گرایش :بالینی

عنوان : بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان­ نامه جهت اخذ درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روان­شناسی بالینی

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر مهین  عسکری

استاد مشاور:

دکتر جواد گل میرزائی

سال تحصیلی 92-1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسأله. 7
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 11
1- 4 هدف­های تحقیق. 13
الف- هدف اصلی. 13
ب- هدف­های فرعی. 13
1-5 فرضیات پژوهش. 14
1-6 معرفی متغیرهای پژوهش. 15
1-7 تعاریف متغیرها. 15
الف- تعاریف مفهومی. 15
ب- تعاریف عملیاتی. 16
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش
2-1 پیشینه نظری. 18
2-1-1 هوش هیجانی. 18
2-1-1-1 تعاریف هوش هیجانی. 18
2-1-1-2 کسب هوش هیجانی. 22
2-1-1-3 ویژگی­های هوش هیجانی. 23
2-1-1-4 طبقه بندی بار – اُن. 25
2-1-1-5 طبقه بندی گلمن. 25
2-1-1-6 سیر مطالعه‌ی هوش هیجانی. 26
2-1-1-7 اندازه گیری هوش هیجانی. 29
2-1-1-8 هوش هیجانی و بیماریهای روانی. 31
2-1-1-9 ابراز هیجان و پیامدهای آن در قلمرو سلامت. 33
2-1-1-10 یادگیری تنظیم هیجانات برای برخورداری از سلامت بهتر روان و بدن. 35
2-1-1-11 افزایش هوش هیجانی. 36
2-1-1-12 مدل هوش هیجانی مایر و سالووی. 41
2-1-2 حمایت اجتماعی. 46
2-1-2-1 تعاریف حمایت اجتماعی. 46
2-1-2-2 دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی. 51
2-1-2-3 مقایسه­ی نقش خانواده ودوستان در احساس حمایت اجتماعی سالمندان. 52
2-1-2-4 نقش حمایت اجتماعی بر زندگی سالمندان. 53
2-1-3 سلامت روان. 55
2-1-3-1 تعریف سلامت روان:. 56
2-1-3-2 بهداشت روان:. 62
2-1-3-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:. 64
2-1-3-4 اصول بهداشت روانی:. 66
2-1-3-5 معیارهای بهداشت روانی در مکتب اسلام:. 68
2-1-3-6 تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری. 69
2-1-3-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:. 72
2-1-3-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان:. 75
2-1-3-9 نظریات مرتبط با  سلامت روانی:. 75
2-1-3-9-1 نظریه ی زیگموند فروید:. 76
2-1-3-9-2 نظریه ی آدلر:. 76
2-1-3-9-3 نظریه­ی سالیون :. 77
2-1-3-9-4 نظریه ی کارل راجرز :. 78
2-1-3-9-5 نظریه­ی آلبرت الیس :. 78
2-1-3-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:. 80
2-1-3-10-1 نظریه­ی ویلیام گلاس:. 80
2-1-3-10-2 نظریه­ی اسکنیر :. 81
2-2بررسی پیشینه تحقیق. 82
2-2-1 پژوهش­های خارجی. 82
2-2-2پژوهش­های داخلی. 95
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 طرح پژوهش. 103
3-2 جامعه آماری. 103
3-3 نمونه و روش نمونه­گیری. 103
3-4 روش جمع­آوری داده­ها و اجرای تحقیق. 103
3-5 ابزار پژوهش. 104
الف) پرسشنامه هوش هیجانی شانه. 104
ب)پرسشنامه حمایت اجتماعی. 105
ج)پرسشنامه سلامت روان. 105
3-6روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 109
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
4-1یافته­های توصیفی. 112
4-2یافته­های استنباطی. 115
فرضیه­ی 1. 116
فرضیه­ی 1-1. 116
فرضیه­ی 1-2. 117
فرضیه­ی 1-3. 117
فرضیه­ی 1-4. 118
فرضیه­ی 2. 119
فرضیه­ی 2-1. 119
فرضیه­ی 2-2 . 120
فرضیه­ی 2-3 . 121
فرضیه­ی 2-4. 121
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
5-1 بررسی فرضیه­های پژوهشی. 124
5-1-1 بررسی فرضیه­ی اول. 124
5-1-2 بررسی فرضیه­ی دوم. 127
5-2 محدودیت­های پژوهش. 130
5-3 پیشنهادها. 131
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 131
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی. 131
منابع
الف: منابع فارسی. 134
ب: منابع لاتین. 142
پیوست ها.. 148
چکیده لاتین.. 157
فهرست جداول
جدول شماره­ی 4-1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای هوش هیجانی، حمایت اجتماعی، سلامت روان و خرده­مقیاس­های سلامت روان در پژوهش حاضر. 63
جدول 4-2: توزیع سنی شرکت­کنندگان در پژوهش. 66
جدول 4-3: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت­کنندگان در پژوهش   92
جدول 4-4: ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 93
جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر سلامت روان   94
جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر نشانه­های جسمانی   95
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم اضطراب.. 95
جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر اختلال در کنش اجتماعی. 96
جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم افسردگی   96
جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر سلامت روان. 97
جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر نشانه­های جسمانی. 98
جدول 4-12: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم اضطراب   98
جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر اختلال در کنش اجتماعی. 99
جدول 4-14: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم افسردگی. 100
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع سنی شرکت کنندگان در پژوهش.. 93
نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت­کنندگان در پژوهش   93
 
فصل اول
موضوع تحقیق
 
1-1مقدمه
هیجانات رویدادهای درونی هستند که زیر مجموعه های روان شناختی بسیاری نظیر؛ پاسخ های زیست شناختی، شناخت ها و آگاهی‌های هشیار را هماهنگ می سازند. هنگامی که رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغییر کند، هیجانات شخص نیز، تغییر خواهند کرد.
به عنوان مثال: شخصی که خاطرات شیرینی از دوران کودکی به خاطر آورد، ممکن است دنیا به نظرش شاداب تر و بسیار مسرت بخش‌تر به نظر آید. زیرا هیجانات روابطی را در این حس (فضا) می‌کنند که تداعی کننده معنایی مرتبط با این روابط می باشند. هوش هیجانی اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در تکمیل مفهوم هوش سنتی بر سهم اجتماعی، شخصی و هیجانی دررفتار هوشمندانه تأکید دارد (مایر و سالووی، 2001).
هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید از دهه 1990 وارد ادبیات روان شناختی شده و حاصل در هم تنیدگی دو حس هیجانی و عقلانی و رابطه متقابل عقل و احساس است.
هوش هیجانی مولفه تازه ای است که خیلی از محققان به کاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظریه هوش هیجانی و دیدگاه یوسنی درباره پیش بینی عوامل موفقیت در زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی و مقابله کارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهای روانی فراهم می آورد، زیرا بسیاری از ویژگی های شخصیتی همچون همدردی، خودگرایی، خوش بینی، خودانگیختگی، کنترل تکانه ها، خودآگاهی و مدیریت هیجان، زمینه ساز موفقیت در عرصه های گوناگون زندگی هستند.
به نظر می رسد هوش هیجانی از شخصیت و شاخص های شناختی (مثل هوشبهر) متمایز است و در پیش بینی پیامدهای واقعی و اساسی زندگی موثر باشد. به عبارت دیگر «هوش هیجانی ممکن است بهترین پیش بینی کننده موفقیت شخص در زندگی باشد» (سیاروچی و همکاران، 2001).
افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند قادر نیستند از سازوکارهای منسجم و منظم استفاده کنند بنابراین مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابی می باشند (سیاروچی و همکاران، 2001). در مورد سلامت و بهداشت روانی دیدگاه ها و تعاریف زیادی آورده شده است و عوامل زیادی در داشتن و نداشتن بهداشت و سلامت روانی ذکر شده­اند : شناخت خود و محیط، داشتن ثبات عاطفی، تسلط بر هیجان ها، پذیرش مسئولیت، توانایی گرفتن تصمیمات شخصی، داشتن توانایی رویارویی با مشکلات و استدلال ها (پورافکاری، 1379)، بهداشت روانی را نیز می‌توان نوعی قابلیت ارتباط هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به طور مناسب و منطقی داشت (گنجی، 1376).
از عوامل مهم در سلامت روانی افراد هیجانات می باشند. به طور کلی توانایی های هیجانی برای تشخیص پاسخ های هیجانی مناسب در مواجهه با رویدادهای روزمره، گسترش دامنه بینش و ایجاد نگرش مثبت درباره وقایع و هیجانات، نقش موثری دارند. بنابراین افرادی که توانایی، کنترل و استفاده از این توانش های هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی، احساس رضامندی و سلامت روانی بیشتری برخوردار خواهند شد.
امروزه بسیاری از پژوهشگران معتقدند که اگر فرد، از لحاظ هیجانی توانمند باشد بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجهه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد (سیاروچی و همکاران، 2002، به نقل از نوری، 1383).
سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد و به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردارند نسبت به زندگی نگرشی مثبت دارند و آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابط‌شان مسئولیت پذیر می باشند، وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را از زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه‌ای هستیم، هر چه فرد بهتر بتواند خود را با محیط و مشکلات پیرامونش سازگار کند از هوش هیجانی برخوردار است. ما با آموختن ویژگی‌های سلامت روانی بهتر می توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست پیدا کنیم و هوش هیجانی خود را ارتقاء دهیم. نظر هوش هیجانی، دیدگاه جدیدی در زمینه پیش بینی موثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که کامل کننده علوم شناختی، اعصاب و رشد کودک است (بار – ان، 2000).  نظریه هوش هیجانی چهارچوب جدیدی از مدل پیشگیری اولیه در بهداشت روانی ارائه می کند. مفهوم هوش هیجانی را می توان در موقعیت های آموزشی مانند دبیرستان، مدارس فنی، دانشگاه ها، برای کمک به روان‌شناسان مدارس و مشاوران در شناسایی آن دسته از دانش آموزانی که نمی توانند به طور موثر با نیازهای تحصیلی‌شان که ممکن است به اخراج از مدرسه یا مشکلات هیجانی بینجامد، به کاربرد (بار – ان، 2000).
حمایت اجتماعی به معنای واکنش افراد نسبت به نفس وجود فرد است؛ بدون توجه به اینکه چه ویژگی‌های مثبت یا منفی‌ای وجود دارد. به عبارت دیگر افراد یک جامعه یا گروه، باید یکدیگر را تایید کنند؛ بدون در نظر گرفتن کاستی‌ها و ناتوانی‌ها یا موفقیت‌ها و توانایی‌ها. این نکته به ‌ویژه در سنین کهنسالی اهمیت دارد. یک شخص باید در گروه خود پذیرفته شود؛ نه به خاطر اینکه پول دارد و برای دیگران خرج می‌کند بلکه به خاطر خود فرد باید مورد حمایت قرار گیرد (باوی، 1383). بنابراین حمایت اجتماعی از عوامل تأثیرگذار در سلامت روان می­یاشد.
امروزه این بحث وجود دارد که موفقیت به چندین نوع هوش و کنترل هیجانات بستگی دارد و توسل به هوش عمومی (شناخت) به تنهایی برای تببین موفقیت کافی نیست و یک دلیل برای این ادعا این است که هوش هیجانی در مقایسه با سازه و بهره هوشی پیش بینی  کننده بهتری برای موفقیت در زندگی اجتماعی است (گلمن، 1995، به نقل از پارسا، 1380) و پژوهشگران (برای مثال مایر و سالوی، 2001) بر این باورند که توانایی‌های سازنده هوش هیجانی – درک هیجانات تنظیم حالات عاطفی و استفاده از آگاهی هیجانی، سلامت روانی و انطباق شناختی مرتبط هستند. هوش هیجانی مفهومی است که ریشه در کارهای ثرندایک و گاردنر دارد (سیاروچی، 2003، به نقل از نوری 1383).
تعداد صفحه : 175
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***