دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانلود پایان نامه

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

بهمن ماه 1391


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان …………………………. صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 1
2-1 بیان مسئله پژوهش… 1
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3
4-1 پیشینه پژوهش… 4
5-1 اهداف پژوهش… 6
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-2 برنامه ریزی.. 13
2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. 15
3-2-2 اصول برنامه‏ریزی.. 16
4-2-2 موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ریزی.. 17
5-2-2 سیر تکاملی برنامه‏ریزی.. 17
1- 5-2-2  محصول گرایی.. 18
2- 5-2-2 بازارگرایی.. 18
3- 5-2-2 فراصنعتی.. 18
6-2-2 انواع گرایشهای برنامه‏ریزی.. 19
1-6-2-2 گرایش ارتجاعی.. 19
2-6-2-2 گرایش غیرفعال. 20
3-6-2-2 گرایش فعال. 21
4-6-2-2 گرایش تعاملی.. 22
7-2-2 انواع روش­های برنامه‏ریزی.. 23
1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی.. 23
2-7-2-2 برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 24
3-7-2-2 برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) 24
1-3-7-2-2 اهمیت برنامه‏ریزی استراتژیک.. 27
2-3-7-2-2 سطوح برنامه‏ریزی استراتژیک.. 28
3-3-7-2-2 ویژگی­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. 28
4-3-7-2-2 مزایا و محدودیت­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. 29
3-2 استراتژی.. 30
2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. 31
3-3-2 استراتژی چیست؟ 32
4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی.. 34
    1-4-3-2 الگوی کارسالارانه. 34
2-4-3-2 الگوی انطباقی.. 34
    3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی.. 35
5-3-2 تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی.. 36
1-5-3-2 مدل BCG.. 36
2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
3-5-3-2 مدل SWOT.. 41
4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر. 43
5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43
6-5-3-2 مدل ADL. 45
6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی.. 47
4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری.. 48
5-2 تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. 49
1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی.. 52
6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی.. 53
1-6-2 تئوری سازمان صنعتی.. 54
1-1-2-6 چارچوب استراتژی پورتر. 57
2-6-2 تئوری منبع مدار 60
1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی.. 67
2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67
3-6-2 تئوری شومپترین.. 68
4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی.. 69
7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
1-7-2 دیدگاه های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. 71
2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. 73
3-7-2 راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 74
4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. 75
5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. 75
6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. 77
7-7-2 ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. 78
8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. 78
8-2 روانکارها و تعاریف آن. 84
9-2 تصمیم­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ای.. 84
1-9-2 تصمیم­گیری چند معیاره 85
1-1-9-2 انواع تصمیم­گیری چند شاخصه. 86
2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) 87
3-9-2 تفاوت میان AHP  وANP. 89
4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ای( ANP ) 90
5-9-2 خصوصیات فرآیند تحلیل شبکه ای.. 93
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه. 96
2-3 مدل مفهومی پژوهش… 97
3-3 مراحل انجام پژوهش… 97
4-3 روش شناسی پژوهش… 99
5-3 جامعه آماری.. 103
6-3 نمونه آماری.. 103
7-3 روش گردآوری اطلاعات.. 103
1-7-3 روش­های کتابخانه ای.. 104
2-7-3 مصاحبه. 105
3-7-3 پرسشنامه. 106
8-3 روایی(اعتبار) و پایایی.. 108
1-8-3 روایی.. 108
2-8-3 پایایی.. 109
9-8 روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری.. 111
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه. 113
بخش اول. 114
2-4 تحلیل جمعیت شناختی.. 114
1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114
2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 115
3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
بخش دوم 118
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای.. 119
1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ای.. 119
2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. 121
1-2-3-4  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. 122
2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. 123
3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. 124
4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126
3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127
4-4 بررسی سؤالات پژوهش… 133
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه. 137
2-5 خلاصه و نتیجه­گیری.. 137
3-5 پیشنهادات.. 139
1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش… 140
3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. 143
4-5- محدودیت­های پژوهش… 144
منابع فارسی.. 145
منابع لاتین.. 150
پیوست ها
پرسشنامه شماره 1 162
پرسشنامه شماره 2 167
پرسشنامه شماره 3 170
فهرست نمایشگرها
عنوان                                                                            صفحه
نمایشگر 1-2  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. 38
نمایشگر 2-2 مدل GE. 41
نمایشگر 3-2 ماتریس SWOT.. 42
نمایشگر4-2 مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. 45
نمایشگر 5-2 پنج نیروی رقابتی پورتر. 56
نمایشگر6-2 عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. 57
نمایشگر7-2 زنجیره ارزش پورتر. 59
نمایشگر 8-2 سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. 64
نمایشگر 9-2 دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. 83
نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP  وANP. 89
نمایشگر 1-3 مراحل انجام پژوهش… 98
نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 115
نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات.. 116
نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. 117
نمایشگر 4-4 درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکه­ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. 120
نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) 121
نمایشگر 7-4 بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122
نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها 123
نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124
نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. 125
نمایشگر 11-4 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125
نمایشگر 12-4 مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”  126
نمایشگر 13-4 ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127
نمایشگر 14-4 سوپرماتریس ناموزون 129
نمایشگر 15-4 سوپرماتریس موزون. 130
نمایشگر 16-4 سوپرماتریس حد. 130
فهرست جداول
عنوان                                                                            صفحه
جدول 1-1 پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران. 5
جدول 2-1 پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران. 6
جدول 1-3 وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر. 107
جدول 2-3 وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر. 107
جدول 1-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114
جدول 2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 116
جدول 3-4 فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117
جدول 4-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
جدول 5-4رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها 131
جدول 6-4رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها 133
جدول 1-5 اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران. 139
چکیده
امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
11 مقدمه
در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ی آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ریزی انجام دهد. این برنامه­ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.
تعداد صفحه : 244
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.