دانلود پایان نامه ارشد: آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

دانلود پایان نامه

عنوان : آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان


 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A )

رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان:

« آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

طی 24 سال اخیر( 1368 الی 1391 )»

 

استاد راهنما:

دکتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور

دکترحمیدرضا رضایی کلید بری

مهر1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان. صفحه
چکیده. 1
فصل  اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسئله 3
1ـ٣) اهمیت پژوهش 14
1-4) هدف پژوهش 15
١ـ5) بکارگیری سوالهای پژوهش 16
1-6) تعاریف عملیاتی و مفهومی 16
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه 19
2-2) مدیریت زنان 19
2-3) اسلام و مدیریت زن‏ 20
2-4) زنان در عرصه مدیریت 21
2-5) زنان مدیر در جامعه امروز 26
2-5-1) زنان مدیر در آمارهاى موجود 27
2-5-2) آمار جهانى‏ 30
2-6) وضعیت مدیران زن در جامعه ایران 30
2-6-1) حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 33
2-7) زنان ، مدیریت و توسعه 34
2-8) زن و شأن مدیریت 38
2-9) رهبری زنان 38
2-10) تفاوت های مدیریتی زنان و مردان 39
2-11) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان 40
2-11-1) تعریف سبک 40
2-12) انواع سبک مدیریتی زنان 40
2-12-1) دیدگاه زیست شناسی 41
2-13) رویکرد جنسیت و مدیرت 42
2-14) عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان 43
2-15) سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 45
2-16) تاریخچه ای از سیره مسلمین در باره مشارکت زنان در امور سیاسی 46
2-16-1) نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام 50
2-16-2) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام 50
2-17) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی 51
2-18) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی 52
2-19) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏ 55
2-20) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت 57
2-20-1) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان درسطوح مدیریت‏ 57
2-20-2) ضرورت مشارکت زنان‏ 58
2-20-3) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها‏ 60
2-20-4) سقف شیشه ای‏ 62
2-20-5) موانع مشارکت زنان‏ 62
2-20-6) شکستن سقف شیشه ای‏ 66
2-20-7) راه های شکستن سقف شیشه ای ‏ 67
2-21) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ 68
2-22) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ 70
2-23) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ 71
2-24) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ 74
2-25) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏ 82
2-25-1) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏ 85
2-25-2) دیدگاه نهادگرا ‏ 87
2-25-3) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏ 87
2-26) سطوح مدیران‏ 88
2-26-1) مدیران عملیاتی (زنان)‏ 88
2-26-2) مدیران میانی (زنان)‏ 89
2-26-3) مدیران عالی (زنان)‏ 90
2-27) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ 91
2-28) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏ 93
2-29) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ 100
2-29-1) تفکیک جنسیتی آموزشی‏ 106
2-29-2) قوانین ناظر بر خانواده‏ 108
2-29-3) قوانین کار‏ 108
2-29-4) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ 109
2-29-5) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏ 109
2-29-6) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ 110
2-29-7) تفکیک جنسیتی ‏ 111
2-29-8) کاهش سن ازدواج‏ 111
2-30) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏ 112
 
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1) جامعه آماری 117
3-2) نمونه آماری 117
3-3) روش پژوهش 117
3-4) ابزار تحقیق 118
3-5) روش گردآوری اطلاعات 118
3-6) روشهای آماری و تحلیل اطلاعات 119
 
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 121
4-2) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان 122
4-3) آزمون سوال های تحقیق 135
 
فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) بیان مجدد مساله 141
5-2) نتیجه گیری(یافته ها) 144
5-3) بحث و نتیجه گیری 148
5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آینده 148
5-5) محدودیت 149
منابع و ماخذ 150
 
فهرست جداول
 
جدول4-1) توصیف موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122
جدول4-2) توصیف راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124
جدول4-3) توصیف موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126
جدول4-4) توصیف مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128
جدول4-5) توصیف کارایی (عملکرد) مدیران زن 129
جدول4-6) توصیف وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130
جدول4-7) توصیف وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131
جدول4-8) توصیف وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132
جدول4-9) توصیف زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133
جدول4-10) توصیف استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134
جدول4-11) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع زنان در پست های مدیریت اجرایی 135
جدول4-12) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت 136
جدول4-13) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت 137
جدول4-14) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت 1
 
فهرست نمودار
نمودار4-1) نمودار میله ای موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122
نمودار4-2) نمودار میله ای راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124
نمودار4-3) نمودار میله ای موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126
نمودار4-4) نمودار میله ای مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128
نمودار4-5) نمودار میله ای کارایی (عملکرد) مدیران زن 129
نمودار4-6) نمودار میله ای وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130
نمودار4-7) نمودار دایره ای وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131
نمودار4-8) نمودار میله ای وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132
نمودار4-9) نمودار میله ای زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133
نمودار4-10) نمودار میله ای استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134
 
 
 
فهرست اشکال
 
شکل2-1) تعبیر نادرست مدیریت مبتنی بر جنسیت در اذهان عمومی 25
 
 
چکیده
در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره وری جامعه هستند ، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه این اندازه ناچیز است . لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت چیست ؟ ؛ این پژوهش که با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به شیوه توصیفی- پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است با جمع آوری 42 پرسشنامه معتبر از میان مدیران استان گیلان به این نتیجه دست یافت که 22 درصد مدیران استان خانم هستند و 5/32%  دستگاه های اجرایی استان از مدیر زن بهره می جویند. مهمترین عوامل موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به عامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عامل فردی اقتصادی اختصاص یافته است. و در سایر عوامل به مذهبی ، عدم قدرت تصمیم گیری  نیز اشاره داشته اند.
کلید واژه : مدیریت ، زنان ، موانع ، ارتقاء
تعداد صفحه : 176
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.