دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان-بحث و نتيجه گيري:

بحث و نتيجه گيري:

با وجود رشد سريع كاربران اينترنت در سالهاي اخير، سوالاتي در زمينه اثرات اينترنت بر انسانها مطرح مي‌شود، به طوري كه برخي از الگوهاي مصرفي خاص از اينترنت در كاربران رفتاري ايجاد كرده كه از آن با عنوان”اختلال اعتياد به اينترنت”ياد مي‌شود.

بطور كلي اين اختلال را مي‌توان به نوعي استفاده از  اينترنت كه بتواند مشكلات روان شناختي، اجتماعي، تحصيلي يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند، تعريف كرد. (3)

بر اساس تعريف كارشناسان سازمان بهداشت جهاني از” سلامت فكر و روان”، سلامت فكر عبارتست از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران و تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي  و حل تضادها و تمايلات شخصي بطور منطقي، عادلانه و مناسب. (9)

در اين تحقيق به منظور تعيين ارتباط بين اختلال اعتياد به اينترنت و سلامت روان از پرسشنامه 8 گزينه اي مقياس اعتياد به اينترنت(IAS)براي سنجش اختلال اعتياد به اينترنت واز پرسشنامه SCL-90-R براي سنجش سلامت روان شركت كنندگان استفاده شد.

تحقيقات در زمينه فراواني اختلال اعتياد به اينترنت در مطالعات مختلف، نتايج متفاوتي را نشان مي‌دهد.

تحقيقات اوليه درصد فراواني 80-40درصد را گزارش مي‌كند. حال آنكه در پژوهش‌هاي جديد اين آمار را بين14- 6 درصد را نشان مي‌دهد(3). چنانچه در مطالعات Greenfield در سال 1999، اين امار 6 درصد(12)، Morahan martin در سال 2001، 9/5 تا 13 درصد، Young  در سال 1996، 5-1 درصد را عنوان كرند(2).

مطالعه ما بر روي 100 نفر از كاربران اينترنت كه در 6 ماهه دوم سال 1384 از كافي نتهاي مشهد استفاده كرده بودند، نشان داد47 درصد از آنان اختلال اعتياد به اينترنت داشتند، كه اين نتايج نشان مي‌دهد در آزمون ما فراواني اين اختلال بيشتر از مطالعات پيشين بوده است. با توجه به سن شركت كنندگان در اين آزمون كه بين 37-16 سال بودند و طبق تحقيقات پيشين در اين گروه سني، اختلال اعتياد به اينترنت شيوع بيشتري دارد( Kraut و همکاران در سال 1998)(20)، بعلاوه با توجه به تعداد زياد سوالات اين آزمون، كساني بيشتر مايل به همكاري بودند كه مدت طولاني از وقت خود را در كافي نتها صرف مي‌كردند يا از مسئولين آنجا بودند و اغلب اين افراد كساني هستند كه زمان بيشتري را نسبت به سايرين صرف استفاده از اينترنت مي‌كردند، مي‌توان علت بالا بودن اين آمار را توجيه كرد.

تحقيقات در زمينة ارتباط اعتياد به اينترنت با سن ، جنسيت و تحصيلات نيز در مطالعات مختلف نتايج متفاوتي نشان داده است.

Kraut و همکاران در سال 1998 بيان کردند، اختلال اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان بيشتر از والدين آنها شيوع دارد. طي تحقيقات Graphics,Visualization and usability center در سال  1997، بيشترين تعداد کاربران را دانشجويان کالج تشکيل داده‌اند، اين تحقيق ميانگين سني کاربران را 35 سالگي مي‌داند. (20)

Scherer در سال 1997 عنوان کرد 72 درصد وابسته‌ها مرد هستند. (3)

Brenner 66 درصد Thompson 75 درصد و Egger 84 درصد معتادان را مرد مي‌دانند. (20)

در مطالعه ديگر Young در سال 1998، 259 نفر معتاد به اينترنت را بررسي کرد و دريافت 30 درصد داراي مدرک دبيرستاني، 38 درصد ليسانس، 10 درصد فوق ليسانس و دکترا و 22 درصد هنوز در مدرسه مشغول به تحصيل بودند. 15 درصد شغل نداشته (مثلا بازنشسته بودند)، 31 درصد دانش آموز، 6 درصد کارگر، 22 درصد کارکنان سطح بالا مانند معلمين و کارمند بانک، 29 درصد افراد فني مانند مهندسين رايانه و مانند آن بودند. اين پژوهش نشان داد كه افراد با موقعيت اجتماعي ، اقتصادي و تحصيلات بالا در معرض خطر بيشتري براي ابتلاء به اعتياد به اينترنت هستند.(3)

Egger  در سال 1996  بيان كرد، تفاوت معني‌داري از نظر سن و جنس يا سطح تحصيلات در معتادان به اينترنت وجود ندارد. (20)

مطالعه ما نيز نشان داد بين سن ، جنسيت و تحصيلات با اعتياد به اينترنت ارتباط آماري معني‌داري وجود ندارد .

در زير به نتايج مطالعات انجام شده در دنيا در مورد ارتباط اختلال اعتياد به اينترنت و سلامت روان و مقايسه آن با اين مطالعه مي پردازيم.

در مطالعه اي كه در سال 2005 توسط گروهي از دانشمندان كره اي با استفاده از تست IAT و SCL-90-R انجام شد، مشخص گرديد كساني كه مصرف بي رويه از اينترنت دارند، در مقايسه با گروههاي ديگر دانش اموزان، سطح نشانه‌هاي روانپزشكي بالاتري دارند. (26)

در تحقيق ديگري كه در اكتبر 2004 براي تعيين رابطه بين اختلالات رواني  و تعداد ساعاتي كه كاربران مختلف از اينترنت استفاده مي‌كردند با استفاده از تست GHQ و برگردان 28 قسمتي Goldberg توسط محققان ايتاليايي انجام شد، مشخص گرديد ارتباط واضح و آشكار بين استفاده از اينترنت بر حسب ساعت در هفته و نمرات آزمونGHQ، كه نشاندهنده اختلالات روانپزشكي است وجود دارد. (27)

در تحقيقي كه در ماه مي‌سال 2006 در كره براي تعيين اختلالات روانپزشكي در بچه‌ها و بالغين معتاد به اينترنت كره اي با استفاده از پرسشنامه 8 قسمتي Young، براي بچه‌هاازپرسشنامه K-SADS-PL-K و براي بالغين از SCID-IV استفاده شد، مشخص شد در معتادان به اينترنت اختلالات روانپزشكي متعددي چون ADHD، افسردگي، اسكيزوفرني، اختلال وسواسي جبري، ديده مي‌شود كه نوع اكثر اين اختلالات بر حسب سن، مختلف است. (28)

همچنين تحقيقات مختلف، ارتباط بين اختلال اعتياد به اينترنت و افسردگي                  (, Young Rodgers ,1998(2) ;Orazack 1999 (7)) اختلال دوقطبي ( Gold smith , ,Shapira Mec Elroy, Keck Khosla ,2000 – 1999 )(2) رفتار جنسي تکانه اي (Cooper و همکاران، 2003 و 2000 )، را گزارش كرده‌اند.

نتايج تحقيقي كه در فوريه 2005 در انگلستان انجام شد نشان داد3/18 معتادان به اينترنت مشكلات بين فردي و اجتماعي و تحصيلي داشتند و در آنها عزت نفس، پايينتر و عدم باز داري اجتماعي بيشتر از افراد سالم بود، هر چند كه در نمرات  GHQآنها اختلاف معني‌داري وجود نداشت. (29)

نتايج  مطالعه ما كه بر روي 100 نفر از كاربران اينترنت در 6 ماهه دوم سال 1384 انجام شد، نشان داد بين اختلال اعتياد به اينترنت و تمام معيارهاي 9 گانه آزمون  SCL-90-R كه شامل:

1-جسماني سازي

2-وسواس-اجبار

3-حساسيت در روابط بين فردي

4-افسردگي

5-اضطراب

6-حالات پارانوئيدي

7-خصومت و پرخاشگري

8-حالات سايكوتيك

9-فوبيا

مي‌شود، ارتباط مثبت معني‌داري وجود دارددر نتيجه مي‌توان گفت بين اعتياد به اينترنت و سلامت رواني همبستگي منفي وجود دارد يا به عبارتي ديگر، سلامت رواني كاربران معتاد به اينترنت در مقايسه با افراد عادي كمتر است. بنابراين نتايج مطالعه ما با  مطالعاتي كه در گذشته انجام شده وارتباط بين اختلال اعتياد به اينترنت با اختلال در سلامت روان را معني‌دار گزارش مي‌كنند، (كه تعداد انها بيشتر از نتايجي است ارتباط معني‌داري بين اين دو معيار را پيدا نكرده‌اند)همخواني دارد.

 

محدوديتها و پيشنهادات مطالعه:

1–با توجه به اينكه اختلال اعتياد به اينترنت، مقوله اي نو ظهور است، هنوز در كتابهاي مرجع بطور كامل به آن پرداخته نشده است و منابع ما براي اين تحقيق، بيشتر مقالات موجود در اينترنت و مجلات علمي‌بود.

2-با توجه به محدود بودن تعداد نمونه ها كه نتايج پژوهش و قدرت تعميم آن را متاثر مي‌سازد، پيشنهاد مي‌شود در پژوهشهاي بعدي نمونه هايي با حجم بيشتر انتخاب گردد.

3-بطور كلي بايد گفت كه پژوهش حاضر، گامي مقدماتي در راستاي پژوهش‌هاي همه جانبه تري براي تعيين ارتباط بين اعتياد به اينترنت و اختلالات سلامت روان، بر اساس معيارهاي تشخيصي بود.

4-در دسترس نبودن ابزار معتبر و پايا در زمينه سنجش اختلال اعتياد به اينترنت كه در جامعه هنجاريابي شده باشد، از جمله مشكلات اين  پژوهش بود. زيرا تا به امروز تحقيقات كمي‌در اين زمينه در ايران انجام شده است واگر چه در اين پژوهش در حد توان سعي شده است كه از آزمونهاي داراي اعتبار و پايايي مناسب استفاده شود، جا دارد كه در آينده، پژوهشهايي اختصاصا به ساختن ابزارهايي براي سنجش اختلال اعتياد به اينترنت بپردازند.

5-پژوهشگران براي ارزيابي اختلال اعتياد به اينترنت، آزمونهاي متفاوتي تعيين كرده‌اند، اگرچه تمام اين آزمونها،  براي مطالعه در اين زمينه قابل استفاده هستنداما برخي از اين آزمونها در تحقيقات بيشتري بكار رفته اند(. مانند(IAS))در حال حاضر توصيه مي‌شود براي دقت ارزيابي، دو يا تعداد بيشتري از آزمونهاي سنجش اين اختلال، بكار روند.

6-با توجه به رشد سريع كاربران و بالطبع، افزايش شيوع اختلال اعتياد به اينترنت و با توجه به اينكه به احتمال قوي، اختلالات رواني در افراد معتاد به اينترنت شيوع بيشتري دارد به روان پزشكان و روان شناسان پيشنهاد مي‌شود توجه بيشتري نسبت به تشخيص و درمان اين اختلال كه به تازگي ظهور پيدا كرده است،  مبذول دارند.

7-پيشنهاد مي‌شود در مطالعات آينده، توجه بيشتري به جنبه هاي سبب شناسي و درمان اين اختلال گردد.

8- همچنين پيشنهاد مي‌شود مطالعاتي در زمينه همه‌گير شناسي در مورد اين اختلال صورت گيرد و بر اساس نوع الگوي استفاده از اينترنت، برنامه‌هاي پيشگيري و درمان مناسب ارائه گردد.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *