دانلود پایان نامه تعیین مولفه های تاثیرگذاربر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاستجمهوری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی  واحدرشت 

دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A  جغرافیای سیاسی عنوان: 

تعیین مولفههایتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوری

(مطالعهی موردی شهرتهران)  

استاد راهنما: 

دکتر زهرا شیرزاد  

 

تابستان 1393 

چکیده:  

مشارکت در انتخابات و رأیدادن از مولفههای اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب میشود.رفتار رای-دهی پدیدهای است که به تعداد زیادی مولفه با وزن و تاثیر متفاوت وابسته است پژوهشحاضر  ،

در صدداست به این سئوال پاسخ دهد که مولفههای تاثیرگذار بر مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری کدامند؟در این راستا،فرضیههای زیر مطرح شدند.

  • انتظار میرود میان برخی از مولفه های منابع اجتماعی، با مشارکت شهروندان در انتخابات رابطه معنا داردرجهت مثبت وجودداشته باشد.
  • انتظار می رود میان منابع انگیزشی و آموزههای دینی با مشارکت شهروندان درانتخابات همبستگی معنادار در جهت مثبت وجود داشته باشد.

تاثیر برخی از مهمترین مولفههای منابع اجتماعی،آموزههای دینی و عوامل انگیزشی بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاستجمهوری مورد سنجش قرار گرفت.

جهت ارزیابی فرضیههااز روش پیمایشی در تابستان 93 در شهر تهران استفاده گردید.ازآنجا که جامعه آماری تحقیق 6521547 نفر بود براساس روش خوشهای و فرمول کوکران پرشسنامه بین حجم نمونه متشکل از 530 نفر واجد شرایط رأی دادن توزیع گردید و بین آنها 530 یرسشنامه صحیح جمعآوری گردید.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد. انگیزههای چون حمایت از نظام،تقویت همگرائی و انسجام ملّّی،منافع ملّّی و پیروی از مقام رهبری رابطه معناداری با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات دارند و پاسخدهندگان انگیزههای مذکور را مهمترین دلایل شرکت در انتخابات عنوان کردهاند.

مولفههای چون دینداری، انجام تکالیف شرعی و عدالت اقتصادی از بین آموزههای دینی و از میان منابع  اجتماعی  علاقهمندی به سیاست ، اعتماد سیاسی و رسانهها رابطه معناداری با مشارکت شهروندان تهرانی  در انتخابات وجود دارد امّّا تأثیر مولفههای درآمد، تحصیلات مثبت ارزیابی نمیشود.

واژههای کلیدی:انتخابات،رفتار انتخاباتی، مشارکت سیاسی،ریاستجمهوری و رای دادن.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.