دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد تهران مرکزی

      دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و  ریسک اعتباری در                       شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دکتر امیررضا کیقبادی

استاد مشاور : دکتر زهرا لشگری

زمستان     1393

 
نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… 1
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. 2
1-3- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 5
1-4-1- اهداف علمی پژوهش ………………………………………………………………………… 5
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. 5
1-5- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. 6
1-6- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 6
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 6
1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………. 6
1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 6
1-7- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. 6
1-8- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… 8
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………….. 9
2-3- ماهیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 10
2-4- کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 10
2-5- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ……………………………………………………… 10
2-5-1- اندازه حسابرس…………………………………………………………………………………. 10
2-5-2- دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………… 10
2-5-2-1- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای……………………………………… 10
2-5-2-2- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان………………………………. 10
2-5-2-3- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی……………………………… 10
2-5-2-4- تغییر حسابرس در ایران…………………………………………………………………… 10
2-6- محافظه کاری………………………………………………………………………………………… 10
2-7- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس……………………………………………. 10
2-7-1- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری…………………………………………………. 10
2-7-1-1- محافظه کاری و قراردادهای بدهی……………………………………………………… 10
2-7-1-2- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی …………………………………………. 10
2-8- ویژگی های کیفی سود……………………………………………………………………………. 10
2-8-1- پایداری سود…………………………………………………………………………………….. 10
2-8-2- اهمیت پیش بینی سود…………………………………………………………………………. 10
2-8-3- یکنواختی سود…………………………………………………………………………………… 10
2-8-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام……………………………………………………………. 10
2-8-5- به موقع بودن سود……………………………………………………………………………… 10
2-8-6- محافظه کاران بودن سود………………………………………………………………………. 10
2-9- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود…………………………………….. 10
2-10- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. 10
2-10-1- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… 10
2-10-2- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. 10
2-11- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. 10
2-12- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 10
فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… 51
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 52
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 52
3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. 53
3-3-1- روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….. 53
3-4- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 53
3-5-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… 54
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ……………………………………………….. 54
3-7- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 55
3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 55
3-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. 55
3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 55
3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. 55
3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………. 55
3-9-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………… 56
3-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 57
3-9-2-1- مربوط بودن سود……………………………………………………………………………. 57
3-9-2-2- محافظه کاری سود…………………………………………………………………………. 57
3-9-2-3- پایداری سود…………………………………………………………………………………. 57
3-9-3-متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………. 58
3-10- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ………………… 58
3-10-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… 59
3-10-2- آمار استباطی…………………………………………………………………………………… 59
3-10-2-1- آزمون نرمالیته داده ها……………………………………………………………………. 59
3-10-2-2- آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………….. 59
3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………………… 59
3-10-2-4- آزمون برازش مدل……………………………………………………………………….. 59
3-10-2-5- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….. 59
3-10-2-6- آزمون رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………. 59
3-10-2-7- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. 59
3-10-2-8- آزمون همخطی……………………………………………………………………………. 59
3-10-2-9- آزمون وایت……………………………………………………………………………….. 59
3
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 59
فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. 63
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 64
4-2- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… 65
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. 66
4-4- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… 66
4-5- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………. 69
4-5-1- نتایج آزمون های فرضیه اول…………………………………………………………………. 69
4-5-1-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69
4-5-1-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69
4-5-1-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69
4-5-1-4- آزمون فرضیه­ی اول………………………………………………………………………… 69
4-5-2- نتایج آزمون های فرضیه دوم………………………………………………………………… 69
4-5-2-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69
4-5-2-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69
4-5-2-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69
4-5-2-4- آزمون فرضیه­ی اول………………………………………………………………………… 69
4-5-3- نتایج آزمون های فرضیه سوم………………………………………………………………… 69
4-5-3-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69
4-5-3-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69
4-5-3-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69
4-5-3-4- آزمون فرضیه­ی اول………………………………………………………………………… 69
4-6- خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………………….. 73
4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 73
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. 74
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. 75
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………… 76
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………… 76
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………….. 76
5-3- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. 77
5-4- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. 77
5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش ………………………………………………………….. 77
5-4-2-پیشنهادات برای پژوهش آینده……………………………………………………………….. 78
5-5- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. 78
5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 79
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 80
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 83
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 83
چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی:
ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری
تعداد صفحه : 101
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***