دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان …

دانلود پایان نامه

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه ­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی

گرایش:  مدیریت منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

استاد راهنما:

دکتر عابدی

پاییز 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان —–صفحه

  1. فصل اول: کلیات تحقیق… 5

1-1. مقدمه. 6
1-2. بیان مسأله. 6
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1-4. اهداف تحقیق.. 9
1-5. روش تحقیق.. 10
1-6. جامعه آماری تحقیق.. 10
1-7. سوالات تحقیق.. 11
1-8. فرضیه­های تحقیق.. 11
1-9. مدل مفهومی تحقیق.. 12
1-10. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 13

  1. فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق… 14

2-1. مقدمه. 15
2-2. بخش اول: فرهنگ سازمانی… 16
2-2-1. مفهوم فرهنگ….. 16
2-2-2. نقش فرهنگ در سازمان.. 18
2-2-3. مفهوم فرهنگ سازمانی.. 18
2-2-4. تعریف فرهنگ سازمانی.. 20
2-2-5. اهمیت فرهنگ سازمانی.. 23
2-2-6. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 24
2-2-7. آثار فرهنگ سازمانی.. 26
2-2-8. مدل­های فرهنگ سازمانی.. 30
2-2-8-1. مدل دنیسون.. 30
2-2-8-2. مدل فرهنگ سازمانی پارسونز. 35
2-2-8-3. مدل مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی.. 36
2-2-8-4. مدل اوشی.. 36
2-2-8-5. مدل پیتر و واترمن.. 37
2-2-8-6. مدل لیتوین و استرینگر. 38
2-2-8-7. الگوی کرتلوین.. 38
2-2-8-8. مدل استیفن رابینز. 39
2-2-8-9. مدل کامرون و کوئین.. 43
2-2-9. کارکردهای نظام فرهنگی در سازمانها 45
2-2-10. قوت و ضعف فرهنگ سازمانی.. 46
2-2-11. گونه­شناسی فرهنگ سازمانی.. 48
2-3. بخش دوم: بهره­وری سازمانی… 50
2-3-1. مفهوم بهره­وری.. 51
2-3-2. مدلهای ارتقای بهره­وری نیروی انسانی.. 52
2-3-3. جایزه ملی بهره­وری.. 55
2-3-4. تاریخچه جوایز و مدل­های تعالی سازمانی.. 56
2-4. بخش سوم: اداره اوقاف… 60
2-5. بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 61
2-5-1. تحقیقات داخلی.. 61
2-5-2. تحقیقات خارجی.. 64

  1. فصل سوم: روش­شناسی پژوهش…. 66

3-1. مقدمه. 67
3-2. روش پژوهش…. 67
3-2-1. روش پژوهش برحسب هدف… 67
3-2-2. روش پژوهش برحسب روش…. 68
3-3. متغیرهای پژوهش…. 68
3-3-1. متغیر مستقل.. 68
3-3-2. متغیر وابسته. 68
3-4. جامعه آماری مورد بررسی… 68
3-4-1. جامعه آماری تحقیق.. 68
3-4-2. روش نمونه گیری.. 69
3-4-3. تعیین حجم نمونه. 69
3-5. روش و ابزار گردآوری  داده­ها 69
3-6. تأیید روایی پرسشنامه. 70
3-7. تأیید پایایی پرسشنامه. 71
3-8. روش­های آماری… 71
3-9.خلاصه فصل.. 72

  1. منابع.. 74

1. فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است.  برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می­گردد. البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وری است، نمی­رسانند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق به بررسی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی می­پردازیم.
 

1-2. بیان مسأله

امروزه اهمیت بهره­وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی­های فناوری، تنوع سلیقه­ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. همچنین بهره­وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون­ترند و تلاش­های آنان در همین راستا شکل می­گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره­وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد، در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می­تواند کارها را هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد. علاوه برآن، بهره­وری مستلزم آن است که به­طور پیوسته تلاش­هایی در جهت انطباق فعالیت­های اقتصادی با شرایطی که به­طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره­وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان­هاست. اسپینس[1](2002) نشان داد که بهبود شرایط محیطی سازمان اثرهای مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد می­سازد که تلاش بیشتری در انجام وظایف سازمانی می­کنند(عامری،  1387). همچنین بهبود بهره­وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره­وری می­تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه­کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال،  افزایش سطح حقوق و دستمزد به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان  را درپی داشته باشد. هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، درحال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می­بینند، به اهمیت بهبود بهره­وری پی­می­برند(رنانی و سبزی، 1388). از سوی دیگر فرهنگ سازمانی  شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می­کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده می­شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمانها متمایز می­سازد و هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می­کند به علت اعتقادها و ارزش­ها شالوده و پایه فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می­دهد و اساس فلسفه سازمانی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی(بهره­وری) را بنیان می­نهد(عامری،  1387). فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره­وری و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، باید و نبایدها را مشخص می­کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می­دهد(نصیری­پور و همکاران، 1386). براین اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به سوال اصلی زیر است:
آیا ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی وجود دارد؟
[1]Spins
تعداد صفحه : 76
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.