دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

پایایی و روایی NEO –FFI 

در خصوص اعتبار NEO –FFI  نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های NEO –FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مک کرا (۱۹۹۲)  ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۸/۰  ( برای موافق بودن )  تا ۸۶/۰ ( برای روان آزرده گرایی)  را گزارش کرده اند. هلدن ( ۱۹۹۹)  نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه ۷۶/۰ ( برای گشودگی ) تا ۸۷/۰ ( برای روان آزرده گرایی )  گزارش می کند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (۱۹۹۵)  نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از ۸۴/۰، ۷۵/۰، ۷۴/۰ ، ۷۵/۰ و ۸۳/..

پرسشنامه NEO –FFI در ایران توسط گروسی ( ۱۳۷۷) هنجاریابی شده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون –  آزمون مجدد در مورد ۲۰۸  نفر از دانشجویان به فاصله ۳  ماه به ترتیب ۸۳/۰ ، ۷۵/۰ ، ۸۰/۰ ، ۷۹/۰ و ۷۹/۰  برای عوامل C, A , O, E, N به دست آمده است.

هم چنین در تحقیق ملازاده (۱۳۸۱)  ضرایب پایایی آزمون –  آزمون مجدد در فاصله ۳۷ روز در مورد ۷۶ نفر از فرزندان شاهد به ترتیب ۸۳/۰ ، ۷۸/۰، ۷۳/۰، ۷۹/۰ و ۸۵/۰  برای روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است. آلفای کرونباخ نیز برای روان آزرده گردایی ۸۶/۰ ، برون گرایی۸۳/۰ ، گشودگی ۷۴/۰ ، موافق بودن ۷۶/۰، با وجدان بودن  ۸۷/۰ و آلفای کل برابر ۸۳/۰ به دست آمده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای در دانشجویان می باشد. و در این راستا می خواهیم ببینیم از لحاظ آماری ویژگی شخصیت چه رابطه ای با اعتیاد به بازی های رایانه ای دارد. به دنبال این هدف، انتظار می رود این پژوهش نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای را روشن بسازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان