مقالات

دانلود پایان نامه آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

دانلود پایان نامه

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2 کاربرد سناریو در سایر بخشها

مطالعات صورت گرفته به کمک روش سناریویی در سایر بخشها عمدتا” توسط شرکت های نفتی و برای تصویرسازی محیط آینده انرژی که غالبا “تا حد زیادی از عناصر عدم اطمینان سیاسی رنج می­برده اند انجام شده است. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه عبارتند از:

Stokkle et al.. (1990)، در مطالعه­ای در مورد آینده وضعیت صنعت نفت و گاز نروژ چهار سناریوی مربوطه را توسعه دادند و محیط خارجی و پویایی آن را در ارزیابی و گزینش استراتژیهای مطلوب مورد آزمون قرار دادند.

Esterhuyse (1992)، پیامدهای دوران انتقال آفریقای جنوبی و مسائل، اولویتها و آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای یک افق ده ساله ترسیم نموده است.

Lensing (1995)، یک مدل شبیه­سازی را برای محدودیتهای نرخ ارز با استفاده از چهار سناریو که یک سناریو بعنوان سناریوی اصلی و سه سناریوی که به عنوان سناریوهای جایگزین را طراحی کرد و در آن عملکرد اقتصادی و وضعیت توسعه اقتصادی را مورد آزمون قرار داد. دو سناریو با متغیرهای اصلی اقتصادی و گردش سرمایه طراحی شد و دو سناریوی دیگر با متغیر اصلی تکنولوژی و رشد عامل بهره­وری طراحی گردید.

Norse (1979)، با شش سناریوی مختلف جنبه­های گوناگون اقتصادی- اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و سایر کشورهای جهان سوم را مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه افق زمانی 20 ساله داشت و وضعیت های اقتصادی و اجتماعی این کشورها را برای دوره زمانی مذکور به تصویر می­کشید.

Dewhurst and West (1990)، با ایجاد دو سناریو اقتصاد کوئنزلند را در دوره 1986-1985 (یک نیم سال) مورد مطالعه قرار دادند و به کمک آن وضعیت این نیم سال را شانزده برابر بزرگنمائی کردند و وضعیت هشت سال بعد را استخراج نمودند.

Galer and Kasper (1982)، برای شرکت نفت شل در استرالیا دو سناریو را توسعه دادند که در آن اثرات تغییرات دراز مدت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی- استراتژیک و فنی را بر توسعه استرالیا در سال 2000 پیش­بینی نمودند.

Kumar (2002)، برای وضعیتهای آینده انرژی منطقه جنوب آسیا (هند، بوتان، پاکستان و بنگلادش) با روش سناریوئی پس از مطالعه وضع موجود،  رشد جمعیت و تقاضای رو به رشد صنایع در این منطقه برآورد کرده که هندوستان در سال 2002 حدود 40 میلیون تن زغال وارد کرده ولی تا سال 2011 به 220 میلیون تن خواهد رسید و تولید داخلی این کشور نیز که در سال 2002 در حدود 298 میلیون تن بوده تا سال 2011 به 652 میلیون تن خواهد رسید. در زمینه نفت نیز 1.57 میلیون بشکه در روز واردات داشته که تا سال 2011 به روزانه 3/31 میلیون بشکه می­رسد. در سال 2002 شکاف تولید و مصرف گاز طبیعی این کشور 6/46 بوده و تا 2011 به 6/172 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

 

2-2-3 کاربرد روش سناریو در حمل و نقل

امروزه مدلسازی مسائل به روش سناریویی در زمینه­های مختلف برنامه­ریزی دراز مدت مناطق، ملی و مطالعات بین­المللی و در سطوح صنعت به کار می رود. در این بخش نمونه­هایی از مطالعات سناریویی که در جهان انجام شده خصوصا” مطالعات انجام شده در زمینه حمل و نقل که با موضوع تحقیق نیز مرتبط است،  مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در بخش حمل و نقل نیز به دلیل زیر بنائی بودن و اثرپذیری آن از بسیاری از بخش های دیگر و دراز مدت بودن سرمایه­گذاریهای زیر ساختی آن روش سناریویی کاربرد زیادی دارد. در این بخش مثال هایی در مورد کاربرد سناریو در توسعه بخش­های مختلف حمل و نقل آورده شده اند:

Mishel et al.. (1979)،  روش سناریوئی را برای توسعه راه آهن ایالتی استرالیا بکار بردند.

Wolf (1981)، در مطالعه­ای پیرامون تقاضای بار سه تحلیل سناریویی از وضعیت حمل و نقل جاده ای و ریلی را برای پنج ایالت دریایی کانادا برای دوره 20 ساله (2000-1980)  توسعه داد و اثرات هر شیوه بر توسعه تجهیزات، نیروی کار، مصرف انرژی، زیر ساخت ها و سرمایه گذاری های زیر ساختی را مورد ارزیابی قرار داد. سناریوی نخست وضعیت موجود حمل و نقل کانادا را نشان می­داد و سایر سناریوها با فرض هایی نظیر تغییرات تکنولوژی، تغییرات نیروی محرکه و غیره حول سناریوی وضعیت موجود ساخته شدند.

Tongzon (1991)، یک سناریوی میان مدت را با هدف توسعه یک ابزار تحلیلی برای پیش­بینی تعداد و نوع ویژگی های کشتی هایی که به بنادر استرالیا وارد می­شوند را ایجاد کرد. او سه سناریو را برای شناسائی متغیرهای اصلی اقتصادی به منظور عرضه خدمات به کشتیرانی در نظر گرفت. روند اندازه شناورها (طول)، ظرفیت بارگیری، عرض و آبخور به عنوان متغیرهای اثرگذار یا اصلی لحاظ شدند. او با استفاده از رگرسیون، طیفی از خدمات کشتیرانی را در بنادر استرالیا از نظر نوع و مقدار مورد آزمون و پیش بینی قرار داد. او نتیجه گرفت که تغییرات ویژگی های مورد بررسی در مدل او در کوتاه مدت بر خدمات بنادر استرالیا اثر ندارند و روند تقاضا بیشتر تابع تقاضای عوامل خارج از صنعت کشتیرانی                می باشد.

Darzentas and Spyrou (1996)، با استفاده از شبیه سازی، سه سناریو را با هفت ویژگی برای بنادر یونان تصویر کردند. این سناریوها بر طراحی، نحوه اجرا و آزمون مدل برای ترافیک کشتیرانی مسافری در جزایر آگان[1] یونان بسط داده شد. در یک سناریو آنها کلیه ناوگان موجود را با ناوگان جدیدی جایگزین کردند و در سناریوی دیگری نیز ناوگان موجود را با تغییرات تکنولوژی مورد ارزیابی و تصویر سازی قرار دادند. در سناریوی سوم نیز مسیرهای سنتی با مسیرهای جدید جایگزین شد و آینده­های مربوطه تصویرسازی گردید.

Picard, and Nguyen  (1982)، جریان بار را بین 62 منطقه کانادا و برای 64 گروه کالا مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دو سناریو را توسعه دادند و به وسیله مدل داده – ستاده آن را بسط دادند. این سناریوها اثرات تغییرات حمل و نقل و ویژگی های اقتصادی را مورد آزمایش قرار می­داد. در یک سناریو آنها 20% کاهش هزینه­های حمل و نقل را برای هر رده کالایی که از مبدأ کبک[2] خارج می­شد را  بر وضعیت و جریان کالا آزمایش کردند و در سناریوی دیگر نیز 10% افزایش تقاضا را برای هر رده کالا آزمودند.

Dagenais (1987)،پیش­بینی ترافیک کانتینری را برای یک دوره دراز مدت در بنادر کانادا ارایه نمودند. این مطالعه 78 گروه کالا و 11 منطقه در آمریکای شمالی و 7 منطقه در جهان را در بر می­گرفت.

Williams (1980)، در هلند مطالعه­ای تحت عنوان کاوشگر سناریو برای مسافران[3] در سه فاز پیاپی، وضعیت حمل و نقل مسافری را مطالعه کرد. فاز اول ماژول سازی مجموعه حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوائی) بود که در فاز دوم مدل تقاضا بعنوان فاز مرکزی برای چهار پیامد اصلی (تعداد سفر، کیلومتر مسافرت، زمان سفر، مالکیت وسیله نقلیه) آزمایش شد. در فاز نهائی ارزیابی ماژول ها به منظور شناسایی تقاضای سفر با استفاده از شاخص هایی نظیر تقاضای کل سفر، دسترسی و تصادفات انجام شد.

بخش حمل و نقل کشور آمریکا به منظور کاهش مایل-مسافرت وسیله نقلیه (مسافت هر وسیله در هر سفر) و نیز دو برابر کردن تعداد مسافرتها اهدافی را تعیین کرد و برای دست­یابی به این اهداف سناریوهایی بسط داده شد. نتیجه این تحقیق که افق زمانی آن 2020 بود. کاهش مایل پیموده شده وسایط نقلیه به اندازه 5/425  میلیون مایل در هر سال بود، در حالی که تعداد مسافرت های افراد نیز دو برابر سال 2002 افزایش می­یافت.

Banster (1997)، در پروژه [4]POSSUM وضعیت های آینده را برای حمل و نقل اروپا در سه زمینه مختلف تصویرسازی نمودند. آنها برای آینده حمل و نقل اروپا هماهنگی­های اتحادیه و شهروندان فعال، همکاری های جهانی برای حمل و نقل پایدار و توافقات مربوط به همکاری های پایدار را تصویر سازی کردند.

 

[1] Aegean

[2] Quebec

[3] Scenario explorer for passengers

[4] -این پروژه به منظور دست یابی به متدلوژی تحقیق برای سناریو سازی در سیاستهای حمل و نقل در سطح اروپا در دوره 1995-2020 توسط کنسرسیوم اروپایی پوسوم متشکل از دانشگاههای اروپایی(روسیه، لهستان، فنلاند، سوئد، آلمان، یونان، هلند و انگلیس) برای پشتیبانی علمی از تصمیمات این اتحادیه در زمینه های مختلف حمل و نقل صورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

نوشته های مشابه

بستن