دانلود پایان نامه

گرایش :صنعتی

عنوان : بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی  (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

موسسه آموزش عالی

جهاد دانشگاهی

استان یزد

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت صنعتی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی

(مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

 

استاد راهنما:

دکتر حسن دهقان دهنوی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی

آبان ماه 1389

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند.
امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [1]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد.
همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود.
 فهرست
فصل اول: کلیات تحقیق
1.1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3
3.1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 4
4.1. هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
5.1. سئوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6
6..1 .قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 6
7.1. روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6
8.1. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………… 8
9.1. جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………….. 8
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1.2. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2.2.کلیاتی پیرامون تولید ناب……………………………………………………………………………………………. 14
1.2.2. ناب بودن………………………………………………………………………………………………………………… 15
2.2.2.تعاریف تولید ناب……………………………………………………………………………………………………… 15
3.2.2. تاریخچه تولید ناب…………………………………………………………………………………………………… 18
4.2.2. نتایج بکارگیری تولید ناب………………………………………………………………………………………… 23
5.2.2. تولید ناب و صنایع ایران…………………………………………………………………………………………… 26
6.2.2. تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک …………………………………………………………………………. 27
7.2.2. مؤلفه های تولید ناب………………………………………………………………………………………………… 29
3.2. چابکی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 38
1.3.2. مفهوم چابکی و تولید چابک………………………………………………………………………………………. 40
2.3.2.خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک……………………………………………………………………….. 43
3.3.2. -قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان……………………………………………………………………….. 46
4.3.2. مؤلفه‌های شکل گیری تولید چابک……………………………………………………………………………. 47
4.2. رقابت پذیری……………………………………………………………………………………………………………….. 51
1.4.2. مفهوم رقابت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………… 52
2.4.2. مدل الماس‌ پورتر………………………………………………………………………………………………………. 53
3.4.2.  استراتژی رقابتی ……………………………………………………………………………………………………… 57
1.3.4.2.  تمرکز بر هزینه……………………………………………………………………………………………. 59
1.1.3.4.2. استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید ……………………………………………………………… 59
2.1.3.4.2. صرفه جویی در مقیاس………………………………………………………………………… 60
3.1.3.4.2.  پیشرفت های تکنولوژیکی……………………………………………………………………. 60
4.1.3.4.2.  تأثیرات یادگیری/ تجربه……………………………………………………………………… 61
2.3.4.2. استراتژی تمایز محصول………………………………………………………………………………….. 62
4.4.2. استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن…………………………………………………………………………….. 63
5.4.2.  استراتژی تمرکز………………………………………………………………………………………………………. 64
6.4.2. جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی………………………………………….. 65
5.2.  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 67
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1.3.  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 69
2.3. معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی……………………………………………………………….. 70
3.3. معرفی مؤلفه های های تعیین نابی…………………………………………………………………………… 72
4.3. معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………………. 74
5.3. سئوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 76
6.3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 76
7.3. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 77
8.3. حجم منطقی گروه نمونه…………………………………………………………………………………………… 77
9.3. ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………. 79
10.3. روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………….. 79
1.10.3. تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………………………………….. 79
2.10.3. آزمون KMO و کرویت بارتلت ((Bartlett…………………………………………………………….. 82
3.10.3. جدول اشتراکات (Communalities)…………………………………………………………………… 83
4.10.3. جدول واریانس کل استخراج شده ((Total Variance Explained………………………. 83
5.10.3. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ……………………………………………………………………………………. 83
6.10.3.. چرخش دورانی و تفسیر………………………………………………………………………………………… 84
7.10.3. جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix)…………………………. 84
11.3. مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………….. 85
12.3.  نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 86
13.3. روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………….. 87
14.3. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 93
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1.4. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
2.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی……………………………………………………….. 95
1.2.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) ……………………………………………………………… 99
2.2.4. جدول اشتراکات(Communalities) ……………………………………………………………………… 100
3.2.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) ………………………… 100
4.2.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ……………………………………………………………………………………….. 101
5.2.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) ………………………….. 103
6.2.4. تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی……………………………………………… 107
7.2.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی………………………………………………….. 109
8.2.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی……………………………………. 109
3.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی……………………………………………………………. 112
1.3.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) ……………………………………………………………… 115
2.3.4. جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 116
3.3.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) ………………………… 116
4.3.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه…………………………………………………………………………………………. 117
5.3.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)…………………………….. 119
6.3.4. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی………………………………………… 123
7.3.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی…………………………………………………….. 125
8.3.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی……………………………………… 125
4.4.  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری…………………………………………… 129
1.4.4.  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) …………………………………………………………….. 132
2.4.4. جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 133
3.4.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)………………………….. 133
4.4.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه…………………………………………………………………………………………. 134
5.4.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)……………………………. 136
6.4.4.  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری……………………………………………………………. 140
7.4.4.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری………………………………………. 142
8.4.4.  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری……………………….. 142
5.4. دسته بندی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………. 146
1.5.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)……………………………………………………………….. 149
2.5.4. جدول اشتراکات (Communalities) ……………………………………………………………………. 149
3.5.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)………………………….. 150
4.5.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)……………………………. 150
5.5.4. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق  ……………………………………………….. 154
6.5.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق…………………………………………………. 156
7.5.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق………………………………….. 156
6.4. تعیین نوع ارتباط بین نابی-چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.158
1.6.4.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق………………………………………. 162
2.6.4. تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق ………………………………………… 162
3.6.4. تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی…………………………………….. 165
6.4. جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………….. 169
 
