دانلود پایان نامه

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری   سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری

 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر داریوش دموری

استادان مشاور: دکتر داریوش فرید و دکتر حجت الله صادقی

زمستان 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که 384 نفر به صورت تصادفی نمونه تحقیق را تشکیل می­دهند. داده­ها بااستفاده از پرسشنامه جمع­آوری و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد افرادی که فرا اعتمادی بیشتری دارند تمایل کمتری به سرمایه­گذاری بلند­مدت دارند، همچنین افراد دارای گشودگی به تجربه بیشتر تمایل بیشتری به سرمایه­گذاری بلندمدت دارند. افراد ریسک­گریز و وظیفه­شناس تمایلی به سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت ندارند. این نتایج ما در بعد گشاده­رویی و فرا­اعتمادی با نتایج تحقیق مایفیلد و دیگران مطابقت دارد.
واژگان کلیدی: مدل­پنج عاملی، شخصیت، سوگیری رفتاری، تمایلات سرمایه­گذاری، مدل­سازی معادلات ساختاری
 
فصل اول کلیات تحقیق                                                                                               
1-1-مقدمه                                                                                              2
1-2-تعریف موضوع                                                                                     2
1-3-فرضیات پژوهشی تحقیق                                                                         3
1-4-روش تحقیق                                                                                       4
1-5-مراحل تحقیق                                                                                     5
1-6-شرح واژه­ها و اصطلاحات                                                                         5
1-6-1-شخصیت                                                                                        5
1-6-2-مدل پنج عاملی                                                                                 5
1-6-3-سوگیری رفتاری                                                                                6
1-6-4-سرمایه­گذاری                                                                                   6
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه                                                                                              7
2-2-مالی رفتاری                                                                                        7
2-2-1-فرض عقلایی بودن                                                                           13
2-2-2-مالی رفتاری خرد و کلان                                                                    14
2-2-3-سوگیری رفتاری                                                                              14
2-2-4-تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی                                                       46
2-3-شخصیت                                                                                         53
2-3-2-ابعاد پنج­گانه شخصیت                                                                       53
2-3-3-مدل پنج­عاملی شخصیت                                                                    54
2-4-تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                    55
2-4-1-نظریه عمل استدلالی                                                                        55
2-4-2-نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                  56
2-5-مدل مفهومی تحقیق                                                                            57
2-6-خلاصه فصل                                                                                      64
فصل سوم روش­شناسی تحقیق
3-1-مقدمه                                                                                             66
3-2-روش تحقیق                                                                                      66
3-3-مدل مفهومی تحقیق                                                                            70
3-4-مراحل پژوهش                                                                                   71
3-5-فرضیات تحقیق                                                                                  72
3-6-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز                                                          73
3-7-ابزار جمع­آوری اطلاعات                                                                        74
3-8-روایی و اعتبار                                                                                    76
3-8-1-بررسی اعتبار                                                                                 79
3-8-2-آزمون مدل اندازه­گیری و بررسی روایی عاملی پرسش­نامه                                81
3-8-3-تحلیل عاملی تائیدی                                                                         81
3-9-روش­های تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها                                                  87
3-10-تحلیل آماری                                                                                   87
3-11-نرم­افزارهای مورد استفاده                                                                     87
3-12-خلاصه فصل                                                                                   88
فصل چهارم تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه                                                                                             90
4-2-بررسی آمار توصیفی                                                                             90
4-2-1-جنسیت                                                                                       90
4-2-2-سن                                                                                            91
4-2-3-سابقه کار با بورس                                                                            92
4-2-4-تحصیلات                                                                                     93
4-3-توصیف ابعاد اصلی تحقیق                                                                      95
4-3-1-بررسی آمار استنباطی                                                                       95
4-3-2-بررسی نرمال بودن توزیع آماری                                                             95
4-3-3-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش                                                          96
4-3-4-آزمون T                                                                                       96
4-4-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت                          96
خلاصه فصل                                                                                            98
فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی
5-1-مقدمه                                                                                           105
5-2-مروری بر نتایج تحقیق                                                                        105
5-3-نتایج تحقیق                                                                                    105
5-4-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                                               105
5-5-پیشنهادات کاربردی                                                                            106
5-6-خلاصه فصل
ضمائم                                                                                                 109
منابع تحقیق                                                                                          113
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیه­های پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق می­پردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان می­کنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایان­نامه می­پردازیم.
1-2-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)
برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می­دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی­رفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالی­رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.
یکی از عوامل مهم جمعیت­شناختی در تصمیمات کوتاه­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاران، ویژگی­های شخصیتی افراد است. می­توان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایه­گذاران و انحرافات رفتار سرمایه­گذاران و ارایه برنامه­هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایه­گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند­مدت خود کمک نمود( احمد بدری، 1388).
نظریه­پردازان در زمینه تصمیم­گیری همیشه تلاش کرده­اند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاه های افراد و درجه ریسک­پذیری و تجربه او در تصمیم­گیری موثر هستند.
در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیری­های رفتاری نیز بر رفتار سرمایه­گذار تاثیر فراوان می­گذارند. این سوگیری­ها سبب می­شوند که رفتار سرمایه­گذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی[1]، نماگری[2]، اتکا و تعدیل[3]، خطای پس بینی[4]، خطای دسترسی[5]، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته­اند( رسول سعدی و دیگران، 1389).
یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی[6] است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدل­ها می داند( نیچلسون و دیگران،2005). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف  از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و برخی از سوگیری­[7]های رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.
با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایه­گذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیری­های زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاری­ها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر می­شوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می­توان برای شناسایی دقیقتر سوگیری­های رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه­گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاری­ها استفاده کرد.
همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای می­توان تمایل سرمایه­گذاری­های افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.
[1] -Overconfidence
[2] -Representativeness
[3] -Anchoring and Adjustment
[4] -Conservatism
[5] -Availability Bias
[6] -Big Five Model
[7] -Bias
تعداد صفحه : 137
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***