سوالات فرعی :

 آیا بین بینش راهبردی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین سرنوشت مشترک و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین تمایل به تغییر و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین روحیه و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟ 

آیا بین به کارگیری دانش و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان رابطه معناداری  وجود دارد؟

۱ ـ ۶٫ چارچوب نظری تحقیق:

ارائه چهار چوبی مفهومی از متغییر های پژوهش می تواند زمینه آشنایی با ابعاد مختلف متغییر های تحقیق و مبانی شکل گیری فرضیه ها را مورد بررسی قرار دهد.

متغیر مستقل این مطالعه هوش سازمانی است. هوش سازمانی از دیدگاه آلبرشت سازه ای چندبعدی است که توانایی فکری یک سازمان درحل مشکلات سازمانی را نشان می دهد. هوش سازمانی بازتاب ظرفیت های سازمانی در راستای خلق دانش و کاربرد استراتژیک آن به منظور هماهنگی و تطابق با محیط است (Albercht , 2003: 2) .

ابعاد هوش سازمانی در این مطالعه برگرفته از چارچوب کارل آلبرشت است ، وی هوش سازمانی را به هفت مولفه تقسیم بندی می کند.

در چارچوب محقق بینش راهبردی یعنی راهبردهای اساسی و مهم در سازمان شناسایی که تمامی کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ شده باشند، در عین حال متخصصان و رهبران فرصت بازبینی و بازنگری آن را در نشست های سالیانه فراهم کنند و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی به طور دائم مورد بازبینی قرار گیرد.

سرنوشت مشترک  یعنی اینکه کارکنان خود را عضو موثری از سازمان تلقی کنند و مدیران در طرح ها و برنامه ها ، اجرا و ارزشیابی با مشارکت کارکنان عمل نمایند. در نتیجه آنها ماموریت های سازمانی را می شناسند و حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا می کنند .

با وجود تمایل به تغییر سازمان هایی که از قابلیت انعطاف و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی برخوردارند، به موفقیت و کامیابی بیشتری دست می یابند. در این سازمان ها کارکنان تشویق به نوآوری و پیداکردن راههای بهتر انجام کار خود می شوند. تمایل به تغییر فرصت لازم را برای تجربیات جدید و شانس استفاده از روش های جدید فراهم می کند. اتحاد و انسجام یعنی اینکه  بدون وجود یک سلسله قوانین جهت اجرا ، هر گروهی در ادامه ی کار دچار مشکل فراوان واختلاف نظر خواهد شد ، در یک سازمان هوشمند طراحی سازمان و ساختارهای آن به گونه ای است

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ – ۴ – ۲- ۱٫ سنجش رابطه بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲-۲٫ سنجش رابطه بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۳-. سنجش رابطه بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۴٫ سنجش رابطه بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱ – ۴ -۲- ۵٫ سنجش رابطه بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۶٫ سنجش رابطه بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

۱-۴-۲-۷٫ سنجش رابطه بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد