دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

مؤسسه آموزش عالی کار

واحد خرم دره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 

 

عنوان

بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

(مورد پژوهشی بیمه کارآفرین استان تهران )

 

استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

 

استاد مشاور

دکتر امیر سیدی

  

تابستان  93

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند لذا این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای این منظور 4 فرضیه طراحی گردید که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 28 سوال استفاده شد که این پرسشنامه ها در بین کارکنان شعبات و نمایندگی های شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران توزیع گردید که از 308 پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردید که با توجه به نرمال بودن متغیر های پژوهش از آزمون تی برای آزمون فرضیات پژوهش و از آزمون آنالیز واریانس به همراه آزمون تعقیبی توکی برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک استفاده گردید که نهایتاً نتایج حاصل نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد و نتایج حاصل از رتبه بندی نیز نشان داد موانع ساختاری در رتبه اول، موانع رفتاری در رتبه دوم، موانع زمینه ای در رتبه سوم، موانع ماهیتی در رتبه چهارم قرار می گیرد.
 
کلید واژگان: بیمه الکترونیک،عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه
فصـــل اول: کلیـات پژوهش 1
1-1.مقدمه 2
1-2. تشریح و بیان مسئله 2
1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش 4
1-4.سوالات پژوهش 5
1-5. اهداف پژوهش 5
1-6.فرضیات پژوهش 5
1-7.تعاریف مفهومی 6
1-7-1. بیمه الکترونیک  6
1-7-2. موانع ساختاری 6
1-7-3. موانع رفتاری 6
1-7-4. موانع محیطی (زمینه ای) 6
1-7-5. موانع ماهیتی 7
1-8.تعاریف عملیاتی 7
1-8-2. موانع ساختاری 7
1-8-3. موانع رفتاری 8
1-8-4. موانع زمینه ای 8
1-8-5. موانع ماهیتی 9
1-9. نوع روش تحقیق 9
1-10.قلمرو پژوهش 9
1-10-1.قلمرو موضوعی 9
1-10-2.قلمرو زمانی 10
1-10-3.قلمرو مکانی 10
1-11.جامعه و نمونه آماری 10
فصـــل دوم: ادبیات پژوهش 11
2-1. مقدمه 12
2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش 13
2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک  13
2-2-2.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد 16
2-3.تجارت الکترونیکی 17
2-4.مزایای تجارت الکترونیک  20
2-5.مدل های تجارت الکترونیک  21
2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22
2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22
2-5-3.مدل تجارت – تجارت 22
2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت 23
2-6.تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه 23
2-7. تعریف واژه بیمه 24
2-8.بیمه الکترونیکی 25
2-9.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی 25
2-9-1.فرهنگ سازی 26
2-9-2.آسیب شناسی 26
2-9-3.درگیری کلیه افراد صنعت بیمه 26
2-9-4.کوچک سازی ساختار سازمانی 26
2-10.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی 27
2-10-1.رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک) 27
2-10-2.ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی 27
2-10-3.آمادگی زیر ساخت سازمانی 28
2-10-4.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص  28
2-10-5.وجود زیر ساخت حقوقی 28
2-11.مخاطرات بیمه الکترونیک 29
2-11-1.ریسک های معاملاتی 29
2-11-2.ریسک های ارتباطی 30
2-11-3.ریسک های استراتژیک 30
2-11-4.ریسک های اعتباری و مالی 31
2-11-5.ریسک های مسئولیت 31
2-11-6.ریسک های عملیاتی 32
2-12.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی 32
2-12-1. هدایت تجارت الکترونیکی 33
2-12-2.محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی 33
2-12-3.زیر ساخت فنی 33
2-12-4.نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی 33
2-13.پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران 34
2-13-1. الزامات 34
2-13-2.چالش ها 36
2-12-3. راهبردها 37
2-14.پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه 38
2-14-1. کاهش هزینه های مدیریتی و اداری 38
2-14-2.ایجاد مجاری فروش جدید 38
2-14-3.کاهش تقلبات 39
2-14-4.افزایش رقابت 39
2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتریان 39
2-14-6. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی 40
2-14-7. بهبود تصمیم گیری مدیریت 40
2-15.بیمه کارآفرین 40
2-15-1.فلسفه تاسیس 40
2-15-2.اهداف شرکت 41
2-15-3.توان مالی شرکت 41
2-15-4.موضوع فعالیت شرکت 41
2-15-5.توان فنی و تخصصی 42
2-15-6.پرسنل و شعب 42
2-16.پیشینه پژوهش 43
2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران 43
2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان 49
2-17.مدل مفهومی پژوهش 53
فصــل سوم: روش شناسی پژوهش 54
3-1.مقدمه 55
3-2.روش تحقیق 56
3-3.جامعه آماری 56
3-4.نمونه آماری 57
3-5.ابزار گردآوری داده ها 57
3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 58
3-6-1.روایی پرسشنامه 58
3-6-2.پایایی پرسشنامه 59
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 59
3-8.قلمرو تحقیق 60
3-8-1.قلمرو موضوعی 60
3-8-2.قلمرو زمانی 60
3-8-3. قلمرو مکانی 60
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1.مقدمه 62
4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 63
4-2-1.جنسیت پاسخگویان 63
4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 64
4-2-3.سن 65
4-2-4.سطح تحصیلات 66
4-2-5.سابقه کار 68
4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف 69
4-4.آزمون فرضیات پژوهش 70
4-4-1.فرضیه اول 70
4-4-2.فرضیه دوم 71
4-4-3.فرضیه سوم 73
4-4-4.فرضیه چهارم 74
4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  75
فصـل پنجم: نتیجــه گیری 78
5-1.مقدمه 79
5-2. بحث در نتایج تحلیلی 79
5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 80
5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  81
5-3.جمع بندی و نتیجه گیری 82
5-4.پیشنهادات پژوهش 83
5-4-1.پیشنهادات کاربردی 83
5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85
5-5. محدودیت های پژوهش 85
منــابع 86
منابع فارسی 87
منابع انگلیسی 90
منابع اینترنتی 92
پرسشنامه 94
خروجی نرم افزار spss 96
Abstract 104
 
 
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل دوم

جدول2- 1مزایای تجارت الکترونیک(راوری و مقدسی،1386). 21
جدول2- 2 مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک (راوری و مقدسی،1386). 22
جدول2- 3 پیشینه در ایران 48
جدول2- 4 پیشینه در جهان 52

فصل سوم

جدول3- 1جامعه آماری مورد مطالعه 57
جدول3- 2 پرسشنامه 58
جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه 59

فصل چهارم

جدول 4- 1 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت 63
جدول 4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تاهل 64
جدول 4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سن 65
جدول 4- 4 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات 67
جدول 4- 5 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سابقه کار 68
جدول 4- 6 نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 70
جدول 4- 7 آماره های توصیفی برای عوامل ساختاری 70
جدول 4- 8 آزمون میانگین برای عوامل ساختاری 71
جدول 4- 9 آماره های توصیفی برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 10 آزمون میانگین برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 11 آماره های توصیفی برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 12 آزمون میانگین برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 13 آماره های توصیفی برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 14 آزمون میانگین برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 15 آنالیز واریانس یک طرفه برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 75
جدول 4- 16 آزمون توکی 76
جدول 4- 17  نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها 76

فصل پنجم

جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                              صفحه
نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت 64
نمودار4- 2 نمودار ستونی برای وضعیت تاهل 65
نمودار4- 3 نمودار ستونی برای سن 66
نمودار4- 4 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات 67
نمودار4- 5 نمودار ستونی برای سابقه کار 69

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                   صفحه
فصل دوم
شکل2- 1 مدل مفهومی پژوهش 53
فصل پنجم
شکل5- 1 موانع توسعه بیمه های الکترونیک 82
 
 

فصـــل اول

کلیـات پژوهش

 

1-1.مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی است. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک است که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آنچه در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‏ای‏ تمایز رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،1388).
در این فصل  ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .
تعداد صفحه : 129
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***