دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان …

دانلود پایان نامه

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی              گرایش:  منابع انسانی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا

بهمن 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق.. 3
1-1) مقدمه. 4
1-2) بیان مسئله. 5
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9
1-4) اهداف تحقیق.. 10
1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 10
1-6) فرضیه‌های تحقیق.. 13
1-7)تعریف نظری (مفهومی ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: 13
1-7-1) متغیرهای مستقل.. 13
1-7-1-1 )تعریف نظری ومفهومی : 13
1-7-1-2)تعریف عملیاتی متغیر مستقل (سبکهای رهبری): 15
1-7-2) متغیر وابسته (عملکرد) 15
1-7-2-1)تعریف نظری ومفهومی : 15
1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملکرد : 16
1-8) قلمرو تحقیق: 17
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.. 18
2-1) رهبری سازمانی : 19
2-1-1) نظریه های هدایت و رهبری: 20
2-1-1-1) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: 20
2-1-1-2) نظریه های رفتاری رهبری: 20
2-1-1-3) نظریه موقعیتی و اقتضایی: 21
2-1-1-4)نظریه مسیر – هدف: 21
2-1-1-5) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): 22
2-1-1-6) نظریه های انگیزش: انگیزش: 22
2-1-1-7) نظریه محتوایی: 22
2-1-1-8) نظریه های فرایندی: 23
2-2)تعاریف دیگر از سبک رهبری : 24
2-2-1)مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا 27
2-2-2) مدلهای رهبری.. 29
2-2-3)  سبک رهبری leadership style: 31
2-2-4)انواع سبک رهبری.. 32
2-2-5)چهار سبک رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) 33
2-2-6)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) 33
2-1-6-1 ) تفاوتها وتشبهات : 34
2-1-7)مدل رهبری وضعیتی(رهبری موقعیتی): 36
2-1-7-1) محتوی اصلی نظریه : 36
2-1-7-2) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی.. 39
2-2) اهمیت رهبری: 40
2-3) خلاصه ای از تئوری های  رهبری  : 44
2-3-1) شبکه مدیریت: 44
2-3-2)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) 46
2-4)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : 48
2-4-1)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: 49
2-4-2)  رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : 49
2-5) بخش دوم: عملکرد. 50
2-5-1) مقدمه : 50
2-5-2) تعریف عملکردperformance)) 50
2-5-3) عوامل مؤثر بر عملکرد: 52
2-5-4) مدیریت عملکرد: 54
2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد. 54
2-5-6)پیوند استراتژیک اهداف و عملکرد سازمانی با اهداف و عملکرد فردی.. 56
2-6)تعریف ارزیابی.. 57
2-7)ارزیابی عملکرد. 57
2-8)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. 59
2-9)دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد. 60
2-10)معیار های ارزیابی عملکرد. 61
2-11)چه کسانی ارزیابی می‌کنند؟. 62
2-12)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا 64
2-13)روشهای مختلف ارزیابی عملکرد. 65
2-14)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد. 69
2-15)مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان. 70
2-16)عملکرد کارکنان  وارزیابی آن : 71
2-16-1) حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها: 71
2-16-2) تشویق و عملکرد کارکنان: 73
2-16-3) بهبود عملکرد کارکنان: 74
2-17)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: 78
2-18) تغییر در عملکرد کارکنان. 79
2-19)تغییر عملکرد ضعیف کارکنان: 80
2-19-1) دلایل تغییر: بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است. 80
2-19-2) درک ماهیت تغییر: 81
2-19-3) موانع تغییر عملکرد: 82
2-20) مؤلفه های مدیریت عملکرد : 83
2-20-1) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : 84
2-20-2) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : 84
2-20-3) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان  روانشناختی : 85
2-20-4) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری : 85
2-21)کلی نگری در مدیریت عملکرد: 85
2-22) مدل Achieve  در عملکرد: 87
فصــل سوم: روش اجرای تحقیق.. 89
3-1) مقدمه. 90
3-2) روش اجرای تحقیق: 90
3-3) جامعه و نمونه آماری.. 91
3-4) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 93
3- 4-1) روائی.. 94
3- 4-2) پایائی.. 94
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 97
4-1)مقدمه: 98
4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 98
4-2-1وضعیت سکونت پاسخگویان. 98
4-2-2جنسیت پاسخگویان. 99
4-2-3)گروه سنی پاسخگویان. 100
4-2-4) سطح تحصیلات پاسخگویان. 101
4-2-5) وضعیت تاهل  پاسخگویان. 102
4-2-6 ) سابقه کاری پاسخگویان. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 107
5-1)نتیجه گیری.. 108
5-1-1) نتایج توصیفی.. 108
5-1-2) نتایج استنباطی : 109
5-2) پیشنهادات پژوهش: 110
5-3) محدودیت های تحقیق: 111
منابع و مآخذ. 112
ضمائم و پیوست ها 118
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول2-1): تفاوتهای مدیر با رهبر. 35
جدول2-2)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. 65
جدول 2-3 )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان.. 66
جدول 3-1) نام شهرستانهای غرب استان گیلان.. 92
جدول3-2) آلفای متغیرهای مستقل و وابسته. 95
جدول4-1) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان.. 98
جدول 4-2)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.. 99
جدول 4-3) فروانی مربوط به سن پاسخگویان.. 100
جدول4-4 )فروانی مربوط به سطح تحصیلات  پاسخگویان.. 101
جدول4-5) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان.. 102
جدول 4-6) فروانی مربوط به سابقه کاری پاسخگویان.. 103
جدول 4-7)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران.. 104
جدول4-8) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران.. 105
جدول4-9)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران.. 106
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                             صفحه
نمودار 4-1) وضعیت سکونت پاسخگویان. 98
نمودار4-2 )جنسیت پاسخگویان. 99
نمودار4-3) سن  پاسخگویان. 100
نمودار4-4) سطح تحصیلات  پاسخگویان. 101
نمودار4-5 ) وضعیت تاهل پاسخگویان. 102
نمودار 4-6) سابقه کاری پاسخگویان. 103
 
چکیده
مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .
درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .
البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک[1] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی [2]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،1991،ص 119) .
هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .
روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.
(خاکی، 1382، ص 123)
ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.
اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری 81.1% وبرای پرسشنامه عملکرد 97.2% می باشد .
برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف کاربردی بوده ودارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .
جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .
واژگان کلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد
 
1 Zaleznix
2 Self-Perleption
تعداد صفحه : 144
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.