فصل پنجم: نتیجه گیری
1.5. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 174
2.5. محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 174
3.5. نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 175
1.3.5.  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی ………………………………. 176
2.3.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی …………………………….. 177
3.3.5.  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی ………………………………………. 177
4.3.5. تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی…… 178
5.3.5. تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری ………………….. 179
4.5.  پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 180
5.5. تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………………. 182
6.5.  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 183
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. 208

فهرست جداول
جدول 1.2.  برخی مزایا و منافع تولید ناب……………………………………………………………………… 25
جدول 2.2. حوزه ها و برنامه های بهبود نابی در 27 شرکت ناب…………………………………… 32
جدول 3.2. ابزارها و اصول نظام تولید ناب به نقل از مک لاچلین…………………………………. 33
جدول 4.2.  طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها  اصلی و فرعی تولید ناب……………………………. 35
جدول 5.2. تعاریف و مفاهیم تولید چابک و چابکی………………………………………………………… 42
جدول 6.2. معیارهای بیست گانه تولید چابک…………………………………………………………………. 49
جدول 1.3.  متغیر های تعیین چابکی……………………………………………………………………………… 71
جدول2.3. متغیر های تعیین نابی…………………………………………………………………………………….. 73
جدول3.3. متغیر های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………………… 75
جدول 4.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی……………………………. 90
جدول 5.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی……………………….. 91
جدول 6.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری…………….. 92
جدول 1.4. معرفی مؤلفه های چابکی………………………………………………………………………………. 97
جدول 2.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی………………………….. 99
جدول 3.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی………………………………….. 102
جدول 4.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی………………………………………… 104
جدول5.4. دسته بندی سؤالات چابکی…………………………………………………………………………….. 105
جدول 6.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های چابکی…………………………. 109
جدول 7.4. معرفی مؤلفه های نابی…………………………………………………………………………………… 113
جدول 8.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی………………………………… 115
جدول 9.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی……………………………………….. 118
جدول 10.4.جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای نابی…………………………………………….. 120
جدول11.4. دسته بندی مؤلفه های نابی…………………………………………………………………………. 121
جدول 12.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های نابی…………………………… 125
جدول 13.4. معرفی مؤلفه های رقابت پذیری…………………………………………………………………. 130
جدول 14.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای رقابت پذیری………………. 132
جدول 15.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای رقابت پذیری……………………… 135
جدول 16.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای رقابت پذیری…………………………….. 137
جدول17.4. دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری………………………………………………………….. 138
جدول 18.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های رقابت پذیری……………. 142
جدول 19.4. معرفی متغیر های فرعی……………………………………………………………………………… 147
جدول 20.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی…………………………… 149
جدول 21.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی…………………………………………. 151
جدول22.4.  دسته بندی متغیر های فرعی…………………………………………………………………….. 152
جدول 23.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق………….. 156
جدول 24.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق…………………………… 162
جدول 1.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی…………… 176
جدول 2.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی……….. 177
جدول 3.5. معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی…………………….. 178

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1.2.مدل الماس پورتر……………………………………………………………………………………………….. 53
شکل 1.3. نمودار متغیر های تعیین چابکی…………………………………………………………………….. 71
شکل2.3. نمودار متغیر های تعیین نابی…………………………………………………………………………… 73
شکل3.3. نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری……………………………………………………………. 75
نمودار 1.4.  نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی……………………………………………….. 106
نمودار2.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی…………………. 108
نمودار 3.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی……………………………………………………… 122
نمودار4.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی…………… 124
نمودار 5.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری………………………………………. 139
نمودار 6.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری………………………………… 141
نمودار 7.4. نمودار متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………….. 153
نمودار 8.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق…………………………………. 155
نمودار 9.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق……………………………….. 161
نمودار 10.4. نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق……………………………….. 164
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
 
فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک[2] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002).
امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [3]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).
همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق
هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟
با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.
 
1.Leanness
1.Womack

  1. Leanness

تعداد صفحه : 220
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***