دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلبø روش تحقیق

فصل سوّم :

ø روش تحقیق

ø جامعه

ø حجم نمونه

ø ابزار گردآوری اطلاعات

ø روش گردآوری اطلاعات

ø روش آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق :

این پژوهش با عنوان مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و منزوی بین حدود سنی 8 ساله در شهرستان ابهر در طرح تحقیق و فصل حاضر از روش تحیقیق علی – پس از وقوع استفاده شده است.

روش علی – پس از وقوع روشی است که متغیرها اتفاق افتاده است و محقق پس از وقوع متغیّرها درصدد یافتن علل و عوامل و مقایسه آنهاستو

در این تحقیق نیز با فرض تحقّق خلاقیت در کودکان اجتماعی و رابطه مدار و نیز تحقّق خلاقیت در کودکان منزوی در صدد مقایسه میزان خلاقیت آن دو گروه برآمدیم.

دانش اموزان و کودکان 8 ساله فاقد پاسخگویی به پرسشنامه ها بوده و از پاسخ دادن مصاحبه نیز ناتوان بودند زیرا مفهوم خلاقیت برای آنها روشن نبود. اما شاخص هایی مثل هوش بال، برجستگی خاص، حافظه قوی، پر انرژی بودن، قدرت تخیّل، کنجکاوی، درک پاسخ های پیچیده، درک سریع، حجم خزانه لغات، سلامت و روانی کلامی، خوش خلقی و شادابی، دامه علایق، دامنه توجه قدرت تفکّر، سازماندهی، حساسیت زیاد، علاقه به دیگران، قدرت رهبری، توجه به ظاهر ملاک تیزهوشی و خلاقیت و ضعف در این ها ملاک انزوا قرار داده ایم.

و کودکان را در دو گروه 50 نفری (50 نفر اجتماعی) (50 نفر منزوی) تفکیک و میزان خلاقیت آن ها را بررسی کرده ایم. چون قادر به استفاده از پرسشنامه و مصاحبه نبودند. از روش مشاهده استفاده کرده ایم. یعنی رفتارهای آنان را مورد توجه و رفتارهای خلاق و اجتماعی و انزوایی آنان را ثبت کرده ایم.در این جمع آوری معلمان مربوط و اولیاء آنها کمک زیادی به ما نمودند.

شاخص های اجتماعی :

سطح ارتباط کودک با دیگران، دوستی با همکلاسی ها، ارتباط با آموزگار، ارتباط با سایر دانش آموزان، شرکت در فعالیت ها (روزنامه دیواری، سرود تئاتر، مراسم صبحگاهی و … بوده).

شاخص انزوا :

تک روی، خجالت، دوری از دوستان، تنهایی در زنگ تفریح، تعداد کم دوستان، ترس از سئوال، عدم شرکت در فعالیت ها، اخموبودن و بی حوصلگی و از این قبیل … بوده است.

 

 

 

شاخص خلاقیت :

طرح بازی در زنگ ورزش، طرح نقاشی از ذهن خود، طرح موضوع انشاء، ارائه پاسخ های مختلف در برابر کلمات، حاضر ج.ابی در برابر سئوال معلّم، داستان سرایی خیالی، انتقاد از فیلم ها و سریال ها و …

این مشاهدات (خلاقیت) در کنار هر دو گروه اجتماعی ومنزوی ثبت شده است. نمره دنهایی اجتماعی 20 و نمره نهایی انزوا – صفر – می باشد. و نمره نهایی خلاقیت 10 فرض شده است. این نمرات از روی شاخص ها و معیارهای بالا که ذکر کردیم در مقابل هر رفتار یک نمره داده شده است.

جامعه :

جامعه : دانش آموزان حدود سنی 8 ساله در شهرستان ابهر می باشد که معمولاً دانش آموزان دوم ابتدایی را شامل می گردد. و با محاسبه تعداد مدارس ابتدائی در شهرستان ابهر 106 مدرسه با احتساب روستاها و میانگین کلاس 20 نفری در هر آموزشگاه 2120 = 20× 106 جامعه حدود 2120 نفر را شامل می گردد. و چون امکان دسترسی به همه کودکان درابهر و شهرستان نبود. با کمک برخی از معلمان علاقمند آموزگار دوم ابتدائی ایوانک، آموزگار دوم ابتدائی چنگ الماس، آموزگار دوم ابتدایی میموندره، اموزگار دوم ابتدائی جراقیه و آموزگار دو ابتدائی قفس آباد و نیز4 دبستان دخترانه و 4 دبستان پسرانه در سطح شهر ابهر به صورت تصادفی ساده انتخاب و از میان آنها تعداد 100 نفر را (50 نفر اجتماعی) (50 نفر منزوی) جهت تحقیق گزینش و روی آنها مشاهده رفتارهای سه گانه انجام گرفت و از بین مشاهده شدگان که در حدود 180 نفر را شامل می شد. 50 نفر اجتماعی و 50 نفر منزوی به قید قرعه و تصادف انتخاب گردید. که نتایج مشاهدات (مشاهده رفتار اجتماعی، مشاهده رفتار انزوایی، مشاهده خلاق) جلو شماره ردیف آنها ثبت شده است.

چون برای برخی از اولیاء و حتی مدیران انجام این قبیل تحقیقات دشوار می نمود و مخالفت می کردند و سعی شده است که با مدیرانی که علاقه و میل به این فعالیرت دارند مشاهده انجام گیرد.

حجم نمونه :

چنانکه توضیح داده شد. دسترسی به 2120 نفر دانش آموزان حدود سنی 8 ساله در روستاهای دور دست ابهر و نیز با توجّه به مشکلات ایاب و ذهاب و نیز مخالفت های مدیران و اولیاء انجام این تحقیق در سطح جامعه بسیار مشکل می نمود. فلذا با حفظ همه شرایط و ویژگی های جامعه و  رعایت نرم تعداد 100 نفر از دانش آموزان را به عنوان حجم نمونه و بصورت تصادفی ساده انتخاب کردیم.

 

ابزار جمع آوری اطلاعات :

ابزار گردآوری اطلاعات یعنی ثبت رفتارهای اجتماعی، انزوایی و خلاق کودکان از طریق مشاهده توسط محقق و معلمان خودشان بوده که قبلاً شاخص های لازم و نوع رفتارهای اجتماعی و انزوا گرایانه و خلاقانه به آنها ارائه شده بود و کاملاً به آسانی قادر به ثبت رفتارهای ذکر شده بودند.

روش جمع آوری اطلاعات :

هر کودک در طول یک هفته مورد مشاهده معلم و آموزگار مربوطه قرار می گرفت و رفتارهای خلاقانه وانزئایی و اجتماعی آنان طی جدولی شمارش می شد. و در آخر هفته تعداد رفتار (نرخ رفتار) آنان به عنوان عدد قابل محاسبه در آمار و روش اماری مورد استفاده قرار گرفت.

ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مشاهده از روش و پرسشنامه توزشToranse هنجار شده در نرم ایرانی بوسیله دکتر جمال عابدی که در پیوست آمده نیز اجرا گردید.

آزمون سنجش خلاقیت توزنس شامل 60 سئوال و در 3 گزینه الف و ب و ج می باشد که به تریب نمره های صفر و 1 و 2 تعلق می گیرد.

بنابراین بالاترین خلاقیت در صورت تحقق 120 = 2 × 60 و پایین ترین ان صفر خواهد بود.

نرم آزمون دارای 5 طبقه است که به ترتیب زیر طبقه بندی شده است.

از امتیاز 120 – 100                      خلاقیت بسیار زیاد

از 100 – 85                                 خلاقیت متوسط

از 75 – 50                                   خلاقیت کم

از 50 – 0                                     خلاقیت بسیار کم.

چون آزمون سنجش تورنس دارای جملاتی سیاسی و سطح بالاست برای کودکان جملات را تفسیر و تفهیم کرده ایم ونظر آنها را خواسته و در گزینه ها منظور کرده ایم.

نمرات دو گروه اجتماعی A  و منزوی B با نمره خلاقیت C

B A

 

خلاقیت انزوا ردیف خلاقیت اجتماعی ردیف
1 14 1 8 16 1
0 10 2 6 18 2
0 9 3 9 16 3
0 11 4 8 15 4
1 14 5 6 14 5
1 8 6 5 16 6
2 7 7 6 18 7
0 6 8 7 15 8
0 14 9 6 18 9
2 13 10 9 16 10
0 11 11 4 18 11
1 10 12 6 19 12
2 9 13 3 19 13
0 9 14 2 18 14
1 9 15 7 18 15
2 8 16 1 17 16
0 7 17 6 17 17
1 9 18 0 17 18
1 11 19 9 16 19
1 12 20 0 15 20
0 12 21 1 18 21
0 13 22 4 19 22
0 10 23 1 16 23
1 9 24 3 16 24
0 11 25 2 16 25

 

B A

 

خلاقیت انزوا ردیف خلاقیت اجتماعی ردیف
1 14 26 6 17 26
0 10 27 1 15 27
1 9 28 5 19 28
2 11 29 3 18 29
0 8 30 2 17 30
1 7 31 1 16 31
2 9 32 4 15 32
1 14 33 3 15 33
3 8 34 2 17 34
0 7 35 5 16 35
2 9 36 4 16 36
1 11 37 3 18 37
3 10 38 0 15 38
2 12 39 0 14 39
1 9 40 0 13 40
2 8 41 1 15 41
1 11 42 2 17 42
4 13 43 0 19 43
1 14 44 9 18 44
0 8 45 8 17 45
0 11 46 0 16 46
0 10 47 1 15 47
1 9 48 2 14 48
1 8 49 0 14 49
1 10 50 7 13 50
48 505   188 850  

 

نمودار شماره 1 )

 نمودار فراوانی میزان نرخ رفتارهای اجتماعی و انزوا در کودکان حدود سنی 8 ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1 )

 داده های خلاقیت دو گروه انزوایی و اجتماعی

خلاقیت اجتماعی ردیف
8 1 64 1 8 1
0 0 36 0 6 2
0 0 81 0 9 3
0 0 64 0 8 4
6 1 36 1 6 5
5 1 25 1 5 6
12 4 36 2 6 7
0 0 49 0 7 8
0 0 36 0 6 9
18 4 81 2 9 10
0 0 16 0 4 11
6 1 36 1 6 12
6 4 9 2 3 13
0 0 4 0 2 14
7 1 49 1 7 15
2 4 1 2 1 16
0 0 36 0 6 17
0 1 0 1 0 18
9 1 81 1 9 19
0 1 0 1 0 20
0 0 1 3 1 21
0 0 16 3 4 22
0 0 1 3 1 23
3 1 9 1 3 24
0 0 4 0 2 25
خلاقیت اجتماعی ردیف
6 1 36 1 6 26
0 0 1 0 1 27
5 1 25 1 5 28
6 4 9 2 3 29
0 0 4 0 2 30
1 1 1 1 1 31
8 4 16 2 4 32
3 1 9 1 3 33
6 9 4 3 2 34
0 0 25 0 5 35
8 4 16 2 4 36
3 1 9 1 3 37
0 9 0 3 0 38
0 4 0 2 0 39
0 1 0 1 0 40
2 4 1 2 1 41
2 1 4 1 2 42
0 16 0 4 0 43
9 1 81 1 9 44
0 0 64 0 8 45
0 0 0 0 0 46
0 0 1 0 1 47
2 1 4 1 2 48
0 1 0 1 0 49
7 1 49 1 7 50
150 90 1131 48 188  

 

 

 

 

نمره 22% = r مفهومش این است که :

بین نمرات خلاقیت دانش آموزان و نمرات اجتماع پذیری و اجتماعی بودن آنها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

و هر چقدر سطح اجتماع پذیری و اجتماعی آنان بالاتر می رود و از انزوا و گوشه گیری به سوی اجتماع پذیری ومسئولیت پذیری وشادابی و اعتماد پیش می روند، خلاقیت آنان بالا می رود.

 

 

 

 

 

 

 

با مراجعه به جدول نرم توزیع T استیودنت با d.f  یعنی 98 T مندرج در جدول توزیع با اطمینان 01% برابر 65 / 1 می باشد. و چون T محاسبه شده 70 1 بزرگتر از T جدول نرم است یعنی فرضیه تأیید می شود. à  ج T < م T

یعنی فرضیه ها تأیید م گردد. à 65/1 < 70/1

یعنی بین خلاقیت و نمرات اجتماعی کودکان و انزوای آنها رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر چقدر کودکان از سطح انزوا به سوی شخصیت اجتماعی رشد کنند. خلاقیت آنان نیز رشد می کند و میزان خلاقیت در کودکان 8 ساله بیشتر از خلاقیت کودکان منزوی همین حدود سنی است. بنابراین همه فرضیه های ذکر شده اثبات می گردد. زیرا فرضیه ها همه در جهت صدق خلاقیت و شاخص های تشکیل دهنده خلاقیت قرار داشتند.

جدول استخراج یافته های پرسشنامه خلاقیت تورنس در 60 ماده در بین 100 دانش آموز حدود سنی 8 ساله در ابهر

                پراکندگی

شاخص

خلاقیت

بسیار زیاد

خلاقیت

زیاد

خلاقیت

متوسط

خلاقیت

کم

خلاقیت

خیلی کم

جمع
نمره استاندارد خلاقیت 120 – 100 100 – 85 85 – 75 75 – 50 50 – 0
تعداد نمره خلاقیت آزمودنی 38 11 10 32 9 100
درصد 38% 11% 10% 32% 9% 100%

 

 

 نمودار پراکندگی خلاقیت در 100 نفر آزمودنی ها (حدود سنی 8 ساله)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خیلی کم خیلی زیاد
a + b b a
c + d d c
  کم زیاد
  b + d a + c

 

 

     
a + b= 8 + 22 = 30 22 8
c + d = 42 + 28 = 70 28 42

 

b + d = 22 + 28 = 50

a + c = 8 + 42 = 50

 

 

جدول نرم 625 / 6 و عدد محاسبه شده ما 028/8 می باشد.

نمرات محاسبه شده خلاقیت تورنس

ردیف خلاقیت

بسیار زیاد

خلاقیت

زیاد

خلاقیت

متوسط

خلاقیت

کم

خلاقیت

خیلی کم

پراکندگی 120 – 100 100 – 85 85 – 75 75 – 50 50 – 0
تعداد آزمودنی در این شاخص 38 11 10 32 9
نمره های اخذ شده 8 42 0 28 22

 

چون برای محاسبه آلفای کرونباخ فقط 4 گزینه لازم است. گزینه متوسط را در گزینه های زیاد و کم که تأثیری در کل آزمون نداشته باشد. ادغام کرده ایم.

توجه کنید که تعداد آزمودنی های جدا از نمرات آزمودنی ها هستند. زیرا ممکن است فردی دارای خلاقیت زیاد باشد ولی در انتخاب گزینه مثلاً گزینه ب را زده و با فردی که گزینه ج را زده در یک گروه است.

ملاک برای عملیات آماری نمره های اخذ شده است که از استخراج گزینه ها در افراد بدست می آید و در صفحات بعد تحت عنوان آلفای کروبناخ عملی شده و028 / 8 = 2 X بدست آمده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب حدود سني 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *