دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد …

دانلود پایان نامه

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی           گرایش: مالی


عنوان :

بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کامبیز شاهرودی

زمستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصلاولکلیات تحقیق
1-1   مقدمه  ۳
1-2   بیانمسئله. ۳
1-3   اهمیتوضرورتانجامتحقیق   ۵
1-4   اهدافتحقیق   ۶
1-5 مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6روششناسیتحقیق   7
1-7فرضیاتتحقیق   8
1-8متغیرهایتحقیق   9
1-9.قلمرو تحقیق   11
فصلدومادبیات نظری و پیشینه تحقیق
1-2   مقدمه….. 13
2-2   وجهنقدوچارچوبنظری.. 14
2-3   مدیریتنقدینگی،تواناییواریزبدهیهاوانعطافپذیری   16
2-4   اهمیتجریانهاینقدیومدیریتوجهنقد  17
2-5   تعریفواهمیتموجودینقد  19
2-6انگیزهنگهداریوجهنقد  21
2-6-۱انگیزهمعاملاتی.. 22
2-6-2انگیزهاحتیاطی.. ۲4
2-6-3انگیزهسفتهبازی   ۲5
2-7   انواعتئوریهاینگهداریوجهنقد  ۲6
2-7-۱تئوریمبادلهای   ۲6
2-7-2هزینهمعاملات      ۲6
2-7-3هزینههاینمایندگی   ۲7
2-7-4تئوریجریاننقدآزاد  ۲8
2-8.  تعریفوماهیتسرمایهدرگردش    ۲9
2-9   مدیریتسرمایهدرگردش… 30
2-۱0اهمیتمدیریتسرمایهدرگردش    31
2-۱۱ چرخهتبدیلوجهنقد. 32
2-۱2 استرات‍ژیداراییهادرنگهداریوجهنقد  35
2-۱3 کنترلشرکتهاومبحثحاکمیتشرکتی   35
2-۱4 دلایلاهمیتایجادحاکمیتشرکتیجهتکنترلشرکتها 40
2-۱5 نقشهیاتمدیرهدرکنترلشرکتها 44
2-۱6 تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل   48
2-۱7 حقوقومزایایمدیرانموظف    49
2-۱8 نقشمدیرانغیرموظفبرایکنترلشرکتها 50
2-۱9 تاثیراندازههیئتمدیرهدرکنترلشرکتها 52
2-20 ترکیبسهامدارانونقشآنهادرکنترلشرکتها 54
2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی   62
2-22 پیشینهتحقیق   66
2-22-۱پیشینهخارجی.. 66
2-22-2پیشینهداخلی.. 70
فصلسومروش‌شناسی تحقیق
3-۱   مقدمه  73
3-2   روشونوعتحقیق   73
3-3   جامعهونمونهآماری.. ۷4
3-4   جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷6
3-5   فرضیههایتحقیق   ۷6
3-6   مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق. ۷7
3-7   متغیرهایتحقیق   ۷9
3-7-1متغیرمستقل   ۷9
3-7-2متغیرهایوابستهتحقیق   80
3-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….80
3-8   روشآزمونفرضیهها 81
3-8-1همبستگی……………. 83
3-8-2رگرسیون  ……………………………………………………………………………………85
3-8-3رگرسیونچندمتغیره 86
3-9   مفروضاترگرسیونخطی   86
3-9-1نرمالبودن  87
3-9-2خودهمبستگی.. 88
3-9-3ناهمسانیواریانس     89
3-9-4 همخطی …………. 89
3-10 ماناییوایستایی   90
فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1   مقدمه  ۹۱
4-2   آمارهتوصیفیدادههایتحقیق. ۹۱
4-3   نتایجآزمونهایاولیهوتخمینها ۹۴
4-3-1فرضیهیاول  ۹۴
4-3-2فرضیهیدوم  ۹۸
4-4   آزمونمانایی.. ۱۰۲
 
فصلپنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
5-1   مقدمه  ۱۰۵
5-2   نتیجهازمونفرضیات    ۱۰۵
5-3   پیشنهاداتبراساسنتایجتحقیق   ۱۰۶
5-4   پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی   ۱۰۷
5-5   محدودیتهایتحقیق   ۱۰۸
منابع……….….. ۱۰۹
پیوست………. ۱۱۵
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ آماره توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………98
جدول ۴-۳ خروجی آزمون چاو فرضیه ی اول ……………………………………………. 100
جدول ۴-۴ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی اول ………………………………………… 101
جدول ۴-۵ تخمین مدل اول ………………………………………………………..…102
جدول ۴-6 خروجی آزمون چاو فرضیه ی دوم …………………………………………… 104
جدول۴-7 خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی دوم …………………………………………. 105
جدول ۴-8 اولین تخمین مدل دوم ………………………………………………………106
جدول ۴-9 آزمون مانایی……………………………………………………………… 108
چکیده
برخیازتحقیقاتیخارجیصورتگرفته،بیانگرآناستکهافزایشکیفیتحاکمیتشرکتی،باعثکاهشسطحنگهداشتوجهنقدشرکتهامیگردد. با توجه به اهمیت وجه نقد در شرکت ها و نقش هیئت مدیره و اعمال نفوذ آن ها در مدیریت اجرایی که سبب تاثیرگذاری برای تصمیم گیری جهت نگهداری میزانی مشخصی از وجه نقد میگردد ،این نیاز حس میشود که به بررسی این اثر گذاری پرداخته شود بنابراین ما در این تحقیق به بررسی ارتباط پنج سازوکار کنترل کننده شرکت ها(دوره تصدی مدیر عامل،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره،دوگانگی پست مدیریت عاملی، میزان مالکیت مدیریت و میزان مالکیت دولت ) بر میزان نگهداشت وجه نقد در فاصله زمانی پنج ساله در طول سالهای 1388-1392 پرداخته ایم.
دراین تحقیق اطلاعات مالی 85  شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از نرم افزار ره آورد نوینو تدبیر پرداز جمع آوری شده است. داده ها وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت داده های تابلویی وارد نرم افزار Eviews شده و فرضیات با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج این تحقیق وجود رابطه بین تمام مولفه های بکار گرفته شده بعنوان کنترل عملکرد شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد را به اثبات میرساند این درحالی است که فقط میزان مالکیت دولت و نسبت اعضای غیر موظف بر نسبت جاری تاثیر گذارند.همچنین دوره تصدی مدیر عامل رابطه ای منفی با میزان نگهداشت وجه نقد دارد.
واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی ،اعضای غیر موظف ،دوگانگی مدیریت ،نسبت نقدینگی
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1.             مقدمه:

چگونگیبهکارگرفتنوجوهداخلی،تصمیمیمهمدرتضادبینسهامدارانومدیراناست. دردورانرشداقتصادیشرکت،همانطورکهذخایروجهنقدافزایشمییابد،مدیرانتصمیممیگیرندکهآیاوجهنقدبینسهامدارانتوزیعشود،صرفمخارجداخلیشود،برایتحصیلخارجیبهکارگرفتهشودویاهمچناننگهداریشود؟اینکهمدیرانمنفعتطلبچگونهبینمصرفیانگهداشتذخایروجهنقدیکیراانتخابمیکنند،موضوعیمبهماست. مدیرانبایدمنافعشخصیمخارججاریراباانعطافپذیریکهبانگهداشتذخایروجهنقدبهدستمیآید،مقایسهکنند. بعلاوه،مدیرانمنفعتطلببایداحتمالفزونیمنافعبرمخارجناشیازنگهداشتوجهنقدزیادرااندازهگیریکنند.
 

1-2.             بیان مسئله:

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترین این منابع وجه نقد است که می تواند از کلیه فعالیت های شرکت چه عملیاتی و چه غیر عملیاتی حاصل شود ،چگونگی بکار گرفتن وجوه داخلی تصمیمی مهم در تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است ،در دوران رشد اقتصادی شرکت ،همانطور که وجه نقد افزایش می یابد مدیران تصمیم میگیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود ،صرف مخارج داخلی شود ،برای تحصیل خارجی بکار رود و یا همچنان نگهداری شود ؟
اینکه مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب میکنند همواره موضوعی مبهم بوده .مدیران محافظه کار با حفظ نقدینگی و افزایش آن توان بازپرداخت بدهی های شرکت را افزایش و ریسک را کاهش میدهند اما به دلیل معطل ماندن سرمایه شرکت بازدهی سرمایه گذاری را کاهش میدهند ،مدیران جسور نیز باصرف وجه نقد شرکت در امور مختلف از قبیل سرمایه گذاری سبب افزایش بازدهی شرکت می شوند اما ریسک شرکت را بدلیل امکان عدم پاسخگویی به تعهدات افزایش می دهند .
(گانسان 2007) مدیریتسرمایهدرگردشناکارامدنشانازضعفسازوکارهای کنترلشرکتیاستکهتاثیرمنفیبرثروتسهامداراندارد .
براساستئورینمایندگی،بهدلیلواگراییمنافعمدیرانوسهامدارانمعمولاانتظارمیرودکهمدیران،فعالیتهاییراانجامدهندکهبرایسهامدارانپرهزینهباشد . همچنینقراردادهایبینمدیرانوشرکت هانمیتواندمانعازایندستهفعالیتهایفرصتطلبانهمدیرانشوند،لذااگرسهامداراندارایقدرتکنترلنباشند،بهناچاربایدساختاریرابراینظارتبراینامرایجادکنند . ایجادسازوکار کنترلشرکت هامیتواندبهحلاینمشکلکمککند . بنابراین برای سهامداران همواره کنترل عملکرد مدیران با اهمیت بوده است. بنابراین وجود یک سازوکار کنترلی که تضمین کننده منافع سهامداران ،خریداران و بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آتخاد شده توسط مدیران است شدیدا احساس میشود.
از جمله سازو کارهای کنترل عملکرد شرکتها که به سازوکارهای راهبری شرکتی نیز معروف میباشند عبارتند از:
1)وجود سهامداران داخلی شرکت (مالکیت مدیران)
2)وجود سهامداران عمده خارجی
3)وجود سهامداران نهادی
4)وجود سهامداران دولتی
5)وجود کمیته حسابرسی در شرکت
6)استفاده شرکتها از اعضای هیئت مدیره در امور اجرایی
7)استفاده شرکتها از بدهی ها
(رابرتز 2003)هدف بسیاری از سازو کارهی کنترلی در شرکت ها دستیابی به شرکت های مسئولیت پذیر ، پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل صحیحشرکت هاست . (رسائی و همکاران 1389)معتقدند که افزایش درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره احتمال اعمال نظارت کارامد بر شرکت هارا کاهش داده و وجه نقد اضافی شرکت را افزایش میدهد.
در نتیجه انتظار میرود که سازو کارهای کنترلی نقشی تاثیر گذار بر مدیران اجرایی شرکت ها جهت تصمیم گیری برای میزان نگهداشت وجه نقد داشته باشد ، بنابراین این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال است که :
ایا بین سازوکارهای کنترلی  و میزان نگهداشت  وجه نقد در شرکت رابطه ای وجود دارد؟؟
تعداد صفحه : 133
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.