دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :

گفتار سوم- ولايت قهري

ولايت كودك در حقوق ايران برابرم 1180 ق.م با پدر و جد پدري است بنابراين نه مادر حكمي و نه مادر جانشين هيچكدام ولايت قهري بر كودك ندارند. و تا زماني كه كودك به سن بلوغ نرسيده تحت ولايت پدر وجد پدري يعني صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم است و اگر بعد از بلوغ، مجنون يا سفيد بود و سفه يا جنون او متصل به زمان صغر باشد طبق م 1180 ولايت بر فرزند ادامه پيدا مي كند.

گفتار چهارم- الزام به انفاق

ما مي خواهيم بررسي كنيم كه طفل متولد از رحم اجاره اي از جهت الزام به انفاق با چه كساني ارتباط متقابل پيدا مي كند. و موضوع را در 3 بخش بررسي مي كنيم:

بند اول- انفاق بين كودك و صاحب اسپرم

برابر م 1196 ق.م فقط اقرب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي الزام به انفاق همديگر دارند پس پدر و مادر و فرزند تحت شرايطي ملزم به انفاق همديگرند. و صاحب اسپرم در اين مورد پدر كودك است و طبق 1199 ملزم به نفقه فرزند خود است. البته قدرت و استطاعت شرط اجراي اين تكليف است.

بند دوم- انفاق بين كودك و صاحب تخمك

صاحب تخمك يكي از عوامل تشكيل جنين را ايجاد كرده است و مادر كودك محسوب مي شود و با توجه به م 1199 نفقه كودك همان طور كه اشاره شد ابتداءً بر عهده پدر است و سپس در صورت فوت پدر و يا عدم قدرت او به انفاق بر عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و يا عدم قدرت آنها به نفقه بر عهده مادر است. اگر بگوئيم كه فرزند ناشي از رحم اجاره اي فرزند صاحب تخمك است، او ملزم به انفاق است و البته فرزند هم متقابلاً اين تكليف را دارد.

بند سوم- انفاق بين كودك و صاحب رحم اجاره اي

اگر رابطه صاحب رحم اجاره اي با كودك را رابطه اي چون رابطه مادر رضاعي با طفل محسوب كنيم مي توانيم بگوئيم كه همانطور كه با وجود ايجاد بعضي آثار بين مادر رضاعي و كودك همچون حرمت نكاح، ولي توارث و انفاق بين آنها ايجاد نمي شود. در مورد صاحب رحم اجاره اي هم چنين بگوئيم كه بين او و كودك رابطه انفاق ايجاد نمي شود.

گفتار پنجم- توارث

اين موضوع را در 3 بند بررسي مي كنيم:

بند اول- توارث بين صاحب اسپرم و كودك

در اين مورد همچنان كه گفته شد صاحب اسپرم، پدر كودك محسوب مي شود و يكي از موجبات ارث، نسب است و طبق مواد 861 و862، اولين طبقه اي كه توارث بين آنها برقرار است پدر ومادر و اولاد واولد اولاد هستند و فقط فرزندان ناشي از زنا ازجهت توارث رابطه اي با زاني و زايند ندارند و همچنانكه گفته شد در مورد بحث ما اگر جنين تشكيل شده از تركيب اسپرم و تخمك زن و شوهري در رحم زني ديگر قرار بگيرد بدون ترديد فرزند، فرزند ناشي از زنا تلقي نشده و اينها از يكديگر ارث مي برند.

بند دوم- توارث بين طفل و صاحب تخمك

همانطور كه كودك را ملحق به صاحب اسپرم مي دانيم، مي توانيم او را ملحق به صاحب تخمك هم بدانيم و رابطه توارث را بين او و طفل برقرار كنيم.

بند سوم- توارث بين طفل و صاحب رحم اجاره اي

اگر بين كودك و مادر اجاره اي قايل به وجود قرابت نسبي باشيم و همين مقدار كافي است تا به دليل وجود نسب توارث را بين آنها جاري بدانيم. و نتيجه اين نظر آن مي شود كه كودك داراي 2 مادر است و بين هر دو مادر و طفل توارث وجود دارد.

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *