دانلود پایان نامه

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته «M.A»

گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

 استاد راهنما:

دکتر افسانه ملکمی

زمستان  1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   2
1-1- بیان مسأله.. 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-3- اهداف تحقیق.. 8
1-4- سؤال های تحقیق.. 10
1-5- فرضیه های تحقیق.. 11
1-6- مدل تحقیق.. 10
1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 11
1-8- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-9- ساختار تحقیق.. 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه   15
بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 16
2-1- مفهوم اعتماد سازمانی.. 16
2-2- تعریف اعتماد سازمانی.. 18
2-3- اهمیت اعتماد سازمانی.. 22
2-4- انواع اعتماد سازمانی.. 24
2-5- رابطه بین اعتماد و کنترل.. 27
2-6- پیامدهای کمبود اعتماد.. 28
2-7- اعتماد سازی.. 32
2-8- پیامدهای اعتماد با سطوح بالا.. 36
2-9- تعریف دانش.. 37
2-10-        انواع دانش‏ 38
2-11-            اهمیت دانش.. 39
2-14-            مدیریت دانش.. 40
2-15-                                دسته بندی های دانش سازمانی.. 43
2-16-                    اهداف مدیریت دانش.. 46
2-17-                   مزایای مدیریت دانش.. 47
2-18-……………………………………………………………… چرخه حیات مدیریت دانش.. 48
2-18-1-                            خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش).. 48
2-18-2-…………………………… سازماندهی دانش (اعتبار بخشی دانش).. 51
2-18-3-……………….. ذخیره دانش (کدگذاری یا رسمی سازی دانش).. 51
2-18-4-                              توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش).. 52
2-18-5-……………………………………. کاربرد دانش (استفاده از دانش).. 53
2-19-                                     تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 54
2-20-                       انواع نوآوری و منابع آن.. 56
2-21-            فرآیند نوآوری.. 57
2-22-                                                       تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی   60
2-23-                                           روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی.. 61
2-24-                                            طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی   64
2-25-                                      انگیزه های نوآوری در بخش دولتی.. 67
بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 69
2-26-                     پیشینه تحقیقات داخلی.. 69
2-27-                       پیشینه تحقیقات خارجی.. 71
بخش سوم- تاریخچه قلمرو مکانی (بیمه آسیا).. 74
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه   80
3-1- روش شناسی تحقیق.. 80
3-2- فرآیند تحقیق.. 81
3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 82
3-4- جامعه آماری تحقیق.. 82
3-5- روش نمونه گیری.. 83
3-6- قلمرو تحقیق.. 83
3-7- ابزار سنجش.. 84
3-7-1- بخش سنجش اعتماد سازمانی.. 85
3-7-2- بخش سنجش انتقال دانش.. 85
3-7-3- بخش سنجش خلق دانش.. 85
3-7-4- بخش سنجش نوآوری سازمانی.. 86
3-8- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 86
3-8-1- روایی پرسشنامه.. 87
3-8-2- پایایی پرسشنامه.. 87
3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   91
4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 92
4-1-1- جنسیت.. 92
4-1-2- سن.. 93
4-1-3- تأهل.. 94
4-1-4- تحصیلات.. 95
4-1-5- نوع استخدام.. 96
4-1-6- سابقه خدمت.. 97
4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 98
4-2-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   98
4-2-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   100
4-2-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   102
4-2-4- بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   103
4-2-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   105
4-2-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه   110
5-1- نتایج فرضیه های تحقیق.. 110
5-1-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   110
5-1-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   111
5-1-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   111
5-1-4-  بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112
5-1-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112
5-1-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112
5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 113
5-2-1- پیشنهادهای اجرایی.. 113
5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 115
5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 116
منابع و مآخذ.. 117
فهرست منابع فارسی.. 118
فهرست منابع انگلیسی.. 121
پیوست ها و ضمائم.. 124
چکیده انگلیسی.. 159
فهرست جدول ها
   عنوان                                                                                           صفحه
جدول 2-1: چهار راهبرد نوناکا و تاکیوچی (1995) در تولید دانش سازمانی   49
جدول 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش.. 50
جدول 3-1: طیف لیکرت.. 85
جدول 3-2: بخش اعتماد سازمانی.. 85
جدول 3-3ک بخش انتقال دانش.. 85
جدول 3-4: بخش خلق دانش.. 86
جدول 3-5: بخش نوآوری سازمانی.. 86
جدول 3-6: آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها.. 88
جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 92
جدول 4-2: توزیع سن.. 93
جدول 4-3: توزیع تأهل.. 94
جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 95
جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96
جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97
جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 98
جدول 4-8- رابطه بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   98
جدول 4-9- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. . 99
جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   99
جدول 4-11- رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   100
جدول 4-12- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا.. . 100
جدول 4-13- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   101
جدول 4-14- رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   102
جدول 4-15- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 102
جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   103
جدول 4-17- رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.. 103
جدول 4-18- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا.. 104
جدول 4-19- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا   104
جدول 4-20- رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   105
جدول 4-21- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106
جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   106
جدول 4-23- رابطه بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   107
جدول 4-24- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 107
جدول 4-25- ضریب رگرسیونیِ خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108
 فهرست نمودارها
   عنوان                                                                                           صفحه
نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 92
نمودار 4-2: توزیع سن.. 93
نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 94
نمودار 4-4: توزیع تحصیلات.. 95
نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96
نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97
نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. 99
نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا   101
نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 103
نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا   105
نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106
نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108
فهرست شکل ها
   عنوان                                                                                           صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (2013).. 10
شکل 2-1: ارزیابی دو طرفه از قابلیت اعتماد.. 30
شکل 2-2: پیوستار اعتماد.. 30
شکل 2-3: مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد:.. 32
شکل 2-4: ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد.. 35
شکل 2-5: روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی.. 45
شکل 2-6: تبارشناسی نوآوری.. 56
شکل 2-7: فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری.. 58
شکل 2-8: مدل چهار مرحله ای بیکروسونی.. 59
شکل 2-9: مدل عمومی وارکینگ (1990).. 59
شکل 2-10: طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات.. 66
شکل 2-11: عوامل انگیزاننده نوآوری.. 68
 فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده‌ای محور مطالعه سازمانها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج‌ها و تفاسیر در مورد انگیزه‌ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمانها است که رشد وحیات آنها را تضمین می نماید. اهمیت آن به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمانها می‌باشند. اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می‌آورد. وجود اعتماد  منجر به شکل گیری ارتباطات سازنده در میان اعضای سازمان می شود ، باعث خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل می نماید. همچنین وجود اعتماد در بین افراد از یکسو و از سوی دیگر  فراهم بودن شرایط و بستر برای انتقال دانش و خلق دانش در سازمان منتج به نوآوری کارکنان خواهد شد. با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا نمود که تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

1-1-    بیان مسأله

اعتماد[1] یکی از موضوعات مهم در روابط انسانی و زندگی سازمانی است (یلماز[2]،2008) . به طور کلی اگرچه رعایت مقررات اداری و ساختاری سازمان وروابط اداری بسیار مهم است، اعتماد  هم میان افراد سازمان امری مهم و قابل توجه است. اعتماداساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری می باشد و در واقع تمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود و نکته مهم این است که مدیریت و کارکنان باید به اهمیت اعتماد و چگونگی  ایجاد ،ترویج و ارتقاء آن در سازمان توجه نمایند (فیتذ روی[3]،2007).
همچنین دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (تسانگ هو[4]، 2010). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد(ویگ، 1999).
از دیگر سو در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزایند های با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند. بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به  بیان دیگر، با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و … در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. با وجود این، مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمان ها نه تنها نوآور و خلاق نیستند بلکه حتی در هماهنگی با تحولات و پیشرفت ها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه‌های ناکارآمد سنتی اداره می شوند(آقاداود و همکاران، 1389: 10).
از سویی در متون مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می بینند. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود(مانتس و همکاران[5] ، 2004: 209). نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد، زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه‌های جدید برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نوآوری ، دنیایی که در آن زندگی می کنیم چهره ای کاملاً متفاوت خواهد داشت. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، سازمان ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد. برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد، نوآوری (ایجاد، انتقال، واکنش و تغییر ایده ها) برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود (ملاحسینی و برخوردار، 1386: 80). کنتر در تعریف خود از نوآوری برفرآیند آن تأکید کرده و نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسأله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایده های جدید در فرآیند، محصولات و خدمات است (کنتر[6]، 2007: 22).
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورد و نوآوری را ممکن سازد از طرفی امروزه در جوامع مختلف و به تبع آن در سازمان افراد از عدم اعتماد به همکاران و مسئولان دولتی رنج می برند و همین عدم اعتماد، موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و مسئولان و همچنین انصراف آن ها از مشارکت با زیر دستان و نتیجه آن بی تفاوتی و بی انگیزشی افراد و کارکنان برای انتقال دانش می شود(قهرمانی، 1393).  همچنین اعتماد برای تسهیم دانش مهم است. اعتماد می تواند هم به سمت مدیران و هم به سمت همکاران هدایت شود و پیش نیاز تبادل در تسهیم دانش است. دریافت کننده دانش می بایستی بتواند به دقیق بودن اطلاعات اعتماد داشته باشد و فرستنده دانش نیز می بایستی مطمئن باشد که اطلاعات او به طور مناسب مورداستفاده قرار گیرد. هم اعتماد و هم تلافی برای شبکه های اجتماعی مشخص که در تسهیم دانش بسیار مهم هستند، ضروری است. یک محیط با اعتماد می بایستی هدایتگر انتقال دانش باشد، چون بدون آن یک سازمان مجبور است مجموعه قوانینی را برای حکومت بر هر تعامل ایجاد نماید. این بوروکراسی در حال رشد، زمان را کند می سازد و احتمال مشارکت کارکنان در تعاملات را کاهش می دهد. حتی شبکه های تسهیم دانش بین فردی نیز به اقتضای اعتماد فردی متکی هستند(رهنورد و صدر، 1388).
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت این عوامل (اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی) در سازمان ها، جهت بهبود وضعیت نوآوری و کشف فرصت ها، بهبود وضعیت مدیریت دانش(انتقال و خلق دانش) و اعتمادسازمانی و در نهایت ارتقاء همه جانبه عملکرد، بهره وری و ارائه خدمات بهتر در بیمه آسیا،  به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:
وضعیت بیمه آسیا از نظر اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی چگونه بوده و  فواید، مزایا و نتایجی که با تمرکز بر رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  برای بیمه آسیا حاصل می شود چیست؟
[1] . Trust
[2]. Yilmaz
[3] .Fitzroy
[4] .Tseng Ho
[5]  Montes Et Al.
[6] Kanter
تعداد صفحه : 181
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***