دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي نتيجه‌گيري

 

فصل پنجم

نتيجه‌گيري

از آنجائيكه نتيجه هر تحقيق و پژوهش پاسخگوئي به سؤالاتي است كه پيرامون آن انجام مي‌گيرد، لذا موضوع رقابت سياسي مبحث تحقيقي قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعريف مفهومي رقابت كه در لغت‌نامه‌هاي معتبر به آن پرداخته شده نگاهي داشته و قالب اصطلاحي آن را تبيين نمائيم تا ماهيت آن مشخص شده و با توجه به رقيبان موجود جامعه، چه جايگاهي را به خود اختصاص داده، تا اينكه آن رقابت موردنظر كه داراي يك الگوي قابل استناد از الگوي ديگراست مورد نقد قرار گيرد. پس براي رسيدن به پاسخ، ماهيت آنرا مورد بحث قرار داديم تا چيستي آن نيز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه كه در گستره حزب جريان مي‌يابد آنرا به بحث گذاشتيم تا پاسخ اولين فرضيه فرعي را روشن‌تر تبيين نمائيم. هرچند ماهيت رقابت‌هاي سياسي كسب قدرت است، اما گروهي كه منافع آنان به اين كسب قدرت مشروعيت مي‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پايداري قدرت در گروه پاسخگويي به مطالبات و پرداختن به شعارهاي انتخاباتي از سوي حزب پيروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌هاي سياسي مي‌بايست در تامين يا عدم تامين منافع مردم و ميزان كاستي يا افزودن بر آسيب پذيريهاي حكومت جست و جو شود.

در واقع هرچند رفاه، بيشتر ملموس و فراگير باشد و به هر ميزان عدالت اجتماعي بيشتر بتواند سايه گستر شود، مشروعيت گسترده‌تري براي نظام فراهم خواهد شد، به طوري كه تأمين كننده امنيت ملي نيز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌هاي انتخاباتي در اين زمينه، ارزشي بس مهم محسوب مي‌گردد؛ همچنين رقابت مسالمت آميز كه مي‌تواند رعايت اخلاق سياسي و پرهيز از هرگونه تخريب رقيب را نيز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعايت اين موارد مي‌تواند بستر انحراف افكار عمومي را از واقعيت فراهم آورد. و همين علت است كه شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي حزب جمهوري اسلامي را معبد مي‌دانست؛ يعني اينكه يك فعاليت سياسي و يك كار سياسي بايد جنبه عبادي و خدايي و ارزشي داشته باشد و در يك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بر مبناي ارزش‌ها مي‌تواند مورد حمايت مردم قرار بگيرند، احزاب نيز تنها در چارچوب اين ارزش‌ها مي‌توانند مورد حمايت مردم قرار بگيرند و از تعاملاتي كه موجب دوري مردم مي‌شود برحذر و دور بمانند.

در اين بخش آسيب شناسي در اين حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحيه دگرپذيري و تكثرگرايي كه مانع اقتدار نظام ميشود و ناپايبندي حزب‌ها و گروهها بر رعايت قوانين و مقررات قاعده بازي سياسي در نبود نهادهاي مدني و يا نبود جامعه پذيري سياسي را دنبال مي‌كنند مورد توجه قرار داديم كه شاه كليد اين نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان است كه خواهان رعايت قاعده بازي سياسي‌اي در فرآيند رقابت هستند كه  دچار مشكل شده است.

از طرفي نوپا بودن نظام حزبي در ايران و نگرش‌هاي سياسي افراطي و ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي و مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضاء باعث رفتار سياسي حزبي، ايران را دچار نوسانات «تند روي و كندروي» بسيار شديد كرده كه از جمله مشكلاتي است كه حق‌گرائي و عدالت جوئي را با توجه جامعه ارزشي قابل بررسي مي‌كند، لذا با اين نگاه لازم شد كه نهادهاي رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سياسي كه در سطوح مختلف؛ يكي انتخابات و ديگري احزاب سياسي در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهيم تا روشن گردد رقابت سياسي در اين دو حوزه، تكيه‌اش افزون بر ديگر حوزه هاي احزاب هستند كه در حقيقت ماشين متحرك ديگر حوزه‌ها است و اين ماشين متحرك محموله‌اي غير از مشاركت را حمل نمي‌كند و اين بار پرارزش است كه به اين ماشين ارزش دو چندان داده است و در دنياي امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جايگاه خود را پيدا مي‌كند. در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي وجود عيني پيدا ميكند كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمايان كرده باشد.

«ليسترميل براث» عوامل تعيين كننده مشاركت را وضعيت اقتصادي و اجتماعي و مركزيت اجتماعي مي‌شمارد و آنرا چنان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان مي‌دهد كه اين نوع برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع مي‌بيند كه بر تصميمات حكومت اثر مي‌گذارد، لذا از اين ديد احزاب، كسب قدرت را هدف نهائي خود نشناخته، بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌هاي پاي‌بند آنها توجه مي‌نمايند و تلاش مي‌كنند.

اما در فرضيه‌هاي دوم و سوم فرعي منافع شخصي و امتيازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در ديگري مشاركت مردم در تعيين سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رويكرد اول:

سرشت ديوان سالاري دولتي هم به چالش كشيده ميشود چرا كه برخي جامعه شناسان سياسي هم به اين عقيده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك شكل گرفته، لذا رفتار گروههاي اجتماعي و جنبشهاي اجتماعي نه تنها انگيزه شخصي را تداعي نمي‌كند بلكه به مبارزه با چنين ناهنجاريهاي اجتماعي برخاسته و در جهت استحكام هنجارهايي چون نفع عمومي و صلاح عمومي تلاش مي‌كنند،در اين بخش از تحقيق تلاش شده چگونگي چالش‌هايي را كه در يك نظام در جهت كسب عرصه‌هاي تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد و پيوند ميان رقابت سياسي با جنبش‌هاي اجتماعي كه در انسجام سياسي و ساختار حكومتي به چالش كشيده، باعث كاهش آن ميشود را بيان دارد؛ بنابراين  در درون گروههاي حكومتي سطح روياروئي و جدال افزايش يافته و زمينه اصلاحات درون ساختاري كاهش مي‌يابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان يكي از نمادهاي جدال ساختاري مي‌توان تلقي كرد، چرا كه مطبوعات مي‌تواند هنجارهاي ساختار شده را با چالش‌هايي روبرو نمايد كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 است كه مي‌توان كه به عنوان نقطه عطف جديدي در روياروئي‌هاي سياسي تلقي كرد و در اينجا بود كه سطح جدال بين بازيگران به حداكثر ديده شد كه البته همين رقابت و جدال ساخته‌هاي حزبي است كه وظيفه دارند تا جامعه را با آگاهي سياسي روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌هاي جديدي را براي مشاركت سازنده در درون نهادهاي نظام سياسي بدهند و به اين ترتيب جذب زمينه نيروهاي جديد در ساختار حكومتي را فراهم آورند.

بنابراين مشاركت سياسي و آگهي سياسي پيوند نهايي درون ساختاري نوعي رابطه ارگانيك (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم و آگاهي دادن به مردم كه مشاركت باعث تعيين سرنوشت و تسهيل در دريافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش مي‌دهند تا با اين روش رقابت سياسي رونق بيشتري گرفته و هدفها سريعتر بدست آيد؛ چرا كه مشاركت سياسي، تأثيرگذاري بر قدرت سياسي است و در اين جريان توده مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل اين دو با يكديگر از انواع مختلف مشاركت سياسي شكل مي‌گيرد. در واقع مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و در واقع رقابت سياسي زائيده آن محسوب ميشود، ولي همزاد دمكراسي نمي‌تواند باشد، در زبان ديگر مشاركت به طور منطقي مي‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشاركت به معني تلاش‌هاي مردم عادي در هر نوع نظام سياسي جهت نفوذ بر كادرهاي حاكمان خود و گاهي تغيير دادن آنان است، دامنه و الگوي مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراين  مردم با مشاركت خود باعث پاسداري از آزادي، ترويج عدالت و تشويق ثبات هستند تا بدين طريق مطالبات خويش را به راحتي به دست آورند.

سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسي فرضيه اصلي پرداختيم كه تأثير رقابت سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن كه عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و تامين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تامين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنيت كه مانند بسياري از مفاهيم سياسي از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست، چگونگي پيچيدگي و بهره‌گيري از اين مفهوم و فرايند آن ارزش‌هاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايد، مانند عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و مال و كشور و چيزهايي كه به نوعي تعلق به انسان دارد به طوري كه با تأمين امنيت آنها امنيت ملي هم مستقر خواهد شد؛ چرا كه تلاش در تامين آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظيم مردمي خواهد شد كه اين مردم با حضور پرتلاش خويش با انديشه در بخش انديشه و در اقتصاد با توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي و در حوزه سياست با مشاركت عمومي در تحكيم پايه‌هاي نهادهاي سياسي اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنيت جمهوري اسلامي و اينكه چه عناصر و عواملي در تامين آن اهميت دارد، لازم آمد تا اصول بنيادين آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنيتي آن ترسيم گردد و حوزه‌هايي چون واحد سياسي و اسلاميت و جمهوريت آن كه در تفسير از عرصه رقابت سياسي به دور است نيز معلوم شود.

در ادامه تأثير رقابت سياسي بر امنيت ملي مورد تحليل قرار گرفت و عوامل تأثيرگذار آن – مثبت و منفي- فهرست گرديد تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهاي منفي، اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا كه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود، و لذا رقابت سياسي حتماً بايد در جهت حفظ مراتب منافع ملي و امنيت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظيم مردمي را هم به همراه داشته باشد، زيرا هر جامعه‌ و ملتي در جهت كسب و حفظ منافع ملي خود و كشورشان است و مهمترين آن كه ساير شرايط امنيتي را به همراه مي‌آورد وفاق ملي است، چرا  كه رقابت سياسي نبايد وفاق ملي و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسي گردد، بلكه بايد به ايجاد نظم و استقلال و اجراي قانون در يك نظام سياسي كشور منجر شود. حال در پايان پژوهش به تبيين سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي بعد از انقلاب در محورهاي سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر اين مبحث به آسيب‌هاي ساختاري كه نبود مديريت امنيت ملي را بدنبال دارد اشاره گرديد و لازم آمد به  مبحث امنيتي شدن رقابت، جهت توضيح و تفسير بيشتر اين مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنين در نهايت ديدگاههاي احزاب و گروهها به صورت جداول جهت شناخت بيشتر و ارائه تحليل نزديك به واقعيت به بخش آخر افزوده گرديد.


منابع

1ـ ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، رويارويي انديشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1379).

2ـ ايوبي، حجت اله، «پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش،  1379.

3ـ ــــــــــــــــــ، «اكثريت چگونه حكومت مي‌كند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379.

4ـ ابوترابيان، حسن؛ «محمدرضا پهلوي پاسخ به تاريخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371.

5ـ افتخاري، اصغر؛ «مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي»؛ تهران:انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي؛ 1381.

6ـ افتخاري، اصغر؛ با مقدمه دكتر تاجيك؛ «درآمدي برخطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381).

7ـ اينترنت؛ «سايت وزارت كشور، بخش انتخابات، www.moi.ir

8ـ ادوارد، اي. چونگ اين مون؛ «امنيت ملي در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379.

9- «امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي، مقالات»، انتشارات نيروي انتظامي.

10ـ آقاپور، خليل؛ «نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد، علوم سياسي، تهران: دانشكده علوم انساني تربيت معلم، 1383.

11ـ آرمين، محسن و حجت رزاقي؛ «بيم‌ها و اميدها»، چاپ اول، تهران: همشهري،1377.

12ـ بشيريه، حسين؛ «ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران دوره جمهوري اسلامي ايران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381.

13ـ بهار، ملك‌الشعرا؛ «تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات اميركبير،1371.

14ـ تاجيك، محمدرضا و ديگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران:  انتشارات گرافيك گستر، چا1381.

15ـ «تحزب و امنيت ملي در جمهوري اسلامي» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردي سال 1378).

16ـ تاجيك، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).

17ـ «تحزب و توسعه سياسي» كتاب دوم تحزب در ايران، دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهري، 1378.

18ـ جاسمي،  محمد و بهرام جاسمي؛ «فرهنگ علوم سياسي»، انتشارات گوتنبرگ، 1358.

19ـ جعفري، محمدتقي؛ «اصول حكمت سياسي»، تهران، ناشر، بنياد نهج البلاغه، 1373.

20ـ «جايگاه و ضرورت امنيت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومي سپاه.

21ـ چاكرالحسيني، حبيب اله؛ «بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي،(تهران:دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381.

22ـ خواجه سروي، غلامرضا؛ «رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي،1382.

23ـ خواجه سروي، غلام‌رضا؛ «خبرگزاري فارس، چارچوبي براي تحليل رقابت و ثبات سياسي با نگاهي به تجربه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ»،(4 شهريور 1383)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).

24ـ دهخدا، علي اكبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

25ـ دارابي، علي؛ «كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود»، تهران، سياست، 1380.

26ـ ــــــــــــــ؛ «سياستمداران اهل فيضيه، بررسي، نقد، پيشينه و عملكرد جامعة روحانيت مبارز تهران»، تهران، سياست، 1379.

27ـ ــــــــــــــ؛ «روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1379.

28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي»، فصلنامه علوم سياسي؛ ش9،1379.

29ـ روزنامه ايران؛ ش، 285، سال 1374.

30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375.

31ـ روزنامه همشهري، هفتم ارديبهشت 1377

32ـ زيبا كلام، صادق؛ «توسعه سياسي و امنيت داخلي جمهوري اسلامي»، (تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379).

33ـ سجادي، سيد عبدالقيوم؛ «مباني تحزب در انديشه‌هاي سياسي اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان كتاب قم،1382).

34ـ سلامتي، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373.

35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتي دربارة احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379).

36ـ شهبازي، محبوب؛ «تقدير مردم‌سالاري ايران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه ليلا، 1380).

37ـ ــــــــــــــ؛ «صحيفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378).

38ـ عبدي، عباس؛ «مهمترين مسائل امنيت ملي جمهوري اسلامي»، (‌تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379).

39ـ عليخاني، ‌علي اكبر؛ «مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين»، (تهران: نشر سفيد،  1377).

40ـ عليزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سياسي»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381).

41ـ عميد زنجاني، عباسعلي؛ «مباني انديشه سياسي اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگي انديشه ، سال 1375).

42- فصل نامه تخصصي علوم سياسي؛ ش اول، زمستان1382.

43ـ فصل‌نامه علوم سياسي؛ ش 9، 1379.

44- كريمي، سعيد؛ «رسانه‌ها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياي و اجتماعي» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان كتاب، قم-1382.

45- لوسين پاي و ديگران؛، «بحرانها و توالي در توسعه سياسي»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروي، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،1380.

46ـ لي‌نور، جي‌مارتين؛ «چهرة جديد امنيت در خاورميانه؛ مترجم، قدير نصيري،(تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383).

47ـ واينر، مايرون و هانتينگتون، ساموئل؛ درك توسعه سياسي؛ مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي ، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،1379).

48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغير امنيت ملي»؛ ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377).

49ـ مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي؛ «رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381.

50ـ «مقالات پيرامون امنيت ملي نيروي انتظامي»، (انتشارات نيروي انتظامي).

51- نقيب زاده، دكتر احمد؛ «حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378.

52ـ هانتينگتون، ساموئل؛ «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثي، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375).

منابع انگليسي:

1.Bill, James, Springborry Robert; Polittics in the Middle East” Erd eds NewYork: Harper Collins Publisher’s.,

  1. Herring, G.E; Group Represe Natation Before Congress”, (NewYork: 1929)

3.Johnson, Chalmers; Revolutionary Chalmers, Revolutionary Change”. Bostons Little, Brown and Company. 1982.

4.Olsnon, Morlcur; Dictatorship; Democracy and DEVEB Pmment, American Political Science Recview” Vol 89. No3, Septamber, 1993.

  1. Wootton.G; Interest Groups”, (New Jersey :Prentichal, 1970)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *