دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان

  • جامعه آماری :

جامعه آماری عبارت است از همة اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. مزیبت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است.


2- نمونه آماری :

نمونه آماری این پژوهش گروهی از جوانان در شهر مشهد هستند که پرسشنامه در اختیار هریک از آنها قرار داده شده تا نظر خود را در مورد یک یک سؤالات بدهند.

3- روش و محاسبه حجم نمونه :

در این پژوهش برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه مورد نظر 200 نفر انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته های  پـژوهش

بررسی و توصیف و تحلیل  داده ها

الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها :

در این پژوهش که بین اعتیاد در جوانان و سایر موارد از جمله فقر مالی، پایگاه اجتماعی، کنترل والدین و … تفاوت معناداری وجود دارد.

ب) تحلیل داده ها :

1) جنسیت

جنسیت مرد زن جمع
فراوانی 125 75 200
درصد 5/62 5/37 100

 

2) سن

سن کمتر از 25 سال بین 25 تا 30 سال بیشتر از 30 سال جمع
فراوانی 100 70 30 200
درصد 0/50 0/35 0/15 100

 

 

3) وضعیت تأهل

وضعیت تأهل مجرد متأهل جمع
فراوانی 116 84 200
درصد 0/58 0/42 100

 

 

4) وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال بیکار شاغل جمع
فراوانی 132 0/66 200
درصد 68 0/34 100

 

 

5)رشته تحصیلی

 

رشته تحصیلی حسابداری تاریخ تمدن فقه و مبانی حقوق زبان و ادبیات فارسی مدیریت دولتی مطالعات خانواده
فراوانی 45 25 35 30 40 25
درصد 5/22 5/12 5/17 0/15 0/20 5/12

 

6) مقطع تحصیلی

 

مقطع تحصیلی کاردانی کارشناسی جمع
فراوانی 12 188 200
درصد 0/6 0/94 100

7) ورودی سال

 

ورودی سال 84 85 86 87 جمع
فراوانی 37 59 71 33 200
درصد 5/18 5/29 5/35 5/16 100

 

 

8) میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده

 

میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده کمتر از 300 هزار تومان بین 300 تا 500 هزار تومان بیشتر از 500 هزار تومان جمع
فراوانی 22 104 74 200
درصد 0/11 0/52 0/37 100

 

9) تعداد اعضاء خانواده

 

تعداد اعضاء خانواده کمتر از 4 نفر بین 4 تا 8 نفر بیشتر از 8 نفر جمع
فراوانی 105 65 30 200
درصد 5/52 5/32 0/15 100

 

 

10) میزان تمایل جوانان به مواد مخدر

 

میزان  تمایل جوانان به مواد مخدر خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 1 20 35 106 38 200
درصد 5/0 0/10 5/17 5/53 5/19 100

 

بین اعتیاد جوانان و میزان تمایل جوانان به مواد مخدر تفاوت معناداری وجود دارد

 

11) میزان تأثیر قشر اجتماعی

 

میزان  تأثیر قشر اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 19 59 39 71 12 200
درصد 5/9 5/29 5/19 5/35 0/6 100

بین  اعتیاد جوانان و قشر اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد

12) میزان تأثیر فقر مالی

 

میزان تأثیر فقر مالی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 2 22 32 106 38 200
درصد 0/1 0/11 0/16 0/53 0/19 0/100

بین اعتیاد جوانان و فقر مالی تفاوت معناداری  وجود دارد

13) میزان تأثیر کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

 

میزان  تأثیر قشر اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 7 35 45 85 28 200
درصد 5/3 5/17 5/22 5/42 0/14 100

بین  اعتیاد جوانان و کمبود امکانات کذران اوقات فراغت  تفاوت معناداری وجود دارد

 

14) میزان تأثیر پایگاه اجتماعی

 

میزان تأثیر پایگاه اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 5 22 34 101 38 200
درصد 5/2 0/11 0/17 5/50 0/19 0/100

بین اعتیاد جوانان و پایگاه اجتماعی  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

15) میزان تأثیر اعتقادات مذهبی

 

میزان تأثیر اعتقادات مذهبی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 4 24 32 98 42 200
درصد 0/2 0/12 0/16 0/49 0/21 100

بین  اعتیاد جوانان و اعتقادات مذهبی  تفاوت معناداری وجود دارد

 

16) میزان تأثیر محیط

 

میزان تأثیر محیط خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 6 26 41 89 38 200
درصد 0/3 0/13 5/20 5/44 0/19 100

بین اعتیاد جوانان و تأثیر محیط  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

17) میزان تأثیر امید به آینده شغلی

میزان تأثیر محیط خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 6 26 41 89 38 200
درصد 0/3 0/13 5/20 5/44 0/19 100

بین  اعتیاد جوانان و امید به آینده شغلی  تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

18) میزان تأثیر رسانه ها

میزان تأثیر رسانه ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 8 58 33 77 24 200
درصد 0/4 0/29 5/16 5/38 0/12 0/100

بین اعتیاد جوانان و رسانه ها تفاوت معناداری  وجود دارد

19) میزان تأثیر از هم گسیختگی خانواده

میزان تأثیر از هم گیسختگی خانواده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 4 19 33 97 47 200
درصد 0/2 5/9 5/16 5/48 5/23 100

بین  اعتیاد جوانان و از هم گسیختگی خانواده  تفاوت معناداری وجود دارد

 

20) میزان تأثیر کنترل والدین

میزان تأثیر کنترل والدین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 5 17 28 111 39 200
درصد 5/2 5/8 0/14 5/55 5/19 0/100

بین اعتیاد جوانان و کنترل والدین  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

21) میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان

میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 1 12 37 105 45 200
درصد 5/0 0/6 5/18 5/52 5/22 100

بین  اعتیاد جوانان و روابط والدین با فرزندان تفاوت معناداری وجود دارد

22) میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر

میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 3 19 35 101 42 200
درصد 5/1 5/9 5/17 5/50 0/21 0/100

بین اعتیاد جوانان و کنترل و در دسترس بودن مواد مخدر  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

23) میزان تأثیر عوامل وراثتی

میزان تأثیر عوامل وراثتی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 9 67 41 68 15 200
درصد 5/4 5/33 5/20 0/34 5/7 100

بین  اعتیاد جوانان و کم توجهی خانواده  تفاوت معناداری وجود دارد

 

24) میزان تأثیر کم توجهی خانواده

میزان تأثیر کم توجهی خانواده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی 4 39 38 85 31 200
درصد 0/2 5/19 0/19 5/42 5/15 0/100

بین اعتیاد جوانان و عوامل وراثتی تفاوت معناداری  وجود دارد

1) جنسیت

 

2) سن

3) وضعیت تأهل

 

4) وضعیت اشتغال


5) رشته تحصیلی

 

6) مقطع تحصیلی

7) ورودی سال

 

8) میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده

9) تعداد اعضاء خانواده

 

10) میزان تمایل جوانان به مواد مخدر

11) میزان تأثیر قشر اجتماعی

 

12) میزان تأثیر فقر مالی

13) میزان تأثیر کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

 

14) میزان تأثیر پایگاه اجتماعی

 

15)  میزان تأثیر اعتقادات مذهبی

 

16) میزان تأثیر محیط

17)  میزان تأثیر امید به آینده شغلی

 

18) میزان تأثیر رسانه ها

19)  میزان تأثیر از هم گسیختگی خانواده

 

20) میزان تأثیر کنترل والدین

21) میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان

 

22) میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر

23) میزان تأثیر عوامل وراثتی

24) میزان تأثیر کم توجهی خانواده


 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *