دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي اصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد

اصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد

«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران به اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسي ميباشد و با تعريف قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در حقيقت در مقام بيان اين معناست كه هيچ رفتار و عملي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسي معنا و مفهومي داشته باشد.

براين اساس حاكميت قانون اساسي به عنوان يك خط قرمز معرفي مي‌شود كه التزام به آن براي كليه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سياسي ضروري شناخته مي‌شود. بنابراين چنانچه سياست و يا برنامه حزبي متوجه تضعيف جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلوي آن گرفته ميشود[1].

فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي

براي پرداختن به فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران نيازمند دو مقدمه هستيم.

اول ـ در حكومت اسلامي، قدرت و حاكميت از آن خداوند است، اما در سايه حاكميت الهي، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامي داراي اعتبار و اهميتي خاص هستند؛ به عبارت ديگر اگرچه مردم در مشروعيت قانوني نظام اسلامي دخالت ندارند، اما در عين حال در فعليت يافتن نظامي كه ناشي از مقبوليت عامه است نقش اساسي را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌اي شاخصهاي فرهنگي خاصي وجود دارد كه نشان‌دهندة حيات اجتماعي و پويايي آن اجتماع محسوب ميشود، معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يك جامعه پويا را مي‌توان از انديشه‌ها و آرمانهاي برخاسته از ايمان و تفكر سياسي آن جامعه بدست آورد[2].

با توجه به دو مقدمه، مي‌توان گفت كه نظام جمهوري اسلامي ايران از دو نوع منبع فرهنگي تغذيه مي‌كند،

1) فرهنگ ديني حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترين بخش از فرهنگ عمومي محسوب ميشود و در طول تاريخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهي پاره‌اي از ساختارهاي سياسي آشكار مي‌سازد.

2) فرهنگ سياسي ايران كه فقها نقش بسيار حساسي در جامعه دارند و حلقه واسط بين شريعت و جامعه مي‌باشد، به همين دليل در درون فرهنگ سياسي، يك خط مستقيم از شريعت به قدرت سياسي در نظر گرفته شده است[3].

از آنجائيكه فرهنگ سياسي ايران قبل از اسلام به دلايل متعددي همواره داراي خصلتهاي بارز استبدادي بوده است با ظهور اسلام تحول اساسي در ساختار فكري و فرهنگي ايران پديد آمده است.

حال يكي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران است كه ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسي موانع شكل‌گيري فرهنگ مشاركتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد كه تقويت و نهادينه كردن جامعه مدني احزاب سياسي و مطبوعات كه در واقع به عنوان ميثاق ملي در رقابت‌هاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سياسي، مي‌توان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود، از سويي، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب براساس ميزان مقبوليت آنها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي ميشود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيه منافع ملي بر منافع حزبي از مهمترين اصولي است كه در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب مي‌شود[4].

بنابراين رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي با رويكرد نرم افزارهاي تعاملي، دو سويه مي‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنيت و جامعه امن، مردم با مشاركت سياسي و گردش نخبگان و سهيم شدن در قدرت سياسي ضمن افزايش ضريب امنيت ملي، زمينه تداوم ساختار سياسي را فراهم مي‌نمايند.

تأثير مشاركت سياسي بر امنيت ملي

در مشاركت سياسي فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشكارسازي خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشي از امنيت در مؤلفه‌هاي ياد شده ساقط گردد يا بدتر از آن به‌طور كلي ناامني بر امنيت غلبه داشته باشد، گشايش و شكوفايي آدمي جز خواب و خيالي بيش نيست.

بنظر ميرسد ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران تحت تأثير عواملي كه قدمتشان گاه به صدها يا حتي هزارها سال مي‌رسد به گونه‌اي دست خوش فضاي ناامني شده، به طوري كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بيني و خوش‌خيالي نزديكتر بوده باشد. دلايل عدم امنيت چندگانه است و در زمينه‌هاي مختلف جايگير شده است. حال بدون تنظيم اهم و مهم آن به برخي از چشمگيرترين آنها اشاره ميشود:

الف ـ عدم امنيت ناشي از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي تغلب كه يكي از بارزترين عوامل آسيب‌رساني به ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران بوده است.

ب ـ وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني دست كمي از نظامهاي متغلب ندارد، سرزمين ايران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوايف از قمستهاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذيري سرزمين ايران سبب تشديد نظام تغلب و تغيير در سلسله‌هاي مربوطه شده و متأسفانه بايد اذعان داشت كه عموماً قدرت سياسي متكي بر شمشير متعلق به اين اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختي مي‌توان مؤلفة مذهبي و ديني را از ديگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشي از فرهنگ مذهبي تحت الشعاع مؤلفه‌هاي ياد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ايران اسوه‌ها و نمونه‌هايي برجسته از آزادي و آزادگي را در فرهنگ ديني و مذهبي خود داشته‌اند كه يكي از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با اين حال، دست تخريب و سوء فهم دين مانع از نهادي شدن آزادي و آزادگي است[5].

امروزه امنيت ملي كشورها يعني واقع شدن در وضعيتي كه بتوان از حساسيت و آسيب‌پذيري اركان نظام در مواجهه با تهديدات داخلي وخارجي فرو كاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، دليل اين اهميت از يك سو متأثر از تحولات داخلي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و از سوي ديگر گوناگوني تهديدات در صحنه روابط خارجي است در بكارگيري مفهوم امنيت ملي كه در نوشتار حاضر به عنوان متغير وابسته مطرح گرديده و دو نكته مهم درآن نهفته است[6]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي احساس امنيت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنيت فرد، گروه و دولت مجسم نمايند.

ثانياً: با تحقق امنيت داخلي، اتحاد و همبستگي ملي، امكان مصون ماندن از تهديدات خارجي كه به نوعي متوجه تماميت ارضي، نظام سياسي، ارزش‌هاي رايج و … خواهد شد. زمينه تحقق منافع و اهداف ملي نيز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعي حاصل توافق افراد بر ارزش‌هاي مشترك به منظور نيل به پيشرفت و دست‌يابي به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انساني در صدر اهميت آن قرار دارد، بنابراين در استقرار ساز و كارهاي امنيت پايدار و در تبيين ضرورت پرداختن به امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، نقش مردم بيش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌اي حائز اهميت است چرا كه برآيند مطلوب هر نظام سياسي كه چگونگي فضاي امنيتي جامعه نيز متأثر از آن است، عبارت از ميزان رضايتي است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محيط پيراموني دارند[7].

در شرايط امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، زمينه بسط و توسعه آئين‌هاي مدني باورهاي مشترك و پيشگيري از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم گرديده و با توليد و بازتوليد ارزش‌هاي انساني در جامعه، به پيروي از ساير ارزش‌هاي حياتي كه منافع ملي، اهداف ملي، امنيت ملي و … ترجمان آن هستند، تضمين خواهد شد، در غير اينصورت با ايجاد گسست در مباني اجتماعي و سياسي باورهاي عمومي كه نتيجه بلامعارض عدم پيوند و تعامل بين مردم و دولت است، امنيت ملي نيز در مقابل انواع آسيب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسيت‌هايي كه مي‌بايد بطور متعارف و طبيعي حل و فصل گردد و به تهديدي مبدل ميشود كه كل نظام را با مخاطره جدي روبرو مي‌سازد.

به هر حال، اكثر نظريه پردازان توسعه سياسي  اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، يكي از شاخصهاي مهم توسعه سياسي به شمار مي‌رود و مشاركت سياسي را مي‌توان اينگونه بيان كرد كه:

«مشاركت سياسي، شركت مؤثر در فعاليتها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن به صورتبندي و هدايت سياسي دولت است[8]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاري؛ همان، ص 179.

[2]. عباسعلي عميدزنجاني؛ مباني انديشه سياسي اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه)، ص 313.

[3]. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سياسي، كتاب دوم، تحزب در ايران، (ناشر همشهري، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[4]. خليل آقاپور؛ نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي، پايان نامه كارشناسي ارشد، (تربيت معلم دانشكده علوم انساني سال 1383).

[5]. علي اكبر علي خاني؛ مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين، (نشر سفير: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[6]. حبيب اله چاكرالحسيني؛ بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي، دانشگاه تهران: 1381.

[7]. جبيب الله چاكرحسين، همان.

[8]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *