دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانلود پایان نامه


 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

موضوع: اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1389 1386

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سعید آصف زاده

 

استاد مشاور:

سرکار خانم معصومه حسینی

تابستان 90


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
زمینه: از چند دهه گذشته توجه مدیران اجرایی و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت به ویژه برنامه راهبردی جلب شده است. در واقع سازمان ها باید تفکر استراتژیک داشته باشند، یافته ها و ادراکات خود را برای سازگاری با محیط های متغیر به استراتژی های کارساز مبدل سازند و در نهایت بستر لازم برای اجرای آن ها را فراهم نمایند چراکه برنامه ریزی راهبردی فرآیندی است برای دستیابی به اهداف سازمان در محیط های رقابتی، پویا و در حال تغییر که از طریق تخصیص منابع طراحی می گردد
هدف: ارزیابی اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال های 89 – 86
 
روش: بررسی حاضر مطالعه توصیفی – تحلیلی در حوزه های ذیربط دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد. اطلاعات از طریق بحث های گروهی و مشارکت ذینفعان در تدوین روش ارزشیابی و فرم های گزارش های  پیشرفت برنامه ریزی راهبردی حوزه ها و نیز مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است.
 
یافته ها: روند دستیابی به اهداف راهبردی در حوزه های ذیربط تا سال 88 صعودی بوده و در این مدت کمبود منابع مالی از عمده ترین دلایل عدم تحقق اهداف محسوب می شده است در حالی که سال 89 میزان وصول اهداف از پیش تعیین شده کمتر گردیده و عوامل جدیدی به لیست موانع تحقق راهبردها اضافه شده اند. دیدگاه کارشناسان برنامه و مدیران ارشد نیز در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی برنامه مطالعه و اولویت بندی شد که امتیازاتی که به عوامل 11 گانه موثر بر اثربخشی اختصاص دادند کاملا متفاوت از یکدیگر بود .
 
نتیجه گیری : با توجه به متوافر بودن دیدگاه های مدیران و کارشناسان برنامه در خصوص اثربخشی آن بازبینی مولفه های اصلی برنامه راهبردی، تلاش در راستای استقرار تفکر استراتژیک، آموزش و توانمند سازی افراد و مدیریت دانش راهبردی در سطح دانشگاه، به یکسان سازی دیدگاه های موجود کمک خواهد کرد تا  ضمانت اجرای برنامه و ارتقای اثربخشی آن را به همراه داشته باشد.
 
عنوان                                                                                        شماره صفحه
فصل اول (معرفی پژوهش)
بیان مسئله            ………………………………………………………………………………                 2
اهمیت پژوهش       ………………………………………………………………………………                 4
اهداف  پژوهش      ………………………………………………………………………………        6
سوالات پژوهش    . ……………………………………………………………………………..           7
محدودیت های پژوهش  ………………………………………………………………………            8
امکانات پژوهش     ……………………………………………………………………………..             8
فصل دوم (مبانی نظری پژوهش)
برنامه ریزی راهبردی      ………………………………………………………………………           10
انواع برنامه ریزی به لحاظ رویکرد زمانی  ………………………………………………..             14
انواع برنامه ریزی به لحاظ هدف     ………………………………………………………..            15
وجوه تمایز برنامه راهبردی با سایر برنامه ها …………………………………………….             16
مزایا و محدودیت های برنامه ریزی راهبردی……………………………………………              19
مشکلات برنامه ریزی راهبردی در ایران   ………………………………………………              21
مدل های برنامه ریزی    ……………………………………………………………………….           29
مروری بر مطالعات گذشته   ………………………………………………………………….            45
 
 
فصل سوم (روش ها و متد ها)
نوع پژوهش           …………………………………………………………………………….       49
جامعه پژوهش        …………………………………………………………………………….        49
محیط و زمان پژوهش ………………………………………………………………………….         49
نمونه و روش انتخاب  …………………………………………………………………………..        50
روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………         51
روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..         52
ملاحظات اخلاقی     ……………………………………………………………………………        52
فصل چهارم ( یافته ها)
مقدمه                 ……………………………………………………………………………           54
یافته ها               ……………………………………………………………………………           55
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
بحث                 ……………………………………………………………………………                  128
نتیجه گیری        …………………………………………………………………………..                        144
پیشنهادها           ……………………………………………………………………………                  146
 
منابع                   ……………………………………………………………………………           149
پیوست ها             ……………………………………………………………………………          154
 
 
 
 
 
