دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانلود پایان نامه

گرایش :بازاریابی

عنوان : پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

گروه مدیریت

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته مدیریت بازرگانی   گرایش بازاریابی

 

 

عنوان

پیش بینی واردات برنج با روش­های ARIMA و هالت وینترز

استاد راهنما

دکتر مسعود عموپور

 

زمستان 92

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده…………………………………….. 1
مقدمه…………………………………….. 2
فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)
1-1- مقدمه………………………………… 4
1-2- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)………….. 4
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش…………………….. 5
1-4- هدفهای پژوهش………………………….. 6
1-4- سوال­های پژوهش…………………………. 6
1-5- فرضیه های پژوهش……………………….. 7
1-6- کاربردهای متصور از تحقیق……………….. 7
1-7- روش پژوهش…………………………….. 7
1-8- قلمرومکانی پژوهش………………………. 7
1-9- قلمروزمانی پژوهش………………………. 7
1-10-قلمروموضوعی پژوهش……………………… 8
1-11- ابزارهای گردآوری داده ها……………….. 8
1-12- روش تحلیل داده ها……………………… 8
1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… 8
فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)
2-1   مقدمه………………………………. 10
2-2   پیش بینی واردات برنج………………….. 10
2-3   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… 13
2-4   خصوصیات یک مدل خوب……………………. 13
2-5   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. 14
2-6   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. 16
2-7   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. 16
2-8   روش شناسی رگرسیونی……………………. 17
2-9   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… 17
2-9-1  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. 18
2-9-2  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). 18
2-10  معادلات همزمان………………………… 21
2-11  پیش بینی…………………………….. 21
2-11-1  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. 22
2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24
2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29
2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30
2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31
2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
3-1 مقدمه………………………………… 39
3-2 روش پژوهش……………………………… 39
3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40
3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40
3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40
3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41
3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42
3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42
3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45
3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46
3-9 روش تحلیل داده ها……………………….. 46
3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
4-1 مقدمه…………………………………. 50
4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50
4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51
4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52
4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53
4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54
4-7 پیش بینی……………………………… 55
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
5-1 مقدمه………………………………… 57
5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57
5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57
5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58
5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59
5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60
5-4 پیشنهادها…………………………….. 60
5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60
5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60
منابع…………………………………….. 62
پیوست…………………………………….. 65
 
فهرست جدولها
عنوان                                               صفحه
جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47
جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50
جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51
جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52
جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53
جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54
جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55
جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59
جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 59
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                               صفحه
نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47
نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53
نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54
 
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                               صفحه
شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41
شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 48
 
 


چکیده
در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با بهره گرفتن از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با بهره گرفتن از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.
 
 
مقدمه
تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند.  الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.
در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سال­های گذشته و با بهره­گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای 5 سال آینده پیش­بینی و برآورد شده­است.
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات و طرح پژوهش
 
 
 
1-1  مقدمه
با توجه به رشد روز­افزون جمعیت کشورها ومحدود بودن منابع تولیدی، تامین مواد­مصرفی مورد نیاز جامعه به عنوان یکی از ضروری­ترین عوامل در کسب استقلال  اقتصادی است. تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است از یک­طرف به عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به­عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دایما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد­داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مساله بسیار حایز اهمیت است.
هدف از این پژوهش پیش­بینی میزان واردات برنج با بهره گرفتن از داده­های میزان واردات برنج برای سال­های گذشته که از سالنامه­های آمار بازرگانی خارجی ایران گردآوری شده و با بهره گرفتن از دو روش باکس جنکینز و هالت وینترز غیر فصلی برای 5 سال آینده است.
 
1-2  بیان مساله (تعریف  موضوع پژوهش)
تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی درهر کشوری و به­خصوص در کشور­های در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است. از یک طرف به­عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دائما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مسئله بسیار حایز اهمیت است.
برای برنامه ریزی صحیح  در مورد میزان ارز تخصیصی، روند سرمایه گذاری در احداث واحد­های جدید صنعتی، میزان مصرف این محصولات  و بسیاری از سیاستگذاری­های صنعتی و غیر صنعتی، پیش بینی در مورد میزان واردات برنج در آینده بسیار مهم است. زیرا در هر سیاست­گذاری  مبنای عمل صرفا  وضع موجود  نبوده، بلکه  پیش­بینی­های کوتاه­مدت و بلند­مدت از متغیرهای مورد مطالعه  نیز جزو شاخص­های تاثیر گذار است.
چالش­های موجود در  پیش­بینی متغیرهای سری زمانی عمدتا متاثر از تحول روش­ها و ابزارهای ارایه شده برای پیش­بینی بوده است. به­طوری­که  اهمیت پیش­بینی متغیرهای سری­زمانی باعث تنوع و گستردگی ابزارها  شده­است. البته باید دقت کرد که بسته به ماهیت داده­های موجود، تناسب و قدرت پیش­بینی این ابزارها با یکدیگر متفاوت است. اما آن­چه در نگاه اجمالی مطالعات قابل استنباط است، مقایسه قدرت پیش­بینی روش­های مختلف، بر اساس برخی معیارها است. روش­های پیش­بینی بسته به این­که به چه میزان روش­های ریاضی  و آماری در آن­ها به­کار رفته باشد، به روش­های کمی و کیفی تقسیم می­شوند. در روش­های کمی داده­های مربوط به گذشته با هدف پیش­بینی ارزش آتی متغیر مورد نظر با بهره گرفتن از روش­های آماری و ریاضی تحلیل می­شود، از سوی دیگر روش­های کیفی دربر دارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان هستند.
در پژوهش حاضر به دلیل توانایی بالای روش­های کمی در پیش­بینی متغیرهای اقتصادی، جهت پیش­بینی واردات برنج، از یک روش رگرسیونی (باکس جنکینز) و یک روش غیر رگرسیونی (هالت وینترز غیرفصلی) استفاده شده است. و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا واردات برنج پیش بینی پذیر است؟ و بهترین روش برای پیش بینی میزان واردات برنج کدام است؟
تعداد صفحه : 78
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.