دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)

عنوان:

جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

 

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

استاد مشاور:

دکتر رحمت­اله محمدی پور

 

بهار 1394

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                        صفحه
چکیده 1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 4
1-3- اعتبارات هزینه‌ای.. 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 6
1-4-1- هدف اصلی.. 6
1-4-2- اهداف فرعی.. 6
1-5- فرضیه‏های تحقیق.. 7
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 7
1-6- قلمروتحقیق.. 8
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 8
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 8
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8
 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه
2-1- مقدمه. 12
2-2- کنترل داخلی.. 13
2-2-1- کنترل داخلی اداری.. 13
2-2-2- کنترل داخلی حسابداری.. 13
2-3- دسته بندی کنترل‌های داخلی.. 17
2-3-1- کنترل‌های داخلی اداری.. 17
2-3-2- کنترل‌های داخلی حسابداری.. 17
2-3-2-1- کنترل‌های پایه (اولیه) 17
2-3-2-2- کنترله‌ای انضباطی (ثانویه) 18
2-4- اجزای کنترل داخلی.. 19
2-4-1- محیط کنترلی.. 19
2-4-2- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی.. 19
2-4-3- سیستم اطلاعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، در ارتباط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی.. 20
2-4-4- فعالیتهای کنترلی.. 20
2-4-5- نظارت بر کنتر‌لها 20
2-5- ضرورت وجود کنترل‌های داخلی.. 21
2-6- محدودیت‌های کنترل‌های داخلی.. 21
2-7- ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان. 23
2-7-1- مراحل ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرسان به شرح زیر است… 24
2-7-1-1- کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی.. 24
2-7-1-2- روش‌های برآورد خطر. 25
2-7-1-3- سایر منابع کسب اطلاعات درباره ساختار کنترل‌های داخلی.. 26
2-7-1-4- پرسشنامه کنترل‌های داخلی.. 27
2-7-1-5- شرح نوشته سیستم کنترل داخلی.. 27
2-7-1-6- نمودگر سیستم کنترل داخلی.. 28
2-7-2- آزمون شناخت سیستم. 28
2-7-3- برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل‌ها 29
2-7-4- اجرای آزمون‌های اضافی کنترل‌ها 30
2-8- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی.. 31
2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترل‌های داخلی.. 32
2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران. 32
2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور. 33
2-10- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور. 35
2-11- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور. 37
2-12- دستگاه های مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور. 40
2-13- رسیدگی‌های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور. 48
2-14- حسابرسی و انواع آن. 60
2-14-1- تعریف حسابرسی.. 60
2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی.. 62
2-14-2-1- هدف حسابرسی دولتی.. 63
2- 14-2-2- اظهار نظر حسابرسی دولتی.. 64
2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR.. 64
2-14-2-4-  عوامل مربوط به کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف… 67
2-15- جمعبندی مطالب… 68
2-16- پیشینه تحقیق.. 69
2-16-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 69
2-16-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 70
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 73
3-2- روش تحقیق.. 73
3-3- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 75
3-4- جامعه آماری و نمونه آماری.. 76
3-5- حجم نمونه. 77
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات… 78
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3-7-1- روایی 78
3-7-2- پایایی.. 79
3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 80
 
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه. 82
4-2-یافته‌های توصیفی پژوهش… 83
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 83
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 84
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 86
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 87
4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عنوان شغلی.. 88
4-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 89
4-2-7- بررسی متغیر‌های اصلی پژوهش… 90
4-2-8- بررسی تفاوت متغیر‌های اصلی تحقیق به تفکیک جنسیت 91
4-3- تحلیل داده‌های پژوهش… 92
4-3-1 بررسی نرمال بودن متغیر‌های اصلی.. 92
4-3-2- فرضیه اول: 93
4-3-3- فرضیه دوم: 95
4-3-3- فرضیه سوم: 97
4-3-4- فرضیه چهارم: 99
4-3-5- فرضیه اصلی: 101
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 – مقدمه. 104
5-2- نتایج تحقیق.. 104
5-3- یافته‌های تحقیق.. 108
5-4- بحث و نتیجه‌گیری.. 108
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه‌ها 109
5-6- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی.. 110
5-7 – محدودیت‌های تحقیق.. 110
منابع و مآخذ. 111
پیوست… 115
چکیده انگلیسی.. 135
 
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                       صفحه
جدول 3-1 آلفای کرونباخ.. 80
جدول3-2 جورج ومالری.. 80
جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… 83
جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. 84
جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… 86
جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 87
جدول 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. 88
جدول 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… 89
جدول 4- 7 آماره‌های توصیفی مولفه‌های ارزیابی کنترلهای داخلی.. 90
جدول4-8 شاخص‌های توصیفی متغیر‌های اصلی به تفکیک جسیت و معنا داری آزمون تی برای گروه‌های مستقل.. 91
جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها 92
جدول 4-10 آزمون دوربین- واتسون. 93
جدول 4-11 خلاصه مدل رگرسیون. 93
جدول 4-12 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 94
جدول  4-13 ضرایب معادله رگرسیون. 94
جدول 4-14 آزمون دوربین- واتسون. 95
جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون. 95
جدول 4-16 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 96
جدول  4-17 ضرایب معادله رگرسیون. 96
جدول 4-18 آزمون دوربین- واتسون. 97
جدول 4-19 خلاصه مدل رگرسیون. 97
جدول 4-20 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 98
جدول  4-21 ضرایب معادله رگرسیون. 98
جدول 4-22 آزمون دوربین- واتسون. 99
جدول 4-22 خلاصه مدل رگرسیون. 99
جدول 4-24 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 100
جدول  4-25 ضرایب معادله رگرسیون. 100
جدول 4-26 آزمون دوربین- واتسون. 101
جدول 4-27 خلاصه مدل رگرسیون. 101
جدول 4-28 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 102
جدول  4-29 ضرایب معادله رگرسیون. 102
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                      صفحه
نمودار 2-1 انواع حسابرسی.. 61
نمودار 2-2 رابطه بین مولفه‌ها، داده‌ها و ستانده‌ها در حسابرسی عملکرد. 66
نمودار 3-1 طبقه بندی جامع روشهای تحقیق.. 74
نمودار 3-2 مدل مفهومی.. 76
نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… 83
نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. 84
نمودار 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… 86
نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 87
نمودار 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. 88
نمودار 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… 89
 
 
 چکیده
در سال­های اخیر ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفته­است چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­گردد.. این پژوهش با هدف جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات در سال 1393 انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی(حسابرسان) دیوان محاسبات کشور به تعداد 635 نفر بود که تعداد 240 نفر بر اساس روش نمونه­گیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه 5 گزینه‌ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه‌های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترل­های داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر گذارند، بدین صورت که بیش­ترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کم­ترین تأثیر مربوط به نظارت می­باشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنی­داری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد.
واژه­های کلیدی: کنترل­های داخلی، حسابرسی موفق، دستگاه­های اجرایی، دیوان محاسبات کشور
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه:
در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در خدمت عموم مردم بوده و منابع عمومی‌ را به طریق مناسب اداره کنند. البته اهمیت مراقبت ویژه از منابع عمومی‌ که می­بایست در مسیر تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار دارد مستلزم تاکیید بیشتری است.
با توجه به وظایف دستگاه­های حکومتی وطبق قانون، هرساله بودجه­ هایی برای اجرای عملیات قانونی آن­ها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آن­ها قرار می‌گیرد تا درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند که می‌بایست توسط قانونگذار نظارت گردد تا درآمدهای قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز گردد تا از آن محل وجوه مورد نیاز در قالب بودجه ­های جاری و تملک­دارائی­های سرمایه‌ای به دستگاه­های اجرایی تخصیص یافته و دستگاه­های متولی نیز بتوانند پس از دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی (قانون محاسبات عمومی،  موافقتنامه متبادله و…….) برنامه­ های خود را اجرا نمایداز آنجائی که اعتبارات دولتی منابع بیت­المال بوده و متعلق به همه افراد جامعه است لذا می‌بایست نظارت تخصصی حرفه‌ای برآن صورت گیرد، تا انحراف از قوانین و مقررات احصاء شده و در صورتی که انحراف از قوانین و مقررات باعث وارد شدن ضرر و زیان به بیت­المال می‌گردد با آن برخورد مناسب شود و از تضییع بیت­المال جلوگیری گردد.
به جهت صیانت از بیت­المال، براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ سازمانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور تشکیل گردیده­است که براساس تعریف: دیوان محاسبات به کلیه حساب­های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­هائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
با توجه به مواد (5) و (6) قانون دیوان محاسبات کشور، بررسی جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آن­ها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص وجود و کفایت مراجع کنترل کننده دستگاه­های اجرایی، از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می‌ باشد.
ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­آید.
تعداد صفحه : 151
قیمت : 14700 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***