به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، نمی اندیشم.

ب ) گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می اندیشم.

ج ) اغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می اندیشم.

55 ) وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می کنید، چه واکنشی نشان می دهید؟

الف ) فقط برای لذت بردن تماشا می کنم.

ب ) آن را تماشا می کنم و سعی می کنم پیام عمومی آن را درک کنم.

ج ) آن را تماشا می کنم و سعی می کنم همه پیام آن را درک کنم.

56 ) پس از تماشای فیلمی که شما را تحت تاثیر قرار داده است، معمولاً چه می کنید؟

الف ) به کار بعدی خود می پردازم.

ب ) شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم.

ج ) درباره حوادث فیلم فکر می کنم و درباره آنها با دیگران صحبت می کنم.

57 ) وقتی نامه ای می نویسید، معمولاً چه مطالبی در آن می گنجانید؟

الف ) درباره چیزهایی می نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب ) درباره مهمترین حوادث می نویسم.

ج ) درباره جزئیات زندگی خودم می نویسم.

58 ) وقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟

الف ) آنچه را می خوانم در ذهن خود مجسم نمی کنم.

ب ) آنچه را می خوانم گاهی در ذهن خود مجسم می کنم.

ج ) همه آنچه را که می خوانم مجسم می کنم.

59 ) در آنچه که انجام می دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟

الف ) از انجام امور ساده و سر راست لذت می برم.

ب ) از انجام امور زندگی پیچیده لذت می برم.

ج ) از انجام امور بسیار پیچیده لذت می برم.

60 ) چقدر به جزئیات کاری که انجام می دهید، می پردازید؟

الف ) به ندرت به جزئیات می پردازم.

ب ) گاهی به جزئیات می پردازم.

ج ) اغلب به جزئیات می پردازم.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ :

ردیف نویسنده اثر مترجم انتشارات محل انتشار سال
1 اتابکی، پرویز گزیده های شاهنامه فرزان تهران 1375
2 زمانی، اکبر مثنوی معنوی قطره تهران 1380
3 سیلوا، اوپر رشد عقلانی از دیدگاه پیاژه فریدون حقیقی- فریده شریفی فاطمی تهران 1370
4 افروز، غلامعلی روان شناسی تربیتی انجمن اولیاء ومربیان تهران 1373
5 شریفی، پاشاشریف اصول روان سنجی و روان آزمایی رشد تهران 1373
6 کریمی، عبدالعظیم حکمت های گمشده در تربیت منادی تربیت تهران 1380
7 شجری، ف یادگیری خلاق انجمن قلم ایران تهران 1379
8 شجری، ف پاسخگویی خلاق انجمن قلم ایران تهران 1379

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب حدود سني 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *