دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری …

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده  مدیریت – گروه مدیریت دولتی

                                                                           

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : منابع انسانی

عنوان :

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

 

پاییز1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 2
مقدمه—— 3
1-1- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 4
1-2- اهمیت موضوع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 4
1-3- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 6
1-4- چارچوب نظری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 6
1-5- مدل مفهومی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7
1-6- فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 8
1-7- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 9
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات- 9
1-9- جامعه و نمونه آماری————- 10
1-10- قلمرو تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 10
1-11- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق———- 10
فصل دوم : ادبیات موضوع———— 12

بخش اول : ادبیات تحقیق————— 13
2-1- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 13
2-2- تفکر استراتژیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 15
1-2-2- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک————– 15
2-2-2 – نظریه پردازان تفکر استراتژیک————– 18
2-2-3- ویژگی های تفکر استراتژیک– 20
2-2-4- انواع مدل ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 23
2-2-4-1- مدل لیدتکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 23
2-2-4-2- مدل گلدمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 25
2-2-4- کارکردهای تفکر استراتژیک– 26
2-2-5- اهمیت تفکر استراتژیک——- 28
2-2-6- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 29
2-3- برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 31
2-3-1- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— 31
2-3-2- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— 32
2-3-3- ویژگی های برنامه ریزی—— 32
2-3-4- انواع برنامه ریزی————- 33
2-3-4-1-  برنامه‌ریزی تخصصی—– 33
2-3-4-2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- 33
2-3-4-3- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— 34
2-3-5- هدف از برنامه ریزی———- 34
2-4- برنامه ریزی استراتژیک——— 35
2-4-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— 35
2-4-2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— 36
2-5- مدیریت منابع انسانی————- 37
2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– 37
2-6- برنامه ریزی نیروی انسانی——- 38
2-6-1- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— 38
2-6-2- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- 40
2-6-3- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- 41
2-6-4- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— 43
2-6-5- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- 49
2-6-7-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— 49
2-6-8- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— 50
2-6-9- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– 51
2-7- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- 52
2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 52
2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— 52
2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 53
2-7-4- انواع‌ مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 53
2-7-4-1- مدل‌ رزماری‌ هریسون—— 53
2-7-4-2- مدل‌ جیمزواکر————– 55
2-7-4-3- کریستوفرمی‌ بی: ( نگرش باز)————– 55
2-7-4-4- مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 56
2-7-5- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- 58
بخش دوم : پیشینه تحقیق————— 59
فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— 67
3-1- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 68
3-2-  جامعه و نمونه آماری———— 69
3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– 69
3-3-1 پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 69
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه——— 70
3-4-1- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70
3-4-2-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 71
3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– 72
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— 76
4-1- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 77
4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– 77
4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- 78
4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– 79
4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81
4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 82
4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 83
4-1-7-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 84
4-1-8- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 85
4-1-9- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 86
4-1-10- بررسی آماره های توصیفی— 88
4-2-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89
4-2-1-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– 89
4-2-2-  بررسی فرضیه های تحقیق—- 90
4-2-3-  برازش مدل رگرسیونی—— 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— 105
5-1- نتیجه گیری تحقیق————– 106
5-1-1- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- 106
5-1-2- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- 108
5-2- پیشنهاد های تحقیق————– 111
5-2-1- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- 111
5-2-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— 113
پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 114
منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 118
جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 123
 

فهرست جداول

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول (2-1) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29
جدول (3-1) شماره سوال مربوط به هر عامل———- 70
جدول( 3-2 ) مقدار آلفای کرونباخ—— 72
جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— 77
جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– 78
جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— 79
جدول (4-4)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 81
جدول (4-5)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 82
جدول (4-6 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83
جدول (4-7 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84
جدول( 4-8 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 85
جدول (4-9 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- 86
جدول (4-10) بررسی آماره های توصیفی————– 88
جدول( 4-11) بررسی توزیع متغیر—- 89
جدول (5-1) خلاصه نتایج تحقیق—– 109
 

فهرست نمودارها

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
نمودار (4-1) فراوانی متغیر سن——– 78
نمودار (4-2)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- 79
نمودار (4-3 ) فراوانی متغیر سابقه کار- 80
 
 

فهرست اشکال

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق———– 8
شکل (2-1) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17
شکل (2-2) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– 23
شکل (2-3)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- 24
شکل( 2-4)  مدل مفهومی تفکر استراتژیک مدل گلدمن— 25
شکل(2-5) ‌ مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیک‌ رزماری‌ هریسون‌بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 54
شکل(2-6) مدل‌ ‌ جیمز واکر———— 55
شکل(2-7) مدل‌ کریستوفرمی‌ بی——- 56
شکل(2-8) مدل‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 57
 
 
 
چکیده پایان نامه :
تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها 83 نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .
در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.
کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی
 
تعداد صفحه : 134
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.