دانلود پایان نامه بررسی نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی

۱ مقدمه :

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است(خاکی ،۱۳۸۷).در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می­شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می­شود که ادعاها و حدس­های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته  شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد.

۳-۲ روش تحقیق :

تحقیقات در علوم رفتاری با توجّه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات علّی بوده و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری :

جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می­خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد ( سکاران ، ۱۳۸۶) جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی مواد غذایی استان گیلان می­باشد نمونه­گیری ساده استفاده شده است که تعداد کل شرکت­ها بر اساس آمار اتاق بازرگانی استان ۱۴۴ شرکت بود که۱۲ شرکت در حال حاضر فعالیت نداشته و از ۱۳۲ شرکت باقی مانده، بین آنان پرسشنامه پخش گردید که ۸۷ شرکت به پرسشنامه پاسخ دادند و به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .

 

 

۳-۴ روش وابزار گردآوری داده ها :

روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید.

پرسشنامه از ۵ بخش اساسی تشکیل شده که عبارتند از :

  • بخش اول: نوآوری سازمانی شامل ۹ سوال می باشد .
  • بخش دوم: قابلیت های نوآوری محصول شامل ۵ سوال می باشد .
  • بخش سوم: قابلیت های نوآوری فرآیند شامل ۱۱ سوال می باشد .
  • بخش چهارم: عملکرد شرکت شامل ۶ سوال می باشد .

۳-۵ روایی :

یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود .

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی ،۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران،۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی،روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر  یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران،۱۳۸۶ ) روال کاربه این گونه بودکه پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودنددر اختیار اساتیدراهنما ومشاور قرار گرفته وپس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۶ پایایی :

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده  می کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک ،معرف پایایی کامل است (خاکی،۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روش­های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)،۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود.(مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریبا” در همه موارد،  آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران،۱۳۸۶)از همین رو با استفاده از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد.(نگهبان ومستجابی،۱۳۸۴).

که در آن:

تعدادسوالات آزمون

واریانس سوال i ام

واریانس کل آزمون

پرسشنامه­ها در مقیاس پائین(در حدود بیست وپنج پرسشنامه) ،در سطح جامعه آماری   تحقیق جهت تعیین آلفای کرونباخ، پخش شد  ، سپس نتایج آن بااستفاده از نرم افزارspss19  تجزیه وتحلیل شد.

مقدار آلفا در هر یک از بخش های پرسشنامه بر اساس جدول زیر نشان داده شده است .

 

 

مقدار آلفای کل هم برابر ۹۱۹/۰بوده است .

متغیرها تعداد سوالات درصدآلفای کرونباخ
نوآوری سازمانی ۹ ۸۰۶/۰
قابلیت های نوآوری محصول ۵ ۷۳۶/۰
قابلیت های نوآوری فرآیند ۱۱ ۸۹۷۰
عملکرد شرکت ۶ ۹۰۵/۰

 

۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق :

به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه اصلی  تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری[۱] استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلّی[۲] است که به محقق امکان می­دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکردآماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۳]و مکنون[۴] است که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری و یا به طورخلاصه SEM  می باشد. این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی[۵]،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک[۶]،تحلیل مسیر[۷]، رگرسیون چندگانه[۸]،تحلیل واریانس[۹]و سایر روش های آماری است.  پس از معیّن شدن مدل، طرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلّی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می گیرد ولی معمولاً برای تأیید مدل، استفاده از ۳ تا ۵ شاخص کافی است. در ادامه به توضیح چند شاخص مهم پرداخته می شود.

[۱] Structural Equation Modeling (SEM)

[۲] General Linear Mode (GLM)

[۳] Observes Variable

[۴] Latent Variable

[۵] Confirmatory factor Analysis

[۶] Classical Simultaneous Equation Models

[۷] path Analysis

[۸] Multiple Regresion

[۹] Variance Analysis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *