دانلود پایان نامه:نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری …

گرایش :مدیریت بازرگانی داخلی

عنوان :نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت) 

دانشگاه ازاد

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری -گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی داخلی

نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت)

 

 

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده. ‌د
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهمیت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- چارچوب تحقیق.. 6
1-6- فرضیه های تحقیق.. 7
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق.. 7
1-8- قلمرو تحقیق.. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 10
2-1- مقدمه. 11
2-1- بخش اول: شخصیت نام تجاری.. 12
2-1-1 مفروضات بنیادین در زمینه شخصیت نام تجاری.. 12
2-1-2- بنیان‌های نظری سازنده‌ی مفهوم شخصیت نام تجاری.. 14
2-1-2-1- مفهوم شخصیت.. 14
2-1-2-2- مفهوم خویشتن مصرف‌کننده 16
2-1-2-3- مفهوم تجانس نام تجاری- خویشتن مصرف‌کننده 18
2-1-3- تعاریف شخصیت نام تجاری.. 19
2-1-4 چارچوب شخصیت برند. 23
2-1-5- اعمال شخصیت برند بر خرده فروشان. 25
2-1-6- کاربردهای مدیریتی مفهوم شخصیت نام تجاری.. 27
2-3) بخش دوم: کیفیت ادراک شده. 30
2-3-1- انتظارات مشتری.. 31
2-3-2) ادراکات مشتری.. 35
2-3-2-1- عوامل موثر بر ادراک مشتریان از خدمت.. 37
2-3-2-2- الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری ادراک از کیفیت خدمات.. 40
2-4 بخش سوم: تمایل به خرید مجدد. 50
2-4-1 مشخصه های مؤثر بر رفتار مصرف كننده 54
2-4-2  انواع رفتار در تصمیم گیری خرید. 64
2-4-3 فرآیند تصمیم گیری خریدار. 66
2-5- بخش چهارم: وفاداری.. 70
2-5-1 تعاریف وفاداری.. 70
2-5-2- رویکردهای  وفاداری.. 70
2-5-3- حالت های مختلف وفاداری.. 72
2-5-4- مدل های وفاداری.. 73
2-6- پیشینه تحقیق.. 79
2-7- نتیجه‌گیری.. 81
فصل سوم: روش تحقیق.. 83
3-1-  مقدمه. 84
3-2- روش تحقیق.. 84
3-3- جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 85
3-3-1- جامعه آماری.. 85
3-3-2- نمونه و روش نمونه گیری.. 86
3-4- روش و ابزار  گردآوری اطلاعات.. 86
3-5- پایایی متغیرهای پرسشنامه. 87
3-6- روایی پرسشنامه. 88
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 88
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 89
4-1- مقدمه. 90
4-2- آمار توصیفی.. 90
4-2-1- تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان. 91
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 95
4-3- بررسی فرضیه های تحقیق.. 99
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 106
5-1- مقدمه. 107
5-2- یافته های پژوهش… 107
5-2-1- نتایج به دست آمده از آمار توصیفی.. 107
5-2-2- نتایج فرضیه های تحقیق. 108
5-3- بحث و نتیجه گیری.. 109
5-3- پیشنهادات کاربردی.. 111
5-4- محدودیت های تحقیق.. 112
5-5- پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 112
منابع.. 113
 
فهرست اشکال
شکل 1-1: مدل نظری تحقیقق…………………………………………………………………………………………………….. 7
شکل 2-1: ساختار شخصیت نام تجاری.. 14
شکل 2-2 : ساختار خویشتن مصرف‌کننده. 18
شکل 2-3: چارچوب شخصیت برند. 24
شکل 2-4:  فاکتور های موثر بر ادراک مشتری از خدمات… 37
شکل2-5: الگوی رفتار مصرف کننده. 50
شکل 2-6: مدل رفتار مصرف کننده و متغیر های تاثیر گذار بر آن. 52
شکل 2-7: معیار گرایش خریدار. 54
شکل 2-8: عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده. 54
شکل 2-9: مراحل تصمیم به خرید. 67
شکل 2-10: چهار حالت وفاداری.. 72
شکل 2-11: مدل وفاداری برلی اسنشین.. 74
شکل 2-12: مدل وفاداری اندرسون و لیندستاد. 75
شکل 2-13: مدل وفاداری کاندامپولی و هوی.. 76
 
فهرست جداول
جدول 2-1 خصوصیات ابعاد شخصیتی در الگوی 5 ویژگی بزرگ  ……………………………………………………        16
جدول 2-2 : نمونه‌ای از پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه برند با بهره گرفتن از مقیاس «آکر» …………………………   21
جدول 2-3 : جدول کولچ و تاکنچی مربوط به عوامل ادراک کیفیت   ………………………………………………….    36
جدول 2-4) ساختارهای مفروض الگوی گسترده که بر شکاف های کیفیت خدمات تاثیر گذارند   ……………….   47
جدول 3-1) توزیع سوالات پرسشنامه     ……………………………………………………………………………………….       87
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه  ……………………………………………………………………………….    87
جدول 4-1: جنسیت مشتری    ………………………………………………………………………………………………………..   91
جدول 4-2: سن مشتری    …………………………………………………………………………………………………………..      92
جدول 4-3: تحصیلات مشتریان   …………………………………………………………………………………………………..     93
جدول 4-4: میزان در آمد …………………………………………………………………………………………………………….     94
جدول 4-5: آمار توصیفی متغیر وفاداری   ………………………………………………………………………………………      95
جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر کیفیت ادراک شده    ………………………………………………………………………      96
جدول 4-7: آمار توصیفی متغیر تمایل به خرید  ………………………………………………………………………………..    97
جدول 4-8: اطلاعات توصیفی متغیر شخصیت خرده فروش و ابعاد آن     …………………………………………….       98
جدول 4-9:  تحلیل واریانس فرضیه1   …………………………………………………………………………………………..      99
جدول 4-10: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده    …………………………………………..     99
جدول 4-11: آماره های برازش مدل   ……………………………………………………………………………………………..   99
جدول 4-12:  تحلیل واریانس فرضیه2      ……………………………………………………………………………………        100
جدول 4-13: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر وفاداری    ………………………………………………………..     101
جدول 4-14: آماره های برازش مدل    …………………………………………………………………………………………    101
جدول 4-15:  تحلیل واریانس فرضیه  3       …………………………………………………………………………………..     101
جدول 4-16: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده  ……………………………….     102
جدول 4-17: آماره های برازش مدل    ……………………………………………………………………………………….      102
جدول 4-18:  تحلیل واریانس فرضیه4    …………………………………………………………………………………….       102
جدول 4-19: ضرایب تاثیر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری   …………………………….     102
جدول 4-20: آماره های برازش مدل    ……………………………………………………………………………………..       103
جدول 4-21:  تحلیل واریانس فرضیه 5    …………………………………………………………………………………….      103
جدول 4-22: ضرایب تاثیر تمایل به خرید مصرف بر وفاداری مشتری …………………………………………………     103
جدول 4-23: آماره های برازش مدل   ……………………………………………………………………………………….      103
جدول 4-24:  تحلیل واریانس فرضیه 6      …………………………………………………………………………………..      104
جدول 4-25: ضرایب تاثیر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده …………….     104
جدول 4-26: آماره های برازش مدل  …………………………………………………………………………………………     104
جدول 5-1: نتایج فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………………………………………..       108
 
 
 
 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتریان به خرده فروش با توجه به متغیرهایی همچون کیفیت ادراک شده و تمایل به خرید پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان فروشگاه های پوشاک هستند که بر این اساس نمونه آماری برابر 384 نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها در شهر رشت بصورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که شخصیت خرده فروش چه بطور مستقیم و چه به طور غیر‌مستقیم (از طریق کیفیت ادراک شده و تمایل به خرید) بر وفاداری مشتریان به خرده فروش موثر است. بدین ترتیب، که شخصیت خرده فروش بطور مستقیم به میزان 0.323 بر وفاداری مشتریان موثر است. همچنین شخصیت خرده فروش به میزان 0.19 از طریق کیفیت ادراک شده و به میزان 0.181 از طریق تمایل به خرید بر وفاداری به مشتریان موثر می باشد.
کلمات کلیدی: شخصیت خرده فروش، وفاداری به خرده فروش، کیفیت ادراک شده، تمایل به خرید مجدد.
 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

عرصه‌ فعالیت فروشگاه‌ های مدرن خرده ‌فروشی (یک فروشگاه با چندین بخش مختلف) و فروشگاه ‌های زنجیره‌ ای (یک فروشگاه با واحدهای گوناگون در نقاط مختلف) از نیمه‌ دوم قرن نوزدهم آغاز شد. رشد سریع و موفقیت اولیه‌ این مفاهیم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعه‌ راه ‌آهن بود که امکان تولید انبوه کالا و توزیع گسترده‌ آنها را فراهم ساخته بود. در این عرصه تبلیغات گسترده، حساب‌ های گوناگون بانکی و سیاست ‌های رسمی سودآوری نیز معرفی شدند.
خرده‌ فروشی یک موضوع ذاتاً بومی تلقی می ‌شد، زیرا همواره نیازمند شناخت نیازها و عادات گروه‌ های خاصی از مشتریان بود. خرده ‌فروشی کاری دشوار بر مبنای منطقه ‌ای و جهانی بود و شکست بسیاری از افراد که برای خرده فروشی تلاش کرده‌ بودند، شاهد این مدعا است. از اوایل دهه‌ 1990، رشد فزاینده‌ تجارت جهانی، معرفی اصول اقتصادی بازار، بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان، جهانی شدن فرهنگ رایج در عرصه‌ کسب و کار و پیشرفت‌های جدید در حوزه‌ فن‌ آوری، امکان جهانی شدن خرده‌ فروشی را فراهم کرد. امروزه، نه تنها خرده ‌فروشان بزرگ ‌تر شده ‌اند بلکه بزرگ‌ تر هم عمل می کنند، این امر باعث افزایش سطح رقابت شده و در عین حال موجب خواهد شد که تنها قوی ‌ترین آنها در میدان باقی بمانند.
از این رو، تمامی فعالیت های خرده فروشان توسط مشتریان رصد شده و کوچکترین اشتباه آنان باعث از دست دادن شمار زیادی از مشتریان خواهد شد. بنابراین، مقتضی است هنگام با تغییرات محیط بازار و رقابتی شدن آن، خرده فروشان مجهز به مفاهیم نوین بازاریابی بوده و آنها را در اجرای هر چه بهتر خدمت به مشتریان بکار برند.
مفاهیمی همچون شخصیت خرده فروش، از مهم ترین متغیرهای اثر گذار بر رفتار مشتریان هستند که خرده فروشان می بایست با آن آشنا بوده و در مراودات خود با مشتریان تمامی جنبه های آن را رعایت کنند. از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی نقش شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده از خرده فروش، تمایل به خرید مجدد از خرده فروش پرداخته خواهد شد. و در نهایت اثرات آنان بر وفاداری مشتری به خرده فروش مورد سنجش قرار گرفته است.
تعداد صفحه : 150
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***