دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :تجزيه و تحليل داده ها

تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

به منظور تجزيه و تحليل داده­هاي آماري پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه­ها استخراج و در جدول اطلاعات کلي يا جدول مادر تنظيم شد، سپس کليه اطلاعات با استفاده از کامپيوتر و از طريق نرم افزارهاي آماري بويژه نرم افزارهاي SPSS(16.0) و STATISTICA(8.0) در دو بخش روشهاي توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در تجزيه و تحليل توصيفي اطلاعات، شاخص­هاي گرايش مرکزي و انحرافي مربوط به خرده مقياس­هاي محيط خانواده و خرده مقياس­هاي سلامت عمومی و همچنين نمره کل اين دو مقياس و نمودارهاي مربوطه ارائه شده است. در بخش روش هاي استنباطي به منظور بررسي سؤالات تحقيق و به عبارتي تعميم نتايج بدست آمده از نمونه به جامعه آماري تحقيق، از همبستگي پيرسون تک متغيري و آزمون معناداري مربوط به آن، تحليل رگرسيون چندگانه به روشهايEnter   وStepwise Forward ، و آزمون معناداري ضرايب همبستگي چندگانه استفاده شده است. نتايج در جداول مربوط آورده شده است.

 

روش­هاي آماري توصيفي

اين بخش به توصيف وضعيت موجود در نمونه تحقيق اختصاص دارد. در جدول 1-4 شاخص­هاي آمار توصيفي نمرات حاصل از خرده مقياس­هاي محيط خانواده آورده شده است:

 

 

 

 

 

جدول 1-4: شاخص­هاي آمار توصيفي پرسشنامه محيط خانواده

 

خرده مقياس ها حداقل حداکثر ميانه ميانگين انحراف معيار واريانس خطاي استاندارد
به هم پيوستگي 2.00 8.00 6.00 6.17 1.25 1.56 0.16
بيان 2.00 8.00 5.00 5.23 1.21 1.47 0.16
درگيري 0.00 9.00 2.00 2.37 1.97 3.90 0.25
استقلال 2.00 7.00 4.00 4.12 1.12 1.26 0.14
جهت يابي پيشرفت 2.00 8.00 5.00 4.95 1.42 2.01 0.18
جهت يابي فکري- فرهنگي 1.00 9.00 5.00 5.02 1.85 3.44 0.24
جهت­يابي فعاليت­هاي تفريحي 1.00 9.00 6.00 5.67 1.88 3.55 0.24
تاکيدات اخلاقي- مذهبي 1.00 8.00 6.00 5.68 1.67 2.80 0.22
سازمان 1.00 9.00 7.50 7.07 1.79 3.22 0.23
کنترل 1.00 8.00 4.00 4.00 1.37 1.86 0.18
مقياس محيط خانواده 38.00 61.00 51.00 50.27 5.56 30.94 0.72

 

همانطور که ملاحظه مي­شود ميانگين و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از مقياس محيط خانواده به ترتيب برابر 27/50 و 56/5 مي­باشد. به همين ترتيب شاخص­هاي آماري خرده مقياس­هاي محيط خانواده در جدول بالا گزارش شده است.


نمودار زير نيز به خوبي وضعيت ميانگين­هاي هر يک از ده خرده مقياس­ محيط خانواده را نشان مي­دهد:

 

نمودار 1-4: مقايسه ميانگين هاي خرده مقياس هاي محيط خانواده

 

همانطور که در نمودار 1-4 نشان داده شده است، خرده مقياس سازمان داراي بالاترين ميانگين و خرده مقياس درگيري داراي کوچکترين ميانگين مي باشد.

جدول 2-4 در زير شاخص­هاي آماري توصيفي نمره کل سلامت عمومي (GHQ) و خرده مقياس­هاي آن را نشان مي­دهد:

 

جدول 2-4: شاخص­هاي آمار توصيفي خرده مقياس­ها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ)

 

خرده مقياس ها تعداد حداقل حداکثر ميانه ميانگين واريانس انحراف

معيار

خطاي

استاندارد

علائم جسماني 60 0.00 16.00 5.00 5.75 14.16 3.76 0.49
اضطراب و اختلال خواب 60 0.00 18.00 7.00 7.15 14.77 3.84 0.50
کارکرد اجتماعي 60 1.00 20.00 8.00 8.10 11.28 3.36 0.43
افسردگي 60 0.00 14.00 1.00 2.35 12.37 3.52 0.45
سلامت عمومي 60 8.00 63.00 20.50 23.35 153.66 12.40 1.60

 

بر اساس اطلاعات گزارش شده در جدول بالا، ميانگين و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از پرسشنامه سلامت عمومي به ترتيب برابر 35/23 و 40/12 مي­باشد. به همين ترتيب شاخص­هاي آماري خرده مقياس­هاي سلامت عمومي در جدول بالا گزارش شده است.

 

 

نمودار زير نيز به خوبي وضعيت ميانگين هاي چهار خرده مقياس­ پرسشنامه سلامت عمومي را نشان مي­دهد:

 

نمودار 2-4: مقايسه ميانگين هاي خرده مقياس هاي سلامت عمومي

 

همانطور که در نمودار 2-4 نشان داده شده است، خرده مقياس کارکرد اجتماعي داراي بالاترين ميانگين و خرده مقياس افسردگي داراي کمترين ميانگين مي باشد.

 

 

 

روش­هاي آماري استنباطي

در اين بخش به تعميم نتايج بدست آمده از نمونه به جامعه آماري مي پردازيم. به عبارت ديگر در اين قسمت به آزمون فرضيه هاي تحقيق مي پردازيم. در زير ابتدا فرضيه هاي تحقيق آورده شده است و سپس نتايج آزمون فرضيه ها به طور يکجا در جدول 3-4 ارائه شده است:

فرضيه اصلي:

بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار رابطه وجود دارد.

 

فرضيه‌هاي فرعي:

1- بين به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

2- بين بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

3- بين درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

4- بين استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

5- بين جهت‌يابي پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

6- بين جهت‌يابي فکري- فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

7- بين جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

8- بين تأکيدات اخلاقي-  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

9- بين سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

10- بين کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

در جدول زير ابتدا ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق محاسبه شده و سپس معني­داري ضرايب همبستگي محاسبه شده در جامعه آماري مورد آزمون قرار گرفته است. بدين ترتيب به منظور بررسي فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي پژوهش ابتدا ضريب همبستگي تک متغيري محاسبه شده و سپس معني داري آن مورد بررسي قرار گرفته است.

بنابراين همبستگي پيرسون تک متغيري بين نمره کل سلامت عمومي با تمامي متغيرها و خرده مقياس­هاي محيط خانواده محاسبه گرديده و سپس معني داري آن مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آن در جدول صفحه بعد گزارش شده است:

جدول 3-4: همبستگي بين نمره کل سلامت عمومي با خرده­ مقياس­هاي محيط خانواده[1]

 

 خرده مقياس هاي

محيط خانواده

ميانگين انحراف معيار تعداد (r)ضريب

همبستگي

(r²)ضريب

تبيين

t سطح معناداري عرض از مبدأ شيب (y)
به هم پيوستگي 6.17 1.25 60 -0.35 0.13 -2.89 0.01 7.00 -0.04
بيان 5.23 1.21 60 -0.20 0.04 -1.55 0.13 5.69 -0.02
درگيري 2.37 1.97 60 0.51 0.26 4.55 0.00 0.46 0.08
استقلال 4.12 1.12 60 0.12 0.02 0.94 0.35 3.86 0.01
جهت يابي پيشرفت 4.95 1.42 60 -0.13 0.02 -0.96 0.34 5.28 -0.01
جهت يابي فکري-  فرهنگي 5.02 1.85 60 -0.30 0.09 -2.44 0.02 6.08 -0.05
جهت يابي فعاليت هاي تفريحي 5.67 1.88 60 -0.39 0.16 -3.27 0.00 7.07 -0.06
تاکيدات اخلاقي- مذهبي 5.68 1.67 60 0.01 0.00 0.05 0.96 5.66 0.00
سازمان 7.07 1.79 60 -0.37 0.13 -2.99 0.00 8.30 -0.05
کنترل 4.00 1.37 60 0.26 0.07 2.05 0.05 3.33 0.03
مقياس محيط خانواده 50.27 5.56 60 -0.24 0.06 -1.85 0.07 52.74 -0.11

 

 

 

بر اساس جدول صفحه قبل آشکار است که همبستگي نمره کل مقياس محيط خانواده با نمره کل سلامت عمومي منفي مي باشد[2] (24/0-= r). يعني به نظر مي رسد که با افزايش نمره کل مقياس محيط خانواده، نمره کل سلامت عمومي کاهش نشان مي دهد و بالعکس. ولي بايد دانست که اين واقعيت در نمونه انتخاب شده رخ داده است و ممکن است در نمونه هاي ديگر اين شدت همبستگي کم و زياد شود. بدين منظور لازم است که معنادار بودن ميزان همبستگي مذکور مورد آزمون قرار گيرد. از اين رو از مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده استفاده کرده و چگونگي کم و کيف اين همبستگي را در جامعه آماري با ضريب اطمينان -1 بررسي مي کنيم. فرض صفر و فرض يک را بصورت زير مي نويسيم:

 

لازم به ذکر است که آزمون معناداري ضريب همبستگي با استفاده از آزمون t انجام گرفته است. همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است، مقدار t برابر 85/1- است که در سطح اطمينان 95 درصد معنادار نيست[3]. البته لازم به تذکر است که همبستگي ياد شده بسيار نزديک به معناداري مي باشد و در سطح 93 درصد معنادار است. با اين حال فرضيه اصلي تحقيق مبني بر رابطه معنادار بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار در سطح اطمينان 95 درصد رد مي شود؛ و به عبارتي رابطه معناداري بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار مشاهده نشد.

همچنين بر اساس جدول بالا همبستگي بين خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، بيان، جهت يابي پيشرفت، جهت‌يابي فکري- فرهنگي، جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي و سازمان با نمره کل سلامت عمومي منفي مي باشد. يعني رابطه معکوسي بين اين خرده آزمونها با سلامت عمومي زنان باردار وجود دارد. و با توجه به اینکه نمره کم در سلامت عمومی نشانه خوب بودن و نمره بالا در محیط خانواده دلیل خوب بودن است لذا با بالا رفتن نمره خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، بيان، جهت يابي پيشرفت، جهت‌يابي فکري- فرهنگي، جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي و سازمان، نمره سلامت عمومی پایین می آید و کاهش یافته است یعنی بهتر می شود. همچنین بين خرده مقياس هاي درگيري، استقلال، تأکيدات اخلاقي- مذهبي و کنترل با سلامت عمومي زنان باردار رابطه مثبتي وجود دارد. یعنی هر چه قدر نمره خرده مقياس هاي درگيري، استقلال، تأکيدات اخلاقي- مذهبي و کنترل بالاتر میرود، نمره سلامت عمومي هم بالاتر می رود و این یعنی وضعیت بدتر می شود. همبستگي بين هر کدام از مؤلفه‌هاي محيط خانواده با سلامت عمومي زنان باردار در کل حاکي از آن است که همبستگي کمي بين هر يک از اين مؤلفه ها با سلامت عمومي زنان باردار وجود دارد به گونه اي که بالاترين ضريب تبيين برابر 26/0 (بين خرده مقياس درگيري و نمره کل سلامت عمومي) است. جهت آزمون معنادار بودن اين ضرايب همبستگي نيز از  آزمون t استفاده گرديد. نتايج اين آزمون حاکي از آن است که ضرايب همبستگي بين خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، جهت‌يابي فکري- فرهنگي، جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي، سازمان و کنترل با سلامت عمومي در سطح اطمينان 95 در صد معنادار و بقيه ضرايب همبستگي معنادار نمي باشند و فرض آماري صفر پذيرفته مي شود. بنابراين مي­توان چنين نتيجه گرفت که فرضيه­هاي فرعي مربوطه (فرضيه هاي فرعي اول، سوم، ششم، هفتم، نهم و دهم تحقيق) در سطح اطمينان 95 درصد مورد تأييد قرار مي گيرند.

همچنين محقق در عين حال از تحليل رگرسيون نيز استفاده کرده است. لازم به ذکر است که بهره­گيري از تحليل رگرسيون مستلزم رعايت مفروضه­هاي[4] آن مي­باشد. در تحليل رگرسيون چند متغيري نرمال بودن توزيع داده­ها، خارج کردن داده­هاي پرت[5]، خودهمبستگي[6] بين متغيرها و همچنين يکسان بودن پراکندگي توزيع­ها[7] رعايت شده است. بدين ترتيب محقق پيش از انجام تحليل­هاي رگرسيوني وضعيت مفروضه­ها را به دقت بررسي کرده و سپس اقدام به ارائه محاسبات نموده است.

لازم به ذکر است که با توجه به متغيرها و مؤلفه­هاي تحقيق، در واقع در اين پژوهش متغيرهاي مستقل(پيش بين) شامل خرده مقياس هاي محيط خانواده به طور همزمان بر متغير وابسته (ملاک) يعني نمره کل سلامت عمومی تأثير مي­گذارند. به همين جهت رابطه بين متغيرهاي پيش بين با متغير ملاک با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه[8] نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بدين ترتيب محقق از تحليل رگرسيون چندگانه به منظور آزمون بررسي اثر همزمان متغيرهاي پيش بين بر متغير ملاک استفاده کرده است. لازم به يادآوري است که در تحليل رگرسيون تک متغيري اثر هر يک از متغيرهاي پيش بين با فرض ثابت بودن اثر ساير متغيرهاي ديگر بر متغير ملاک مورد برر­سي قرار ميگيرد. در جدول صفحه بعد  نتايج تحليل رگرسيون با روش Enter گزارش شده است:

 

 

 

جدول 4-4: رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي کليه پيش بين با سلامت عمومی[9]

 

  ضريب همبستگي چند گانه ضريب تبيين ضريب تبيين

تعديل شده

F(2,6) معناداري خطاي استاندارد

برآورد

مقدار 0.70 0.4899 0.3858 4.71 0.00 9.71
  ضريب استاندارد

رگرسيون (بتا)

خطاي استاندارد

بتا

ضريب غير استاندارد

رگرسيون (B)

خطاي

استاندارد B

t(6) سطح

معناداري

عرض از مبدأ 44.79 13.46 3.33 0.00
به هم پيوستگي -0.18 0.13 -1.80 1.27 -1.42 0.16
بيان -0.19 0.11 -1.95 1.13 -1.73 0.09
درگيري 0.22 0.15 1.36 0.91 1.49 0.14
استقلال 0.13 0.12 1.43 1.34 1.07 0.29
جهت يابي پيشرفت -0.13 0.11 -1.17 0.99 -1.18 0.24
جهت يابي فکري- فرهنگي -0.18 0.13 -1.17 0.87 -1.35 0.18
جهت يابي فعاليت هاي تفريحي -0.15 0.12 -1.01 0.81 -1.24 0.22
تاکيدات اخلاقي- مذهبي -0.03 0.12 -0.24 0.88 -0.28 0.78
سازمان -0.09 0.15 -0.60 1.02 -0.59 0.56
کنترل 0.38 0.11 3.44 1.02 3.37 0.00

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه­هاي محيط خانواده و سلامت عمومی برابر 70/0 است که با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد (01/0= ) معني­دار است. ضريب تبيين نيز  برابر 4899/0 است. بدين ترتيب مشخص مي­شود که 99/48 درصد سلامت عمومی متأثر از اين ده مؤلفه مي­باشد. بديهي است ساير درصد تغييرات سلامت عمومی ناشي از خطا و متغيرهايي است که محقق اندازه نگرفته است. همچنين با توجه به جدول بالا آشکار است که از بين مؤلفه هاي محيط خانواده تنها مؤلفه کنترل در سطح اطمينان 99 درصد در معادله رگرسيون معنادار است و بقيه مؤلفه ها در معادله رگرسيون به شيوه Enter معنادار نبودند.

در جدول صفحه بعد نتايج تحليل به روش گام به گام رو به جلو آورده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4: رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي پيش بين معنادار با سلامت عمومی

 

  ضريب همبستگي چند گانه ضريب تبيين ضريب تبيين

تعديل شده

F(2,6) P خطاي استاندارد

برآورد

مقدار 0.65 0.4203 0.3782 9.97 0.00 9.77
  ضريب استاندارد

رگرسيون (بتا)

خطاي استاندارد بتا ضريب غير استاندارد

رگرسيون (B)

خطاي

استاندارد B

t(6) سطح

معناداري

عرض از مبدأ     27.52 8.97 3.07 0.00
درگيري 0.43 0.11 2.68 0.72 3.73 0.00
کنترل 0.31 0.10 2.78 0.94 2.94 0.00
بيان -0.26 0.11 -2.64 1.09 -2.43 0.02
جهت يابي فکري- فرهنگي -0.23 0.12 -1.55 0.80 -1.95 0.05

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه­هاي معنادار در معادله رگرسيون (يعني درگيري، کنترل، بيان و جهت يابي فکري- فرهنگي) و سلامت عمومی برابر 65/0 است که با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد (01/0= ) معني­دار است. ضريب تبيين نيز  برابر 4203/0 است. بدين ترتيب مشخص مي­شود که 03/42 درصد سلامت عمومی متأثر از اين چهار مؤلفه مذکور مي­باشد. با توجه به جداول 4-4 و 5-4 مي توان نتيجه گيري کرد که شش عاملي که در معادله رگرسيون به روش گام به گام رو به جلو معنادار نبوده­اند تنها 5 درصد واريانس متغير ملاک (يعني سلامت عمومی) را تبيين مي کنند. بديهي است ساير درصد تغييرات سلامت عمومی يا ناشي از خطا و متغيرهايي است که محقق اندازه نگرفته است و يا ناشي از مؤلفه هايي است که اثر معناداري در معادله رگرسيون فوق نداشته­اند.

 

يافته هاي جنبي پژوهش

در اين بخش به بررسي ساير يافته هاي تحقيق مي پردازيم. نظر به اين که محقق از ابتدا به دنبال پاسخگويي به پرسشها و فرضيه هايي که در ذيل مي آيند نبوده است، لذا نتايج آنها صرفاً به عنوان يافته هاي پسين مطرح بوده و نتايج آنها قابليت استفاده در پيشنهاد جهت تحقيقات آتي را دارد و بايد در آينده به طور دقيقتر مورد کنکاش قرار گيرند. براي آزمون اين فرضيه که بين خرده مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي با خرده مقياس هاي محيط خانواده رابطه وجود دارد همبستگي بين هر کدام از خرده مقياس هاي پرسشنامه سلامت عمومي با خرده مقياس هاي محيط خانواده محاسبه شده و سپس معناداري آن مورد آزمون قرار گرفته و در جدول صفحه بعد گزارش شده است:

 

جدول 4-6: همبستگي بين خرده­ مقياس­هاي سلامت عمومي با خرده­ مقياس­هاي محيط خانواده

 

  به هم

پيوستگي

بيان درگيري استقلال جهت يابي

پيشرفت

جهت يابي

فکري

فرهنگي

جهت يابي

فعاليت هاي

تفريحي

تاکيدات

اخلاقي

مذهبي

سازمان کنترل مقياس محيط خانواده
علائم جسماني -0.153 -0.1913 0.4119 0.1517 -0.1389 -0.3005 -0.4209 0.0384 -0.2361 0.2309 -0.1854
0.243 0.143 0.001 0.247 0.290 0.020 0.001 0.771 0.069 0.076 0.156
اضطراب و اختلال خواب -0.4212 -0.2477 0.426 0.1492 -0.0856 -0.1145 -0.1756 -0.0769 -0.3556 0.268 -0.1589
0.001 0.056 0.001 0.255 0.516 0.384 0.180 0.559 0.005 0.038 0.225
کارکرد اجتماعي -0.1775 -0.0808 0.3267 -0.0212 -0.0558 -0.3458 -0.2679 0.0631 -0.2122 0.2624 -0.1512
0.175 0.540 0.011 0.873 0.672 0.007 0.038 0.632 0.104 0.043 0.249
افسردگي -0.4565 -0.1507 0.5891 0.127 -0.1458 -0.2971 -0.4938 0.0048 -0.4445 0.1235 -0.3159
0.000 0.251 0.000 0.334 0.266 0.021 0.000 0.971 0.000 0.347 0.014
سلامت عمومي -0.3547 -0.1995 0.5128 0.1226 -0.1252 -0.3047 -0.3949 0.0063 -0.3655 0.2594 -0.2361
0.005 0.126 0.000 0.351 0.341 0.018 0.002 0.962 0.004 0.045 0.069

 


بر اساس جدول صفحه قبل نتايج جدول فوق مي­توان چنين نتيجه گرفت که همبستگي خرده مقياس علائم جسماني سلامت عمومی با خرده مقياس هاي درگيري، جهت يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. همچنين همبستگي خرده مقياس اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی با خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، سازمان و کنترل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. به همين ترتيب همبستگي خرده مقياس کارکرد اجتماعي سلامت عمومی با خرده مقياس­هاي درگيري، جهت­يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت­هاي تفريحي و کنترل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. و در نهايت همبستگي خرده مقياس افسردگي سلامت عمومی با خرده مقياس هاي به هم پيوستگي، درگيري، جهت يابي فکري- فرهنگي و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي و سازمان از خرده مقياس هاي محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. همچنين با توجه به جدول بالا آشکار است که از بين خرده مقياس­هاي سلامت عمومی تنها خرده مقياس افسردگي با نمره کل محيط خانواده در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است.

همچنين محقق در ادامه هر يک از خرده مقياس هاي سلامت عمومي را به عنوان متغير ملاک در نظر گرفته است و مؤلفه هاي محيط خانواده را به عنوان متغيرهاي پيش بين در معادله رگرسيون نظر گرفته است. بدين ترتيب با توجه به اينکه مقياس سلامت عمومي داراي چهار مؤلفه مي باشد، محقق بدين منظور از چهار رگرسيون چندگانه استفاده کرده است.

در جدول صفحه بعد نتايج آزمون اثر همزمان متغيرهاي پيش بين بر هر کدام از متغيرهاي ملاک به طور جداگانه با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه نيز مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج چهار تحليل رگرسيون با روش Enter به طور يکجا در در جدول زير گزارش شده است:

جدول 7-4: نتايج تحليل رگرسيون با روش Enter به تفکيک هر کدام از خرده مقياس­هاي سلامت عمومی

 

 خرده آزمون ها علائم جسماني اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعي افسردگي
بتا t P بتا t P بتا t P بتا t P
عرض از مبدأ   2.31 0.03   2.90 0.01   2.94 0.00   2.62 0.01
به هم پيوستگي 0.01 0.09 0.93 -0.31 -2.33 0.02 -0.04 -0.24 0.81 -0.28 -2.34 0.02
بيان -0.20 -1.71 0.09 -0.20 -1.73 0.09 -0.16 -1.21 0.23 -0.09 -0.87 0.39
درگيري 0.19 1.22 0.23 0.16 1.09 0.28 0.15 0.90 0.37 0.23 1.70 0.10
استقلال 0.12 0.91 0.37 0.23 1.82 0.08 -0.05 -0.38 0.70 0.13 1.16 0.25
جهت يابي پيشرفت -0.16 -1.33 0.19 -0.11 -0.95 0.35 -0.06 -0.46 0.64 -0.12 -1.07 0.29
جهت يابي فکري- فرهنگي -0.24 -1.71 0.09 -0.02 -0.12 0.91 -0.36 -2.33 0.02 0.00 -0.02 0.98
جهت يابي فعاليت هاي تفريحي -0.21 -1.55 0.13 0.05 0.37 0.71 -0.09 -0.60 0.55 -0.28 -2.43 0.02
تاکيدات اخلاقي- مذهبي -0.04 -0.30 0.77 -0.05 -0.38 0.71 -0.08 -0.56 0.58 0.05 0.45 0.66
سازمان -0.01 -0.06 0.96 -0.19 -1.24 0.22 0.05 0.27 0.79 -0.14 -0.97 0.34
کنترل 0.33 2.71 0.01 0.39 3.36 0.00 0.36 2.71 0.01 0.21 2.02 0.05
  Adj R²= 0.27

F(10, 49)=3.21

P=0.00

Adj R²= 0.35

F(10, 49)=4.16

P=0.00

Adj R²= 0.15

F(10, 49)=2.09

P=0.04

Adj R²= 0.35

F(10, 49)=4.16

P=0.00

 

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه­هاي محيط خانواده و هر کدام از مؤلفه هاي سلامت با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 95 درصد (05/0= ) معني­دار است. همچنين در جدول بالا ضريب تبيين نيز گزارش شده است. همانطور که در جدول بالا مشاهده مي شود، 27 درصد علائم جسماني سلامت عمومی، 35 درصد اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی، 15 درصد کارکرد اجتماعي سلامت عمومی و 35 درصد افسردگي سلامت عمومی متأثر از اين ده مؤلفه مي­باشد. بديهي است ساير درصد تغييرات هر کدام از مؤلفه هاي سلامت عمومی ناشي از خطا و متغيرهايي است که محقق اندازه نگرفته است. همچنين با توجه به جدول بالا آشکار است که از بين مؤلفه هاي محيط خانواده تنها مؤلفه اي که در سطح اطمينان 95 درصد در تمامي معادلات رگرسيون معنادار است، مؤلفه کنترل است. در عين حال در خرده مقياس علائم جسماني مؤلفه کنترل تنها مؤلفه معنادار، در خرده مقياس اضطراب و اختلال خواب مؤلفه هاي کنترل و به هم پيوستگي، در خرده مقياس کارکرد اجتماعي مؤلفه­هاي کنترل و جهت يابي فکري – فرهنگي و در خرده مقياس افسردگي مؤلفه­هاي کنترل، به هم پيوستگي و جهت يابي فکري – فرهنگي مؤلفه هاي معنادار در سطح اطمينان 95 درصد مي باشند.

در جدول صفحه بعد نتايج تحليل به روش گام به گام رو به جلو به تفکيک هر خرده مقياس آورده شده است:

 

 

 

 

 

جدول 8-4: نتايج تحليل رگرسيون با روش Forward stepwise  به تفکيک هر کدام از خرده مقياس­هاي سلامت عمومی

 

 خرده آزمون ها علائم جسماني اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعي افسردگي
بتا t P بتا t P بتا t P بتا t P
عرض از مبدأ   2.37 0.02   3.93 0.00   5.64 0.00   3.36 0.00
به هم پيوستگي       -0.33 -2.75 0.01       -0.27 -2.43 0.02
بيان       -0.23 -2.25 0.03            
درگيري 0.29 2.37 0.02 0.28 2.33 0.02       0.31 2.56 0.01
استقلال                        
جهت يابي پيشرفت                        
جهت يابي فکري- فرهنگي             -0.40 -3.35 0.00      
جهت يابي فعاليت هاي تفريحي -0.30 -2.41 0.02             -0.33 -3.08 0.00
تاکيدات اخلاقي- مذهبي                        
سازمان                        
کنترل 0.24 2.17 0.03 0.33 3.13 0.00 0.32 2.73 0.01      
  Adj R²= 0.26

F(10, 49)=8.06

P=0.00

Adj R²= 0.36

F(10, 49)=9.37

P=0.00

Adj R²= 0.19

F(10, 49)=8.12

P=0.00

Adj R²= 0.45

F(10, 49)=16.84

P=0.00

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه­هاي معنادار محيط خانواده در معادله رگرسيون و هر کدام از مؤلفه هاي سلامت عمومی با توجه به مقدار F و سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد (01/0= ) معني­دار است. همچنين در جدول بالا ضريب تبيين نيز گزارش شده است. همانطور که در جدول بالا مشاهده مي شود، 26 درصد علائم جسماني سلامت عمومی، 36 درصد اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی، 19 درصد کارکرد اجتماعي سلامت عمومی و 45 درصد افسردگي سلامت عمومی متأثر از مؤلفه­هاي معنادار محيط خانواده در معادله رگرسيون مي­باشد. با توجه به جداول 7-4 و 8-4 مي توان نتيجه گيري کرد که هفت عاملي که در معادله رگرسيون به روش گام به گام رو به جلو براي خرده مقياس علائم جسماني معنادار نبوده­اند تنها يک درصد واريانس متغير ملاک (يعني علائم جسماني سلامت عمومی) را تبيين مي کنند. به همين ترتيب در خرده مقياس اضطراب و اختلال خواب مشاهده مي شودکه زماني که شش عاملي که در معادله رگرسيون به روش گام به گام رو به جلو معنادار نشده اند از معادله حذف شده اند ضريب تبيين اندکي افزايش يافت[10]. اين وضعيت براي خرده مقياس کارکرد اجتماعي تکرار شده است و حذف 8 متغير غير معنادار، موجب افزايش 4 درصدي ضريب تبيين شده است. در خرده مقياس افسردگي هم با حذف 7 متغير غيرمعنادار، ضريب تبيين به ميزان 10 درصد افزايش يافته است. با توجه به جدول بالا آشکار است که در خرده مقياس علائم جسماني، مؤلفه هاي درگيري، جهت يابي فعاليت هاي تفريحي و کنترل، در خرده مقياس اضطراب و اختلال خواب مؤلفه هاي به هم پيوستگي، بيان، درگيري و کنترل، در خرده مقياس کارکرد اجتماعي مؤلفه هاي جهت يابي فکري- فرهنگي و کنترل و در خرده مقياس افسردگي مؤلفه­هاي به هم پيوستگي، درگيري و جهت يابي فعاليت هاي تفريحي مؤلفه­هاي معنادار در معادلات رگرسيون بوده­اند.

[1] – در اين جدول r ضريب همبستگي، r² ضريب تبيين، t  آزمون اعتبار ضريب همبستگي، p سطح خطا، b شيب خط رگرسيون و  a عرض از مبداء مي باشند.

[2] – لازم به ذکر است که اولا ضريب همبستگي بين عدد 1- تا 1+ متغير است. هر قدر اين ضريب همبستگي به عدد صفر نزديکتر باشد حاکي از عدم وجود همبستگي بين دو متغير مورد نظر است و هر قدر اين عدد به يک يا منفي يک نزديکتر باشد حاکي از وجود رابطه قوي از نوع مستقيم يا معکوس بين متغيرهاي مورد بررسي است. ثانيا عموما ضريب همبستگي بين صفر تا 2/0 به عنوان ضريب همبستگي ناچيز تلقي مي گردد و از ضريب همبستگي بين 2/0 تا 4/0 به عنوان ضريب همبستگي کم ياد مي شود. ضريب همبستگي بين 4/0 تا 6/0 به عنوان همبستگي متوسط تلقي مي گردد. اين درحالي است که چنانچه ضريب همبستگي بين 6/0 تا 8/0 باشد به آن ضريب همبستگي خوب گفته مي شود و اگر اين ضريب همبستگي بالاتر از 8/0 باشد، حاکي از وجود همبستگي قوي بين متغيرهاي مورد بررسي است.

1- نظر به اينکه کليه محاسبات با استفاده از نرم افزارهاي آماري صورت گرفته است لذا اين نرم افزارها به طور دقيق به محاسبه سطح خطا مي پردازند. سطح خطا با p در تمامي جداول نشان داده شده است. بدين ترتيب نياز به مراجعه به مقادير بحراني نمي باشد. چنانچه p  محاسبه شده از 05/0 کوچکتر باشد مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر آماري در سطح اطمينان 95 درصد رد مي گردد و چنانچه سطح خطا (p) از 01/0 هم کوچکتر باشد فرض صفر در سطح اطمينان 99 درصد رد مي شود. اگر p  از 05/0 بيشتر باشد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد پذيرفته مي شود.

[4] – Assumptions

[5] – Outlier

[6] – Autocorrelation

[7] – Homoscedasticity

[8] – Multiple Regression

[9] – در اين جدول R ضريب همبستگي، R² ضريب تبيين، F  آزمون اعتبار ضريب همبستگي، p سطح خطا، B شيب خط رگرسيون، Beta شيب استاندارد شده خط رگرسيون و t آزمون معني داري شيب و عرض از مبداء خط رگرسيون مي باشند.

[10] . معمولاً پيش­بين­ها با هم همبستگي دارند و نقش يکديگر را تا حدي کنترل مي کنند. با حداقل رساندن تکرار يا افزونگي (Partial Redundancy) مي توان دقت پيش بيني را افزايش داد (سرمد، 1384: 305).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *