دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

تحقیقات  داخلی  و خارجی

الف: در ارتباط با رابطه متغیرهای فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و اشتیاق شغلی

توکیوناگا (۲۰۱۲) در یک پژوهش نقش حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت های شغلی را به عنوان تعدیل کننده رابطه بین اشتیاق شغلی و خشنودی شغلی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت های شغلی دارای نقش   واسطه ای در ارتباط میان اشتیاق شغلی و خشنودی شغلی می باشند.

احمد و همکاران (۲۰۱۲) در یک پژوهش نقش واسطه ای اشتیاق شغلی را در ارتباط بین ویژگی های شغلی، تقویت و پاداش، حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان، عدالت عاطفی و              عدالت رویه ای، را با رفتار مدنی سازمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق شغلی دارای نقش واسطه ای در ارتباط میان ویژگی های شغلی، تقویت و پاداش، حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان، عدالت عاطفی و عدالت رویه ای با رفتار مدنی سازمانی را دارا می باشد.

آبراهام (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی رابطه خشنودی شغلی و اشتیاق شغلی پرداخت و رابطه مثبت معنی داری برای آن یافت. همچنین، متغیرهایی همچون ماهیت و منابع شغلی توانست این رابطه را تعدیل کند.

مارتین، جونز و کالان[۱] (۲۰۰۵) خاطرنشان نمودند کارکنانی که ادراکات بهتر و مطلوب تری از سازمان و محیط دارند، به احتمال زیاد خشنودی شغلی بالاتر، سلامت و رفاه روانی بهتر، تعهّد سازمانی بیشتر و غیبت و قصد ترک شغل کمتری را گزارش خواهند نمود.

[۱]. Callan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- تعیین رابطه ساده بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان

۲- تعییین رابطه ساده بین خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته،  ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان

۳-  تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان

۴- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی