دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان

جدول 1 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب سن

شاخصهاي آماري

سن

فراواني درصد فراواني
19-16 24 24
22-19 41 41
25-22 22 22
28-25 8 8
31-28 3 3
31 و بيشتر 2 2
كل 100 100

نمودار 1 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب سن

 

با توجه به توزيع سني افراد مورد بررسي مشخص شد كه 41درصد افراد در گروه سني                 22-19 قرار گرفتند ، اين گروه سني بيشترين فراواني را دارند از طرف ديگر مشاهده گرديد.  2 درصد از افراد در گروه سني 31 سال و بيشتر قرار گرفته اند.

 

 

جدول 2 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب جنس

شاخصهاي آماري

جنس

فراواني درصد فراواني
مرد 82 82
زن 18 18
كل 100 100

 

نمودار 2 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب جنس

 

با توجه به توزيع افراد مورد بررسي بر حسب جنس مشخص شد 82 درصد شركت كنندگان مرد و 18 درصد زن بودند.

 

 

جدول 3 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات

شاخصهاي آماري

تحصيلات

فراواني درصد فراواني
زير ديپلم 23 23
ديپلم 31 31
فوق ديپلم و دانشجوي فوق ديپلم 24 24
ليسانس و دانشجوي ليسانس 16 16
فوق ليسانس و بالاتر 6 6
كل 100 100

 

نمودار 3 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات

هنگامي كه توزيع نمونه مورد بررسي را برحسب تحصيلات ترسيم نموديم (جدول شماره 3) مشاهده گرديد 31درصد از افراد مورد بررسي از نظر تحصيلات داراي ديپلم بودند ، بعد ازاين گروه افرادي كه دانشجوي فوق ديپلم ياداراي مدرك فوق ديپلم بودند با اختصاص 24 درصد به خود در رتبه دوم قرارگرفتند. هيچ يك از افراد مورد بررسي داراي تحصيلات حوزوي نبودند.

جدول 4 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب رتبه تولد

شاخصهاي آماري

رتبه تولد

فراواني درصد فراواني
اول 30 30
دوم 22 22
سوم 26 26
چهارم 11 11
پنجم و بالاتر 9 9
بدون پاسخ 2 2
كل 100 100

نمودار 4: توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب رتبه تولد

جدول شماره 4 توزيع افراد مورد بررسي رابرحسب رتبه تولد آنان بيان مي كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي شود 30درصد از افراد مورد بررسي فرزند اول خانواده بودند و بعد از آن فرزندان سوم خانواده با 26 درصد در رتبه دوم قرارگرفتند. 9درصد از افراد در رتبه تولد پنجم وبيشتر قرار گرفتند.

 

جدول 5: توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات پدر

شاخصهاي آماري

تحصيلات پدر

فراواني درصد فراواني
بي سواد 3 3
ابتدايي 7 7
راهنمايي 7 7
دبيرستان 9 9
ديپلم 30 30
فوق ديپلم 15 15
ليسانس 14 14
فوق ليسانس 9 9
دكتري 4 4
تحصيلات حوزوي 1 1
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

نمودار 5 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات پدر

جدول شماره 5 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب تحصيلات پدر بيان مي كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود تحصيلات پدر در 30درصد از افراد ديپلم بود و بعد ازآن تحصيلات فوق ديپلم با 15 درصد در رتبه دوم قرار گرفت.              در 1 درصد از افراد تحصيلات پدر حوزوي بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات مادر

شاخصهاي آماري

تحصيلات مادر

فراواني درصد فراواني
بي سواد 4 4
ابتدايي 10 10
راهنمايي 8 8
دبيرستان 14 14
ديپلم 35 35
فوق ديپلم 13 13
ليسانس 13 13
فوق ليسانس 3 3
كل 100 100

نمودار 6 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تحصيلات مادر

جدول شماره 6 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب تحصيلات مادر بيان مي كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود تحصيلات مادر در 35 درصد از افراد ديپلم بود و بعد ازآن تحصيلات دبيرستان با 14 درصد در رتبه دوم قرار گرفت.              در 3 درصد از افراد تحصيلات مادر فوق ليسانس بود.

جدول 7 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب شغل پدر

شاخصهاي آماري

شغل پدر

فراواني درصد فراواني
دولتي 18 18
آزاد 45 45
نظامي 9 9
فني و مهندسي 8 8
بازنشسته 10 10
دانشگاهي 3 3
فوت شده 6 6
ساير 1 1
كل 100 100

نمودار 7 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب شغل پدر

جدول شماره 7 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب شغل پدر بيان مي كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود شغل پدر در 45 درصد از افراد آزاد بود و بعد ازآن مشاغل دولتي با 18 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. در 1 درصد از افراد شغل پدر هيچكدام از موارد فوق نبود.

جدول 8 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب شغل مادر

شاخصهاي آماري

شغل مادر

فراواني درصد فراواني
شاغل دائمي 17 17
شاغل موقت 4 4
بازنشسته 8 8
مشغول تحصيل 2 2
خانه دار 68 68
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

نمودار 8 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب شغل مادر

جدول شماره 8 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب شغل مادر بيان مي كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود شغل مادر در 68 درصد از افراد خانه‌دار بود . 17 درصد شاغل دائمي بودند كه در رتبه دوم قرار گرفتند. 1 درصد به اين سئوال پاسخ ندادند.

جدول 9 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تعداد اعضاي خانواده

شاخصهاي آماري

تعداد اعضاي خانواده

فراواني درصد فراواني
سه نفر كمتر 10 10
چهار تا پنج نفر 60 60
شش تا هفت نفر 24 24
هشت تا نه نفر 5 5
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

 

نمودار 9: توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب تعداد اعضاي خانواده

 

جدول شماره 9 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب تعداد اعضاي خانواده بيان مي‌كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود در60 درصد از افراد مورد بررسي تعداد اعضاي خانواده 4 تا 5 نفر بود و 24 درصد، 6 تا 7 نفر كه در رتبه دوم قرار گرفتند. 1درصد به اين سئوال پاسخ ندادند.

جدول 10 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب نوع سكونت

شاخصهاي آماري

نوع سكونت

فراواني درصد فراواني
شخصي 80 80
استيجاري 13 13
سازماني 1 1
ساير 4 4
بدون پاسخ 2 2
كل 100 100

نمودار 10 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب نوع سكونت

جدول شماره 10 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب نوع سكونت بيان مي‌كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي‌شود 80 درصد از افراد مورد بررسي منزل شخصي داشتند و 13 درصد منزل استيجاري داشتند كه در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنين1درصد از شركت كنندگان منزل سازماني داشتند.

جدول 11 : توزيع فرواني نمونه مورد بررسي بر حسب داشتن رايانه شخصي

شاخصهاي آماري

داشتن رايانه شخصي

فراواني درصد فراواني
خير 17 17
بلي 83 83
كل 100 100

 

نمودار 11: توزيع فرواني نمونه مورد بررسي بر حسب داشتن رايانه شخصي

 

با توجه به جدول 11 و نمودار 11 ، 83درصد شركت كنندگان رايانه شخصي داشتند و 17درصد آنها رايانه شخصي نداشتند.

 

 

جدول 12 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب علت استفاده از كافي نت

علت استفاده از كافي‌نت

شاخصهاي آماري

فراواني درصد فراواني
نداشتن رايانه (1) 17 17
ارزاني (2) 18 18
شركت در جمع دوستان (3) 33 33
عدم پذيرش خانواده (4) 13 13
1 و 3 3 3
1 و 4 1 1
2 و 3 و 4 5 5
1 و 2 و 3 1 1
1 و 3 و 4 1 1
بدون پاسخ 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 12: توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب علت استفاده از كافي نت

 

جدول شماره 12 توزيع افراد مورد بررسي را بر حسب علت استفاده از كافي‌نت بيان مي كند . براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده مي شود 33درصد افراد علت استفاده از كافي‌نت را شركت در جمع دوستان ذكر كرده‌اند ،  عامل ارزاني با 18 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. 1 درصد از افراد نداشتن رايانه و عدم پذيرش خانواده به طور مشترك 1 درصد نداشتن رايانه ، ارزاني ، شركت در جمع دوستان به طور مشترك و 1 درصد نداشتن رايانه ، شركت در جمع دوستان وعدم پذيرش از طرف خانواده به طور مشترك را علت استفاده خود را از كافي‌نت ذكر كردند.

 

 

 

جدول 13 :توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب سن در دوگروه معتاد به اينترنت و سالم

شاخصهاي آماري

سن

گروهها كل درصد فراواني
معتاد به اينترنت سالم
19-16 14 10 24 24
22-19 20 21 41 41
25-22 10 12 22 22
28-25 1 7 8 8
31-28 1 2 3 3
34-31 0 0 0 0
37-34 0 1 1 1
37 و بيشتر 1 0 1 1
كل 47 53 100 100

 

با توجه به آزمون انجام شده (t) ، 26/6=t و 26/0=p ، مي توان گفت كه بين سن و اعتياد به اينترنت رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

جدول 14 : ميانگين وانحراف استاندارد در دو گروه سالم و معتاد به اينترنت

شاخصهاي آماري

گروهها

ميانگين انحراف استاندارد
سالم 84/21 62/3
معتاد به اينترنت 23/20 49/3

با توجه به جدول ميانگين سني افراد معتاد به اينترنت 23/20 سال و افراد سالم 84/21 سال بود.

 

جدول 15 : :توزيع فراواني نمونه موردبررسي برحسب جنس در دوگروه معتاد به اينترنت و سالم

شاخصهاي آماري

جنس

گروهها كل درصد فراواني
معتاد به اينترنت سالم
مرد 36 46 82 82
زن 11 7 18 18
كل 47 53 100 100

 

با استفاده از آزمون آماري انجام شده (X2) ، 44/38 = X2 و 54/0=P مي توان گفت كه بين جنسيت و اعتياد به اينترنت رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد.

 

 

جدول 16 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب تحصيلات در دو گروه معتاد به اينترنت و سالم

شاخصهاي آماري

تحصيلات

گروهها كل درصد فراواني
معتاد به اينترنت سالم
زير ديپلم 14 9 23 23
ديپلم 13 18 31 31
فوق ديپلم و دانشجوي فوق ديپلم 12 12 24 24
ليسانس و دانشجوي ليسانس 6 10 16 16
فوق ليسانس و بالاتر 2 4 6 6
تحصيلات حوزوي 0 0 0 0
كل 47 53 100 100

 

با استفاده از آزمون آماري انجام شده () ،  549/0=P ، مي‌توان گفت كه بين تحصيلات و اعتياد به اينترنت رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

جدول 17 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب سن دردو گروه داراي اختلال سلامت روان و سالم

 شاخصهاي آماري

سن

گروهها كل درصد فراواني
داراي اختلال سالم
19-16 12 12 24 24
22-19 19 22 41 41
25-22 8 14 22 22
28-25 2 6 8 8
31-28 2 1 3 3
34-31 0 0 0 0
37-34 0 1 1 1
37 و بيشتر 1 0 1 1
كل 44 56 100 100

 

با استفاده از آزمون آماري انجام شده (t) ، 66/0 =t و 51/0=P مي توان گفت بين سن و اختلال سلامت روان رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد.

جدول 18 : ميانگين وانحراف استاندارد در دو گروه سالم و معتاد به اينترنت

گروهها ميانگين انحراف استاندارد
سالم 30/21 51/3
داراي اختلال سلامت روان 81/20 81/3

با توجه به جدول ميانگين سني افراد داراي اختلال سلامت روان 81/20 و افراد سالم 30/21 سال بود.

جدول 19 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب جنس در دو گروه داراي اختلال سلامت روان و سالم

شاخصهاي آماري

جنس

گروهها كل درصد فراواني
داراي اختلال سالم
مرد 37 45 82 82
زن 8 10 18 18
كل 42 52 94 100

با استفاده از آزمون آماري انجام شده () ، 44/38= و 23/0=P مي توان گفت بين جنسيت و اختلال سلامت روان رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد.

 

جدول 20 : توزيع فراواني نمونه مورد بررسي برحسب تحصيلات در دو گروه داراي اختلال سلامت روان و سالم

شاخصهاي آماري

تحصيلات

گروهها كل درصد فراواني
داراي اختلال سالم
زير ديپلم 11 12 23 23
ديپلم 15 16 31 31
فوق‌ديپلم ودانشجوي فوق‌ديپلم 10 14 24 24
ليسانس و دانشجوي ليسانس 6 10 16 16
فوق ليسانس و بالاتر 2 4 6 6
تحصيلات حوزوي 0 0 0 0
كل 44 56 100 100

 

با استفاده از آزمون آماري انجام شده ( ) ،  23/0=P ،مي‌توان گفت بين تحصيلات و اختلال سلامت روان رابطه آماري معني‌داري وجود ندارد .

جدول 21 : آمار توصيفي شاخصهاي مختلف SCL-90-R

شاخصهاي آماري

معيارهاي

SCL-90-R

تعداد ميانگين ميانه نما انحراف استاندارد حداقل نمره حداكثر نمره
افسردگي 100 96/0 84/0 31/0 66/0 0 62/2
جسماني‌سازي 100 74/0 58/0 0 63/0 0 67/2
روان پريش 100 79/0 6/0 4/0 66/0 0 90/2
اضطراب 100 92/0 85/0 0 68/0 0 50/2
وسواس 100 95/0 900/0 5/0 66/0 0 80/2
حساسيت بين فردي 100 92/0 83/0 11/0 68/0 0 89/2
فوبيا 100 45/0 28/0 0 57/0 0 57/2
خصومت 100 99/0 83/0 83/0 81/0 0 67/3
پارانويا 100 32/1 33/1 67/0 78/0 0 17/3
سئوالات اضافي 100 04/1 85/0 29/0 74/0 0 43/3

 

جدول 22 :  آمارتوصيفي شاخصهاي اعتياد به اينترنت

شاخصهاي آماري

اعتياد به اينترنت

تعداد ميانگين ميانه نما انحراف استاندارد حداقل نمره حداكثر نمره
اعتياد به اينترنت 100 49/3 00/4 00/5 36/2 0 00/8

 

 

 

جدول 23 : ضريب همبستگي نمره اعتياد به اينترنت با مقياس هاي                     9 گانه SCL-90-R

شاخصهاي آماري

SCL-90-R

فراواني ضريب همبستگي سطح معني داري
افسردگي 100 **437/0 001/0
جسماني سازي 100 **537/0 001/0
روان پريش 100 **475/0 001/0
اضطراب 100 **601/0 001/0
وسواس 100 **469/0 001/0
حساسيت بين فردي 100 **522/0 001/0
فوبيا 100 **366/0 001/0
خصومت 100 **518/0 001/0
پارانويا 100 **398/0 001/0

 

جدول 23 نتايج حاصل از آزمون معني داري همبستگي پيرسون در مورد ارتباط بين اختلال اعتياد به اينترنت و مقياس هاي SCL-90-R را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود ضريب همبستگي اختلال اعتياد به اينترنت با افسردگي  437/0 ، با جسماني سازي ، 537/0، با روان پريشي 475/0 ، با اضطراب 601/0 ، با وسواس  469/0 ، با حساسيت بين فردي  523/0 ، با فوبيا 366/0 ، با خصومت  618/0 و پارانويا 398/0 مي باشد. ملاحظه مي شود در تمام موارد 001/0P< است. بنابراين مي توان گفت بين تمام مقياس هاي نه گانه SCL-90-R و اعتياد به اينترنت رابطة آماري معني‌داري وجود دارد.

جدول 24 : خلاصه تجزيه تحليل مقايسه ميانگين ها در دو گروه داراي اختلال سلامت روان و سالم در پرسشنامه SCL-90-R

شاخصهاي آماري

سلامت روان

تعداد ميانگين انحراف استاندارد t سطح معني‌داري
نمره اعتياد به اينترنت سالم 56 42/2 10/2 8/5 001/0
معتاد 44 84/4 98/1

 

طبق جدول 24 ملاحظه مي شود، طبق معيارهاي SCL-90-R ،  44 نفر داراي اختلال سلامت روان بوده اند،  56 نفر از سلامت رواني برخوردار بوده اند ، همچنين ملاحظه مي شود ( 001/0P<) . بنابراين مي توان گفت بين سلامت روان و اعتياد به اينترنت رابطة آماري معني‌دار وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *