دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.

 

پسر دختر ردیف
7225 8836 85 94 1
6400 6724 80 82 2
8281 6889 91 83 3
6889 7744 83 88 4
7056 6724 84 82 5
9409 7056 97 84 6
6241 6084 79 78 7
7744 6400 88 80 8
7569 7569 87 87 9
4761 8836 69 94 10
7921 7396 89 86 11
5041 8281 71 91 12
6084 5476 78 74 13
6400 8836 80 94 14
7744 5625 88 75 15
6084 6400 78 80 16
7225 7056 85 84 17
8281 7225 91 85 18
5329 7569 73 87 19
7329 5184 86 72 20
7056 7225 84 84 21
8100 7744 90 88 22
6400 7921 80 89 23
5776 8100 76 90 24
5929 3600 77 60 25
6084 3969 78 63 26
4900 7225 70 85 27
5184 6400 72 80 28
6724 8100 82 90 29
8836 8100 94 90 30
204069 211944 31

 

 

 

 

 

 

فرضیه صفر : بین پسران و دختران از لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت وجود ندارد.

فرضیه خلاف : بین پسران و دختران از لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد. برای استخراج t جدول در سطح 05/0 با درجات آزادی ( d . f = 30 + 30 – 2 = 58) با توجه به جدول ضمیمه شده مراجعه می کنیم مقدار t جدول مساوی 2000 است چون t محاسبه شده (755/0) کوچکتر از t جدول (2000) می باشد. بنابراین فرضیه صفر تائید می شود و فرضیه ی پژوهش رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

 

فرضیه دوم : مقایسۀ میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t اضطراب دو گروه دختر و پسر.

پسر دختر ردیف
1681 1444 41 38 1
841 1764 29 42 2
1521 1444 39 38 3
1225 1024 35 32 4
1521 729 39 27 5
900 961 30 31 6
784 1156 28 34 7
961 1089 31 33 8
784 841 28 29 9
361 784 29 28 10
1296 1156 36 34 11
676 1156 26 34 12
1369 729 37 27 13
784 900 28 30 14
1521 196 39 14 15
841 961 29 31 16
289 625 17 25 17
1521 1681 39 41 18
1156 841 34 29 19
1089 1521 33 39 20
961 1024 31 32 21
2209 784 47 28 22
1024 729 32 27 23
1369 1089 37 33 24
1444 1600 38 40 25
1600 676 40 26 26
1024 1444 32 38 27
841 2209 29 47 28
676 1521 26 39 29
1296 1024 36 32 30
31

 

 

فرضیه ی صفر : بین دختران و پسران از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری هست دارد.

فرضیه ی خلاف : بین دختران و پسران از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به درجه ی آزادی ( d . f = 30 + 30 – 2 = 58) و با توجه به جدول توزیع t استودنت با سطح اطمینان 05/0 و با توجه به اینکه t محاسبه شده (164/1 -) کوچکتر از (2000) t جدول می باشد بنابراین فرضیه ی صفر تائید می شود و فرض محقق (پژوهش) تائید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم : محاسبه ضریب هم بستگی پیرسون رابطه ی بین انگیزه ی پیشرفت و اضطراب

xy اضطراب y انگیزه پیشرفت x ردیف
3485 1681 7225 41 85 1
2320 841 6400 29 80 2
3549 1521 8281 39 91 3
2905 1225 6889 35 83 4
3276 1521 7056 39 84 5
2910 900 9409 30 97 6
2212 784 6241 28 79 7
2728 961 7744 31 88 8
2436 784 7569 28 87 9
1311 361 4761 19 69 10
3204 1296 7921 36 89 11
1846 676 5041 26 71 12
2886 1369 6084 37 78 13
2240 784 6400 28 80 14
3432 1521 7744 39 88 15
2262 841 6084 29 78 16
1445 289 7225 17 85 17
3549 1521 8281 39 91 18
2482 1156 5329 34 73 19
2838 1089 7396 33 86 20
2604 961 7056 31 84 21
4230 2209 8100 47 90 22
2560 1024 6400 32 80 23
2812 1369 5776 37 76 24
2926 1444 5929 38 77 25
3120 1600 6086 40 78 26
2240 1024 4900 32 70 27
2088 841 5184 29 72 28
2132 676 6724 26 82 29
3384 1296 8836 36 94 30
31

 

 

 

29 = 1 – 30 = 1 – d . f = n                                    355/0 = r جدول

همانطوریکه مشاهده می شود مقدار r محاسبه شده برابر است با 38/0 – می باشد. و r جدول در سطح 05/0 با درجه آزادی 29 برابر است با 355/0 می باشد. پس مقدار r به دست آمده از r جدول بزرگتر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه محقق تائید می شود نتیجه می گیریم که بین انگیزه پیشرفت در پسران اضطراب در آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم : ضریب محاسبه هم بستگی پیرسون رابطه ی بین انگیزه ی پیشرفت و اضطراب دختران

xy y x ردیف
3572 1444 8836 38 94 1
3486 1764 6889 42 82 2
3154 1444 6889 38 83 3
2816 1024 7744 32 88 4
2214 729 6724 27 82 5
2604 961 7056 31 84 6
2958 1156 7569 34 78 7
2640 1089 6400 33 80 8
2524 841 7569 29 87 9
2632 784 8836 28 94 10
2924 1156 7396 34 86 11
8281 1156 8281 34 91 12
5476 729 5476 27 74 13
8836 900 8836 30 94 14
5625 196 5625 14 75 15
2480 961 6400 31 80 16
2100 625 7056 25 84 17
3485 1681 7225 41 85 18
2523 841 7569 29 87 19
2016 784 5184 39 72 20
2808 1024 7225 32 85 21
2464 1521 7744 28 88 22
2403 729 7921 27 89 23
2970 1089 8100 33 90 24
2400 1600 3600 40 60 25
1638 676 3969 26 63 26
3230 1444 7225 38 85 27
3760 2209 6400 47 80 28
3510 1521 8100 39 90 29
2880 1024 8100 32 90 30
31

 

 

 

29 = 1 – 30 = 1 – d . f = n                                    35/0 = r جدول

همانطوریکه مشاهده می شود مقدار r محاسبه شده برابر است با 276/0 می باشد و r جدول در سطح 05/0 با درجه آزادی 29 برابر است با 35/0 می باشد. r به دست آمده از r جدول کوچکتر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و نتیجه می گیریم فرضیه محقق تائید می شود. و بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد.

اگر r به دست آمده کوچکتر از r جدول باشد فرض صفر تائید و فرض تحقیق رد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر 80صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *