دانلود پایان نامه

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل

 

عنوان

بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

( مطالعه موردی برند چیکا)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا شجاعی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

تیر ماه 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1 1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2
2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
3-1ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………5
4-1 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6
5-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..11
6-1 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………11
7-1 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………11
8-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….13
9-1 روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….14
10-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..14
11-1 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………14
12-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..15
13-1 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….15
14-1 شرح واژگان………………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2 علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..19
3-2 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………19
4-2 نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………..19
5-2 دیدگاه های مختلف درباره نام تجاری……………………………………………………………………………………….19
6-2 فلسفه نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………………23
7-2 نقش و اهمیت نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………32
8-2 دلایل اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………….37
9-2 ابعاد نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………40
10-2 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری…………………………………………………………………………………..42
11-2 تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری……………………………………………………….43
12-2 تاریخچه و مدیریت نام تجاری………………………………………………………………………………………………45
13-2 ویژگی های نام  های تجاری قدرتمند…………………………………………………………………………………… 48
14-2 تدوین استراتژی نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..50
1-14-2 تدوین استراتژی نام تجاری از دیدگاه کاتلر………………………………………………………………………51
2-14-2 استراتژی های نام گذاری محصولات از دیدگاه روستا و همکاران…………………………………………54
1-2-14-2 انواع استراتژی های نام گذاری محصولات…………………………………………………………………….54
15-2استراتژی های نام گذاری تجاری……………………………………………………………………………………………56
1-15-2 راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….57
1-1-15-2 مزایا و معایب راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………….58
2-15-2 راهبرد خط- نام تجاری……………………………………………………………………………………………………60
1-2-15-2 مزایا و معایب راهبرد خط- نام تجاری…………………………………………………………………………..60
3-15-2 راهبرد دامنه- نام تجاری…………………………………………………………………………………………………61
1-3-15-2 مزایا و معایب راهبرد دامنه- نام تجاری………………………………………………………………………..62
4-15-2 راهبرد چتر-نام تجاری…………………………………………………………………………………………………….62
1-4-15-2 مزایا و معایب راهبرد چتر- نام تجاری………………………………………………………………………….63
5-15-2 راهبرد منبع- نام تجاری………………………………………………………………………………………………….64
1-5-15-2 مزایا و معایب راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………64
6-15-2 راهبرد حمایت – نام تجاری………………………………………………………………………………………………65
1-6-15-2 مزایا و معایب راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………66
16-2 مقدمه ای در رابطه با توسعه نام تجاری………………………………………………………………………………….67
17-2 نظریه طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………68
18-2 انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی………………………………………………………………………………………70
1-18-2 نگرش کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………….70
2-18-2 نگرش نمونه اولیه…………………………………………………………………………………………………………….70
3-18-2 نگرش الگو………………………………………………………………………………………………………………………71
19-2 توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………………72
1-19-2 مفهوم کلی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………72
2-19-2 تعاریف توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………73
3-19-2 طبقه بندی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………74
4-19-2 مزایا و معایب استراتژی توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………76
20-2 نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن…………………………………………………………………………..80
1-20-2 نگرش و ابعاد آن……………………………………………………………………………………………………………..81
2-20-2 عناصر نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..82
21-2 فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کننده……………………………………………………………………..85
22-2 کارکردهای نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………..87
1-22-2 ابعاد کارکردی نام تجاری………………………………………………………………………………………………….88
2-22-2 تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده…………………………………………………………..90
23-2 اندازه گیری ذهنیت و برداشت های نام تجاری……………………………………………………………………….92
1-23-2 رویکردهای ساختار یافته…………………………………………………………………………………………………92
2-23-2 رویکردهای کمتر ساختار یافته…………………………………………………………………………………………93
24-2 ارزیابی مصرف کننده از توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………..94
25-2 تصمیم درباره توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………….96
26-2 متغییر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………98
1-26-2 متغییر های وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………98
2-26-2 متغییر های مستقل تحقیق………………………………………………………………………………………………99
27-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….105
1-27-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………105
2-27-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..116
28-2 چهارچوب مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………….123
29-2 معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا…………………………………………………………………………….125
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………130
2-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..130
1-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………….131
2-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش…………………………………………………………………………………….131
3-3 مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..132
4-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..134
5-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..134
6-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..135
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..140
1-7-3 تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………142
1-1-7-3 تحلیل پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………..142
2-1-7-3 تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………143
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………………………………………………………144
1-8-3 آزمون های آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………….145
1-1-8-3 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن………………………………………………………………………………….145
2-1-8-3مدل لیزرل…………………………………………………………………………………………………………………..146
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………152
2-4 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..153
1-2-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………153
1-1-2-4 متغییر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….153
1-1-1-2-4 تحلیل تاثیر سن بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………………….155
2-1-2-4 متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………156
1-2-1-2-4 تحلیل تاثیر تحصیلات بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………….158
3-1-2-4 متغییر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………159
1-3-1-2-4 تحلیل تاثیر جنسیت بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………160
4-1-2-4 متغییر درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………161
1-4-1-2-4 تحلیل تاثیر درآمد بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………….162
3-4 تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………..163
1-3-4 مقایسه میزان شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا………………………………….163
2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول……………………………..165
3-3-4 تحلیل وضعیت موجود……………………………………………………………………………………………………..166
1-3-3-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………………..166
2-3-3-4 آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول……………………………………………………….167
3-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………….168
4-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………..170
5-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………………..171
6-3-3-4 آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های تحقیق……………………………………………………………172
7-3-3-4 تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………..174
1-7-3-3-4 متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………………………………………………174
2-7-3-3-4 متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………177
3-7-3-3-4 متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………………………………………….179
4-3-4 مدل های اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………..181
1-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده…………………………………………………….181
2-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده……………………………………………………..183
3-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر درونزای نگرش مصرف کننده…………………………………………………..185
5-3-4 بررسی مدل های ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………187
1-5-3-4 مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی……………………188
2-5-3-4 مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی……………189
4-4 بررسی و تست فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….192
5-4 ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا…………………………………………………..196
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………199
2-5 بررسی نتایج تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………….200
3-5 بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..201
4-5 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………206
5-5 مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر شده در پیشینه تحقیق…………………………………………………207
6-5 پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………209
7-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….210
8-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………211
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….212
ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..215
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………219
 
فهرست نمایشگرها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمایشگر1-1: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………12
نمایشگر1-2: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..38
نمایشگر2-2: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………42
نمایشگر3-2: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………44
نمایشگر4-2 استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..53
نمایشگر5-2 روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..56
نمایشگر6-2 راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..58
نمایشگر7-2 راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………61
نمایشگر8-2 راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..63
نمایشگر9-2 راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….65
نمایشگر10-2 راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………………………66
نمایشگر11-2 مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..106
نمایشگر12-2 مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..107
نمایشگر13-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….110
نمایشگر14-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جباری………………………………………………………………………113
نمایشگر15-2 مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………122
نمایشگر16-2 مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز…………………………………………………………………………..123
نمایشگر1-3 مدل مفهومی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………133
نمایشگر2-3 مولفه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………..137
نمایشگر3-3 آزمون اعتبار متغییر های تحقیق……………………………………………………………………………..143
نمایشگر1-4 توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………153
نمایشگر2-4 درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….154
نمایشگر3-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..155
نمایشگر4-4 خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
نمایشگر5-4 توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….156
نمایشگر6-4 درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..157
نمایشگر7-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………158
نمایشگر8-4 توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….159
نمایشگر9-4 درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..159
نمایشگر10-4 میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..160
نمایشگر11-4 خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………160
نمایشگر12-4 توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………161
نمایشگر13-4 درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………162
نمایشگر14-4 خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….163
نمایشگر15-4 مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….163
نمایشگر16-4 مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..164
نمایشگر17-4 مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….164
نمایشگر18-4 مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………164
نمایشگر19-4 فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….165
نمایشگر20-4 اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………166
نمایشگر21-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………….167
نمایشگر22-4 آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول………………………………………………………..168
نمایشگر23-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………….169
نمایشگر24-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………….171
نمایشگر25-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش…………………………………………………………………….172
نمایشگر26-4 آزمون میانگین ابعاد متغییر های تحقیق…………………………………………………………………173
نمایشگر27-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………174
نمایشگر28-4 کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده…………………………………………………175
نمایشگر29-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده………………………………………….176
نمایشگر30-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………………..178
نمایشگر 31-4 کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………..178
نمایشگر32-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………178
نمایشگر33-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………179
نمایشگر34-4 کل واریانس تبیین شده متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………….180
نمایشگر35-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………….180
نمایشگر36-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد………………………………182
نمایشگر37-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………183
نمایشگر38-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد………………………………184
نمایشگر39-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………185
نمایشگر40-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت استاندارد…………………………….186
نمایشگر41-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری………………….187
نمایشگر42-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………188
نمایشگر43-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………189
نمایشگر44-4 مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….190
نمایشگر45-4مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت ضرایب معنادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
نمایشگر46-4 مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها………………………………………………………..192
نمایشگر47-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر تناسب ادراک شده………….196
نمایشگر48-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر کیفیت ادراک شده………….197
نمایشگر49-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر نگرش مصرف کننده………..197
نمایشگر1-5 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………….209
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1.مقدمه :
در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است. ولی نام های تجاری پاسخ به تمامی مشکلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این نگرش تغییر یافته و توجه به خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. لذا مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده استفاده می­نمایند. محصولات غذایی چیکا  ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بیشتری به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگریسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد.
گزارش این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود.
فصل اول شامل بیان مساله، سوالات اصلی و فرعی، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و واژگان تخصصی می­باشد.
فصل دوم ضمن توضیح مباحث نام تجاری و استراتژی­های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضیحاتی در مورد نگرش مصرف کننده، نحوه شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی، دیدگاه های مختلف در رابطه با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده است.
فصل سوم شامل چگونگی گردآوری داده ها(از طریق پرسشنامه)و روشهای تجزیه و تحلیل آنهاست.
در فصل چهارم به تحلیل یافته های تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آماری توصیفی(میانگین و. . . )و استنباطی(مدل معادلات ساختاری و …) پرداخته شده است ونهایتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.
تعداد صفحه : 281
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***