 
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول شماره 1    ……………………………………………………………………………………………………………………56
جدول شماره 2    ……………………………………………………………………………………………………………………60
جدول شماره 3    ……………………………………………………………………………………………………………………64
جدول شماره 4    ……………………………………………………………………………………………………………………68
جدول شماره 5    ……………………………………………………………………………………………………………………72
جدول شماره 6    ……………………………………………………………………………………………………………………76
جدول شماره 7    ……………………………………………………………………………………………………………………80
جدول شماره 8    ……………………………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره 9    ……………………………………………………………………………………………………………………88
جدول شماره 10   ………………………………………………………………………………………………………………….92
جدول شماره 11   ………………………………………………………………………………………………………………….96
جدول شماره 12   ………………………………………………………………………………………………………………….100
جدول شماره 13   ………………………………………………………………………………………………………………….104
جدول شماره 14   ………………………………………………………………………………………………………………….108
جدول شماره 15   ………………………………………………………………………………………………………………….112
جدول شماره 16   …………………………………………………………………………………………………………………..116
جدول شماره 17   ……………………………………………………………………………………………………………………120
جدول شماره 18   …………………………………………………………………………………………………………………..124
جدول شماره 19   …………………………………………………………………………………………………………………..128
جدول شماره 20   …………………………………………………………………………………………………………………..132
جدول شماره 21   …………………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول شماره 22   …………………………………………………………………………………………………………………… 140
جدول شماره 23   …………………………………………………………………………………………………………………… 144
جدول شماره 24   …………………………………………………………………………………………………………………… 148
جدول شماره 25   …………………………………………………………………………………………………………………… 152
جدول شماره 26   …………………………………………………………………………………………………………………… 153
جدول شماره 27   …………………………………………………………………………………………………………………… 154
جدول شماره 28   ……………………………………………………………………………………………………………………155
جدول شماره 29   ……………………………………………………………………………………………………………………156
جدول شماره 30   ……………………………………………………………………………………………………………………157
جدول شماره 31   ……………………………………………………………………………………………………………………158
 
 
عنوان                                                                                             شماره صفحه
نمودارشماره   1   ……………………………………………………………………………………………………………………57
نمودارشماره  2    ……………………………………………………………………………………………………………………58
نمودارشماره  3    ……………………………………………………………………………………………………………………59
نمودارشماره  4    ……………………………………………………………………………………………………………………61
نمودارشماره  5   . …………………………………………………………………………………………………………………..62
نمودارشماره  6    ……………………………………………………………………………………………………………………63
نمودارشماره  7   ……………………………………………………………………………………………………………………65
نمودارشماره  8   ……………………………………………………………………………………………………………………66
نمودارشماره  9   ……………………………………………………………………………………………………………………67
نمودارشماره  10 ……………………………………………………………………………………………………………………69
نمودارشماره  11 ……………………………………………………………………………………………………………………70
نمودارشماره  12 ……………………………………………………………………………………………………………………71
نمودارشماره  13 ……………………………………………………………………………………………………………………73
نمودارشماره  14 ……………………………………………………………………………………………………………………74
نمودارشماره  15 ……………………………………………………………………………………………………………………75
نمودارشماره  16 ……………………………………………………………………………………………………………………77
نمودارشماره  17 ……………………………………………………………………………………………………………………78
نمودارشماره  18 ……………………………………………………………………………………………………………………79
نمودارشماره  19 ……………………………………………………………………………………………………………………81
نمودارشماره  20 ……………………………………………………………………………………………………………………83
نمودارشماره  21 ……………………………………………………………………………………………………………………84
نمودارشماره  22 ……………………………………………………………………………………………………………………85
نمودارشماره  23 ……………………………………………………………………………………………………………………86
نمودارشماره  24 ……………………………………………………………………………………………………………………87
نمودارشماره  25 ……………………………………………………………………………………………………………………89
نمودارشماره  26 ……………………………………………………………………………………………………………………90
نمودارشماره  27 ……………………………………………………………………………………………………………………91
نمودارشماره  28 ……………………………………………………………………………………………………………………93
نمودارشماره  29 ……………………………………………………………………………………………………………………94
نمودارشماره  30 ……………………………………………………………………………………………………………………95
نمودارشماره  31 ……………………………………………………………………………………………………………………97
نمودارشماره  32 ……………………………………………………………………………………………………………………98
نمودارشماره  33 ……………………………………………………………………………………………………………………99
نمودارشماره  34 ……………………………………………………………………………………………………………………101
نمودارشماره  35 ……………………………………………………………………………………………………………………102
نمودارشماره  36 ……………………………………………………………………………………………………………………103
نمودارشماره  37 ……………………………………………………………………………………………………………………105
نمودارشماره  38 ……………………………………………………………………………………………………………………106
نمودارشماره  39 ……………………………………………………………………………………………………………………107
نمودارشماره  40 ……………………………………………………………………………………………………………………109
نمودارشماره  41 ……………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارشماره  42 ……………………………………………………………………………………………………………………111
نمودارشماره  43 ……………………………………………………………………………………………………………………113
 
 
تغییرات سریع اجتماعی و گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و همچنین افزایش سطح دانش عمومی در کشورها در سال های اخیر، سازمان های خدماتی و اجتماعی را با توقعات و انتظارات جدید روبرو ساخته است که پاسخگویی به آن ها با سازو کارهای سنتی و به شیوه مرسوم امکان پذیر نیست. نگاهی به دستاوردهای چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف تاریخ مدون بشر نشانگر این واقعیت است که برنامه ریزی به عنوان مهم ترین رشد و توسعه سازمان پیوسته جایگاه ویژه ای داشته است. از طرفی در سال های اخیر توجه روزافزونی به برنامه ریزی راهبردی به عمل آمده و تنها راه اثربخشی و کارآمدی مدیران در بهره گیری از این شیوه جستجو شده است. تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به اهداف دراز مدت با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان از مشخصه های بارز برنامه راهبردی است. در حقیقت طرح و اجرای این برنامه به سازمان های دولتی و غیر انتفاعی امکان بهره برداری از اتفاقات آینده را می دهد (پیرس و رابینسون 1384).
در عین حال نگاهی به دستاوردهای چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف و بررسی اولیه شرایط بازار بهداشتی- درمانی و نوسان های محیط داخلی و خارجی حاکم بر آن حاکی از آن است که سازمان­های بهداشتی درمانی نیز مانند دیگر سازمان ها برای تداوم و حفظ بقاء خود نیازمند به کارگیری برنامه راهبردی بوده­اند. در سال 1970 برنامه راهبردی در پاسخ به رشد جمعیت و جهت طراحی ساختار جدید و توسعه خدمات مراقبت بهداشتی وارد حوزه سلامت شد. با ابداع سیستم های پرداخت در سال 1980 برنامه راهبردی برای سازمان های سلامت به عنوان یک ضرورت مطرح شد تا در محیط های رقابتی موفق شوند (آصف زاده، 1387). لذا مدیران سازمان های بهداشتی و درمانی در همه سطوح به درک فرآیند برنامه ریزی راهبردی، اهداف، مزایا، چالش ها و فاکتورهای کلیدی موفقیت آن نیاز دارند. دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز مهم ترین سازمان عهده دار سلامت استان در جهت تحقق اهداف ایران 14700، در سال 1384 اقدام به تدوین برنامه راهبردی و برنامه اجرایی 5 ساله نمود که تدوین آن بر اساس الگوی ارائه شده از سوی ستاد مرکزی وزارت متبوع در سه مرحله انجام شد که عبارتند از مرحله اول پیش برنامه ریزی و تدوین بیانیه رسالت، دورنما و ارزش ها، مرحله دوم تحلیل استراتژیک محیط و مرحله آخر تعین اهداف راهبردی و راهبردها. در سال 1386 نیز با تشکیل کمیته راهبردی و ارزشیابی برنامه استراتژیک فعالیت هایی در راستای اهداف کلان دانشگاه نظیر ارتقاء کیفی منابع انسانی، ارتقاء سطح منابع مالی دانشگاه و افزایش سطح مشارکت مردم و ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی، بهداشتی، درمانی و دارویی- غذایی صورت گرفته است. اعضای کمیته مذکور از 14 حوزه زیربط در برنامه راهبردی ( شامل حوزه های ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز فوریت های پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی) انتخاب شدند. این کمیته با طراحی فرم های گزارش پیشرفت برنامه راهبردی   ( پیوست شماره 1 ) میزان پیشرفت و تاخیر را در زمینه اهداف حوزه ها ، هر 6 ماه یک بار مورد بررسی قرار داده است. (آصف زاده 1388). لذا این مطالعه با بررسی روند پیشرفت برنامه، تطابق گزارش های ارسالی با شواهد و مدارک موجود، موانع عدم تحقق یا دستیابی به برخی اهداف و نظرسنجی از اعضای کمیته راهبردی و مدیران ارشد دانشگاه، اثربخشی برنامه راهبردی را طی 4 سال 89-86 مورد مطالعه قرار داده است و در عین حال به بررسی دیدگاه کارشناسان برنامه ریزی و مدیران ارشد دانشگاه در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی برنامه راهبردی پرداخته تا شکاف ها یا فصل مشترک دیدگاه کارشناسان و مدیران را در این زمینه مشخص نماید.
تعداد صفحه : 167
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.