دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیردرک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد

  • فرضیات تحقیق

۱-۴-۱) فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل تعیین شده در مدل ACHIEVE  بر عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تاثیر دارد.

۱-۴-۲) فرضیات فرعی تحقیق:

– توانایی کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– درک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد تاثیر دارد.

– حمایت سازمان از کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– انگیزش و تمایل کارکنان بر عملکرد تاثیر دارد.

– ارزیابی بر عملکرد تاثیر دارد.

– اعتبار بر عملکرد تاثیر دارد.

– تناسب عوامل محیطی بر عملکرد تاثیر دارد.

 

 

 

  • مدل مفهومی تحقیق

مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیر­های استخراج شده از چارچوب­های نظری تحقیق است (خاکی،۱۳۸۶ ،۸۴). پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می­کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را  بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی­های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد، بهبود بخشیم ( سکاران، ۱۳۸۱، ۸۱).

تناسب عوامل محیطی
اعتبار
ارزیابی
انگیزش و تمایل کارکنان
حمایت سازمان از کارکنان
درک کارکنان از وظیفه سازمانی
توانایی کارکنان
عملکرد

 

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق

منبع: مدل ACHIEVE هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵

  • تعاریف واژگان کلیدی تحقیق:

مدل هفتگانه ACHIEVE  هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه عوامل برگزیده اند. مدیران با استفاده از مدل  فوق درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی و یا بالقوه زیردستان، در زمینه تکلیف خاص به ارزیابی می پردازند.(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۵) این هفت عامل عبارتند از :

  • توانایی (دانش و مهارت): توانایی کار یک مفهوم پیچیده می باشد که می تواند با استفاده از شاخص توانایی کار ارزیابی گردد.شاخص توانایی کار مجموعه ای از فاکتورهایی است که یک فرد را قادر می سازد در شرایط خاص نیازمندی های کارش را به خوبی انجام دهد به عبارت دیگر یک پروسه پویا است که به دنبال تداخلی از شرایط کاری، ویژگی های فردی و جامعه می باشد (ایلمارینن،۲۰۰۰)

تواﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎری وی در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد: درﺟﻪای ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای را اﺑﺪاع ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﺮد.اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر[۱]ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد که یک ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ و ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.(حنفی، ۱۳۹۱)

 

 

در این تحقیق، اصطلاح توانائی به دانش و مهارتهای پیروان گفته می‌شود البته توانائی به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف لازم است و در صورتی که در توانائی پیروان اشکالی وجود داشت باید با کارهای مانند کارآموزی خاص آموزش ، دوره‌های مهارتی و ارجاع مجدد وظایف و غیره … در جهت تقویت دانش و مهارت کارکنان بکوشد ( هرسی و بلانچارد ، ۱۳۷۵ )

 

  • وضوح (درک یا تصویر نقش): شخص باید به درستی ماهیت کار خود را و انتظاراتی که از وی می‌رود، درک نماید. در غیر این صورت هیچ میزانی از مهارت یا انگیزش نمی‌تواند منجر به عملکرد موثر وی شود. مدیریت عملکرد وسیله‌ای رایج برای تفهیم کار است. بهترین راه برای ارزیابی درک کارکنان آن است که در یک محیط آموزشی پرسشهایی از آنان صورت پذیرد

وضوح به درک و پذیرش نحوه کار محل و چگونگی انجام آن گفته می‌شود . برای آنکه پیروان درک کامل از مشکل داشته باشند باید مقاصد ، چه هدفهای و در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند ، برایشان کاملاً صریح و واضح باشد راه حل این مشکلات در این مرحله تشویق پیروان به پرسیدن سؤال به منظور تشریح بیشتر است( هرسی و بلانچارد ، ۱۳۷۲ )

۱ . Work Ability Index(WAI)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *