دانلود پایان نامه

گرایش :مالی

عنوان : بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه  مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مالی  

عنوان :

             بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

استاد راهنما :

                              جناب دکتر محمد جواد محمودی

استاد مشاور :

 جناب دکتر علی بازایی

  تابستان 1391 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان
چکیده                     ………………………………………………………………….. 1
مقدمه                      ………………………………………………………………….. 2
فصل اول: کلیات طرح…………………………………………………………………… 3
مقدمه                      ………………………………………………………………….. 4
1-1بیان مسأله تحقیق    ………………………………………………………………… 5
1-2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   ……………………………………………… 6
1-3 اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………… 7
1-4 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق  ……………………………………………. 7
1-5 روش تحقیق  ………………………………………………………………………. 10
1-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………… 10
1-7 جامعه آماری  ……………………………………………………………………… 11
1-8 نمونه، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………… 11
1-9 ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………. 11
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده  ………………………………………………………. 12
1-11 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………….. 12
1-12 تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق  ……………………………. 13
 
فصل دوم : مطالعات نظری……………………………………………………………… 15
مقدمه          ……………………………………………………………………………. 16
1-2 بانک………………………………………………………………………………… 17
2-2 نقش بانک در اقتصاد………………………………………………………………. 18
2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام  ………………………………….. 15
2-4 بانکداری در ایران………………………………………………………………….. 19
2-5 بانک و ربا                                                                                      20
2-6 شبهات ربا                                                                                       21
2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… 21
2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. 22
2-7 بهره و نقاط ضعف آن………………………………………………………………. 23
2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25
2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26
2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27
2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27
2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27
2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29
2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32
2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34
2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35
2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36
2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36
2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39
2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40
2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41
2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان  ………………… 42
2-10-3-1  انتخاب بد……………………………………………………. 50
2-10-3-2  مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50
2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52
2-11-1 مباحث نظری…………………………………………………………. 52
2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53
2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53
2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54
2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54
2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55
2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55
2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56
2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57
2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57
2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ……………. 58
2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59
2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60
2-12-2 صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. 61
2-12-3  نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61
2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62
2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64
2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64
2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65
2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی……………………………………….. 65
2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66
2-14 مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67
2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67
2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68
2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68
2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69
2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی  ………………………………….. 69
2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. 70
2-15 بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 71
 
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………… 76
مقدمه …………………………………………………………………………………….  77
3-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………..  78
2-3 جامعه آماری تحقیق ………………………………………………………………… 81
3-3 نمونه آماری و روش اندازه گیری …………………………………………………. 82
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………. 82
3-4-1 روش پرسشنامه ………………………………………………………… 83
3-4-2 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………. 83
3-4-3 مصاحبه…………………………………………………………………. 84
3-5 فرضیه تحقیق………………………………………………………………………. 85
3-6 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………… 85
3-7 مدل تحقیق………………………………………………………………………….. 86
3-8 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد)…………………………………………………….. 88
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده…………………………………………………………… 90
3-9-1 آزمونهای مورد استفاده در تحقیق……………………………………….. 90
3-9-2 نرم افزارهای بکار گرفته شده در تحقیق……………………………….. 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………… 94
مقدمه…………………………………………………………………………………….. 95
4-1 آمار توصیفی و آمار استنباطی…………………………………………………….. 96
4-2 توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………………. 98
4-3 توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………………… 98
4-4 توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………………… 99
4-5 توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………………. 99
4-6 توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………………. 100
4-7 سوألات…………………………………………………………………………….. 100
4-8 فرضیه آماری و پژوهشی………………………………………………………… 110
4-9 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول…………………………………………….. 110
4-10 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم……………………………………………. 111
4-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم…………………………………………… 112
4-12 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم………………………………………… 113
4-13 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم………………………………………….. 114
4-14 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم………………………………………….. 115
4-15 آزمون  فریدمن………………………………………………………………….. 117
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………. 118
مقدمه……………………………………………………………………………………. 119
1-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 119
1-1-5 فرضیه اول …………………………………………………………… 119
5-1-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………. 120
5-1-3 فرضیه سوم……………………………………………………………. 121
5-1-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………… 121
5-1-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………….. 122
5-1-6 فرضیه ششم…………………………………………………………… 123
5-2 پیشنهادات حاصل از تحقیق………………………………………………………. 124
5-3 پیشنهادات جانبی………………………………………………………………….. 126
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 127
ضمائم و پیوستها………………………………………………………………………. 128
پیوست الف: پرسشنامه…………………………………………………………………. 129
پیوست ب: نتایج حاصل از روش دلفی………………………………………………… 132
منابع……………………………………………………………………………………. 133
منابع فارسی……………………………………………………………………………. 134
منابع انگلیسی………………………………………………………………………….. 136
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………. 138


فهرست جدول ها
جدول 2-1: انواع صکوک………………………………………………………………. 37
جدول 2-2: ویژگی های انواع نظام بانکداری………………………………………….. 46
جدول 3-1: نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………… 89
جدول 4-1: پرسشهای هر فرضیه………………………………………………………. 97
جدول 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………. 98
جدول 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار……………………………………. 98
جدول 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………… 99
جدول 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………. 99
جدول 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………. 100
جدول 4-7: سوأل 1…………………………………………………………………….. 100
جدول 4-8: سوأل 2…………………………………………………………………….. 101
جدول 4-9: سوأل 3…………………………………………………………………….. 101
جدول 4-10: سوأل 4………………………………………………………………….. 102
جدول 4-11: سوأل 5………………………………………………………………….. 102
جدول 4-12: سوأل 6………………………………………………………………….. 103
جدول 4-13: سوأل 7………………………………………………………………….. 103
جدول 4-14: سوأل 8………………………………………………………………….. 104
جدول 4-15: سوأل 9………………………………………………………………….. 104
جدول 4-16: سوأل 10………………………………………………………………… 105
جدول 4-17: سوأل 11………………………………………………………………… 105
جدول 4-18: سوأل 12………………………………………………………………… 106
جدول 4-19: سوأل 13………………………………………………………………… 106
جدول 4-20: سوأل 14………………………………………………………………… 107
جدول 4-21: سوأل 15………………………………………………………………… 107
جدول 4-22: سوأل 16………………………………………………………………… 108
جدول 4-23: سوأل 17………………………………………………………………… 108
جدول 4-24:سوأل 18…………………………………………………………………. 109
جدول 4-25: سوأل 19………………………………………………………………… 109
جدول شماره 4-26-1 و 4-26-2 آزمون فرضیه اول………………………………… 111
جدول شماره 4-27-1 و 4-27-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………. 112
جدول شماره 4-28-1 و 4-28-2 آزمون فرضیه سوم………………………………… 113
جدول شماره 4-29-1 و 4-29-2 آزمون فرضیه چهارم………………………………. 114
جدول شماره 4-30-1 و 4-30-2 آزمون فرضیه پنجم   ……………………………… 115
جدول شماره 4-31-1 و 4-31-2 آزمون فرضیه ششم………………………………… 116
جدول شماره  4-32 آزمون  فریدمن…………………………………………………… 117
جدول شماره  ب-1 نتایج حاصل از روش دلفی……………………………………….. 132
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد…………………………………… 98
نمودار 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………… 98
نمودار 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………….. 99
نمودار 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی……………………………… 99
نمودار 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات…………………………… 100
نمودار 4-7: سوأل 1……………………………………………………………………. 100
نمودار 4-8: سوأل 2……………………………………………………………………. 101
نمودار 4-9: سوأل 3……………………………………………………………………. 101
نمودار 4-10: سوأل 4…………………………………………………………………. 102
نمودار 4-11: سوأل 5…………………………………………………………………. 102
نمودار 4-12: سوأل 6…………………………………………………………………. 103
نمودار 4-13: سوأل 7…………………………………………………………………. 103.
نمودار 4-14: سوأل 8…………………………………………………………………. 104
نمودار 4-15: سوأل 9…………………………………………………………………. 104
نمودار 4-16: سوأل 10……………………………………………………………….. 105
نمودار 4-17: سوأل 11……………………………………………………………….. 105
نمودار 4-18: سوأل 12……………………………………………………………….. 106
نمودار 4-19: سوأل 13……………………………………………………………….. 106
نمودار 4-20: سوأل 14……………………………………………………………….. 107
نمودار 4-21: سوأل 15……………………………………………………………….. 107
نمودار 4-22: سوأل 16……………………………………………………………….. 108
نمودار 4-23: سوأل 17……………………………………………………………….. 108
نمودار 4-24: سوأل 18……………………………………………………………….. 109
نمودار 4-25: سوأل 19……………………………………………………………….. 109
 
فهرست شکل ها
شکل 1-1: مدل تحقیق  …………………………………………………………………. 9
 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می شود که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد استفاده، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته است. بنابراین به نظر می رسد بررسی موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد.
هدف از این تحقیق بررسی موانع رشد نظام بانکداری در ایران می باشد. و همچنین تعحقیق فوق پیمایشی یا زمینه یابی است که یکی از طرحهای اساسی این گونه تحقیقات استفاده از روش دلفی است به این نحو که اگر بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در مورد یک مسأله خاص به بررسی بپردازیم از این روش استفاده می کنیم.
نتایج حاصل از روش دلفی در مورد موانع رشد نظام بانکداری ایران به شش بخش تقسیم شد که این موانع عبارتند از: فقدان ساختار مناسبف فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب، ضعف قوانین و مقررات، ضعف نظارت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات عملیاتی.

در این تحقیق نظام بانکداری اسلامی ایران به عنوان متغیر وابسطه و شش مورد فوق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده. سپس تعدادی پرسشنامه برای آزمون وجود موانع فوق در نظام بانکداری در بین کارشناسان و مدیران و خبرگان نظام بانکی منتشر شدو در نهایت با  استفاده از آزمون t تمامی شش فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

 مقدمه:

     بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه نقش تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است لازم به ذکر است در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت است.

تعداد صفحه : 152
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***