معنی و مفهوم بهبود سازمان

اصلاح بهبود سازمان به یک نوع تجدید نظر اصولی در سازمان دلالت دارد ، تجدید نظری که بر نظام های ارزشی ، اعتقادات و طرز تفکر موجود در داخل سازمان به گونه ای اثر گذارد که سازمان بتواند خود را با شتاب فزاینده تغییر ، بهتر منطبق وهماهنگ کند این اصطلاح  چنان که از معنی ظاهری اش پیداست ،به بهبود وپرورش توانایی های سازمان توجه داردتا حدی که سازمان بتواند به سبک مطلوبی از عملکرد وایفای نقش برسدواین سبک را حفظ کند. بهبود سازمان ، یک جریان مداوم مشکل گشایی است و انجام آن مستلزم همکاری اعضای سازمان و کارشناسان علوم رفتاری است از دید بهبود سازمان ،حتی سازمانهایی هم که در حال حاضر در سبک رضایت بخش عمل می کنند ، جایی برای بهبود و پیشرفت بیشتر دارند .

بهبود سازمان فرآیندی است از تغییر برنامه ریزی شده که بیشتر در اطراف تغییر ” فرهنگ سازمانی” دور  می زند تغییر برنامه ریزی شده علاوه بر ساختار سازمان ، فرآیند های حساس اطلاعاتی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی و ارتباطات را نیز شامل می شود. بعلاوه ، انتقال از یک فرهنگ سازمانی مقاوم در برابر تغییر ، به فرهنگی که برنامه ریزی برای مقابله و تطبیق با تغییرات را تشویق کند نیز از جمله مواردی است که بهبود سازمان به آن توجه دارد.

هدف های برنامه های بهبود سازمان

به طور کلی در فعالیت های بهبود سازمان هدف های زیر دنبال می شود :

۱- پرورش یک نظام مستعد برای رشد وخود سازی

۲- افزایش سلامت واثر بخشی سازمان اعم ازکل سازمان یا قسمتی از سازمان و یا نظام های موقت مانند کمیته ها و امثال آنها

۳- ایجاد فضایی که در آن رقابت نا سالم بین گروهها و واحد های سازمان کاهش یافته و همکاری و اشتراک مساعی بین آنها افزایش یابد

۴- ایجاد فضایی که در آن برخوردها و تضادها تحت کنترل درآید وبخوبی اداره شود

۵- ایجاد فضایی که در آن تصمیم گیری بیشتر بر اساس اطلاعات صورت گیرد.تا بر اساس نقش سازمانی یا سمت

۶- ادغام ویکسان سازی هدف های فردی با هدف های سازمانی

۷- تغییر فرهنگ گروهی و سازمانی به گونه ای که مقاومت در برابر تغییررا به حد اقل برساندوبرنامه ریزی و آینده نگری را تشویق کند.

۸- پرورش دادن گروههای کارآمد

۹- آموزش و پرورش افراد به ویژه مدیران و افرادی که دارای مشاغل حساس هستند.

۱۰- ایجاد فضایی که در آن کارکنان بتوانند عقاید وایده های خود را آزادانه ابراز کنندودر حل مسائل  گروهی و سازمانی مشارکت داشته باشند.

۱۱- ایجاد یک نظام تشویق پاداش که هم به تامین هدف ها و ماموریتهای سازمان توجه داشته باشدوهم به پیشرفت و رشد شخصی کارکنان

۱۲- کمک به مدیران در پیاده کردن روشی که مدیریت برمبنای هدف اعمال شود نه مدیریبت بر اساس عملکرد گذشته و هدف های نا مرتبط با وظایف ومسئو لیت ها

۱۳- ایجاد روحیه خود هدایتی و خود نظمی در افراد و گروهها  (موسی پور،۱۳۹۰).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد