دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت

پیشنهادات برای پژوهش های آینده

 • پیشنهاد می شودجهت ایجاد انگیزه و رقابت در خصوص تعالی عملکرد بررسی پژوهشی در خصوص سایر بیمه ها صورت پذیرد.
 • شناخت نسبی از معیارهای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل های متنوع وجود داشته باشد.
 • از الگوهای متنوع داخلی و خارجی در ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده شود.

۵-۶- محدودیت های تحقیق

در این تحقیق با محدودیت خاصی موا جه نبودیم.

منابع

 1. اماسکاران،روش های تحقیق در مدیریت.ترجمه:محمد صائبی،محمود، شیرازی،۱۳۸۱٫انتشارات: موسسه عالی و آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 2. امیران، حیدر.۱۳۸۳٫راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل efqmشرکت مشاورین کیفیت ساز.
 3. آذر، عادل، فنون آمار ا ستنباطی در پژوهش های مدیریتی و رفتاری ، دانش مدیریت ، ) ۲۶)، ص۳۹۲۸،۱۳۷۳٫
 4. آذر،عادل. سعید، صفر ی.” مد ل ساز ی تعال ی سازمانی با رویکر د تحلیل پوششی داده ها .مجله مجنمع آموزش عالی قم. سا ل چهار م. شماره ۱۳  تابستان ۱۳۸۱٫
 5. آریان پور، امیر حسین . پژوهش و پژوهش نامه. چ. ۴ تهران: نشر گستره،. ۱۳۷۸
 6. توانگر ،توران.چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت ،جایزه ملی کیفیت ایران ،۱۳۸۲٫
 7. توکلی،غلامرضا.عزیزی ،مسعود.خود ارزیابی طریق مطمن تر مدیریت عملکرد . سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.
 8. جلوداری ممقانی،بهرام.تعالی سازمان،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،چاب اول.
 9. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۷٫
 10. حمیدی زاده، محمدرضا. آمار کاربردی. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۷۴٫
 11. حمیدی زاده،محمدرضا.آمار کاربردی.تهران:انتشارات مجد،۱۳۷۴٫
 12. خاکی روش تحقیق،۱۳۸۷،ص۱۵۶٫
 13. رازانی، عبدالمحمد.” آشنایی با مد ل های مهم برتری سازمانی” اتشارات مام. تهران. چا پ اول.۱۳۸۱
 14. رحیمی،غفور”.ارزیابی عملکردو بهبود مستمرسازمان”مجله تدبیرشماره۱۷۳،مهرماه۱۳۸۵٫
 15. ریچاردال اف،تئوری و طراحی سازمان،۱۳۸۵،ص۹۶۳٫
 16.  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

بستن